Həcər Adil qızı Qasımova


H.ü.f.d., dosent

Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq kafedrasının dosenti

E-mail:hecer.qası[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1973-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub;
 • 1990-cı ildə Bakı şəhərinin 20 nömrəli orta məktəbini bitirib;
 • 1990-1995-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsində təhsil alıb;
 • 1996-2001-ci illərdə BDU-nun Beynəlxalq hüquq kafedrasının dissertantı olub;
 • 2007-2010-cu illərdə BDU-nun hüquq fakültəsində təhsil alıb;
 • Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının müəllimidir;
 • Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 1. 1990-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər fakültəsinə daxil olmuş və 1995-ci ildə fərlqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2001-ci ildə  BDU –nun Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının dissertanturasını bitirmiş, 2006-cı ildə “ Azərbaycan Respublikasında xarici əlaqə orqanlarının təşkili və fəaliyətinin milli və beynəlxalq hüquqi əsasları”  mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfı doktor alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir. 2007-ci ildə BDU-nun Hüquq fakultəsinə 2-ci əlavə təhsilə daxil olmuş və 2010-cu ildə fərqlənmə ilə bitirmişdir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1995-1996, BDU –nun Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasında baş laborant;
 • 1996-2002, BDU-nun Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasında müəllim;
 • 2002 – 2009, baş müəllim
 • 2009-cu ildən dosent

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Beynəlxalq ümumi hüquq, xarici əlaqələr hüququ, beynəlxalq müqavilələr hüququ

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1998-2017-ci illərdə Fransa, Türkiyə, İtaliya, Gürcüstan və digər dövlətlərdə bir sıra konfrans və seminarlarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

 1. Diplomatik immunitet və imtiyazlar haqqında nəzəriyyələr. Bakı Dövlət Universitetinin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları.
  Bakı, 1999, səh., 77-78
 2. Beynəlxalq hüquqda diplomatik müdafiə. Aspirantların  və gənc tədqiqatçıların IX respublika elmi konfransının materialları ,Bakı, 2003, s.192-193
 3. Beynəlxalq hüquq pozuntusunun tərkibi. “ Qanun” ictimai-siyasi, elmi-kütləvi jurnal. Bakı 1997 (24) № 6, s. 40-42
 4. Азяр­байъан Республикасынын хариъи сийасят фяалиййятинин вя дипломатик хидмятин щцгуги ясаслары. Азярбайъан Республикасын-да дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри елми мягаляляр мяъмуяси. 9-ъу бурахылыш. Bakı 2004. s. 418-427
 5. Дипломатик сыьынаъаг институту. Азярбайъан Республикасын-да дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри елми мягаляляр мяъмуяси. 10-ъу бурахылыш. Bakı 2004., s. 519-525
 6. Azərbaycan Respublikasının ali qanunvericilik orqanının xarici əlaqələrdə iştirak formaları. Bakı Universitetinin xəbərləri.Sosial-siyasi elmlər seriyası. №4, 2004., s.12-17
 7. Бейнялхалг мцдафиядян истифадя едян шяхсляря гаршы ъинайятлярин гаршысынын алынмасы. Азярбайъан-Авропа ялагяляри; Мювъуд проблемляр вя ямякдашлы­ьын ясас истигамятляри. БДУ-нун 85 иллийиня щяср олунмуш елми конфрансын материаллары. Bakı 2005. s. 287-290
 8. Diplomatik immunitet və diplomatik imtiyaz: onların nəzəri əsaslandırılması problemi . Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri elmi-analitik və praktiki jurnal. № 2 (02) 2005. s.128-132
 9. Beynəlxalq hüquqda diplomatik müdafiənin  nəzəri  məsələləri. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), 2005, №4(04), s.8-10
 10. Хариъи ялагяляр щцгугу. Dərslik. БДУ-нун няшриййаты, Bakı 2008. 480səh
 11. Xarici əlaqələr hüququ. Proqram. БДУ-нун няшриййаты, 2008. 21səh
 12. Beynəlxalq müqavilələr hüququnun mənbəyi kimi adət və müqavilə normaları. Insan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: formalaşması və yeni inkişaf tendensiyaları mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları, Bakı-2010 s. 134-136
 13. Beynəlxalq hüquqda xalqların öz müqəddəratını təyin etmək prinsipinin subyektləri. Beynəlxalq nəqliyyat hüququ, 2011, №3 (07). S.14-26
 14. Beynəlxalq hüquq doktrinalarında sanksiya anlayışı. “Müstəqilliyimizin iyirminci ili: Azərbaycan hüquq elminin inkişaf istiqamətləri” adlı respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı-2012 , s.10-14
 15. Beynəlxalq məsuliyyət hüququnda dövlətlərin davranışının tövsifi. “Müstəqilliyimizin iyirminci ili: Azərbaycan hüquq elminin inkişaf istiqamətləri” adlı respublika elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2012., s.4-7
 16. Beynəlxalq nəzarətin forma və metodları.  “Müstəqilliyimizin iyirminci ili: Azərbaycan hüquq elminin inkişaf istiqamətləri”adlı respublika elmi-praktik konfransının materialları.Bakı-2012.s. 14-19
 17. Azerbaycan Cumhuriyyetinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesinde Uluslararası Hukukla İç Hukukun Karşılıklı İlişkileri. Akademik Hassasiyyetler / The Academik Elegance 6aylık Akademik Hakemli Dergi. Sayı: 2  Aralıki -2014.s.207-221
 18. Azerbaycan Cumhuriyyetinde Dış Politika Çalışmaları ve Diplomatik Misyonun Hukuki Temeli. Türkiye-Azerbaycan Hukuk Günleri Tebliğleri.Bakı-İstanbul, Nisan 2015.s.47-60.
 19. Beynəlxalq hüquqda funksional immunitet problemi. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı 2017 S.143-14