BEYNƏLXALQ HÜQUQ VƏ İNTEQRASİYA PROBLEMLƏRİ (elmi-analitik və praktiki jurnal)

http://jilip.org/en/
http://ahj.az/en/