Firuzə Fuad qızı Mirzəyeva

H.ü.f.d., dosent

Bakı Dövlət Universitetinin Mülki hüquq kafedrasının dosenti

İş telefonu: +99412 5390298

E-mail: firuza.mirzayeva@gmail.com

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1982-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
 • 1998-ci ildə Bakı şəhər 160 nömrəli orta məktəbini bitirib;
 • 1998-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin bakalavr pilləsində təhsil alıb;
 • 2002-2005-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin magistr pilləsində təhsil alıb;
 • 2005-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Mülki hüquq kafedrasının müəllimidir;
 • Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1998-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuş və 2002-ci ildə bakalavr təhsil pilləsini, 2005-ci ildə isə magistratura təhsil pilləsini fərlqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2005-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Mülki hüquq kafedrasının müəllimidir; 2011-ci ildə “Hüququn beynəlxalq unufikasiyası kontekstində əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin iştirakı ilə olan nikah-ailə münasibətlərinin tənziminin aktual hüquqi məsələləri” mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfı doktor alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003-2005 - Bakı Dövlət Universiteti, Mülki hüquq kafedrası, baş laborant
 • 2005-2006-cı illərdə dissertasiya mövzusunu araşdıraraq Bakı şəhərin “Səadət Sarayı” VVADQ şöbəsi, mütəxəssis
 • 2005-2010 - Bakı Dövlət Universiteti, Mülki hüquq kafedrası, müəllim
 • 2010-2013 - Bakı Dövlət Universiteti, Mülki hüquq kafedrsı, baş müəllim
 • 2013- h/h- Bakı Dövlət Universiteti, Mülki hüquq kafedrsı, dosent
 • 2011 – 12.00.03- «Mülki hüquq; mülki proses; ailə hüququ; sahibkarlıq hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq»  ixtisası üzrə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Ailə hüququ, Mülki hüquq, Beynəlxalq hüquq

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010 – 2016 Ümummilli liderimiz  Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” elmi-praktiki konfranslar materialları

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Конституционно-правовое регулирование семейных отношений с участием иностранцев и лиц без гражданства, Qanun. Elmi-hüquq jurnalı, Bakı 2008, s.95-101

2. Основания возникновения коллизий законов в сфере заключения и прекращения брака с участием иностранцев и лиц без гражданства. Вестник Евразийской Академии Административных Наук, Москва, 2010, № 2(11). s.129-141

3. Определение содержания семейно-правовых норм зарубежных стран. Ümummilli liderimiz  Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” 11 Elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2011. s. 182-184

4. Некоторые вопросы усыновления с участием граждан АР и иностранцев. AMEA Fəlsəfə, Sosioloqiya  və Hüquq Institutu Ulu Öndər Heydər Əliyevin ad günunə və AR dövlətçiliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş “Hüquq elminin və təhsilinin müasir problemləri və həlli yolları” adlı Beynəlxalq Konfransının materialları, 1 hissə, Bakı, 2011 s.426-429

5. Актуальные правовые вопросы регулирования брачно-семейных отношений с участием иностранцев и лиц без гражданства в контексте международной унификации права. Monoqrafiya. “Elm” nəşriyyatı. Bakı, 2013.180 s.

6. Защита прав и интересов супругов, детей и родителей при унификации норм семейного права. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümününə həsr olunmuш «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquq quruculuğu» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2016.

7. Способы усовершенствования процесса заключения брака как мера правовой защиты семьи в Азербайджанской  Республике. Məqalə. Azərbaycan xalqının Ümümmilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının  93-ci il dönümünə və Azərbaycan MEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun 70-illiyinə həsr olunmuş «Hüquq elminin müasirproblemləri: Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları» mövzusunda elmi nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2016 (181-185)

8. Защита прав и интересов супругов, детей и родителей при унификации норм семейного права. Azərbaycan xalqinin ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasinin 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans materialları. BAKI, 3 iyun 2016-cı il. (239-242) .

9. Способы, формы и методы защиты семейных прав  и укрепления семьи по законодательству Азербайджанской Республики. Bakı,Qanun jurnalı, 01, 2016. №1

10. Ailə hüququ üzrə praktikum. Tədris-metodiki vəsait. Bakı, 2015.

11. Способы усовершенствования процесса заключения брака как мера правовой защиты семьи в Азербайджанской  Республике. Məqalə. Azərbaycan xalqının Ümümmilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının  93-ci il dönümünə və Azərbaycan MEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun 70-illiyinə həsr olunmuş «Hüquq elminin müasirproblemləri: Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları» mövzusunda elmi nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2016 (181-185)