doktoranturaya qəbul sualları

2017-ci il üçün doktoranturaya qəbul üçün

İmtahan sualları

 1. Cinayət prosesinin anlayışı, vəzifələri və mərhələləri
 2. Istintaq hərəkətləri
 3. Kriminalistik eyniləşdirmə: anlayışı, sistemi, texniki kriminalistik üsulların tətbiqinin əsasları və ilkin şərtləri
 4. Məhkəmə ekspertizasının aparılması və təyin edilməsi üçün əsaslar və səbəblər
 5. Əməliyyat axtarış fəaliyyətinin subyektləri, onların  hüquq və vəzifələri
 6. Cinayət prosesində sübutlar və sübutetmə
 7. Məhkəmənin hazırlıq iclası və qəbul edilən qərarlar
 8. Kriminalistikа elminin anlayışı, predmeti, sistemi və tətbiqi sahələri
 9. Məhkəmə ekspertizasının anlayışı və növləri

10. Əməliyyat-axtarış tədbirləri və onların həyata keçirilmə qaydaları

11. Cinayət işi başlama mərhələsinin anlayışı, əhəmiyyəti və prosessual qaydası

12. Məhkəmənin qərarı əsasında həyata keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri

13. Kriminalistik texnika: anlayışı, sistemi, texniki kriminalistik üsulların tətbiqinin əsasları və ilkin şərtləri

14. Məhkəmə ekspertizasını həyata keçirən eskpertin hüquqları və vəzifələri, ona etiraz edilən hallar

15. Əməliyyat- axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün səbəblər və əsaslar

16. Məhkəmə baxışının ümumi şərtləri

17. Cinayət mühakimə icraatında əmlak məsələləri

18. Тrasoloziyanın anlayışı. Kriminalistikаda öyrənilən izlərin qrupları və izlərin təsnifatının əsasları

19. «Dövlət Məhkəmə eskpertizası fəaliyyəti haqqında» Qanunun təyinatı və sistemi

20. Əməliyyat axtarış fəaliyyətinin anlayışı, məqsədləri,vəzifələri və prinsipləri

21. İbtidai araşdırmanın ümumi şərtləri

22. Məhkəmə çıxışları və təqsirləndirilən şəxsin son sözü

23. Daktiloskopiyanın anlayışı. Daktiloskopik tədqiqatın obyektləri. Əl işi dərisinin üst hissəsinin relyefinin elementləri

24. Eskpertiza obyektlərinin təsnifatı

25. «Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Qanunun təyinatı və sistemi

26. Prosessual məcburiyyət tədbirləri

27. Apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protestinə ilkin baxılması və çıxarılan qərarlar

28. Kriminalistik ballistikanın anlayışı. Məhkəmə ballistik tədqiqatın obyektləri. Odlu silahların təsnifatı

29. Məhkəmə ekspertizasının metodları və vəzifələri

30. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təminatları.

31. Məhkəmə və cinayət prosesində iştirak edən şəxslər

32. Hökm və ya Məhkəmənin digər yekun qərarlarının icrası qaydasında icraat

33. Zakiri əlamətlərə görə şəxsiyyətin kriminalistik eyniləşdirilməsi

34. Məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsinin hüquqi əsasları. Ekspertizanın təyin edilməsinin məcburi halları.

35. Əməliyyat-qeydiyyat işi: onun başlanması üçün əsaslar, qeydiyyata alınması qaydaları, nəticələr

36. Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması və xitam edilməsi. İttiham aktının tərtib edilməsi və cinayət işinin Məhkəməyə göndərilməsi

37. Yetkinlik yaşına çatmayanlar barəsində icraatın xüsusiyyətləri

38. Kriminalistik qeydiyyat: anlayışı, vəzifələri, obyektləri, əsas formaları və üsulları

39. Məhkəmə eskpertizası idarəsi rəhbərinin hüquq və vəzifələri

40. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsində qanunçuluğun təminatı; Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinə Məhkəmə və prokuror nəzarəti

41. Аpellyasiya icraatının anlayışı və əsas xüsusiyyətləri

42. Yekun Məhkəmə qərarının çıxarılması qaydası. Məhkəmənin hökmünə dair irəli sürülən ümumi tələblər

43. Kriminalistik taktika: anlayışı, mahiyyəti, taktiki üsulun anlayışı və prinsipləri

44. Məhkəmə eskpertinin rəyi və onun məzmunu

45. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin tətbiqinin şərtləri və nəticələrindən istifadə edilməsi.

46. Cinayət mühakimə icraatının konstitusion prinsipləri

47. Кassasiya şikayətinə və ya kassasiya protestinə mahiyyəti üzrə baxılması və çıxarılan qərarlar

48. Kriminalistik profilaktikanın əsasları. Kriminalistik profilaktikanın anlayışı,vəzifələri və növləri

49. Məhkəmə ekspertizasının mahiyyəti, obyektləri, növləri və vəzifələri. Həll olunan məsələlər

50. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirən orqanların qəbul etdikləri  qərarların anlayışı və növləri.

51. Cinayət prosesində etirazlar və onların həll edilməsi qaydası

52. Təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb etmə

53. Kriminalistikаdа sənədin anlayışı və növləri. Sənədlərə istintaq baxışının vəzifələri və baxış zamanı tətbiq edilən texniki-kriminalistik vasitələr və üsullar

54. Eskpert rəyinin qiymətləndirilməsi

55. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın anlayışı, məqsəd və vəzifələri, inkişaf perspektivləri.

56. Ədalət mühakiməsi aktı kimi hökm çıxarılarkən həll edilən məsələlər

57. Cinayət prosesində iştirak edən şəxslərin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin təmin edilməsi

58. Kriminalistik metodika: araşdırma metodikasının mənbələri, hüquqi əsasları və onu müəyyən edən qanunauyğunluqlar.

59. Məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsinin əsasları və keçirilməsi qaydaları

60. Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin səlahiyyət hədləri.

61. Məhkəmə baxışının hədləri

62. Sübutetmə predmeti və həddi

63. Ekspertizanın təyin edilməsi və aparılması zamanı şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin hüquqları.

64. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi

65. Məhkəmə istintaqı

66. Cinayət prosesində nümayəndələr və hüquq varisləri

67. Кompüter informasiyası sahəsində törədilən cinayətlərin kriminalistik xarakteristikası. İnformasiya hüquq münasibətləri. Məlumat (о cümlədən коmpüter) və telekommunikasiya texnologiyası.

68. Məhkəmə-ballistik ekspertizasının mahiyyəti,predmeti, obyektləri, növləri, vəzifələri. Məhkəmə - ballistik ekspertиzasında həll olunan məsələlər.

69. Əməliyyat-axtarış tədbirləriнин tətbiqinin şərtləri

70. Qətimkan tədbirləri

71. Cinayət təqibi üzrə icraatın aparılması

72. Məhkəmə-tibbi ekspertizasının predmeti, obyektləri və tədqiqat metodikası. Ekspertizanın həll etdiyi məsələlər.

73. Əməliyyat-axtarış  fəaliyyətinə prokuror nəzarəti

74. Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılması və xitam edilməsi. İttiham aktının tərtib edilməsi və cinayət işinin məhkəməyə göndərilməsi

75. Cinayət mühakimə icraatında əmlak məsələləri

76. Cinayət işi üzrə icraatın dayandırılmasının səbəbləri və qaydası

77. Cinayət təqibini istisna edən hallar

78. Məhkəmə-tibbi ekspertizasının predmeti, obyektləri və tədqiqat metodikası. Ekspertizanın həll etdiyi məsələlər.

79. Əməliyyat axtarış  fəaliyyətinə prokuror nəzarəti

80. Sübutların anlayışı və növləri

81. Apellyasiya qaydasında icraatın xüsusiyyətləri

82. Kriminalistik eyniləşdirmə: anlayışı, sistemi, texniki kriminalistik üsulların tətbiqinin əsasları və ilkin şərtləri

83. Məhkəmə ekspertizasının aparılması və təyin edilməsi üçün əsaslar və səbəblər

84. Əməliyyat-axtarış tədbirləri və onların həyata keçirilmə qaydaları

85. İstintaq aidiyyatı.

86. Kassasiya qaydasında icraat.

87. Ayrı-ayrı növ cinayətlərin araşdırmasının kriminalistik metodikasının ümumi müddəaları

88. Ekspertиzanın təyin edilməsi və aparılması zamanı şübhəli və ya təqsirləndirilən şəxsin hüquqları.

89. Əməliyyat-axtarış tədbirlərinin həyata keçirilməsi.

90. Cinayət prosesində sübut edilməli olan hallar

91. Cinayət prosesində əmlak məsələləri.

92. Kriminalistik qeydiyyat: anlayışı, vəzifələri, obyektləri, əsas formaları və üsulları.

93. Məhkəmə eskpertizası idarəsi rəhbərinin hüquq və vəzifələri.

Mülki proses

 1. Mülki prosessual hüquq münasibətlərinin obyekti və məzmunu
 2. Mülki prosessual hüququn  konstitusion və sahəvi prinsipləri.
 3. Hakimiyyətlilik, toxunulmazlıq və dəyişilməzlik prinsipi.
 4. İddianın dəyişdirilməsinin əsasları və qaydası.
 5. Kassasiya instansiyası məhkəməsində işlərə baxılma qaydası.

6.Mülki prosessual hüquq qabiliyyəti və mülki prosessual fəaliyyət qabiliyyəti.

7.Qiyabi icraat və onun əsasları.

8.Əlavə kassasiya  qaydasında ijraat və onun əsasları.

9.Kassasiya instansiya məhkəməsinin səlahiyyətləri.

10.Dispozitivlik və çəkişmə prinsipi.

11.Mülki prosesdə əmr ijraatı.

12.Barışıq sazişi və onun bağlanması şərtləri.

13.Apellyasiya instansiya məhkəməsinin səlahiyyətləri.

14.Hakimin işi məhkəmə baxışına hazırlaması üzrə hərəkətləri.

15Prosessual hüquq varisliyi.

16.Apellyasiya instansiya məhkəməsində  işə baxılma qaydası.

17.Tərəflərin və üçünsü şəxslərin izahatları. Etiraf.

18Prosessual müddətlər və onların hesablanması.

19.Əmlakın sahibsiz hesab edilməsi barədə işlərə baxılması .

20.Mülki prosessual hüququn prinsiplərinin anlayışı və əhəmiyyəti

21.Sübutların təmin edilməsi.

22.İddianın təmin edilməsi üçün görülən tədbirlər.

23.Apellyasiya şikayətinin  verilmə şərtləri.

24.Məhkəmə xərjlərinin anlayışı və növləri.

25.Əlavə qətnamə

26.Məhkəmə qətnaməsinin qüsurlarının aradan qaldırılması

27.Xariji məhkəmələrin qətnamələrini tanımaqdan və ijra etməkdən imtina.

28.Mülki prosesdə tərəflərin anlayışı. Onların prosessual hüquq və vəzifələri.

29.Xariji məhkəmələrin məhkəmə tapşırıqlarının ijrası.

30.Xariji şəxslərin iştirakı ilə olan işlər üzrə Azərbayjan Respublikası məhkəmələrinin səlahiyyətləri.

31.Xüsusi iddia  icraatlı işlərin prosessual xüsusiyyətləri.

32.Mülki prosessual hüququn predmeti və sistemi.

33.Mülki prosessual hüququn mənbələri.

34.Mülki prosessual hüququn anlayışı və metodu.

35.Məhkəmədə nümayəndəliyin anlayışı və növləri.

36.Mülki prosesdə sübutların mümkünlüyü və aidliyi.

37.Mülki prosessual hüquq münasibətlərinin subyektləri və onların təsnifatı.

38.Mülki prosesin mərhələləri.

39.Mülki prosesdə sübutetmə vasitələri.

40.Məhkəmə iclasının protokolu, onun məzmunu və tərtib edilmə qaydası.

41.1-ci instansiya məhkəməsinin qərardadları.

42.Xüsusi iddia icraatının anlayışı və mahiyyəti (ümumi hüquqi münasibətlərdən yaranan işlər üzrə ijraat).

43.Xarici şəxslərin mülki prosessual statusu.

44.Mülki prosesdə sübutetmə prezumpsiyası.

45.Əsl olmayan tərəfin əvəz edilməsi, onun prosessual hüquq varisliyindən fərqi.

46.Kassasiya şikayətinin subyektləri və obyekti.

47.Kassasiya instansiya məhkəməsində işə baxılma qaydası.

48.Prosessual birgə iştirakçılıq və onun növləri.

49.Prosessual müddətlərin anlayışı və növləri.

50.İddianın verilməsi. İddia ərizəsinin rekvizitləri

51.İddia ərizəsinin geri qaytarılması şətləri.

 1. 52.Kassasiya şikayətinin (protestinin) verilmə    qaydası və hüququ

53.Hüquqi əhəmiyyəti olan  faktların müəyyən edilməsi.

54.Xarici hüquq normalarının tətbiq edilmə qaydası.

55.Məhkəmə iclasının hazırlıq hissəsi.

56.Apellyasiya şikayətinin məzmunu və geri qaytarılması şərtləri.

57.Subut etmə prosesin mərhələləri

59.Məhkəmədə nümayəndələrin yaranma əsasları.

60.Başqa şəxslərin hüquqlarını müdafiə edən dövlət orqanlarının,təşkilatların və vətəndaşların mülki prosesdə iştiraki.

61.Aiternativ məhkəmə aidiyyəti.

62.Məhkəmə qətnaməsinin əsassızlıgı şərtləri.

63.Məhkəmə qətnaməsinin qanunsuzluqu şərtləri.

64.Nümayəndə ola bilməyən şəxslər və nümayəndənin səlahətləri.

65.Mülki prosessual formanın anlayışı,  mahiyyəti və əhəmiyyəti.

66.İddia hüququ və iddia vermək hüququ.

67.Şahid ifadələri.

68.İddianın anlayışı və ünsürləri.

69.Apellyasiya şikayətinin (protestinin) geri qaytarılmasının əsasları.

70.Mülki prosessual hüquq nörmalarının zamana, məkana və şəxslərin dairəsinə görə qüvvəsi

71.Çağırış icraatı.

72.İş üzrə ijraatın dayandırılması.

73.Yeni açılmış hallar üzrə işlərə yenidən baxılmasının əsasları.

74.3-cü şəxslərin anlayışı və növləri, onların prosessual vəziyyəti

75.İşdə iştirak edən şəxslər, onların prosessual hüquq və vəzifələri

76.Mülki işlərin Azərbaycan Respublikasının inzibati İqtisad Məhkəməsinə aidiyyəti

77.İtirilmiş sənədlər üzrə onları təqdim edən şəxsin hüquqlarının bərpa edilməsi.

Mülki proses

1. Предмет гражданского процессуального права

2.Порядок обжалования заочного решения

3.Судебные штрафы

4.Отсрочка или рассрочка исполнения решения

5.Понятие и значение апелляционного судопроизводства

6.Метод гражданского процессуального права

7.Правовые основания отмены заочного решения

8.Понятие судебных доказательств

9.Понятие судебного разбирательства

10.Действие принципов гражданского судопроизводства в апелляционной инстанции

11.Система гражданского процессуального права

12.Вступление заочного решения в законную силу

13.Понятие судебного доказывания.

14.Принципы гражданского процессуального права. Понятие и основание классификации.

15.Субъективные пределы апелляционного обжалования

16.Особое производство. Понятие

17.Заочное решение

18.Распределение обязанности по доказыванию

19.Рассмотрение и разрешение гражданского дела по существу

20.Объективные пределы апелляционного обжалования

21.Гражданские процессуальные отношения. Понятие.

22.Требования, предъявляемые к судебному решению

23.Допустимость  доказательств

24.Иск. Понятие. Становление и развитие иска

25.Компетенция суда апелляционной инстанции

26.Источники гражданского процессуального права

27.Порядок исправления (устранения) недостатков судебного решения

28.Классификация доказательств

29.Условия рассмотрения дела в порядке заочного производства

30.Законная сила  судебного решения

31.Оценка доказательств

32.Понятие и сущность заочного производства.

33.Гражданская процессуальная право - дееспособность.

34.Принцип диспозитивности и состязательности

35.Обращения судебного решения на немедленное исполнение

36. Средства доказывания. Понятие и виды

37. Гражданские процессуальные права и обязанности сторон.

38. Элементы иска

39.Принцип состязательности и равноправия сторон

40. Понятие и значение апелляционного судопроизводства

41. Реквизиты искового заявления.

42. Субъекты и объекты права обжалования (протеста, представления) в порядке дополнительной кассации

43. Принцип независимости судей и гласности гражданского судопроизводства

44.Подготовительная часть судебного разбирательства

45. Субъективные пределы апелляционного обжалования

46. Относимость доказательств.

47. Понятие и значение кассационного судопроизводства

48. Виды исков

 1. 49. Порядок рассмотрения и разрешения жалобы       ( представления) Пленумом Верховного Суда Азербайджанской Республики

50. Субъективные и объективные пределы кассационного обжалования

51. Вынесение и объявление судебного решения

52. Допустимость апелляции

53. Право на иск и право на предъявление иска

54. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

55. Допустимость кассации

56. Порядок предъявления иска

57. Производство по делам с участием иностранных лиц (элементов)

58. Компетенция суда кассационной инстанции

 1. 59. Территориальная и альтернативная подсудность    дел.

60. Процессуальное соучастие.

61. Исковое производство.Понятие и значение

62. Производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений. Понятие.

63. Возбуждение гражданского дела судом

64. Подсудность гражданских дел, связанных с иностранным элементом

65. Понятие сторон в гражданском  судопроизводстве

66. Производство в порядке дополнительной кассации.

67. Признание иностранных судебных решений, не требующих исполнения

68. Виды сторон в гражданском  судопроизводстве

69. Концепция единого понятия иска.

70. Основание возвращения искового заявления

71. Источники гражданского процессуального права.Понятие.

72. Подсудность. Понятие.

Судебные расходы. Понятие.

73.Государственная пошлина.Понятие.

74. Процессуальное правопреемство

75. Содержание судебного решения.

76. Подсудность гражданских дел

77. Право на иск и право на предъявление иска

78. Судебные издержки.Понятие и виды.

79. Распределение судебных расходов

80. Понятие и виды судебных постановлений (решение,  определение и постановление)

81. Признание и исполнение иностранных судебных решений

82. Исключительная подсудность и подсудность по связи дел

5608.01.–« Mülki hüquq, ailə hüququ, sahibkarliq hüququ,beynalxalq xüsusi hüquq»

1.Müqavilə azadlığı prinsipi

2.Müəlliflik hüququnun qüvvədə olma müddəti

3.Müqavilənin bağlanması

4.On dörd yavşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanın törətdiyi mülki hüquq pozuntusu üçün məsuliyyət

5. Nikahın bağlanma qaydası və şərtləri

6. Sahibkarlıq hüququnun tarixi inkişafı: orta əsrlər

7.Mülki hüququn prinsipləri

8.Şəxsi qeyri-əmlak hüquqlarının mülki-hüquqi müdafiəsi

9.Yaşayış sahələrindən istifadə üzrə öhdəliklər

10.Dövlət orqanlarının, yerli özünü idarə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin vurduqları zərər üçün məsuliyyət

11. AR-in beynəlxalq xüsusi hüquq qanunvericiliyində ümumi qayda (ordre public) institutunun təsbitinin xüsusiyyətləri.

12. Nikah müqaviləsi və onun məzmunu

13. Sahibkarlıq hüququnun hüquq sistemindəki yeri

14. Beynəlxalq xüsusi hüquqi tənzimetmənin obyekti.

15. Övladlığa götürmə

16. Ticarət reyestri ilə kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrinin müqayisəsi

17. Alimentin ödənilməsi və tutulması qaydası

18. Firma adı, quruluşu, davamlılığı, sahibkarın ondan istifadə etməsi

19.Mülki hüquqi müqavilənin anlayışı

20.Müəlliflik hüququnun və əlaqəli hüquqların qorunması

21. Ər-arvadın mülkiyyətinin müqavilə rejimi

22. Sahibkarlıq hüququnun şifahi bağlayıcı mənbələri

23. Beynəlxalq xüsusi hüquq sferasındakı beynəlxalq müqavilələrin xüsusiyyətləri.

24. Uşaqlar üzərində qəyyumluq və himayə

25. Sahibkar məfhumu, onun formaları və kommersiya təşkilatlarının sahibkar statusunun əldə etməsi

26. Beynəlxalq mülki proses normaların beynəlxalq xüsusi hüququn normativ sistemində yeri.

27. Övladlığa götürmənin ləğvinin yolverilməzliyi

28. Fərdi sahibkar statusunun əldə edilməsi üçün tələb edilən şərtlər və istisnalar

29. AR-in beynəlxalq xüsusi hüquq qanunvericiliyində qiymətləndirmə (təfsir) problemi.

30.Torpaq icarəsi müqaviləsi

31. Valideyn  himayəsindən məhrum olan uşaqların aşkar olunması və yerləşdirilməsi

32. Ailənin başqa üzvlərinin aliment öhdəlikləri

33. Rayon məhkəmələri ilə İnzibati-İqtisad məhkəmələr arasındakı aidiyyat münasibəti

34.Mülki hüquq məsuliyyətin növləri

35.Əvəzsiz istifadə müqaviləsi

36. Beynəlxalq xüsusi hüquqda imperativ normalar: dairəsi və tətbiq xüsusiyyətləri.

37. Kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrinin funksiyaları . 38.Kvazibeynəlxalq müqavilələr: anlayışı və xüsusiyyətləri.

39.Əşya hüququnun anlayışı və xüsusiyyətləri

40.Hüquqi və fiziki şəxsin öz işçisi tərəfindən törədilmiş mülki hüquq pozuntusu üçün məsuliyyət

41.Mülki hüquq pozuntularından əmələ gələn öhdəliklər

42. Kommersiya təşkilatlarının dövlət reyestrinin prinsipləri

43. AR-da beynəlxalq xüsusi hüququn məcəllələşdirilməsinin xüsusiyyətləri

44.Bank əmanəti müqaviləsi

45.İcarə müqaviləsinin anlayışı və məzmunu

46.Aliment öhdəliklərinə xitam verilməsi

47.Mülki qanunvericilik və onun sistemi

48.Lizinq zamanı mülkiyyət münasibətləri

49. Beynəlxalq ticarət arbitrajının beynəlxalq xüsusi hüquq sistemində yeri.

50.İpoteka qoyan şəxsin hüquq və vəzifələri

51.İcarə müqaviləsinin ləğv olunması

52. Dövlətin beynəlxalq xüsusi hüquq münasibətlərində iştirakının xüsusiyyətləri.

53.Mülki hüquq  müqavilənin növləri

54. Kommersiya təmsilçisi anlayışı və ünsürləri

55. Xarici hüququn tətbiqinin xüsusiyyətləri.

56.Ətrafdakılar üçün yüksək təhlükə yaradan fəaliyyətlə vurulmuş mülki hüquq pozuntusu üçün məsuliyyət

57. Valideynlərin və uşaqların aliment öhdəlikləri

58.Müqavilənin dəyişdirilməsi və ləğv edilməsi

59.Dövlət orqanlarının, yerli özünü idarə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin vurduqları zərər üçün məsuliyyət

60. Beynəlxalq xüsusi hüquqda qarşılıqlıq: hüquqi prinsip, yoxsa şərt.

61. Ər-arvadın və keçmiş ər-arvadın aliment öhdəlikləri

62. Agentlik müqaviləsinin formasını və mahiyyətini izah edin

63. Beynəlxalq müqavilə normalarının tətbiqinin xüsusiyyətləri.

64.Ön dörd yaşından on səkkiz yaşınadək olan yetkinlik yaşına çatmayanın törətdiyi mülki hüquq pozuntusu üçün məsuliyyət

65. Yeniyetmənin öz faktiki tərbiyəçilərini saxlamaq vəzifəsi

66.Mülkiyyət hüququnun anlayışı və məzmunu

67. Françayz alanın françayzinq sistemini, mühafizə və dəstəklənməsini tələb etmək hüququnu örnəklər ilə izah edin

68. Beynəlxalq xüsusi hüquqda yurisdiksiya kolliziyası: anlayışı və həllinin əhəmiyyəti.

69.Əmlak kirayə müqaviləsi

70.İpotekanın dövlət qeydiyyatı qaydaları

71.Əmlak hüquqlarının dövlət qeydiyyatı

72. Əqli və sənaye mülkiyyəti sahəsində qoşulduğumuz кonvensiyala

73. İnsan hüquqları və beynəlxalq xüsusi hüquq.

74.Mülkiyyət hüququnun əldə edilməsi və itirilməsi

75. Əqli və sənaye mülkiyyəti hüquqları ölkəmizdə hansı normativ hüquqi aktlarda tənzimlədiyini izah edin

76. Beynəlxalq xüsusi hüquq və beynəlxalq mülki proses

77.Müəlliflik hüquqlarının keçməsi. Müəlliflik müqavilələri

78. Valideynlərin hüquq və vəzifələri

79.Əşya istifadə hüquqları

80. Sahibkarlıq fəaliyyəti təsərufat hüququnun predmeti kimi.

81. Beynəlxalq xüsusi hüquqda ümumi qayda problemi: maddi-hüquqi, kolliziya-hüquqi və prosessual-hüquqi aspektlər.

82.Mülkiyyət hüququnun xüsusi növləri

83.Birlikdə törədilmiş mülki hüquq pozuntusu üçün məsuliyyət

84.Sığorta və təkrar sığorta müqaviləsi

85.Zərər vurmuş şəxsə reqress hüququ

86.Torpağa mülkiyyət hüququnun  xüsusiyyətləri

87.Lizinq müqaviləsinin məzmunu

88. .Ailə hüquq münasibətləri

89. Təsərrüfat hüququnun mənbələrinin anlayışı və onların növləri.

90. Beynəlxalq xüsusi hüququn hüquqi təbiətinə dair kompleks hüquq konsepsiyası: mahiyyəti və təzahür formaları.

91.İcarə müqaviləsinin məzmunu

92. Valideyinlik hüquqlarından məhrum etmə

93.Zərərin əvəzinin ödənilməsi üsulları

94. .Ailə hüququnun prinsipləri

95.Ər-arvadın əmlakının müqavilə rejimi

96. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi hüququnun məzmunu və onun təminatı.

97. Müqavilənin lokallaşdırılması konsepsiyasının mahiyyəti.

98. Mülkiyyət hüququnun müdafiəsi

99. Özəlləşdirilmənin anlayışı və onun oxşar anlayışlardan fərqləndirilməsi.

100. Kolliziya normasının istinadı və beynəlxalq müqavilələrə göndərmə.

101.Nikahın məhkəmə qaydasında pozulması

102. Özəlləşdirmə sahəsində normativ aktların sistemi və onların xarakteristikası.

103. Kolliziya hüququ və beynəlxalq xüsusi hüquq.

104.Əmlak kirayə müqaviləsinə xitam verilməsi şərtləri

105.Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin iştirakı ilə nikahın bağlanması

106.Mülki hüquq elminin anlayışı,predmeti və funksiyaları

107.Müəlliflik hüququnun obyekti

108.Nikahın etibarsız sayılması

109.Mülki hüququnun anlayışı,predmeti.metodu və sistemi

110.Müəlliflik hüquqları

111.Nikaha daxil olan şəxslərin tibbi müayinəsi

DÖVLƏT VƏ HÜQUQ NƏZƏRİYYƏSİ VƏ TARİXİ KAFEDRASI

2016-2017-cı tədris ilində keçiriləcək

Hüquq nəzəriyyəsi fənnindən

Yekun dövlət imtahanı sualları (əyani və qiyabi şöbə üzrə)

 1. Dövlətin anlayışı və əlamətləri.
 2. Hakimiyyət anlayışı, növləri və tipləri.
 3. Siyasi sistem anlayışı və strukturu.
 4. Vətəndaş cəmiyyəti: anlayışı və əlamətləri.
 5. Dövlətlərin tipologiyası məsələsi.
 6. Dövlətin idarəçilik forması. Qeyri-tipik dövlət formaları.
 7. Siyasi rejim: anlayışı və təsnifatı.
 8. Dövlət aparatının anlayışı, onun təşkili və fəaliyyət prinsipləri.
 9. Hüququn anlayışı və əlamətləri.

10. Sosial normalar anlayışı və əlamətləri.

11. Hüquq mənbələri: anlayışı və təsnifatı.

12. Hüquqyaratmanın anlayışı, növləri və formaları.

13. Hüquq sistemi anlayışı. Hüquq sahəsi, hüquq institutları.

14. Hüquq və adət.

15. Qanunun  anlayışı, əlamətləri və  növləri.

16. Normativ-hüquqi aktların zamana, məkana  və şəxslərə görə qüvvəsi.

17. Normativ-hüquqi aktların sistemləşdirilməsi: anlayışı və növləri.

18. Hüquq normalarının anlayışı və məntiqi quruluşu.

19. Hüquq normalarının anlayışı və təsnifatı.

20. Hüquq münasibətinin subyektləri. Hüquq subyekliyi.

21. Hüquq münasibətinin məzmunu.

22. Hüquqi faktlar. Faktiki tərkib.

23. Hüququn realizə formaları.

24. Hüququn tətbiqi anlayışı, hüquq tətbiqetmə aktları, onların növləri.

25. Təfsirin subyektlərə görə növləri.

26. Təfsirin həcminə görə növləri.

27. Hüquqda boşluqlar və onların tamamlama üsulları.

28. Hüquqauyğun davranışın anlayışı və növləri.

29. Hüquq pozuntusunun anlayışı, əlamətləri və növləri.

30. Hüquqi məsuliyyətinin anlayışı və növləri.

Государственные экзаменационные вопросы

по Теории права

на 2015-2016 учебный год (очное и заочное отделение)

 1. Понятие и признаки государства.
 2. Власть: понятие, виды, типы.
 3. Понятие и структура политической системы.
 4. Гражданское общество: понятие и признаки.
 5. Вопрос типологии государств.
 6. Форма правления. Нетипичные формы государства.
 7. Понятие и классификация политического режима.
 8. Понятие государственного аппарата, принципы его организации  и деятельности.
 9. Понятие и признаки права.

10. Социальные нормы: понятие и классификация.

11. Понятие и классификация источников права.

12. Понятие, виды и формы правотворчества.

13. Понятие системы права. Отрасли, институты права.

14. Право и обычай.

15. Законы: понятие и виды.

16. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

17. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.

18. Понятие и структура норм права.

19. Понятие и классификация норм права.

20. Субъекты правоотношений. Правосубъектность.

21. Содержание правоотношения.

22. Юридические факты. Фактический состав.

23. Формы реализации права.

24. Понятие  применения права, акты применения права, их виды.

25. Понятие и виды толкования по субъектам.

26. Виды толкования по объему.

27. Пробелы в праве и способы их восполнения.

28. Понятие и виды правомерного поведения.

29. Понятие, признаки и виды правонарушения.

30. Понятие и виды юридической ответственности.

2015-2016-cı tədris ilində keçiriləcək

Hüquq nəzəriyyəsi fənnindən

Yekun dövlət imtahanı sualları (əyani və qiyabi şöbə üzrə)

İNGİLİS BÖLMƏSİ

 1. The concept and features of the state.
 2. Power: concept, types, types.
 3. The concept and structure of the political system.
 4. Civil society: the concept and features.
 5. The question of the typology of the states.
 6. The form of government. Atypical forms of the state.
 7. The concept and classification of the political regime.
 8. The concept of the state apparatus, the principles of its organization and activity.
 9. The concept and features of the law.

10. Social norms: concept and classification.

11. The concept and classification of the sources of law.

12. The concept, types and forms of law-making.

13. The concept of the system of law. Branches and institutes of the law.

14. The law and custom.

15. Law as legal act: concept and types.

16. Action of the normative legal acts in time, space and number of persons.

17. The systematization of the normative legal acts: the concept and types.

18. The concept and structure of the rules (norms) of law.

19. The concept and classification of the rules (norms) of law.

20. Subjects of legal relations. Legal personality.

21. Content of legal relations.

22. Legal facts. The factual composition.

23. The forms of realization of the law.

24. The concept of application of the law, acts of application of law, their types.

25. Concept and types of interpretation according to subjects.

26. Types of interpretation according to volume.

27. Gaps of the law and methods to fill them up.

28. Concept and types of lawful behavior.

29. The concept, characteristics and types of legal offenses.

30. Concept and types of legal liability.

Questions of the Final State Exam held in 2016-2017 th educational term from the subject of International Public Law of Department of International Puplic Law of Faculty of Law

Easy questions

1. The principles of international economic law

2. Institute of extradition of criminals in international law

3. The composition of state territory and its legal nature

4. Types and form of international legal liability

5. Classification of international treaties and rules on their conclusion

6.  The notion of the international humanitarian law, its sources and principles.

7. The notion of the international maritime law, its sources and principles.

8. European Union as a player of international law

9. International legal status of the Council of Europe

10. The main direction of activities of the European Court of Human rights and the Republic of Azerbaijan

Semi-difficult questions

11. The specialized agencies of the UN and their legal status

12. International organizations functioning in the field of international air law

13. The notion of the international economic law, its subject and sources

14. The role of the Court of Justice of the UN

15. International legal status of the Caspian Sea

16. Theories about mutual relation of the international law and national law, and their application in the modern time

17. Recognition in the international law

18. Sources of the international air law, its notion and principles.

19. The notion, sources of international legal protection of human rights

20. The notion of the international law and its sources.

Difficult questions

21. Diplomatic representatives of States: their composition, structure and functions

22. Ways and means of peaceful settlement of international disputes:notion və their difference   from each other

23. Principles of the international law: system and their application. The emer­gen­ce of new

Principles

24. Interaction of international public law with international private law

25.Classification of human rights

26. International legal protection of children and women

27. Committees in the field of human rights

28. International legal status of  World Trade Organisation: its formation and

normative basis

29. Essence, system and subjects of international law. The new vision of the international law

30. International criminal liability of the individuals