doktoranturaya qəbul sualları

2016-cı il üçün doktoranturaya qəbul üçün

İmtahan sualları

 1. 1.Cinayət prosesinin anlayışı, vəzifələri və mərhələləri
 2. 2.Istintaq hərəkətləri
 3. 3.Kriminalistik eyniləşdirmə: anlayışı, sistemi, texniki kriminalistik üsulların tətbiqinin əsasları və ilkin şərtləri
 4. 4.Məhkəmə ekspertizasının aparılması və təyin edilməsi üçün əsaslar və səbəblər
 5. 5.Əməliyyat axtarış fəaliyyətinin subyektləri, onların  hüquq və vəzifələri
 6. 6. Cinayət prosesində sübutlar və sübutetmə
 7. 7.Məhkəmənin hazırlıq iclası və qəbul edilən qərarlar
 8. 8.Kriminalistikа elminin anlayışı, predmeti, sistemi və tətbiqi sahələri
 9. 9.Məhkəmə ekspertizasının anlayışı və növləri

10. Əməliyyat-axtarış tədbirləri və onların həyata keçirilmə qaydaları

11. Cinayət işi başlama mərhələsinin anlayışı, əhəmiyyəti və prosessual qaydası

12. Məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri

13. Kriminalistik texnika: anlayışı, sistemi, texniki kriminalistik üsulların tətbiqinin əsasları və ilkin şərtləri

14. Məhkəmə ekspertizasını həyata keçirən eskpertin hüquqları və vəzifələri, ona etiraz edilən hallar

15. Əməliyyat- axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün səbəblər və əsaslar

16. Məhkəmə baxışının ümumi şərtləri

17. Cinayət mühakimə icraatında əmlak məsələləri

18. Тrasoloziyanın anlayışı. Kriminalistikаda öyrənilən izlərin qrupları və izlərin təsnifatının əsasları

19. «Dövlət Məhkəmə eskpertizası fəaliyyəti haqqında» Qanunun təyinatı və sistemi

20. Əməliyyat axtarış fəaliyyətinin anlayışı, məqsədləri,vəzifələri və prinsipləri

21. İbtidai araşdırmanın ümumi şərtləri

22. Məhkəmə çıxışları və təqsirləndirilən şəxsin son sözü

23. Daktiloskopiyanın anlayışı. Daktiloskopik tədqiqatın obyektləri. Əl işi dərisinin üst hissəsinin relyefinin elementləri

24. Eskpertiza obyektlərinin təsnifatı

25. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun təyinatı və sistemi

26. Prosessual məcburiyyət tədbirləri

27. Apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protestinə ilkin baxılması və çıxarılan qərarlar

28. Kriminalistik ballistikanın anlayışı. Məhkəmə ballistik tədqiqatın obyektləri. Odlu silahların təsnifatı

29. Məhkəmə ekspertizasının metodları və vəzifələri

30. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təminatları.

31. Məhkəmə və cinayət prosesində iştirak edən şəxslər

32. Hökm və ya Məhkəmənin digər yekun qərarlarının icrası qaydasında icraat

33. Zakiri əlamətlərə görə şəxsiyyətin kriminalistik eyniləşdirilməsi

34. Məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsinin hüquqi əsasları. Ekspertizanın təyin edilməsinin məcburi halları.

35. Əməliyyat-qeydiyyat işi: onun başlanması üçün əsaslar, qeydiyyata alınması qaydaları, nəticələr

36. Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması və xitam edilməsi. İttiham aktının tərtib edilməsi və cinayət işinin Məhkəməyə göndərilməsi

37. Yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində icraatın xüsusiyyətləri

38. Kriminalistik qeydiyyat: anlayışı, vəzifələri, obyektləri, əsas formaları və üsulları

39. Məhkəmə eskpertizası idarəsi rəhbərinin hüquq və vəzifələri

40. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində qanunçuluğun təminatı; Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə Məhkəmə və prokuror nəzarəti

41. Аpellyasiya icraatının anlayışı və əsas xüsusiyyətləri

42. Yekun Məhkəmə qərarının çıxarılması qaydası. Məhkəmənin hökmünə dair irəli sürülən ümumi tələblər

43. Kriminalistik taktika: anlayışı, mahiyyəti, taktiki üsulun anlayışı və prinsipləri

44. Məhkəmə eskpertinin rəyi və onun məzmunu

45. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqinin şərtləri və nəticələrindən istifadə edilməsi.

46. Cinayət mühakimə icraatının konstitusion prinsipləri

47. Кassasiya şikayətinə və ya kassasiya protestinə mahiyyəti üzrə baxılması və çıxarılan qərarlar

48. Kriminalistik profilaktikanın əsasları. Kriminalistik profilaktikanın anlayışı,vəzifələri və növləri

49. Məhkəmə ekspertizasının mahiyyəti, obyektləri, növləri və vəzifələri. Həll olunan məsələlər

50. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanların qəbul etdikləri  qərarların anlayışı və növləri.

51. Cinayət prosesində etirazlar və onların həll edilməsi qaydası

52. Təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə

53. Kriminalistikаdа sənədin anlayışı və növləri. Sənədlərə istintaq baxışının vəzifələri və baxış zamanı tətbiq edilən texniki-kriminalistik vasitələr və üsullar

54. Eskpert rəyinin qiymətləndirilməsi

55. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın anlayışı, məqsəd və vəzifələri, inkişaf perspektivləri.

56. Ədalət mühakiməsi aktı kimi hökm çıxarılarkən həll edilən məsələlər

57. Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin təmin edilməsi

58. Kriminalistik metodika: araşdırma metodikasının mənbələri, hüquqi əsasları və onu müəyyən edən qanunauyğunluqlar.

59. Məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsinin əsasları və keçirilməsi qaydaları

60. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin səlahiyyət hədləri.

61. Məhkəmə baxışının hədləri

62. Sübutetmə predmeti və həddi

63. Ekspertizanın təyin edilməsi və aparılması zamanı şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin hüquqları.

64. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi

65. Məhkəmə istintaqı

66. Cinayət prosesində nümayəndələr və hüquq varisləri

67. Кompüter informasiyası sahəsində törədilən cinayətlərin kriminalistik xarakteristikası. İnformasiya hüquq münasibətləri. Məlumat (о cümlədən коmpüter) və telekommunikasiya texnologiyası.

68. Məhkəmə-ballistik ekspertizasının mahiyyəti,predmeti, obyektləri, növləri, vəzifələri. Məhkəmə - ballistik ekspertиzasında həll olunan məsələlər.

69. Əməliyyat-axtarış tədbirləriнин tətbiqinin şərtləri

70. Qətimkan tədbirləri

71. Cinayət təqibi üzrə icraatın aparılması

72. Məhkəmə-tibbi ekspertizasının predmeti, obyektləri və tədqiqat metodikası. Ekspertizanın həll etdiyi məsələlər.

73. Əməliyyat-axtarış  fəaliyyətinə prokuror nəzarəti

74. Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması və xitam edilməsi. İttiham aktının tərtib edilməsi və cinayət işinin məhkəməyə göndərilməsi

75. Cinayət mühakimə icraatında əmlak məsələləri

76. Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılmasının səbəbləri və qaydası

77. Cinayət təqibini istisna edən hallar

78. Məhkəmə-tibbi ekspertizasının predmeti, obyektləri və tədqiqat metodikası. Ekspertizanın həll etdiyi məsələlər.

79. Əməliyyat axtarış  fəaliyyətinə prokuror nəzarəti

80. Sübutların anlayışı və növləri

81. Apellyasiya qaydasında icraatın xüsusiyyətləri

82. Kriminalistik eyniləşdirmə: anlayışı, sistemi, texniki kriminalistik üsulların tətbiqinin əsasları və ilkin şərtləri

83. Məhkəmə ekspertizasının aparılması və təyin edilməsi üçün əsaslar və səbəblər

84. Əməliyyat-axtarış tədbirləri və onların həyata keçirilmə qaydaları

85. İstintaq aidiyyatı.

86. Kassasiya qaydasında icraat.

87. Ayrı-ayrı növ cinayətlərin araşdırmasının kriminalistik metodikasının ümumi müddəaları

88. Ekspertиzanın təyin edilməsi və aparılması zamanı şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin hüquqları.

89. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi.

90. Cinayət prosesində sübut edilməli olan hallar

91. Cinayət prosesində əmlak məsələləri.

92. Kriminalistik qeydiyyat: anlayışı, vəzifələri, obyektləri, əsas formaları və üsulları.

93. Məhkəmə eskpertizası idarəsi rəhbərinin hüquq və vəzifələri.

Mülki proses

 1. Mülki prosessual hüquq münasibətlərinin obyekti və məzmunu
 2. Mülki prosessual hüququn  konstitusion və sahəvi prinsipləri.
 3. Hakimiyyətlilik, toxunulmazlıq və dəyişilməzlik prinsipi.
 4. İddianın dəyişdirilməsinin əsasları və qaydası.
 5. Kassasiya instansiyası məhkəməsində işlərə baxılma qaydası.

6.Mülki prosessual hüquq qabiliyyəti və mülki prosessual fəaliyyət qabiliyyəti.

7.Qiyabi icraat və onun əsasları.

8.Əlavə kassasiya  qaydasında ijraat və onun əsasları.

9.Kassasiya instansiya məhkəməsinin səlahiyyətləri.

10.Dispozitivlik və çəkişmə prinsipi.

11.Mülki prosesdə əmr ijraatı.

12.Barışıq sazişi və onun bağlanması şərtləri.

13.Apellyasiya instansiya məhkəməsinin səlahiyyətləri.

14.Hakimin işi məhkəmə baxışına hazırlaması üzrə hərəkətləri.

15Prosessual hüquq varisliyi.

16.Apellyasiya instansiya məhkəməsində  işə baxılma qaydası.

17.Tərəflərin və üçünsü şəxslərin izahatları. Etiraf.

18Prosessual müddətlər və onların hesablanması.

19.Əmlakın sahibsiz hesab edilməsi barədə işlərə baxılması .

20.Mülki prosessual hüququn prinsiplərinin anlayışı və əhəmiyyəti

21.Sübutların təmin edilməsi.

22.İddianın təmin edilməsi üçün görülən tədbirlər.

23.Apellyasiya şikayətinin  verilmə şərtləri.

24.Məhkəmə xərjlərinin anlayışı və növləri.

25.Əlavə qətnamə

26.Məhkəmə qətnaməsinin qüsurlarının aradan qaldırılması

27.Xariji məhkəmələrin qətnamələrini tanımaqdan və ijra etməkdən imtina.

28.Mülki prosesdə tərəflərin anlayışı. Onların prosessual hüquq və vəzifələri.

29.Xariji məhkəmələrin məhkəmə tapşırıqlarının ijrası.

30.Xariji şəxslərin iştirakı ilə olan işlər üzrə Azərbayjan Respublikası məhkəmələrinin səlahiyyətləri.

31.Xüsusi iddia  icraatlı işlərin prosessual xüsusiyyətləri.

32.Mülki prosessual hüququn predmeti və sistemi.

33.Mülki prosessual hüququn mənbələri.

34.Mülki prosessual hüququn anlayışı və metodu.

35.Məhkəmədə nümayəndəliyin anlayışı və növləri.

36.Mülki prosesdə sübutların mümkünlüyü və aidliyi.

37.Mülki prosessual hüquq münasibətlərinin subyektləri və onların təsnifatı.

38.Mülki prosesin mərhələləri.

39.Mülki prosesdə sübutetmə vasitələri.

40.Məhkəmə iclasının protokolu, onun məzmunu və tərtib edilmə qaydası.

41.1-ci instansiya məhkəməsinin qərardadları.

42.Xüsusi iddia icraatının anlayışı və mahiyyəti (ümumi hüquqi münasibətlərdən yaranan işlər üzrə ijraat).

43.Xarici şəxslərin mülki prosessual statusu.

44.Mülki prosesdə sübutetmə prezumpsiyası.

45.Əsl olmayan tərəfin əvəz edilməsi, onun prosessual hüquq varisliyindən fərqi.

46.Kassasiya şikayətinin subyektləri və obyekti.

47.Kassasiya instansiya məhkəməsində işə baxılma qaydası.

48.Prosessual birgə iştirakçılıq və onun növləri.

49.Prosessual müddətlərin anlayışı və növləri.

50.İddianın verilməsi. İddia ərizəsinin rekvizitləri

51.İddia ərizəsinin geri qaytarılması şətləri.

 1. 52.Kassasiya şikayətinin (protestinin) verilmə    qaydası və hüququ

53.Hüquqi əhəmiyyəti olan  faktların müəyyən edilməsi.

54.Xarici hüquq normalarının tətbiq edilmə qaydası.

55.Məhkəmə iclasının hazırlıq hissəsi.

56.Apellyasiya şikayətinin məzmunu və geri qaytarılması şərtləri.

57.Subut etmə prosesin mərhələləri

59.Məhkəmədə nümayəndələrin yaranma əsasları.

60.Başqa şəxslərin hüquqlarını müdafiə edən dövlət orqanlarının,təşkilatların və vətəndaşların mülki prosesdə iştiraki.

61.Aiternativ məhkəmə aidiyyəti.

62.Məhkəmə qətnaməsinin əsassızlıgı şərtləri.

63.Məhkəmə qətnaməsinin qanunsuzluqu şərtləri.

64.Nümayəndə ola bilməyən şəxslər və nümayəndənin səlahətləri.

65.Mülki prosessual formanın anlayışı,  mahiyyəti və əhəmiyyəti.

66.İddia hüququ və iddia vermək hüququ.

67.Şahid ifadələri.

68.İddianın anlayışı və ünsürləri.

69.Apellyasiya şikayətinin (protestinin) geri qaytarılmasının əsasları.

70.Mülki prosessual hüquq nörmalarının zamana, məkana və şəxslərin dairəsinə görə qüvvəsi

71.Çağırış icraatı.

72.İş üzrə ijraatın dayandırılması.

73.Yeni açılmış hallar üzrə işlərə yenidən baxılmasının əsasları.

74.3-cü şəxslərin anlayışı və növləri, onların prosessual vəziyyəti

75.İşdə iştirak edən şəxslər, onların prosessual hüquq və vəzifələri

76.Mülki işlərin Azərbaycan Respublikasının inzibati İqtisad Məhkəməsinə aidiyyəti

77.İtirilmiş sənədlər üzrə onları təqdim edən şəxsin hüquqlarının bərpa edilməsi.

Mülki proses

1. Предмет гражданского процессуального права

2.Порядок обжалования заочного решения

3.Судебные штрафы

4.Отсрочка или рассрочка исполнения решения

5.Понятие и значение апелляционного судопроизводства

6.Метод гражданского процессуального права

7.Правовые основания отмены заочного решения

8.Понятие судебных доказательств

9.Понятие судебного разбирательства

10.Действие принципов гражданского судопроизводства в апелляционной инстанции

11.Система гражданского процессуального права

12.Вступление заочного решения в законную силу

13.Понятие судебного доказывания.

14.Принципы гражданского процессуального права. Понятие и основание классификации.

15.Субъективные пределы апелляционного обжалования

16.Особое производство. Понятие

17.Заочное решение

18.Распределение обязанности по доказыванию

19.Рассмотрение и разрешение гражданского дела по существу

20.Объективные пределы апелляционного обжалования

21.Гражданские процессуальные отношения. Понятие.

22.Требования, предъявляемые к судебному решению

23.Допустимость  доказательств

24.Иск. Понятие. Становление и развитие иска

25.Компетенция суда апелляционной инстанции

26.Источники гражданского процессуального права

27.Порядок исправления (устранения) недостатков судебного решения

28.Классификация доказательств

29.Условия рассмотрения дела в порядке заочного производства

30.Законная сила  судебного решения

31.Оценка доказательств

32.Понятие и сущность заочного производства.

33.Гражданская процессуальная право - дееспособность.

34.Принцип диспозитивности и состязательности

35.Обращения судебного решения на немедленное исполнение

36. Средства доказывания. Понятие и виды

37. Гражданские процессуальные права и обязанности сторон.

38. Элементы иска

39.Принцип состязательности и равноправия сторон

40. Понятие и значение апелляционного судопроизводства

41. Реквизиты искового заявления.

42. Субъекты и объекты права обжалования (протеста, представления) в порядке дополнительной кассации

43. Принцип независимости судей и гласности гражданского судопроизводства

44.Подготовительная часть судебного разбирательства

45. Субъективные пределы апелляционного обжалования

46. Относимость доказательств.

47. Понятие и значение кассационного судопроизводства

48. Виды исков

 1. 49. Порядок рассмотрения и разрешения жалобы       ( представления) Пленумом Верховного Суда Азербайджанской Республики

50. Субъективные и объективные пределы кассационного обжалования

51. Вынесение и объявление судебного решения

52. Допустимость апелляции

53. Право на иск и право на предъявление иска

54. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

55. Допустимость кассации

56. Порядок предъявления иска

57. Производство по делам с участием иностранных лиц (элементов)

58. Компетенция суда кассационной инстанции

 1. 59. Территориальная и альтернативная подсудность    дел.

60. Процессуальное соучастие.

61. Исковое производство.Понятие и значение

62. Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений. Понятие.

63. Возбуждение гражданского дела судом

64. Подсудность гражданских дел, связанных с иностранным элементом

65. Понятие сторон в гражданском  судопроизводстве

66. Производство в порядке дополнительной кассации.

67. Признание иностранных судебных решений, не требующих исполнения

68. Виды сторон в гражданском  судопроизводстве

69. Концепция единого понятия иска.

70. Основание возвращения искового заявления

71. Источники гражданского процессуального права.Понятие.

72. Подсудность. Понятие.

Судебные расходы. Понятие.

73.Государственная пошлина.Понятие.

74. Процессуальное правопреемство

75. Содержание судебного решения.

76. Подсудность гражданских дел

77. Право на иск и право на предъявление иска

78. Судебные издержки.Понятие и виды.

79. Распределение судебных расходов

80. Понятие и виды судебных постановлений (решение,  определение и постановление)

81. Признание и исполнение иностранных судебных решений

82. Исключительная подсудность и подсудность по связи дел

5608.01.–« Mülki hüquq, ailə hüququ, sahibkarliq hüququ,beynalxalq xüsusi hüquq»

1.Müqavilə azadlığı prinsipi

2.Müəlliflik hüququnun qüvvədə olma müddəti

3.Müqavilənin bağlanması

4.On dörd yavşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanın törətdiyi mülki hüquq pozuntusu üçün məsuliyyət

5. Nikahın bağlanma qaydası və şərtləri

6. Sahibkarlıq hüququnun tarixi inkişafı: orta əsrlər

7.Mülki hüququn prinsipləri

8.Şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarının mülki-hüquqi müdafiəsi

9.Yaşayış sahələrindən istifadə üzrə öhdəliklər

10.Dövlət orqanlarının, yerli özünü idarə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin vurduqları zərər üçün məsuliyyət

11. AR-in beynəlxalq xüsusi hüquq qanunvericiliyində ümumi qayda (ordre public) institutunun təsbitinin xüsusiyyətləri.

12. Nikah müqaviləsi və onun məzmunu

13. Sahibkarlıq hüququnun hüquq sistemindəki yeri

14. Beynəlxalq xüsusi hüquqi tənzimetmənin obyekti.

15. Övladlığa götürmə

16. Ticarət reyestri ilə kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrinin müqayisəsi

17. Alimentin ödənilməsi və tutulması qaydası

18. Firma adı, quruluşu, davamlılığı, sahibkarın ondan istifadə etməsi

19.Mülki hüquqi müqavilənin anlayışı

20.Müəlliflik hüququnun və əlaqəli hüquqların qorunması

21. Ər-arvadın mülkiyyətinin müqavilə rejimi

22. Sahibkarlıq hüququnun şifahi bağlayıcı mənbələri

23. Beynəlxalq xüsusi hüquq sferasındakı beynəlxalq müqavilələrin xüsusiyyətləri.

24. Uşaqlar üzərində qəyyumluq və himayə

25. Sahibkar məfhumu, onun formaları və kommersiya təşkilatlarının sahibkar statusunun əldə etməsi

26. Beynəlxalq mülki proses normaların beynəlxalq xüsusi hüququn normativ sistemində yeri.

27. Övladlığa götürmənin ləğvinin yolverilməzliyi

28. Fərdi sahibkar statusunun əldə edilməsi üçün tələb edilən şərtlər və istisnalar

29. AR-in beynəlxalq xüsusi hüquq qanunvericiliyində qiymətləndirmə (təfsir) problemi.

30.Torpaq icarəsi müqaviləsi

31. Valideyn  himayəsindən məhrum olan uşaqların aşkar olunması və yerləşdirilməsi

32. Ailənin başqa üzvlərinin aliment öhdəlikləri

33. Rayon məhkəmələri ilə İnzibati-İqtisad məhkəmələr arasındakı aidiyyat münasibəti

34.Mülki hüquq məsuliyyətin növləri

35.Əvəzsiz istifadə müqaviləsi

36. Beynəlxalq xüsusi hüquqda imperativ normalar: dairəsi və tətbiq xüsusiyyətləri.

37. Kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrinin funksiyaları . 38.Kvazibeynəlxalq müqavilələr: anlayışı və xüsusiyyətləri.

39.Əşya hüququnun anlayışı və xüsusiyyətləri

40.Hüquqi və fiziki şəxsin öz işçisi tərəfindən törədilmiş mülki hüquq pozuntusu üçün məsuliyyət

41.Mülki hüquq pozuntularından əmələ gələn öhdəliklər

42. Kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrinin prinsipləri

43. AR-da beynəlxalq xüsusi hüququn məcəllələşdirilməsinin xüsusiyyətləri

44.Bank əmanəti müqaviləsi

45.İcarə müqaviləsinin anlayışı və məzmunu

46.Aliment öhdəliklərinə xitam verilməsi

47.Mülki qanunvericilik və onun sistemi

48.Lizinq zamanı mülkiyyət münasibətləri

49. Beynəlxalq ticarət arbitrajının beynəlxalq xüsusi hüquq sistemində yeri.

50.İpoteka qoyan şəxsin hüquq və vəzifələri

51.İcarə müqaviləsinin ləğv olunması

52. Dövlətin beynəlxalq xüsusi hüquq münasibətlərində iştirakının xüsusiyyətləri.

53.Mülki hüquq  müqavilənin növləri

54. Kommersiya təmsilçisi anlayışı və ünsürləri

55. Xarici hüququn tətbiqinin xüsusiyyətləri.

56.Ətrafdakılar üçün yüksək təhlükə yaradan fəaliyyətlə vurulmuş mülki hüquq pozuntusu üçün məsuliyyət

57. Valideynlərin və uşaqların aliment öhdəlikləri

58.Müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi

59.Dövlət orqanlarının, yerli özünü idarə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin vurduqları zərər üçün məsuliyyət

60. Beynəlxalq xüsusi hüquqda qarşılıqlıq: hüquqi prinsip, yoxsa şərt.

61. Ər-arvadın və keçmiş ər-arvadın aliment öhdəlikləri

62. Agentlik müqaviləsinin formasını və mahiyyətini izah edin

63. Beynəlxalq müqavilə normalarının tətbiqinin xüsusiyyətləri.

64.Ön dörd yaşından on səkkiz yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanın törətdiyi mülki hüquq pozuntusu üçün məsuliyyət

65. Yeniyetmənin öz faktiki tərbiyəçilərini saxlamaq vəzifəsi

66.Mülkiyyət hüququnun anlayışı və məzmunu

67. Françayz alanın françayzinq sistemini, mühafizə və dəstəklənməsini tələb etmək hüququnu örnəklər ilə izah edin

68. Beynəlxalq xüsusi hüquqda yurisdiksiya kolliziyası: anlayışı və həllinin əhəmiyyəti.

69.Əmlak kirayə müqaviləsi

70.İpotekanın dövlət qeydiyyatı qaydaları

71.Əmlak hüquqlarının dövlət qeydiyyatı

72. Əqli və sənaye mülkiyyəti sahəsində qoşulduğumuz кonvensiyala

73. İnsan hüquqları və beynəlxalq xüsusi hüquq.

74.Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi və itirilməsi

75. Əqli və sənaye mülkiyyəti hüquqları ölkəmizdə hansı normativ hüquqi aktlarda tənzimlədiyini izah edin

76. Beynəlxalq xüsusi hüquq və beynəlxalq mülki proses

77.Müəlliflik hüquqlarının keçməsi. Müəlliflik müqavilələri

78. Valideynlərin hüquq və vəzifələri

79.Əşya istifadə hüquqları

80. Sahibkarlıq fəaliyyəti təsərufat hüququnun predmeti kimi.

81. Beynəlxalq xüsusi hüquqda ümumi qayda problemi: maddi-hüquqi, kolliziya-hüquqi və prosessual-hüquqi aspektlər.

82.Mülkiyyət hüququnun xüsusi növləri

83.Birlikdə törədilmiş mülki hüquq pozuntusu üçün məsuliyyət

84.Sığorta və təkrar sığorta müqaviləsi

85.Zərər vurmuş şəxsə reqress hüququ

86.Torpağa mülkiyyət hüququnun  xüsusiyyətləri

87.Lizinq müqaviləsinin məzmunu

88. .Ailə hüquq münasibətləri

89. Təsərrüfat hüququnun mənbələrinin anlayışı və onların növləri.

90. Beynəlxalq xüsusi hüququn hüquqi təbiətinə dair kompleks hüquq konsepsiyası: mahiyyəti və təzahür formaları.

91.İcarə müqaviləsinin məzmunu

92. Valideyinlik hüquqlarından məhrum etmə

93.Zərərin əvəzinin ödənilməsi üsulları

94. .Ailə hüququnun prinsipləri

95.Ər-arvadın əmlakının müqavilə rejimi

96. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi hüququnun məzmunu və onun təminatı.

97. Müqavilənin lokallaşdırılması konsepsiyasının mahiyyəti.

98. Mülkiyyət hüququnun müdafiəsi

99. Özəlləşdirilmənin anlayışı və onun oxşar anlayışlardan fərqləndirilməsi.

100. Kolliziya normasının istinadı və beynəlxalq müqavilələrə göndərmə.

101.Nikahın məhkəmə qaydasında pozulması

102. Özəlləşdirmə sahəsində normativ aktların sistemi və onların xarakteristikası.

103. Kolliziya hüququ və beynəlxalq xüsusi hüquq.

104.Əmlak kirayə müqaviləsinə xitam verilməsi şərtləri

105.Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin iştirakı ilə nikahın bağlanması

106.Mülki hüquq elminin anlayışı,predmeti və funksiyaları

107.Müəlliflik hüququnun obyekti

108.Nikahın etibarsız sayılması

109.Mülki hüququnun anlayışı,predmeti.metodu və sistemi

110.Müəlliflik hüquqları

111.Nikaha daxil olan şəxslərin tibbi müayinəsi

5609.01 - «Əmək hüququ; sosial təminat hüququ» ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul üçün

İmtahan sualları

 1. Əmək hüququnun predmeti
 2. Sosial təminat hüququnun metodu
 3. Fərdi əmək mübahisələrinin anlayışı və səbəbləri
 4. Sosial təminat hüququ mənbələrinin ümumi xarakteristikası
 5. Sınaq müddəti
 6. Əmək  hüququnun metodu
 7. Sosial təminat hüququnun predmeti
 8. Kollektiv əmək mübahisələrinin həllinin barışdırıcı üsulları
 9. Sosial təminat hüququnun sahəvi prinsiplərinin məzmunu
 10. İşçinin işdən kənar edilməsi
 11. Əmək hüququnun sistemi
 12. Sosial təminat hüququnun prinsiplərinin anlayışı və təsnifatı
 13. Müəssisədaxili intizam qaydaları
 14. Hüququn müstəqil sahəsi kimi sosial təminat hüququnun anlayışı
 15. Əmək müqaviləsində nəzərdə tutulan hallarda  ona xitam verilməsi
 16. Əmək hüququnun mənbələrinin anlayışı və təsnifatı
 17. Sosial təminatın formaları
 18. İntizam məsuliyyətinin anlayışı, əlamətləri və növləri
 19. Əmək pensiyalarının təyin edilməsi, hesablanması və ödənilməsi qaydası
 20. Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüququnun tənzimlənməsi qaydası
 21. Əmək  hüququnun sahəvi prinsiplərinin anlayışı
 22. Sosial təminat hüququnun mənbələrinin anlayışı və təsnifatı
 23. Əmək hüququ üzrə maddi məsuliyyətin mülki-hüquqi əmlak məsuliyyətindən fərqi
 24. İşsizlik müavinəti
 25. Tariflə nəzərdə tutulmuş iş şəraitindən kənara çıxdıqda əməyin ödənilməsi
 26. Əmək  hüququnun prinsiplərinin məzmunu
 27. Sosial təminat hüquq münasibətlərinin anlayışı və növləri
 28. Əmək haqqının hüquqi mühafizəsi
 29. Yaşa görə əmək pensiyalarının növləri və məbləği
 30. Əmək haqqından tutulmalara yol verilən hallar və onların məhdudlaşdırılması
 31. Əmək hüququnun subyektlərinin anlayışı və təsnifatı
 32. Sosial təminat hüquq münasibətlərinin subyektləri, obyekti və məzmunu
 33. Əmək haqqı sistemləri
 34. Əmək stajının anlayışı və növləri
 35. Əmək hüququ üzrə həvəsləndirmənin hüquqi tənzimlənməsi
 36. Əmək hüquq münasibətlərinin anlayışı və xarakterik xüsusiyyətləri
 37. Sosial sığorta stajının anlayışı və növləri
 38. Əmək məzuniyyətinin anlayışı və verilməsi qaydası
 39. Sosial xidmətin formaları
 40. İşçinin maddi məsuliyyətinin anlayışı və növləri
 41. Kollektiv müqavilənin anlayışı, tərəfləri və məzmunu
 42. Pensiyanın anlayışı və onun əlamətləri
 43. Sosial məzuniyyətlər
 44. Tibbi sığorta müqaviləsi
 45. İşəgötürənin işçiyə vurduğu ziyana görə maddi məsuliyyəti
 46. Kollektiv müqavilənin hazırlanması və bağlanılmasının  qaydaları
 47. Sosial sığorta stajının sübut edilməsi
 48. Ödənişsiz məzuniyyətlər
 49. BƏT-in Konvensiyaları əmək hüququnun mənbəyi kimi
 50. Yaşa görə əmək pensiyasının anlayışı
 51. Məşğulluğun və işədüzəltmənin anlayışı
 52. Sosial təminat sahəsində hüquq bərabərliyi
 53. Yaradıcılıq və təhsil məzuniyyətləri
 54. Sosial sığorta stajının hesablanması qaydası
 55. Kollektiv əmək mübahisələrinin həlli məqsədi ilə tətil hüququnun həyata keçirilməsi
 56. Əmək müqaviləsinin anlayışıvə əməklə sıx bağlı olan əlaqəli mülki-hüquqi müqavilələrdən onun fərqi.
 57. İcbari tibbi sığortanın anlayışı, sistemi və subyektləri
 58. İş vaxtının rejimi
 59. Əmək pensiyası pensiya təminatının növü kimi
 60. Əmək hüququnun vahidliyi və diferensiasiyası
 61. Başqa işə keçirmə
 62. Əlilliyin anlayışı, onun qrupları, səbəbləri və hüquqi əhəmiyyəti
 63. İşçilərin attestasiyasının hüquqi tənzimlənməsi
 64. Sosial təminatın beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin mənbələri
 65. Əmək hüququ sahəsindəki normativ aktların zamana, məkana və subyektlərə görə qüvvəsi
 66. İş vaxtının anlayışı və növləri
 67. Əlilliyə görə əmək pensiyasının anlayışı və onun təyin edilməsi şərtləri
 68. Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları
 69. Azərbaycan Respublikasının pensiya təminatı sisteminin müasir vəziyyəti
 70. İşçi əmək hüququnun subyekti kimi
 71. İstirahət vaxtının anlayışı və növləri
 72. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının anlayışı və təyin edilməsi
 73. Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi
 74. Sosial təminatın, sosial sığortanın və sosial müdafiənin anlayışı
 75. İşəgötürən əmək hüququnun subyekti kimi
 76. Əmək haqqı iqtisadi və hüquqi kateqoriya kimi
 77. Sosial müavinətlərin anlayışı və təsnifatı
 78. İşəgötürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi əsasları və qaydası
 79. Sosial sığorta hadisəsi (sosial risk) sosial təminatın növlərinin təqdim edilməsinin əsası kimi
 80. Həmkarlar ittifaqı orqanları əmək hüququnun subyekti kimi
 81. Əmək hüququ üzrə qarşılıqlı maddi məsuliyyətin anlayışı, əsasları və şərtləri
 82. Tibbi və dərman yardımı
 83. Müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilməsi
 84. İnsanın sosial təminat hüququ və onun həyata keçirilməsində dövlətin rolu
 85. Əmək müqaviləsinin məzmunu
 86. Əmək və icra intizamının anlayışı
 87. Sosial təminatın beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi
 88. Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan hallarda əmək müqaviləsinə xitam verilməsi
 89. Sosial təminat hüququnun formalaşması mərhələləri
 90. Əmək hüquq münasibətlərinin məzmunu
 91. Əməyin mühafizəsinin anlayışı və məzmunu
 92. Sosial təminat hüququnun sistemi
 93. Əmək şəraitinin şərtlərinin dəyişdirilməsi əmək müqaviləsinin xitam edilməsinin əsası kimi
 94. Sosial təminatın funksiyaları və onların  məzmunu
 95. Əmək hüquq münasibətləri ilə sıx bağlı olan digər hüquq münasibətləri
 96. Əmək mübahisələrinin anlayışı və təsnifatı
 97. Sosial təminat hüquq elmi
 98. Müəssisənin mülkiyyətçisinin dəyişməsi ilə əlaqədar əmək müqaviləsinin xitam edilməsi
 99. Sosial müavinətlər üzrə  hüquq münasibətləri

100.İşsiz vətəndaşın  hüquqi statusu