Aynurə Tofiq qızı Musayeva


İş telefonu: +99412 5387265

E-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • Laçın rayonunda anadan olub;
 • 2001-ci ildə Sumqayıt şəhər 11 №-li orta  məktəbi bitirib;
 • 2001-2005-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin bakalavr pilləsində təhsil alıb;
 • 2006-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin magistratura pilləsində təhsil alıb.
 • 2008-ci ildə Sumqayıt şəhər Apellyasiya Məhkəməsində çalışıb.
 • Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Cinayət hüququ və kriminologiya  kafedrasında çalışır
 • 2018-ci ildə 5611.01-Cinayət hüququ, kriminologiya və cəza-icra hüququ ixtisası üzrə Bakı Dövlət Universitetində «Şərəf və ləyaqət əleyhinə edilən ictimai təhlükəli əməllərlə (Təhqir və Böhtan) cinayət –hüquqi mübarizə» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2006-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin magistratura pilləsində təhsil alıb.
 • 2018-ci ildə 5611.01-Cinayət hüququ, kriminologiya və cəza-icra hüququ ixtisası üzrə Bakı Dövlət Universitetində «Şərəf və ləyaqət əleyhinə edilən ictimai təklükəli əməllərlə (Təhqir və Böhtan) cinayət –hüquqi mübarizə» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2008-ci il Sumqayıt şəhər Apellyasiy Məhkəməsi;
 • 2008-ci ildən BDU, Hüquq fakültəsi, Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrası

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Cinayət hüququ. Xüsusi hissə

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Cinayət hüququnda köməkçinin anlayışı// 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi-praktik Konfrans (13-14 dekabr 2012-ci il) Qloballaşma dövründə İnsan hüquqları və Milli hüquq sistemi. II cild, Bakı, 2013
 • Şəxsiyyət əleyhinə edilən cinayətlərin sistemində təhqir və böhtanın yeri// Bakı  Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Hüquq elminin və təhsilinin inkişafında rolu” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik Konfransın materialları. II cild, Bakı, 05/2015.
 • Şərəf və ləyaqət əleyhinə edilən cinayətlərin təsnifatı// Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Polis Akademiyası, Regional cinayətkarlığın kriminoloji tədqiqinin aktual problemləri, III Beynəlxalq Elmi-praktik Konfrans, Bakı, 2015.
 • Aparteid-şərəf və ləyaqət əleyhinə edilən cinayət kimi// Bakı  Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik Konfrans. II cild, Bakı, 06/2016
 • Milli və xarici ölkələrin cinayət qanunvericiliyində böhtan cinayətinin müqayisəli təhlili// Bakı  Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktiki Konfransın materialları. II cild, Bakı, 06/2017.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • İşəncəvermənin anlayışı haqqında// Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 03/2009.
 • Köləliyin anlayışı və tarixi haqqında// Ümummilli liderimiz  Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci il dönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 11-ci Respublika Elmi-praktik konfransının materialları. II cild, Bakı, 05/2011
 • Cinayətin köməkçisinin növləri haqqında//Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri, Elmi hüquq junalı, Bakı, 2013, №2 (7).
 • Cinayət hüquq normalarının və Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Cinayət Məcəlləsinin Ümumi və Xüsusi hissə maddələrinin quruluşu haqqında//Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr edilmiş Hüquq fakültəsinin gənc alimlərin və magistrantların “Qloballaşma dövrü:Beynəlxalq standartlar və Azərbaycan qanunvericiliyinin müasir problemləri”mövzusunda elmi-praktik Konfransın materialları//Bakı, 10-11 fevral 2015
 • Şərəf və ləyaqətin fəlsəfi anlayışı//Azərbaycan Hava Yolları” qapalı səhmdar cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası. Elmi Məcmuələr, 2016, cild 18, №1.
 • Böhtan cinayətinin anlayışı və obyektiv əlamətləri// Qanun, 2016, №03(257).
 • Şəxsiyyətin şərəf və ləyaqəti əleyhinə olan cinayətlərlə mübarizədə cinayət qanunvericiliyinin inkişaf tarixi// Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri. 2016, № 64.
 • Böhtan və təhqirin digər oxşar cinayətlərlə müqayisəli təhlili// Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Polis Akademiyasının Elmi xəbərləri, 2017, №1.
 • Правовая природа и объективные признаки состава преступления оскорбления//IНСТИТУТ ДЕРЖАВА I ПРАВА  iменi В.М. Корецького НАН УКРАIНИ. Держава I право. Серiя юридичнı науки, Вiпуск 71, Киiв, Видавництво, «Юридична думка» 2016, c. 455-466.
 • Magistratura pilləsində tədris edilən “Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə” fənninə dair proqramın müəllifi