Fərda Aydın qızı Cabbarlı


Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının

baş müəllim.

İş telefonu: +(994 12) 5100051

E-mail: [email protected]QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
 • 1977-ci ildə 161№ orta məktəbi  məktəbi bitirib;
 • 1977-1982 illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil alıb;
 • 1982-ci ildən hal hazıradək Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsinin  müəllimidir;
 • Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1982-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib;
 • İxtisası-hüquqşunaslıq;

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1982ci ildən hal-hazıradək BDU- nun hüquq fakültəsinin  baş müəllimi.

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Mülki prosessual hüquq.SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • “Hüquqların məhkəmədən kənar qaydada müdafiə formaları” kursunun proqramı. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003(azərb. və rus.dillərində)
 • “Müqayisəli mülki prosessual hüquq” kursun proqramı.Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007(azərb. və rus.dillərində)
 • “Mülki prosessual hüquq” kursunun proqramı. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006, (azərb. və rus.dillərində)
 • Məhkəmə sübutlarının anlayışı və əlamətlərinə dair / Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. XV buraxlış. Bakı, 2006, s.102-103
 • Məhkəmə subyektlərinin məzmunu / Azərbaycan Respublikasındadövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəi. 18-ci büraxlış. Bakı: Adiloğlu, 2007, s.107-111
 • Mülki prosessual hüququnun prinsipləri və onların qanunvericilikdə təsbiti/AR-da dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi.20-ci buraxlış,Bakı: Adiloğlu, 2008,s.114-120
 • Mülki prosessual hüquqda dispozitivlik prinsipi / hüquq fakultəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş” Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları.bakı, 2008, s. 227-231
 • Mülki rosessual hüququn münasibətlərinin sübyektləri / “Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual probleləri” Elmi məqalələr məcmuəsi. 23-cü buraxlış. Bakı: Adiloğlu, 2008,s.183-190
 • Hüquq fakultəsinin quyabi şöbəsində (ümumi əsaslar) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr.Bakı, 2008.
 • Qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə aktlarına yeni açılmış hallar üzrə yenidən baxılması/ Azərbaycan Respublikası dövlət və hüququn aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi.Bakı, 2009, № 4
 • Qanuni qüvəyə minmiş məhkəmə aktlarına yeni acilmiş hallar üzrə yenidən baxılması// Qanun,Bakı 2010, ,№11,s.
 • Mülki prosessual hüququn anlayışının yaranması və inkışafı.Qanun jurnalı.Bakı 2012,s.
 • Mülki prosessual hüququn prinsipləri. 2013-cü il 25-26 dekabr tarixlərində  Beynəlxalq İnsan hüquqları 65 illiyinə həsr olunmuş «Qloballaşma dövründə insan hüquqlarının təminat sistemləri və Azərbaycan Respublikası» adlı Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans.

 • Mülki prosesdə şahid anlayışı. «Qanun» jurnalı № 11 2014, стр.75-79
 • Mülki prosesdə yetkinlik yaşına catmayan şahidlərin dindirilməsinin prosessual xüsusiyyətləri . «Qanun» jurnalı № 12 2014, стр.75-77
 • Способы зашиты интеллектуальной собствености. «Qanun» jurnalı № 12 2015, стр.80-86
 • Mülki və inzibati işlər üzrə iddia icraatlarının tənzimlənmə mexanizmi. «Qanun» jurnalı №4 2016, str.100-104