Zahid İsa oğlu Cəfərov

Hüquq üzrə elmlər doktoru, BDU, Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının professoru

İş telefonu: +(994 12) 5387432

QISA OQRAFİK LUMAT
1972-ci ildə Ermənistan SSR Quqarq rayonu Heydərli kəndində anadan olmuşdur.
1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin əyani şöbəsini hüquqşünaslıq ixtisası üzrə bitirdikdən sonra Hüquq fakültəsinin metodisti vəzifəsinə qəbul edilmiş və 2001-ci ilin sentyabrından isə Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müəllimi, sonralar isə baş müəllim, dosenti vəzifəsində işləmişdir. Hal-hazırda Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının professoru vəzifəsində çalışır.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 24 dekabr 2007-ci il tarixli (protokol № 37-K) qərarına əsasən ona dosent, 10 fevral 2017-ci il tarixli (protokol № 01-R) qərarına əsasən ona professor elmi adı verilmişdir.
Ailəlidir, üç övladı var.
TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1993-1997, tələbə, Hüquq fakültəsi, BDU
2003, h.e.n., “Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında kollektiv müqavilə”, Hüquq fakültəsi, BDU
2010, h.e.d. “Əmək hüquqlarının müdafiəsi üsulları kontekstində əmək mübahisələrinin həll edilməsinin qüvvədə olan qaydası”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1997-2001, Hüquq fakültəsi, BDU, metodist
2001-ci ildən, BDU, Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrası, müəllim, baş müəllim, dosent
Hal-hazırda Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının professoru vəzifəsində çalışır. 
Apardığı dərslər: Əmək hüququ; Əmək mübahisələri və onların həlli qaydası
105-dən çox məqalənin, 5 monoqrafiyanın, 3 dərs vəsaitinin, 2 kitabın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
İşçilərin əmək hüquqlarının, azadlıqlarının və qanuni mənəfelərinin müdafiəsi; Kollektiv müqavilə; əmək mübahisələri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Məşğulluq və işədüzəltmənin hüquqi tənziminin bəzi məsələləri/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 3-cü buraxılış. Bakı: Digesta, 2003, s.300-311 (həmmüəllifliklə)
 • Sosial tərəfdaşlıq münasibətləri və onların əmək-hüquqi təbiəti/Keçid dövündə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 4-cü buraxılış. Bakı: Digesta, 2003, s.319-329
 • «Əmək hüququ» kursunun proqramı. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003 (azərb. və rus dillərində)
 • Kollektiv müqavilənin hüquqi təbiəti haqqında məsələyə dair//Qanun, Bakı, 2003, № 3, s. 9-10
 • Kollektiv müqavilə və kollektiv əmək sazişləri//Qanun, Bakı, 2003, № 4, s.18-23
 • İş vaxtından artıq işlər işlərin hüquqi tənzimi/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 8-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2004, s. 113-117
 • Vətəndaşın pozulmuş, yaxud barəsində mübahisə edilən subyektiv hüquqlarının, azadlıqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi üsullarının ümumnəzəri mülki-hüquqi şərhi/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 13-cü buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2005, s.109-121
 • İşçilərin əmək hüquqlarının həmkarlar ittifaqları tərəfindən mühafizəsi və müdafiəsi//Qanun, Bakı, 2005, № 12, s.24-27
 • İşçilərin əmək hüquqlarının özümüdafiəsi / Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 15-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2006, s.121-129
 • İşçilərin əmək hüquqlarının müdafiəsi üsulları və mühafizə tədbirləri / Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 16-cı buraxılış. Bakı, 2006, s.110-113
 • İşçilərin subyektiv hüquqlarının və qanuni mənafelərinin pozulmasına görə işəgötürənin məsuliyyəti onların müdafiəsinin əsas üsullarından biri kimi/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi, 18-ci buraxılış, Bakı, 2007, s.152-160
 • Əmək hüququnun kateqoriyalar aparatı sistemində əmək sahəsinin anlayışı/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 2007, s.132-141
 • İşçilərin əmək hüquqlarının inzibati qaydada, habelə dövlət nəzarət və gözyetirmə orqanları tərəfindən müdafiəsi və mühafizəsi//Qanun, Bakı, 2007, № 11 s. 35-46
 • İşçinin hüquqlarının hüquqi müdafiəsinin anlayışı və formaları//Qanun, Bakı, 2008, № 01, s.45-52 (həmmüəllifliklə)
 • Fərdi əmək mübahisələri hüquq institutunun əsas məzmununu müəyyən edən prinsiplər kimi/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 21-ci buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2008, s.116-123 (həmmüəllifliklə)
 • Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsində ayrı-seçkiliyin və diferensiasiyanın nisbəti//Qanun, Bakı 2008, № 5, s.99-103 (həmmüəllifliklə)
 • Kollektiv əmək mübahisələrinin tənzimlənməsinin barışdırıcı-vasitəçi üsulları/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 21-ci buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2008, s.301-315
 • İşçinin hüquqlarının hüquqi müdafiəsinin anlayışı və formaları/ Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008, s. 252-256
 • Kollektiv əmək mübahisələri hüquqi kateqoriya kimi/Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda 8-ci Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2008, s.285-288
 • О судебной защите трудовых прав/ Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 22-ci buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2008, s.108-114
 • Генезис,определение индивидуального трудового спора//Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal. Bakı, 2008, №1-2, s.245-252 (həmmüəllifliklə)
 • Понятие защиты трудовых прав/ Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 22-ci buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2008, s.72-80 (həmmüəllifliklə)
 • Трудовой спор как юридический конфликт//Qanun, Bakı, 2008, № 8, s.88-95
 • Об основании классификации трудовых споров//Qanun, Bakı, 2008, № 9, s.131-134
 • Əmək mübahisələrinin təsnifləşdirilməsinin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti// “Qanun” jurnalı, Bakı, 2008, № 10, s.125-130
 • Fərdi əmək mübahisələrinin mənşəyi, anlayışı və funksional təyinatı / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri». Elmi məqalələr məcmuəsi. 23-cü buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, s. 89-106
 • Fərdi əmək mübahisələrinin predmetinin tərifi və onların yaranma əsasları//Qanun, Bakı, 2008, № 11, s.114-124
 • Tətil hüququnun məhdudlaşdırılması və qanunsuz tətillər// Hüquqi dövlət və qanun, Bakı, 2008, № 9, s.27-30
 • Ponətie i osnovnıe priçinıi vozniknoveniə trudovıx sporov//Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi əsərləri. Bakı, 2008, № 1, s.175-187
 • Fərdi əmək mübahisələri hüquq institutunun əsas məzmunu müəyyən edən prinsiplər//Qanun, Bakı, 2008, № 12
 • İşçilərin lokaut hüququ və işçilərin qanunsuz tətildə iştirakının nəticələri//Hüquqi dövlət və qanun, Bakı, 2008, № 10
 • Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (ümumi əsaslarla) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (əlavə təhsil) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Fərdi əmək mübahisələrinin həlli qaydası və onun növləri//Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2009, № 2, s. 215-225
 • Национальные отличия  коллективных трудовых споров//Вопросы трудового права, Москва, 2009, № 1, с. 57-64
 • О классификации трудовых споров//Вопросы трудового права, Москва,  2009, № 5-6, с. 93-96
 • Коллективные трудовые споры как юридическая категория (понятие, стороны, предмет и виды коллективных трудовых споров)// Трудовое право, Москва, 2009, № 3, с. 116-120
 • Система принципов, определяющих основное содержание правового института (подинститута), индивидуальные трудовые споры//Трудовое право, Москва,  2009, № 4, с. 103-107
 • İşçilərin əmək hüquqlarının müdafiəsinin anlayışı//Qanun, Bakı, 2009,  № 07, s.  112-117
 • Теоретическое и практическое значение классификации трудовых споров/Пробелы в трудовом праве и праве социального обеспечения и пути их устранения. Материалы научно практической конференции  (Москва, 21 октября 2008 г.)/ Отв.ред. проф. Г.С.Скачкова. М., 2009, с. 196-203
 • Lokaut hüquqi kateqoriya kimi/ Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş «Hüquq elminin müasir problemləri» mövzusunda II Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2010, s. 273-275
 • Lokaut hüquqi kateqoriya kimi (məqalə)//Qanun, Bakı, 2010, № 5, s.119-123
 • Əmək hüquqlarının müdafiəsi üsulları kontekstində əmək mübahisələrinin hüquqi tənzimlənməsi: Monoqrafiya. Bakı: Qanun, 2010
 • Примирительно-третейские процедуры (способы) урегулирование коллективных трудовых споров//Трудовое право в России и за рубежом, Москва, 2011, № 1, с.49-57
 • Право работодателя на локаут и последствия участия работников в незаконной забастовке// Пробелы в Российском законодательстве, Москва, 2011, № 4 ,с.77-80
 • İşçilərin tətil hüququnun bəzi məsələləri haqqında/Ulu öndər Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunmuş «Hüquq elminin  və təhsilin müasir problemləri və həlli yolları» mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2011, s.225-229
 • Организация и порядок проведения забастовки как одного из средств защиты права работников быть занятыми/Занятость и трудоустройство в современной России: проблемы правового регулирования/Материалы научно-практической конференции (Москва, 3 ноября 2010 г.)/Отв.ред. Г.С.Скачкова. М., 2011, с.236-246
 • Самозащита трудовых прав работниками//Ганун, Баку, 2011, № 5, с.83-92
 • Определение предмета и причины возникновения индивидуальных трудовых споров по законодательству Республики Азербайджан//Трудовое право в России и за рубежом, Москва, 2012, № 3, с.43-50
 • К вопросу о понятии способов защиты нарушенных или оспариваемых субъективных прав, свобод и законных интересов работников//Ганун, Баку, 2012, № 3, с.71-80
 • О некоторых вопросах ограничения права на забастовку и незаконные забастовки//Qanun, Bakı, 2012, № 4, s.48-51
 • О способах защиты и меры охраны трудовых прав работников//Ганун, Баку, 2012, № 5, с.43-47
 • Определение предмета и причины возникновение индивидуальных трудовых споров по законодательству Республики Азербайджан// Трудовое право в России и за рубежом, Москва, 2012, № 3, с.43-50
 • Kollektiv əmək mübahisələri hüquqi kateqoriya kimi/Hüquq elminin müasir problemləri» mövzusunda Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin  90-illik yubileyinə hər olunmuş III Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları (14-15 mart). Bakı, 2013, s.54-63 (həmmüəllifliklə)
 • Некоторые вопросы самозащиты трудовых прав работниками//AR DİN Polis Akademiyasının Xəbərləri, 2013, № 4, s. 110-121 (həmmüəllifliklə)
 • Hüquq münasibətlərinin obyekti və məzmunu haqqında//Qanun, Bakı, 2014, №2, s.3-7 (həmmüəllifliklə)
 • Dövlətin formaları anlayışı və qeyri-tipik dövlət formaları//Qanun jurnalı, Bakı, 2014, №3, s.3-7 (həmmüəllifliklə)
 • Əmək sahəsində lokal aktların qəbul edilməsi prosedurları haqqında məsələyə dair//“Hüquq elminin müasir problemləri: Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları” mövzusunda IV Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları (6-7 may). Bakı, 2014, s. 44-48 (həmmüəllifliklə)
 • Научные и нормативно-правовое определения рабочего времени//Функции трудового права и права социального обеспечения в условиях рыночной экономики. Материалы Х международной научно-практической конференции / Сост.М.И.Акатнова, М.Э.Дзарасов. М.:Проспект, 2014, с. 258-262 (həmmüəllifliklə)
 • Əmək mübahisələri və onların həlli qaydası (magistratura təhsil pilləsi üçün proqram). Bakı: Qanun, 2014
 • Təbii ehtiyatlar hüququ (magistratura təhsil pilləsi üçün proqram). Bakı: Qanun, 2014
 • Aqrar hüququ (bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram). Bakı: Qanun, 2014
 • Əmək hüququ (bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram). Bakı: Qanun, 2014
 • Torpaq hüququ (bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram). Bakı: Qanun, 2014
 • Sosial təminat hüququ (bakalavr təhsil pilləsi üçün proqram). Bakı: Qanun, 2014
 • Sosial təminat hüququnun problemləri (magistratura təhsil pilləsi üçün proqram).Bakı: Qanun, 2014
 • Самозащита трудовых прав работниками // Государство и право, Москва, 2014, № 11, с. 89-97 (в соавторстве)
 • Современная система отрасли трудового права Азербайджанской Республики и Российской Федерации//Ганун, Бакы, 2015, № 1, s. 93-98 (в соавторстве)
 • О некоторых вопросах способов защиты субъективных прав, свобод и законных интересов работника // Ганун, Бакы, 2015, № 3, s. 125-131 (в соавторстве)
 • Системно – иерархический характер источников трудового права и их особенности //Ганун, Бакы, 2015, № 4, s.97-109 (в соавторстве)
 • Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi mexanizmində əmək müqaviləsinin yeri haqqında məsələyə dair // Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 20 illiyinə həsr edilmiş “Hüquq elminin müasir problemləri:Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları” mövzusunda V Respublika elmi – nəzəri konfransın materialları (7-8 may 2015-ci il). Bakı: Təknur, 2015, s.94-99 (həmmüəllifliklə)

Dövlət qulluqçularının əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin bəzi məsələləri //Qanun, Bakı, 2015, № 6, s.100-106 (həmmüəllifliklə)

 • Kollektiv müqavilənin qüvvəsi və fəaliyyət sferasının bəzi məsələləri haqqında/“Hüquq elminin müasir problemləri:Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları” mövzusunda VI Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları (5-6 may 2016). Bakı, 2016, s.63-66
 • Kollektiv müqavilə tərəflərinin statusu haqqında məsələyə dair/Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2016, s.227-229
 • Некоторые вопросы понятия и классификации переводов на другую работу // Ганун, Бакы, 2016, № 3, s.106-112 (в соавторстве)
 • О видах постоянных переводов на другую работу//Ганун, Баку, 2016, № 4, s.105-112 (в соавторстве)
 • Временные переводы на другую работу: виды и их правовая регламентация // Ганун, Баку, 2016, № 5, s.73-81 (в соавторстве)
 • Субъективный состав трудового права и основные критерии их классификации//Ганун, Баку, 2016, № 9, s.93-105 (в соавторстве)
 • İşçilərin əmək hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsinin məhkəməyəqədərki və məhkəmə  qaydas// «Qanun” jurnalı, Bakı, 2017, № 6, s.79-97 (həmmüəllifliklə)
 • Некоторые вопросы трудовой правосубъектности работника//Ганун, Баку, 2017, № 7, s.90-97 (в соавторстве)
 • Hüquq nəzəriyyəsinin anlayışı və predmeti (ənənəvi və modern yanaşmalar)//Qanun, Bakı, 2017, № 8, s.79-97 (həmmüəllifliklə)
 • Elmi idrakın hüquqi tipləri haqqında)//Qanun, Bakı, 2017, № 9, s.3-10 (məqalə) (həmmüəllifliklə)

KİTABLAR

 • Bazar iqtisadiyyatına keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında kollektiv müqavilə. Monoqrafiya. Bakı: Qanun, 2003
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası/ Prof.A.M.Qasımovun məsul redaktorluğu ilə. Bakı: Adiloğlu, 2007 (həmmüəllifliklə)
 • Azərbaycan Respublikasında əmək haqqının hüquqi tənzimlənməsi: Dərs vəsaiti. Bakı: Adiloğlu, 2007 (həmmüəllifliklə)
 • Əmək mübahisələrinə baxılması vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsinin forması kimi: Monoqrafiya. Bakı: Adiloğlu, 2008
 • İşçilərin subyektiv hüquqlarının, azadlıqlarının və qanuni mənafelərinin mühafizəsi və müdafiəsi üsulları: Monoqrafiya. Bakı: Adiloğlu, 2008
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası. Bakı: Qanun, 2009
 • Əmək hüquqlarının müdafiəsi üsulları kontekstində əmək mübahisələrinin hüquqi tənzimlənməsi: Monoqrafiya. Bakı Qanun, 2010
 • Правовое регулирование трудовых споров в контексте способов защиты трудовых прав: Монография. М.: Проспект, 2013 (в соавторстве)
 • Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin vahidliyi və diferensiasiyası: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 2015, 196 s. (həmmüəllifliklə)
 • Başqa işə keçirmənin hüquqi tənzimlənməsi: nəzəri və təcrübi məsələlər: Monoqrafiya. Bakı: Qanun, 2015 (həmmüəllifliklə)