Aysel Abbaslı


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının müəllimi

Iş telefonu: +994 12 5100051

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 20 oktyabr 1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 1992-2002-ci illərdə Bakı şəhəri T.İsmaylov adına 6 saylı orta məktəbində oxumuşdur.
 • 2002-2006-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsində “beynəlxaq hüquq” ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil almışdır.
 • Universiteti fərglənmə ilə bitirdikdən sonra 2006-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin “beynəlxaq hüquq” ixtisası üzrə magistraturasında təhsil almışdır.
 • 2008-2011-ci illərdə AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun 12.00.03  Mülki hüquq, mülki proses, ailə hüququ, sahibkarlıq hüququ, beynəlxalq xüsusi hüquq ixtisası üzrə doktorantı olmuşdur.
 • 2012-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq xüsusi hüquqda xarici sərmayələrin hüquqi müdafiə mexanizmləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
 • Ailəlidir, iki övladı var.
 • Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2002-2006, BDU, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi, bakalavr
 • 2006-2008, BDU, Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi, magistr
 • 2008-2011, AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu, doktorant
 • 2013-cü ildə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2008-2011, Bakı Dövlət Universiteti Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının saat hesabı müəllimi
 • Sentyabr 2011- mart 2012, Bakı Dövlət Universiteti Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının saat hesabı müəllimi
 • Mart 2012- h/h, Bakı Dövlət Universiteti Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının tam ştat müəllimi
 • Apardığı dərslər: Mülki prosessual hüquq, kommersiya hüququ
 • 23 məqalə və elmi tezisin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Mülki hüquq, Beynəlxalq xüsusi hüquq, sahibkarliq hüququ

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Xarici investisialar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi// Azərbaycan xalqının Ümum-milli lideri H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümü-nə həsr edilmiş “H.Əliyev AR-nın beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığının banisidir” mövzusunda elmi-praktik konfransin materialları. Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2007, s. 200-208
 • İnvestisiya mübahisələrinin həllində kommersiya arbitrajının rolu// “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” jurnalı, № 2 (18), 2009. Bakı,  “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, s. 170-173
 • Kommersiya arbitrajı investisiya mübahisələrinin həlli vasitəsi kimi// AMEA Aspirantların elmi konfransının materialları, Bakı, iyun 2009-cu il, s. 475-477
 • Xarici sərmayələrin müdafiəsinin beynəlxalq təminatları// Ulu öndər H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr edilmiş “H.Əliyev və AR-nın beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda 6-7 may 2010-cu il tarixdə keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2010, s. 195-197
 • İnvestisiya fəaliyyətinin subyekt və obyektləri// «Право и политология» beynəlxalq elmi jurnalı, №  14, 2010. Tiflis, “Universal” nəşriyyatı, s. 66-70
 • Xarici sərmayələrin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsinin yaranması və inkişafı// Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 11-ci Respublika elmi-praktik konfransın materialları. 1-ci cild. Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2011, s. 229-231
 • Xarici sərmayələrə şamil olunan beynəlxalq-hüquqi normaların milli qanunvericiliyə implementasiyasının xususiyyətləri// AMEA Aspirantların elmi konfransının materialları. Bakı, may, 2011. s. 247-249
 • Xarici sərmayələrin tənzimlənməsində beynəlxalq-hüquqi standartlar. Yaranması və inkişafı// «Закон и право» jurnalı, № 7, 2011, Moskva, “Uniti-Dana” nəşriyyatı, s. 96-98
 • Dünya ticarət təşkilatının mübahisələrin həlli mexanizmi və suverenitet problemləri// «Закон и право» jurnalı, № 8, 2011, Moskva, “Uniti-Dana” nəşriyyatı, s. 78-81
 • Azərbaycan Respublikasında xarici sərmayələr (hüquqi məsələlər)// «Черноморська безпека» jurnalı, № 3 (21), 2011, Sevastopol, “Nomos”mərkəzinin nəşriyyatı, s. 20-27
 • Xarici sərmayələrin anlayışı və onların beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi// AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun AR-nın müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr edilmiş “Hüquq elminin müasir problemləri” adlı 17-18 oktyabr 2011-ci il tarixində keçirilmiş 1-ci Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, “Təhsil” nəşriyyatı, 2011, s. 124-127
 • Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətinin hüquqi aspektləri// “Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası” jurnalı, № 32, 2011. Bakı, “Odlar Yurdu” nəşriyyatı, s. 136-141
 • Azərbaycan Respublikasında xarici sərmayələrin forma və istiqamətləri// “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” jurnalı, Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2011.“Bakı Universiteti” nəşriyyatı, s.42-47
 • Hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlər investisiya sazişlərinin xüsusi növü kimi// “Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası” jurnalı, № 34, 2012. Bakı, “Odlar Yurdu” nəşriyyatı, s. 51-58
 • Xarici sərmayələrin beynəlxalq xüsusi hüquqda tənzimlənməsinin ümumi məsələləri// 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları gününə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları (13-14 dekabr 2012-ci il), II hissə, Bakı, 2013. “Bakı Universisteti” nəşriyyatı, s. 696-700
 • Beynəlxalq xüsusi hüququn elmi və təcrübəsində xarici sərmayələrin təsnifatı// “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri” jurnalı, Bakı, № 4 (40), 2014. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, s. 24-28
 • Azərbaycan Respublikasında xarici sərmayələrin tənzimlənmə mənbələri// Сборник материалов Международной юридической научно-практической конференции на тему «Новые векторы развития демократии и институтов государства и права», Киев, 10.12.2015. s. 117-121
 • Sahibkarlıq fəaliyyətinin anlayışı// Сборник материалов Международной юридической научно-практической конференции на тему «Справедливость в юриспруденции: теория и практика», Киев: «АртЕк», 23.02.2017. s. 96-100
 • Sahibkarlıq fəaliyyətinin konstitusion-hüquqi əsasları// “Law and Politology” International Scientific Journal, Chisinau, № 35, 2017. s. 24-27
 • Xarici-iqtisadi fəaliyyət haqqında Azərbaycanın qanunvericiliyi// Сборник материалов Международной юридической научно-практической конференции на тему «Публичное и частное право: конституционные основы и инновационные тенденции», Киев: «АртЕк», 22.06.2017. s. 92-95
 • Xarici-iqtisadi fəaliyyətin normativ-hüquqi tənzimlənməsi (ingilis dilində)// “International Law and Integration Problems” Scientific-Analytical Journal, Baku, № 2 (50), 2017. s.37-40