Günel Adil qızı Xasayeva

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş telefonu: +994125391005

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1981-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
 • 1997-ci ildə Bakı şəhər 47 nömrəli orta məktəbini bitirib;
 • 1997-2003-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsində təhsil alıb;
 • 2006-cı ildən BDU-da saat hesabi müəllim, 2007-ci ildən baş laborant, 2010-cu ildən baş müəllim, 2016-ci ildən dosent vəzifəsində işləyir.
 • İki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1997-2001-ci illərdə BDU, bakalavr Beynəlxalq hüquq ixtisasi

2001-2003-cü illərdə BDU, magistratura Beynəlxalq hüquq ixtisasi

2010-cu il h.ü.f.d., «Əlverişli ətraf mühitdə yaşamaq hüququ: beynəlxalq standartlar və AR qanunvericiliyi»

2014- hal-hazırda Hüquq elmlər doktoru proqramı üzrə qiyabi doktorantı. “Qloballaşma şəraitində ekoloji insan hüquqlarının təmin edilməsinin beynəlxalq hüquqi problemləri” (ixtisas: 5603.01-“Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları”mövzusunda

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2006-cı ildə Baki Dövlət Universitetində Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasında saat hesabı müəllim.
 • 2007-ci ildə Baki Dövlət Universitetində Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasında  baş laborant
 • 2010-cu ildə Baki Dövlət Universitetində Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasında  baş müəllim
 • 2018-ci ildə Baki Dövlət Universitetində Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasında  dosent

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Beynəlxalq Ümumi Hüquq, Beynəlxalq humanitar Hüquq

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2010- 2018-ci illərdə bir sıra konfrans və seminarlarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

G.A.Xasayeva. Beynəlxalq huquqda əlverişli ətraf mühit hüququnun mudafiəsi və təminin əsas xüsusiyyətləri: elmi-nəzəri müddəaların və normativ bazanın müqayisəli analizi. Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри (елми-аналитик вя практики журнал), 2008, №3 (15)  s. 35-40

G.A.Xasayeva. Ялверишли ятраф мцщит щцгугу иля ялагяли щцгугларын ясас мязмуну вя ящямиййяти. Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри (елми-аналитик вя практики журнал), 2008, №4 (16) s.48-51

G.A.Xasayeva. Мцасир бейнялхалг щцгугда инсан щцгуглары мейарынын мцяййянляшдирилмясинин мцхтялиф аспектляри. Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри (елми-аналитик вя практики журнал), 2009, №1 (17) s.58-64

G.A.Xasayeva. Мцхтялиф елми-нязяри мянбяляр вя норматив база ясасында ятраф мцщитин вязиййяти барядя информасийанын ялдя едилмяси вя истифадяси иля баьлы мясялялярин тящлили. Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри (елми-аналитик вя практики журнал), 2009, №2 (18) s. 55-63

G.A.Xasayeva. Шяхсиййятин тящлцкясизлийи вя ялверишля ятраф мцщит щцгугунун инкишафына онун тясири. Няглиййат щцгугу, елми-нязяри, тяърцби журнал. №3, 2009 s. 109-119

G.A.Xasayeva. Коллектив щцгугларын тяркиб щиссяси кими еколожи инсан щцгугларынын мащиййяти вя ясас мязмуну. Азярбайъан Республикасынд дювлят вя щцгуг гуруъулуьун актуал проблемляри (елми мягаляляр мяъмцяси). №1, 2009  s. 550-554

G.A.Xasayeva. The right for favorable environment: main characteristics and directions. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (журнал научных публикаций) №9, 2009 s. 191-196

G.A.Xasayeva. Еколожи щцгугпозмалар вя ялверишли ятраф мцщит щцгугунун тяминаты мясяляляри. Азярбайъан Республикасынд дювлят вя щцгуг гуруъулуьун актуал проблемляри (елми мягаляляр мяъмцяси). №3 2009 s. 359-369

G.A.Xasayeva, дос.Ш.И.Ялийев. Инсан щцгугларынын тяснифаты бахымындан коллектив щцгугларын мащиййяти. БакыДювлят Университетинин 90 иллик йубилейиня щяср олунмуш бейнялхалг елми конфрансын матерриаллары (Щуманитар елмляр)  s. 276-278

G.A.Xasayeva. Экологические правонарушения и устранение их последствий как важный критерий охраны окружающей среды и защиты прав на благоприятную окружающую среду. Право и политология (периодический научный журнал). №6, 2009 с. 28-34

G.A.Xasayeva. Ятраф мцщитин бейнялхалг щцгуги мцщафизясинин принсипляри. Няглиййат щцгугу, елми-нязяри, тяърцби журнал. №4, 2011 s. 88-99

G.A.Xasayeva. Инсан щцгугларынын бейнялхалг-щцгуги мцдафияси принсипи контекстиндя еколожи инсан щцгуглары. Няглиййат щцгугу, елми-нязяри, тяърцби журнал. №1, 2012  s. 109-119

G.A.Xasayeva, h.ü.f.d. S.Ə.Eyvazova.  Beynəlxalq cinayət məhkəməsinin yurisdiksiyası və Azərbaycan Respublikası cinayət qanunvericiliyi. Azərbaycan  xalqının  Ümummilli  lideri  Heydər  Əliyevin  anadan  olmasının 94-cü  ildönümünə  həsr  olunmuş  “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında  hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları”  mövzusunda beynəlxalq  elmi-praktiki   konfransın materialları. Bakı, I cild, 2016  s. 179-182

G.A.Xasayeva. Müasir beynəlxalq hüquqda ekoloji insan  hüquqlarının  ümumi səciyyəsi. Azərbaycan  xalqının  Ümummilli  lideri  Heydər  Əliyevin  anadan  olmasının 94-cü  ildönümünə  həsr  olunmuş  “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında  hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları”  mövzusunda beynəlxalq  elmi-praktiki   konfransın materialları. Bakı, I cild, 2017 s. 300-303

G.A.Xasayeva, dos..N.H.Mehdiyev,  h..ü..f..d.T.T.Vəliyev. Beynəlxalq hava və kosmos hüququ. Tədris proqramı. Bakı, 2018 (10 s.)

G.A.Xasayeva, dos..N.H.Mehdiyev,  h..ü..f..d.T.T.Vəliyev. Beynəlxalq hava və kosmos hüququ.Dərs vəsaiti. Bakı, 2018 (333 s.)