ELMİ- TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN İSTİQAMƏTLƏRİ

PROBLEM: «Cinayət hüququnda, cinayət hüquq elmində və praktikada cinayət və cəza məsələləri»

MÖVZU: «Cinayət hüququnda cəza təyin etmənin problem məsələləri».
ETİ: «Cinayət hüququnda cəzaya qənaət prinsipi və praktikada onun nəzərə alınmasının vəziyyəti».
İcraçı: F.Y.Səməndərov.

MÖVZU. «Cinayət haqqında təlim».
ETİ: Təkrar cinayətlərin tövsifi.
İcraçı: R.Ə.Şəmsizadə.

MÖVZU: «Mülkiyyətə qəsd edən əməllərlə cinayət hüquqi mübarizə».
ETİ: Məsuliyyəti ağırlaşdıran hallarda törədilən dələduzluga görə cinayət məsuliyyəti.
İcraçı: M.N.Bayramova.

MÖVZU: «Şəxsiyyətin cinsi azadlığı əleyhinə olan cinayətlər».
ETİ: Zorlama cinayətinin məsuliyyətini ağırlaşdıran halları.
İcraçı: K.O.Nəzərova.

MÖVZU: «Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində beynəlxalq cinayətlərin və beynəlxalq xarakterli cinayətlərin məsuliyyət məsələləri».
ETİ: Beynəlxalq cinayət hüququ və Azərbaycan Respublikası cinayət hüququnun qarşılıqlı əlaqələri və vəzifələri.
İcraçı: Ş.T.Səmədova.

MÖVZU: «Azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzaya alternativ cəzaların tətbiqinin genişləndirilməsi».
ETİ: Məhkumun cəmiyyətdən təcrid edilməsi ilə bağlı olmayan cəzalarının effektivliyi.
İcraçı : C.M.Quliyev.

MÖVZU: «Cinayət tərkibi: anlayışı, elementləri, əhəmiyyəti».
ETİ: Cinayət tərkibinin əhəmiyyəti.
İcraçı: İ.B.Ağayev.

MÖVZU: «Cinayət hüququnda təqsir problemi».
ETİ: Təqsirin formaları
İcraçı: A.H.Kərimli.