Afət Qədir qızı Mirzəyeva


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru dosent

Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının müəllimi

İş telefonu: 012 510 00 10

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1958-ci ildə Ağstafa şəhərində anadan olub;
 • 1976-cı ildə Bakı şəhər 1 nömrəli ingilis təmayüllü orta məktəbini bitirib;
 • 1978-1983-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil alıb;
 • 1983-1987-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Notariat və VVAQ idarəsinin baş məsləhətcisi işləyib;
 • 1988-1991-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin əyani aspiranturasında təhsil alıb;
 • 1991-ci ildən hal hazıradək BDU-nun Hüquq fakültəsində işləyir;
 • BDU-nun mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının dosentidir;
 • Ailəlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1978-1983-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almışdır.
 • 1983-1987-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Notariat və VVAQ idarəsinin baş məsləhətcisi işləmişdir.
 • 1988-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin 12.00.14 - Maliyyə hüququ ixtisası üzrə əyani aspiranturasına daxil olmuş, 1991-ci ildə oranı bitirmişdir. 1991-ci ildən əvvəlcə müəllim, sonra baş müəllim işləmişdir.
 • 2001-ci ildə 12.00.14 - Maliyyə hüququ ixtisası üzrə Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasında „Cəmiyyət inkişafının müasir mərhələsində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı kooperasiyası sistemində vergilər“ mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • Hal hazırda BDU-nun mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının dosentidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Maliyyə hüququ
 • Vergi hüququ
 • 45 məqalənin, 9 proqramın, 1 dərs vəsaitinin, 3 dərsliyin və 1 monoqrafiyanın müəllifidir

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


 • Vergi hüquq münasibətləri // Qanunçuluq, Bakı, 1996, № 9 s. 48-51
 • Dövlətin vergi siyasəti, Bakı Universitetinin xəbələri, Sosial- siyasi elimlər seriyası, Bakı, 1997, №1, s.119-126.
 • Развитие налогового права в Азербайджане: Тезис доклада представленной на научно-практическую конференцию Бакинского филиала Дагестанского Государственного Университета. /Правовая реформа в Азербайджане: пути реализации. Баку: изд-во «Ширваннешр», 1999
 • Verginin anlayışı və rolu. BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları //Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 1999. s.338-339
 • Понятие и особенности налога. // Qanunçuluq, Bakı, 2000, № 2, s.3-6.
 • Azərbaycanda vergi sistemi // Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, Bakı, 2000, №2.
 • ü  AR MPM-nin kommentariyası.VIII və IX fəsillər (Z.S.Yusifovla birlikdə) XXXIV, XXXV fəsillər, Bakı: Digesta, 2002, s.190-215, s.590-606
 • “Maliyyə hüququ“ kursunun proqramı (azərb.və rus dillərində), Baki: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002, 24 s.
 • „Vergi hüququ“ kursunun proqramı (azərb. və rus dillərində). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002, 12 s.
 • „Maliyyə hüquq“ kursu üzrə metodik göstərişlər (azərb.və rus dillərində). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı 2002.
 • „Maliyyə hüququ və vergiqoyma“ verginin hüquqi tərkib elementlərinin anlayışı və əhəmiyyəti. Qanunçuluq jurnalı, Bakı, 2006, №8
 • «Gömrük hüququ» kursunun proqramı.Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı , 2004 (azərb. və rus dilllərində)
 • Orta əsrlərdə Azərbaycanda vergiqoyulma. / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 7-ci buraxılış, Bakı, 2004, s.153
 • Vergi sisteminin prinsipləri /Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 16-cı buraxılış. Bakı, 2006, s.96-100.
 • Verginin funksiyaları // Qanun, Bakı, 2006, № 8, s. 39-42
 • «Maliyyə hüququ və vergiqoyma» kursunun proqramı. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006 (azərb.və rus dillərində)
 • «Maliyyə hüququ» kursunun proqramı. Bakı: Adiloğlu, 2007 (azərb.və rus dillərində)
 • Vergiqoyulmada proqressivlik metodunun aktuallığı. AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun «Hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, Bakı, 2007, s.104-108
 • Verginin anlayışı və xüsusiyyətləri: hüquqi-nəzəri aspektlər//Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı, 2008, № 1
 • Azərbaycanda vergi qanunvericiliyinin bəzi aktual problemləri/ Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 20-ci buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2008, s.111-113
 • Vergi hesabatı vergi ödənilməsinin başlıca şərti kimi/ Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 21-ci buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2008, s.149-151
 • Vergi ödəmək qabiliyyəti, vergi yükü və vergi güzəştləri//Qanun, 2008, № 5, s.94-98
 • Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsində vergi elementlərinin əhəmiyyəti. /Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008, s.221-223
 • Vergi güzəştlərinin müəyyən olunmasında bəzi nəzəri problemlər. // Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda 8-ci Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2008, s.272-275
 • Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (ümumi əsaslarla) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (əlavə təhsil) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Maliyyə hüquqi tənzimetmə mexanizm kimi pulun xüsusiyyətləri və dövlətin pul dövriyyəsi // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi.. Bakı: Adiloğlu, 2009, № 2, s.360-364
 • Vergilərin ödənilməsi formaları-ödəniş mexanizimləri kimi// Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüququn aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 2009, № 3, s. 384-386
 • Священный Коран и налоговые институты, как механизмы распределения доходов мусульман//“ Qanun” jurnalı, 2010, № 03(191) səh.182 – 188
 • Ранние этапы развития налогообложения в древнем Азербайджане. //“Qanun” jurnalı, 2010, № 5(193) səh.132 – 135
 • Налоговые институты в Азербайджане в период Арабского Халифата и элементы их юридического  состава// Qanun” jurnalı, 2010, № 4(192) səh.141-147
 • Значение налоговых реформ в истории развития налогообложения в средневековом Азербайджане. // Azərbaycan Respublikasında Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri.EMM. 2010, № 1.s. 276-281
 • “Vergi hüququnda müddətlər” /Tezislər/ // “Hüquq elminin müasir problemləri” II Beynəlxalq Konfrans Bakı: 2010. səh.272 -273
 • ABŞ-ın vergi sistemi//“Qanun “ jurnalı, 2010, № 10 səh.105 -110
 • Almaniyanın vergi sistemi// “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri /elmi-analitik və praktiki jurnal/. 2010, № 3(23) səh.48 – 52
 • Rezidentlik prinsipi əsasında xarici hüquqi şəxslərin vergi statusunun müqayisəli-hüquqi təhlili: beynəlxalq təcrübə. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. 2011, № 1, səh. 70-78
 • Hüquqi şəxslərə münasibətdə dövlətin vergi yurisdiksiyası// Qanun “jurnalı, 2011, № 03(203)
 • səh.79-82
 • Vergi rezidentliyinin anlayışı və əsas meyarları//“Qanun “jurnalı, 2011, № 04 (204) səh. 95-98
 • Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi və onun hüquqi tərkib elementləri: beynəlxalq təcrübə// Ümummilli liderimiz H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş“ Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda Bakı Dövlət Universiteti hüquq fakültəsinin 11-ci Elmi-praktik konfransının materialları. 1-ci cild Bakı: 11-12 may 2011, səh. 266-269
 • Xarici ölkələrdə fiziki şəxslərə münasibətdə vergi rezidentliyinin tətbiqi qaydaları // Milli Aviasiya Akademiyası Elmi Məcmuələr. Cild 13. Bakı: yanvar-mart 2011. S.64-69
 • Kommersiya qurumlarının qeydiyyatı və uçotunda “bir pəncərə” sisteminin əhəmiyyəti // Ulu Öndər Heydər Əliyevin ad gününə və Azərbaycan Respublikasının dövlət-çiliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş «Hüquq elminin və təhsilinin müasir problemləri və həlli yolları» adlı Beynəlxalq konfransının materialları. 1hissə. AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. Bakı: 2011 səh.421-425
 • Vergiqoyma obyekti və vergi predmetinin – verginin hüquqi tərkibinin əsas elementləri kimi nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti //“Qanun “jurnalı, 2011, № 08 (208) səh. 72-79
 • Место элементов юридического состава налога в современном налоговом законодательстве Азербайджанской Республики и в налоговом праве: теоретический анализ/ Journal of Qafqaz University. An international  journal. № 32, 2011, s. 111 - 118
 • Классификация элементов юриди­ческого состава налога. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya prob­lemləri /elmi-analitik və praktiki jurnal. 2012,  № 1 s.128-132
 • Пропорциональный и прогрессивный методы налогообложения в налоговом  законодательстве Азербайджанской Республики. Rusiya Federasiyası. Москва: //Пробелы в российском законодательстве. Международный юридический  журнал. № 1, 2013, s. 198-202
 • Возврат излишне уплаченного налога как элемент юридического состава налога. (Тезисы). “Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri.” 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi-praktiki Konfransın (13-14 dekabr 2012-ci il) materialları. I-II cild. AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutu, Bakı Dövlət Universiteti və AR Ombudsmanı. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2013, s. 685-689, 820 səh.
 • Правовая  характеристика субъекта на­лога, как основного элемента юри­дического состава налога.// Bakı: BDU Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. № 2, 2013 s. 37-43
 • Принципы определения налоговых льгот: международный опыт. //«Чёрные дыры» в Российском законодательстве».  Юридический журнал,  №1, 2013, М.: из-во ООО «К-Пресс» С.130-134
 • Правовое значение правильного определения  объекта налогообложения и предмета налога – как основных элементов юридического состава налога в налоговом законодательстве: проблемы теории и практики. / Московский государственный юридический университет (МГЮА). //Актуальные проблемы Российского права. № 10, 2013 с.1246-1253
 • Виды и размеры налоговых вычетов: сравнительный анализ  по налоговым законодательствам Азербайджанской Республики и зарубежных стран. //«Бизнес в законе», №1, 2013г. Российская Федерация, Москва: Издательский дом «Юр-ВАК» s.83-88
 • Финансовая (налоговая) ответственность за нарушения налогового законодательства.// Journal of Qafqaz University. History, law and political sciences. An international journal. Volume 1, Number 2, 2013s. 237-242
 • Значение ставок налогов в развитии предпринимательства в Азербайджанской Республике. //«Мир экономики и права», № 1-2, январь-февраль 2014 г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, s.72-79
 • Налоговая база и не налогооблагаемый минимум в налоговом законодательстве Азербайджанской Республике. //Вестник Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). Москва: № 3, 2015. Выпуск «Финансовое право». С. 181-185
 • Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsində vergi dövrü, hesabat dövrü və verginin ödənilməsi müddətinin hüquqi cəhətdən müəyyən edilməsinin əhəmiyyəti. (Tezislər). /Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi. “Azərbaycanın davamlı inkişafında vergi siyasətinin rolu”. Elmi-praktik konfransın materialları. Şamaxı, 5 iyun 2015. s.221-224, 313 s.
 • Azərbaycan Respublikasının Maliyyə hüququ: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 2003.
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi hüququ: Dərslik. Bakı: Digesta, 2007.
 • Maliyyə hüququ: Dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2008.
 • Azərbaycanın inkişafı tarixində vergilərin tətbiqi texnikası və verginin hüquqi tərkib elementlərinə dair klassik və müasir vergi nəzəriyyələri. Monoqrafiya. Bakı: “Zərdabi LTD” MMC, 2016112 s.
 • Maliyyə hüququ: Dırslik. Bakı: Azərnəşr, 2018