ELMİ İŞ

  

     Dünya ölkələrinin ali məktbələrində olduğu kimi, Bakı Dövlət Universitetinin professor-müəllim kollektivi öz fəaliyyətini iki istiqamət üzərində qurur  elmin inkişafı, elmi tədqiqatların aparılması   elmin müxtəlif sahələrinin nailiyyətləri nəzərə alınaraq tədrisin təşkili.

            Dövlət hüquq nəzəriyyəsi tarixi kafedrası da fəaliyyətini bu iki istiqamət üzərində  kökləmiş, öz diqqətini tədris prosesinə cəlb etməklə yanaşı, üzvlərinin fəaliyyətini elmi tədqiqatların aparılmasına, ictimai inkişafın tələbatlarına uyğun, onları əks etdirən problemlərin həllinə yönəltməsini təşkil etmişdir. Bu böyük mühüm vəzifənin yerinə yetirilməsində kafedra bir neçə vacib məqamları əldə rəhbər tutmuşdur. Bunlar aşağıdakılardır:

            - ilk növbədə tədqiqat obyekti olan problemlərin dövlətin inkişaf istiqamətləri ilə bağlılığı;

            - elmi tədqiqatların yeniliyi, müasirliklə uzlaşması;

            - elmi tədqiqatların tətbiqi səciyyəsi, onların praktiki əhəmiyətinin gözlənilməsi;

            - elmi tədqiqatların tədris olunan fənnlərin elmi məsələlərinə, onların dərindən öyrənilməsinə xidmət etməsi.

            Kafedra üzvləri tərəfindən tədqiqat mövzularının seçilməsi araşdırılması elə bu göstərilən amillərlə şərtlənmişdir.

            Fəaliyyətinin ilk iki onilliyi ərzində  kafedranın kollektivi müvafiq fənlər üzrə tədrisin təşkili aparılması ilə yanaşı, əsasən iki istiqamətdədövlət hüquq nəzəriyyəsinin   dövlət hüquq tarixinin problemləri istiqamətində elmi aparırdı. XX əsrin 70-ci illərinin sonu – 80-ci illərində elmi  işlərin aparılma istiqaməti daha da genişləndirilmiş bir neçə bloku əhatə etmişdir. Bunların içərisində: sosialist dövləti sovet demokratiyası nəzəriyyəsinin  inkişafı;  elmi-texniki proqres dövlət hüququn inkişafının nəzəri problemləri; Azərbaycanın dövlət hüququ; milli siyasi hüquqi təlimlər tarixi s.-ni gösrtərmək olar. 

            Təqdirəlayiq haldır ki, kafedra üzvlərinin elmi tədqiqatlarının nəticələrinin dərci kafedra tərəfindən təşkil edilmiş dörd məcmuədə buraxılmışdır: “M.F.Axundov Azərbaycanda siyasi-hüquqi fikrin inkişafı” (ADU-nun nəşriyyatı, Bakı, 1983); “Hüquq hüquq ideologiyası” (ADU-nun nəşriyyatı, Bakı, 1986); “Hüquq, qanunçuluq demokratiya” (ADU-nun nəşriyyatı, Bakı, 1988); “Siyasət hüquq: tarix müasirlik” (BDU-nun nəşriyyatı, Bakı, 1990).

            Qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki dövrlərdə sonrakı illərdə kafedra əməkdaşlarının dərc olunmuş elmi əsərləri əsasən Azərbaycanın dövlət hüququnun nəzəri tarixi problemlərinə həsr edilmişdir. Belə ki, dos. Ə.H.Əliyevin «Azərbaycan SSR-nin konstitusion inkişafı» (Bakı, 1976), «Respublikamızın Əsas Qanunu» (Bakı, 1987), dos. M.M.Altmanın «XIX əsrdə Azərbaycanda əhalinin hüquqi vəziyəti» s.-ni göstərmək olar.

            Hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində intensiv işlərin aparıldığı, hüquqi islahatlara rəvac verildiyi sonrakı illərdə qazanmış ənənəni davam etdirərək, kafedra əməkdaşları suveren  Azərbaycan dövləti hüququ ilə bağlı problemlər üzərində işləməyi özlərinə borc bilib çoxlu elmi məqalələr, broşürlər dərc etmişlər. Bunların sırasında prof.M.F.Məlikovanın «Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliyin konstitusiya-hüquqi əsasları», «Azərbaycanda hüquqi islahat Konstitusiya Məhkəməsi», «Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusion inkişafının bəzi aspektləri», X.C.İsmayılovun  «Yerli özünüidarəetmənin təşəkkülü inkişafının bəzi nəzəri problemləri haqqında», «Yerli özünüidarəetmə: hüquqi təbiəti sistemli yanaşmanın bəzi aspektləri», K.V.Talıbovanın  Məhkəmə -  insan hüquqları müdafiəsinin ən səmərəli vasitəsi  kimi”, M.N.SəmədovunAzərbaycan Respublikası Konstitusiya məhkəməsinin fəaliyyətinin beynəlxalq-hüquqi əsasları s. qisim əsərlər müasir dövrümüzdə elmin ən aktual problemlərinin tədqiqinə həsr olunmuşdur.

            Kafedranın elmi tədqiqat işlərinin əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycanda siyasi-hüquqi fikir tarixinin işlənilməsindən ibarətdir. Bu, özlüyündə tamamilə yeni, Azərbaycanda ideologiyanın işlənməmiş sferasıdır, ona görə ki, Sovet dövrünün əsas tədqiqatları əcnəbi rus mütəfəkkirlərinin təlimlərinin araşdırılmasına istiqamətlənmişdir.  Həqiqəti bərpa etmək  zərurəti yaranmışdı. Azərbaycan xalqının özünün fəlsəfi siyasi-hüquqi fikir tarixinə malik olmasını sübut etmək lazım idi. Azərbaycanın ictimai-siyasi hüquqi fikir tarixinin nümayəndələrinin adları Qərbin Şərqin dahi mütəfəkkirləri  cərgəsinə həkk olunmuşdur.  Bu vəzifə bir çox tədqiqatçıların səylərinin birləşdirilməsini tələb edirdi. Tədqiqatçıların məktəbini yaratmaq zərurəti ortaya çıxmışdı bu istiqamətdə mürəkkəb  bir işin başlanğıcına qədəm qoyulmuşdu. Həmin ağır işin nəticəsi olaraq  kafedranın səyləri ilə respublikada hətta onun hüdudlarından kənarda da ilk dəfə olaraq hüquq elmində  yeni istiqamətVətən siyasi hüquqi təlimlər tarixi elmi formalaşdırıldı. Bütün keçmiş sovet respublikalarında BDU-nun Dövlət hüquq nəzəriyyəsi tarixi kafedrasının təcrübəsi yayılaraqVətən siyasi hüquqi təlimlər tarixifənni onların universitetlərinin tədris proqramlarına daxil edilmişdir. Təbiidir ki, bu proses həmin sahədə monoqrafiyaların, elmi məqalələrin, dərsliklərin, dissertasiya işlərinin yazılması ilə müşayiət olunurdu.

            Milli siyasi-hüquqi ideologiyanın işlənib hazırlanması prosesinin başlanğıcı prof.M.F.Məlikovanın dissertasiya tədqiqatları ilə (namizədlik doktorluq dissertasiyaları), onunM.F.Axundovun ictimai-siyasi baxışları” (Bakı, 1958), “XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda siyasi-hüquqi təlimlər tarixi” (Bakı, 1972), 1984- ildə h.e.n., dos.E.R.Bayramovla şərikli müəllifliklə yazılmış   Azərbaycanda siyasi-hüquqi nəzəriyyələr tarixi (qədim dövrlərdən XX əsrin əvvələrinədək)” monoqrafiyaları, bu sahədəki çoxsaylı elmi məqalələri ilə qoyulmuşdur. Həmin elmi əsərlərdə hüquq elmində ilk dəfə olaraq problemli tədqiqat metodundan istifadə  edilməklə görkəmli Azərbaycan mütəfəkkirlərinin siyasi-hüquqi ideyaları, müasir dövrə qədər bu sahədə tədqiqat obyektinə məruz qalmayan problemlərin ilk tədqiqatı aparılmışdır. 

            Sonrakı dövrlərdə həmin problemin işlənməsi prof.M.F.Məlikova onun yetirmələri tərəfindən davam etdirilmiş, onların elmi tədqiqatlarının əsasında  böyük Azərbaycan mütəfəkkirlərinin siyasi hüquqi təlimləri durmuşdu. Yalnız qeyd etmək kifayətdir ki, son illərdə həmin sahə üzrə aşağıdakı namizədlik dissertasiyaları müdafiə edilmişdir: “S.Ağamalıoğlunun ictimai-siyasi hüquqi  görüşləri”(dos.E.R.Bayramov), “Avestada siyasi hüquqi ideyalar” (S.Qəmbərov), “İxvan  əs-Səfacəmiyyətinin sosial-siyasi təlimi” (C.Hüseynov), “XII əsr Azərbaycan şair-mütəfəkkirlərinin siyasi-hüquqi görüşləri” (D.Məmmədova), “C.Məmmədquluzadənin ictimai-siyasi hüquqi görüşləri” (T.Zeynalova) s.  Bununla yanaşı, Şərq ölkələrinin mütəfəkkirlərinnin siyasi hüquqi təlimlərinin tədqiqinə  - İbn Həldunun, Əl-Fərabinin siyasi hüquqi təlimlərinin araşdırılmasına müraciət olunmuşdur.

            Beləliklə, prof.M.F.Məlikovanın təşəbbüsü elmi rəhbərliyi altında Azərbaycanda siyasi hüquqi təlimlər tarixinin öyrənilməsi məktəbi yaradılmış, ölkəmizdə milli siyasi  hüquqi fikir tarixinin öyrənilməsinin əsası qoyulmuş, hüquqşünaslıqda yeni bir istiqamət yaradılmışdır.

            Bununla belə, göstərilən istiqamətlə paralel olaraq, kafedrada müasir dövlət hüquq nəzəriyyəsi tarixi problemləri ilə  bağlı   tədqiqatlar aparılmış, monoqrafiyalar, elmi məqalələr dərc edilmişdi. Bunlar əsasən Azərbaycan qanunvericiliyinin proqnozlaşdırılmasına (prof.M.F.Məlikova), insan hüquq azadlıqlarının mühafizəsinin konstitusion əsaslarına, onların mühafizə mexanizminə (h.e.n. K.V.Talıbova), Azərbaycan qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi onun təkmilləşdirilməsində qanunvericilik texnikasının roluna (F.Ə.Seyidov), xarici ölkələrin hüquq sisteminin xüsusiyyət mənbələrinə (dos.E.Q.Nəbiyev), müasir dövrdə Azərbaycanda həyata keçirilən məcəllələşdirmə fəaliyyətinə (E.R.Quliyev) s. həsr olunmuşdur.