FAKÜLTƏNİN TARİXİ

Bakı Dövlət UniversitetininHüquq fakültəsi 1927-ci ilde Şərq fakültəsinin şöbəsi kimi yaradılmış, 1928-ci ilde müstəqil hüquq fakültəsinə çevrilmişdir. Fakültənin ilk dekanı prof. A.O.Mişel olmuşdur. Hazırda fakültənin dekan əvəzi prof. F.Y.Səməndərovdur. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə fakültə minlərlə yüksək ixtisaslı hüquqşünas kadr yetişdirmiş, respublikanın hüquqmühafizə orqanlarını, dövlət və hökumət qurumlarını hüquqşünas kadrlarla təmin etmişdir. Hüquq fakültəsi respublikada hüquq elminin inkişafında ve hüquq üzrə elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasında əsas aparıcı mərkəzdir. Fakültənin məzunları arasında respublikada milli hüquqşünas kadrların hazırlanmasında xidmətləri olmuş alimlər vardır: Vahid Qəhrəmanov, Məmməd Xələfov, Cahangir Kərimov, Əziz Əsədov, İsa Məmmədov, Cəfər Mövsümov, Məsumə Məlikova, Murtuz Ələsgərov, Firudin Səməndərov, Tofiq Qəndilov.
Fakült
ənin əsas elmi tədqiqat sahələri: dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixinin problemləri; siyasi və hüquqi nəzəriyyələr tarixi; Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ; inzibati hüquq; maliyyə hüququ; bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində mülki hüququn problemləri; cinayət və cəza məsələləri; cəmiyyətin cinayətkar qəsdlərdən qorunması; cinayətkarlığın səbəb və şəraitinin öyrənilməsi, aradan qaldırılması proflaktikasını işləyib hazırlanması; ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi münasibətlərinin tənzimlənməsi; cinayətlərin açılmasında, istintaqında və məhkəmə baxışında elmi-texniki vasitələrin tətbiqi məsələləri; cinayətlərin istintaqının taktiki məsələləri.
Təhsil Azərbaycan və rus dillərində aparılır. Fakültədə birAMEA-nınmüxbir üzvü olmaqla 80 nəfərə yaxınprofessor-müəllimheyəti, 14 nəfərbaş metodist, metodistveoperator-makinaçı çalışır. Fakültədə təhsilinbakalavr, magistrpillələrininəyanivə qiyabi şöbələri, habelə əlavə təhsil üzrə 2000 nəfərdənartıqtələbə, 42 aspirantvə 52 dissertanttəhsilalır.

 

Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin tarixini bir neçə dövrə bölmək olar: