Azad Sabit oğlu Talıbov


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Bakı Dövlət Universitetinin Mülki hüquq kafedrasının dosenti

İş telefonu: +99412 539 02 98

Email: [email protected]; [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
 • 1986-ci ildə Bakı şəhəri 204 nömrəli orta məktəbini bitirib;
 • 1989-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil alıb;
 • 2005-ci ildə Belarusaiya Dövlət Universitetində  hüquq üzrə fəlsəfə doktoru( Ph. D)  elmi dərəcəsini almışdır;
 • 2008-2009-cu ildə Beynəlxalq Fulbright programı ( ABŞ)  şərçivəsində Fordham Universitetində( Nyu York) post doktoral tədqiqatçı olmuşdur.
 • 1994-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Mülki hüquq kafedrasında çalışır və hal-hazırda oranın dosentidir;
 • Evlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1989-cu ildə Bakə Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuş və 1994-cü ildə 5 illik təhsil pilləsini bitirmişdir, 1997-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı olmuşdur, 2005-ci ildə Belarusiya Dövlət Universitetində “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların müqavilədənkənar pozulmasına görə mülki hüquqi məsuliyyət və müdafiə vasitələrinin bəzi problemli məsələləri” mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir., 2008-ci ilin sentyabr ayında Böyük Britaniyanın Oksford Universitetində elmi-tədqiqat aparmış, 2008-2009-cu tədris ilində Beynəlxalq Fulbright programı ( ABŞ)  şərçivəsində Fordham Universitetində (Nyu York) “Psixoloji ziyanın məhkəmələrdə kompensasiyasının problemləri” mövzusunda post doktoral tədqiqatçı olmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1993-1996, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi nəzdində hüquq kadrlarının təkmilləşdirilməsi İnstitutunda metodist, müəllim, baş müəllim
 • 1994-1998- Bakı şəhər klinikasında hüquqşünas
 • 1996- h/h, BDU-nun Mülki hüquq kafedrasının dosenti;

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Mülki hüquq, Əqli mülkiyyət hüququ, Mənzil hüququ

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1998-2017-ci illərdə ABŞ, Almaniya, Rusiya, Macarıstan, Belarusiya, Ukrayna və digər dövlətlərdə bir sıra konfrans və seminarlarda iştirak etmişdir

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

MƏQALƏLƏR

1. Общее имущество собственников многоквартирного дома и способы его управления. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Sosial siyasi elmlər seriyası,- 2017., &2.С. 30-39.

2. Возмешение вреда причиненного здоровью граждан вследствии нарушения права жить в благоприятной окружающей среде. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Sosial siyasi elmlər seriyası,- 2010., &3.С. 33-40.

3.Civil legal status of human organs and tissues and them transplantation//  Ümummilli liderimiz H. Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri”II Beynəlxalq Konfransın Tezisləri., Bakı. 2010.  S. 225-226.

4. Морально-этические и правовые вопросы осуществления эвтаназии. // Kecid dovründə Azərbaycan Respublikasinda dövlət va hüquq quruculuğunun aktual problemləri: Elmi məqaləlar məcmuəsi. - Baki: Adiloglu, 2009. - Bur. 04,-S. 104-118.

5.Правовое регулирование обеспечения исполнения обязательств по законодательству Азербайджанской Республики. www.cac-civillaw.uni-bremen.de/beitraege/kreditsich-ase.ru.rtf(www. Cac-civil law.org- (Bremen University’s web page) .2008.

6.Содержание и гражданско-правовая охрана права на жизнь. // Keçid dovründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri: Elmi məqalələr məcmüəsi. - Baki: Adiloglu, 2008. - Bur. 21,-S. 180-186.

7. Проблема плагиата в авторском праве // Kecid dovriinda Azərbaycan     Respublikasinda dövlət va hüquq quruculuğunun aktual problemləri: Elmi məqaləlar məcmuəsi. - Baki: Adiloglu, 2005. - Bur. 11,-S. 128-131.

8. Порядок компенсации морального (неимущественного)  вреда за нарушение авторских и смежных прав. //  Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Sosial siyasi elmlər seriyası,- 2005.-К» 1.-С.

9. Müəlliflik hüquqlarınm müqavilədənkənar pozulmasi hallannda vurulmuş ziyanin əvəzinin ödənilməsi qaydasi (Порядок возмещения убытков за внедоговорное нарушение авторских прав) // Qanunçuluq. - 2004. -№ 3. -С. 79-81.

10. Порядок взыскания с нарушителя авторских прав доходов, приобретенных в результате нарушения авторских и смежных прав // Xazar. - Bakı, 2003. - № 149. - S. 32-33.

11.Дифференциация гражданско-правовых санкций //Сборник:»правовая реформа в Азербайджане: пути реализации». Баку.Ширваннешр, 1999.

12.Содержание субъективного авторского права // Qamm. -Baki. – 1998.№ 6 (46). - S. 25-27.

13. Ответственность за нарушение авторских прав в уголовном законодательстве. //Gənc alimlərin  və aspirantların elmi konfransının materialları. BDU., Bakı.1998.

14. Сущность гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности //  Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Sosial siyasi elmlər seriyası,- 1997.-К» 1.-С. 114-118.

DƏRS VƏSAİTİ

1. Проблемные вопросы гражданской ответственности и мер защиты за внедоговорные нарушение авторских и смежных прав в Азербайджане : Bakı: Adiloğlu, 2007, 156 s. ( ç.v.)

MONOQRAFİYALAR

1. Гражданско-правовые вопросы трансплантации органов и тканей человека: Lambert Academic Publishing. Omni Scriptum. GmbH& Co. KG. Saarbrucken 2013.

2.Çoxmənzilli binaların idarə edilməsi mexanizmləri: ölkə qanunvericiliyi və yaxşı xarici təcrübələr: ( şərikli)  Bakı 2013.160 səh.

TƏDRİS PROQRAMI

1. «Mülki hüququ» - bakalavr təhsil pilləsi üçün tədris proqramı (azərbaycan və rus  dillərində). Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 51 s. (2,5 ç.v.)-şərikli.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

1. İnternational Fulbright program for advanced research and University lecturing çərçivəsində  ABŞ-da post doktoral tədqiqat Proqramı, ABŞ Dövlət Departmenti, 2008-2009;

2. “Oxford Hospitality Scheme” layihəsi çərçivəsində Böyük Britaniyanın Oksford Universitetində tədqiqat məqsədi daşıyan qrant, 2008

3. Avropa İttifaqının Mənzil sektorunda islahatlar sahəsində Azərbaycan hökümətinə dəstək layihısində hüquq eksperti , 2013-20015;

4. USAİD və Chemoniks İnternational-ın Azərbaycanın Ticarət və İnvestisiyasına dəstək üzrə layihəsində hüquq eksperti, 2007-2008.