Cəfərov Həbib Rəhim oğlu

Hüquq fakultəsinin qiyabi və əlavə təhsil üzrə dekan müavini,
Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının dosenti                                                                                                                                                                                                                

İş telefonu: +99412 510 13 41
E-mail: [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 • 1984-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
 • 2000-ci ildə Baki şəhər 246 nömrəli orta məktəbini bitirib;
 • 2004-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini bitirib;
 • 2007-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin magistraturasını bitirib;
 • 2014-cü ildə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
 • 2011-2014-cü illərdə BDU-nun Hüquq fakültəsinin metodisti işləyib;
 • Hərbi mükəlləfiyyətlidir.
 • Evlidir, bir övladı var.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 2010-ci ildə BDU-nun Kriminalistika kafedrasında müəllim
 • 2011-ci ildə BDU-nun Hüquq fakültəsinin metodisti;
 • 2011-ci ildə BDU-nun Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasinın saathesabı müəllimi;
 • 2014-ci ildə BDU-nun Hüquq fakültəsinin dekan müavini.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Cinayət hüququ;
 • Kriminologiya;
 • Cəza-icra hüququ.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2010-2017-ci Almaniya, Rusiya, Türkiyə, və digər dövlətlərdə bir sıra konfrans və seminarlarda iştirak etmişdir.


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. К вопросу об общих признаках причинной связи / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri, 2009, s. 347-354
2. Вопросы установления причинной связи при преступном бездействии и нарушении специальных правил // "Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri", 2011, №4 
3. Cinayət hüququnda səbəbli əlaqənin normativ-hüquqi xarakterinə dair // "Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri", 2011, №2 
4. Проблемные вопросы практики установления причинной связи при нарушениях специальных правил и бездействия / Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri mövzusunda 11-ci respublika elmi–praktik konfransının materialları II cild. (11-12 may). Bakı, 2011
5. К вопросу о причинной связи между деянием и последствиями по уголовному праву Азербайджанской республики и Российской Федерации // "Черные дыры в Российском законодательстве, 2012, № 2
6. К вопросу о причинной связи по уголовному праву зарубежных стран // Оперативник (сыщик), 2013, № 3
7. К вопросу об установлении причинной связи при преступном бездействии / 10 Dekabr beynəlxalq insan hüquqları günunə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfrans (13-14 dekabr 2012-ci il). Bakı, 2013
8. К вопросу о понятии  причинной связи в уголовном праве // "Azərbaycan Respublikası məhkəmə ekspertizası kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri", 2014, № 60
9. Вопросы установления причинной связи при соучастии в преступлении, неоконченном преступлении и создании условий, способствующих наступлению последствий // "Nəqliyyat hüququ", 2014
10. Cinayət hüququnda səbəbli əlaqənin sistemli xarakterinə dair // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVI respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2012
11. Müharibə cinayətlərinə dair beynəlxalq və dövlət daxili hüquqi mənbələrin yaranması və inkişafı / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının93-cü il dönümünə həsr olunmuş Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans - 3 iyun 2016-cı il. II cild. Bakı, 2016
12К вопросу о покушении на преступление / Модернıзацıя правових ıнститутıв вимоги часу Збiрник матерiалiв Miжнародноi юридичноi науково-практичноi конференцii Тези наукових доповiдей (8 грудня 2016 року) www.LegalActivity.com.ua Украiна Киiв-2016
13. К вопросу об общественно опасных последствиях в уголовном праве / Матерıали VII  Мiжнародноi науково-практичноi конференцii Безпека людини в умовах глобалıiзацii cучаси правовı парадигми Том 2 24 лютого 2017 року Киiв
14. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaiti və ya digər əmlakın leqallaşdırma üsulları / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının  94-cü il dönümünə həsr olunmuş Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilin əsas inkişaf tendensiyaları mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları - 1-2 iyun 2017-ci il. II cild. Bakı, 2017