Bəxşeyiş Məmməd oğlu Əsgərov


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

 

Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrasının dosenti

İş telefonu: (+99412) 4387201

Mob.: (+99450) 2142697

E-mail: b.askerov63@mail.ru

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 

 • 1963-cü ildə Ağdam rayonu Qaradağlı kəndində anadan olub.
 • 1980-ci ildə Bakı şəhər 53 saylı orta məktəbi bitirib.
 • 1981-1983-ci illərdə Rusiyanın Kirov vilayətində hərbi xidmətdə olub.
 • 1985-1991-cı illərdə BDU-nun Hüquq fakültəsinin axşam şöbəsində təhsil alıb.
 • 1992-1996-cı illərdə Ədliyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası,
 • Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutunun qiyabi aspiranturasında təhsil alıb.
 • 1998-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 • 2003-cü ildə dosent elmi adı alıb.
 • Ailəlidir, iki övladı və iki nəvəsi var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1991-cı ildə M.Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu

ilə bitirib.

 • 1992-1996-cı illərdə Ədliyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutunun aspirantı olub. 1998 – cu ildə  “Məhkəmə ballistikasında diaqnostik tədqiqatlar (nəzəri və metodik məsələlər)” mövzusunda dissertasiya müdafə edərək  hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
 • 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrası üzrə dosent elmi adı almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1981-1985 –  Filologiya fakültəsinin Мüasir Azərbaycan dilçiliyi kafedrası, texnik, BDU
 • 1986-1989 – “Yazıçı” nəşriyyatı, ekspeditor
 • 1989-1992 – Ədliyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiya Problemləri İnstitutu, Məhkəmə Ballistika-Trasologiya ETL, baş laborant, elmi işçi
 • 1992-1993 – Azərbaycan Respublikası Prezidenti Aparatının Dövlət-hüquq şöbəsi,

böyük məsləhətçi

 • 1993    - ...    Hüquq fakültəsinin Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrası, müəllim, baş müəllim, dosent, BDU
 • 1994-2001 – Azərbaycan Respublikası Elm və Texnika Komitəsində böyük məsləhətçi - hüquqşünas
 • 1994-2008 – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında böyük məsləhətçi – hüquqşünas
 • 2011- .... –     Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü

TƏDQIQAT SAHƏSI

Kriminalistika, Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, Məhkəmə ekspertizası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

 • II Beynəlxalq Böyük Türk Dili Qurultayı. Bişkek, Qırğızıstan, 25-30 sentyabr 2007-ci il
 • Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultayı. Bakı, Azərbaycan. 17-19 noyabr 2007-ci il
 • I Türk Dünyası Ədəbiyyat Dərgiləri Konqresi. İstanbul, Türkiyə. 15-16 dekabr 2007-ci il
 • II Türk Dünyası Ədəbiyyat Dərgiləri Konqresi. Ankara, Türkiyə. 20-22 dekabr 2008-ci il
 • Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 80 illiyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda elmi konfrans. Bakı. 09 aprel 2008-ci il
 • Международная научно-практическая конференция «Пробелы в российском законодательстве», посвященная памяти академика В.Н.Кудрявцева. Ставрополь. 27-29 апреля 2009 г.
 • “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti: nəzəri, qanunvericilik və təcrübi aspektləri” mövzusunda elmi-praktiki konfrans. Bakı. 27 aprel 2010-cu il
 • “Hüquq elminin müasir problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı. 29-30 aprel 2010-cu il http://qu.edu.az/library.php?&action[download]=200
 • «ABŞ andlılar məhkəmələrinin iş təcrübəsi və təqsirin etirafı institutu ilə tanışlıq» Layihəsi. Nyu-Orlean – Vaşinqton, ABŞ. 28-may – 07 iyun 2010-cu il
 • “İnformasiya-Kommunikasiya texnologiyaları və şəxsiyyət hüquqları” mövzusunda II Beynəlxalq Türkiyə-Azərbaycan Hüquq Simpoziumu, Bakı, 28-29 oktyabr 2011-ci il

Первая международная научная Интернет-конференция «Cыскология: проблемы становления и перспективы формирования», 29-30 cентября 2012 г. http://oper-ord.ru/conference.html

 • VI Международная научно-практическая конференция «Пробелы в российском законодательстве», посвященной памяти академика В.Н.Кудрявцева, г. Пермь, 4-5 октября 2012 г.
 • «Qloballaşma dövründə insan hüquqları və Milli hüquq sistemləri» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı. 13 dekabr 2012-ci il
 • Международная научно-практическая конференция на тему: «Правовые проблемы противодействия преступлениям и иным правонарушениям». Сургут, Россия. 29 апреля 2013 г.
 • Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı Ankara, Türkiye. 8-10 ocak 2014
 • Вторая Международная научно-практической конференция на тему: «Правовые проблемы противодействия преступлениям и иным правонарушениям». Сургут, Россия. 25 апреля 2014

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRİ:

KİTABLAR

 

 1. Сinayət işləri üzrə sübutetmədə əməliyyat-axtarış informasiyasından istifadənin problemləri: Monoqrafiya. Bakı: Nurlar, 2018, 320 s.
 1. Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin kommentariyası. Bakı: Digesta, 2016 (XXX, XXXV fəsillər)
 2. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası. Bakı: Hüquq yayın evi, 2016 (XXV fəsil).
 3. Kriminalistik metodika: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun. 2010. (VI, XII fəsillər).
 4. Məhkəmə ekspertizası: Dərs vəsaiti. Bakı: Nurlan. 2007. 6-13; 38-46; 108-113.
 5. Kriminalistika: Ali məktəblər üçün dərslik / K.Q. Sarıcalinskayanın redaktəsi ilə. Bakı: Hüquq ədəbiyyatı. 1999. 316 s. (XIII, XV, XXXVI (§1)).

MƏQALƏLƏR

 

 1. К идее формирования новой юридической науки — сыскологии // Оперативник (сыщик). 2018. № 1 (54), с. 3-8.
 2. Əməliyyat-axtarış tədbirləri kriminalistik əhəmiyyət kəsb edən məlumatların toplanması vasitəsi kimi // Polis Akademiyasının Elmi xəbərləri, 2017, N 2, s.122-134.
 3. О некоторых проблемах использования оперативно-розыскной информации в уголовном судопроизводстве // Пробелы в российском законодательстве. М., 2017, № , с.68-76.
 4. О взглядах отдельных философов и криминалистов на предмет оперативно-разыскной науки (сыскологии): все ли бесспорно? // Оперaтивник (сыщик). M., 2016, № 4(49) с.31-34.
 5. Kibercinayətlərin istintaqının əməliyyat-axtarış təminatına dair // Nəqliyyat hüququ, Bakı, 2015, N4, s. 186-196.
 6. Пределы правового регулирования оперативно-разыскной деятельности / Материалы Второй Международной научно-практической конференции. Сургут. 25 апреля 2014 г. c. 58-62.
 7. Нормативное закрепление принципа законности уголовного судопроизводства в Российской Федерации и Азербайджанской Республике // Məhkəmə ekspertizasının, kriminalistikanın və kriminologiyanın aktual problemləri. Bakı. 2014, № 61, s.18-26.
 8. Методологические аспекты исследования принципов ОРД / Материалы Международной научно-практической конференции на тему: «Правовые проблемы противодействия преступлениям и иным правонарушениям», 29 апреля 2013, Сургут, c. 10-14.
 9. Cinayət-axtarış hüquq münasibətlərinin cinayət-hüquq və cinayət- prosessual hüquq münasibətləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi // АМЕА Мəruzələri. Bakı. 2012, №5, səh. 148-158.

10.  О зарождении новой юридической науки – сыскологии // АМЕА Мəruzələri. Bakı. 2011, №3. s.114-123.

11.  Cinayətlərin açılması və istintaqının əməliyyat-axtarış təminatına dair // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2009, № 2, s. 192-199.

12.  Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti çərçivəsində aparılan tədqiqatların nəticələri və ekspert rəyi // Hüquqi dövlət və qanun, 2008, № 12, səh. 24-26.

13.  О Законе Азербайджанской Республики «Об оперативно-розыскной деятельности» и его значении для предварительного следствия // «Черные Дыры» в Российском законодательстве, М., 2007, № 2, с. 206- 209.

14.  О причинах и основаниях для осуществления оперативно-розыскных мероприятий и надзоре за ними в Азербайджанской Республике // «Черные Дыры» в Российском законодательстве, М., 2007, № 3, с. 311- 313.

15.  Закон Азербайджанской Республики об оперативно-розыскной деятельности и его значение для предварительного расследования // Российский следователь. М.: Издательская группа «Юрист», №5, c. 36-41.