Əbülfəz İbrahim oğlu Hüseynov

Hüquq üzrə elmlər doktoru, Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının dosenti

İş telefonu: +(994 12) 5387432
e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 21 oktyabr 1961-ci ildə Ermənistan Respublikası,Mehri rayonu,Nüvədi kəndində anadan olmuşdur.
 • 1968-1978-ci illərdə Nüvədi kənd orta məktəbində təhsil almışdır.
 • 1978-1979-cu illərdə Nüvədi kəndində kolxozda inşaat briqadasında fəhlə işləmişdir.
 • 1980-ci ildə Bakı şəhərində 20 saylı texniki peşə məktəbini bitirmişdir.
 • 1980-1984-cü illərdə N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (keçmin V.İ.Lenin adına APİ) tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1984-cü ildə Quba rayonu Hacıqayıb kənd məktəbində tarix və ictimaiyyət müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir.
 • 1984-1986-cı illərdə Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur
 • 1986-1988-ci illərdə  Quba rayonu Yerfi kənd, 1988-1991-cı illərdə Xaçmaz rayonunun Alıc-Qışlaq kənd orta məktəbində tarix və ictimaiyyət müəllimi işləmişdir.
 • 1990-1993-cü illərdə istehsalatdan ayrılmaqla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun sosial fəlsəfə şöbəsinin aspiranturasında  təhsil almışdır.
 • 1993-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin bakalavr (əyani),1998-2000-ci illərdə isə magistratura pilləsində (əyani) təhsil almışdır.
 • 1993-2000-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun sosial fəlsəfə şöbəsində lobarant,kiçik elmi işçi,elmi işçi kimi fəaliyyət göstərmişdir.
 • 2000-2004-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanlığında metodist işləmişdir.
 • 2004-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin göndərişi ilə Moskva şəhərində Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının doktoranturasında təhsil (əyani) almışdır (5606.01-“Hüquq və dövlət nəzəriyyəsi,hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi” ixtisası üzrə).
 • Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının dosentidir.
 • Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru (1995), hüquq üzrə elmlər doktorurdur (2009).
 • 1994-1997-ci illərdə Bakı Asiya Universitetində, 1997-2010-cu illər Bakı Biznes Universitetində müəllim işləmişdir.
 • Rusiya Hüquq Elmləri Akademiyasının, Moskvada və Vaşinqtonda rus və ingilis dillərində nəşr olunan beynəlxalq “Müasir dövlətlər və hüquq” jurnalının redaksiya heyətinin, BDU nəzdində fəaliyyət göstərən FD.02.013 Dissertasiya Şurasının, AMEA-ın Fəlsəfə və İnsan Haqları İnstitutunun nəzdində problem Şurasının üzvüdür.
 • Hüquq nəzəriyyəsi, hüquq fəlsəfəsi, hüquq tarixinə və əmək hüququnun nəzəriyyəsinə dair 120-dən çox elmi məqalə, monoqrafiya, tədris vəsaitləri və proqramlarının müəllifidir.
 • Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1980-1984,tələbə, N.Tusi adına ADPU (keçmiş V.İ.Lenin adına APİ);
 • 1993-1997,BDU, Hüquq fakültəsi, bakalavriat;
 • 1998-2000,BDU, Hüquq fakültəsi,magistratura.
 • 1995, f.e.n., 09.00.11- “Sosial fəlsəfə” ixtisası üzrə “Müasir şəraitdə cəmiyyətin sosial özünühissetməsi problemi: fəlsəfi analiz”, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu;
 • 2007, hüquq üzrə elmlər doktoru.,“Hüquq mədəniyyətin fenomeni kimi”, Moskva
 • Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 28 mart 2016-cı il tarixli (protokol № 10-K) qərarına əsasən ona dosent elmi adı verilmişdir.
 • 2009-cu il dekabr ayında ona verilmiş DDN seriyalı 012074 №-li hüquq elmləri doktoru elmi dərəcəsi diplomu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında AAK-ın 13 may 2011-ci il tarixli qərarı ilə nostrifikasiya edilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1978-1979-cu illərdə Nüvədi kəndində kolxozda inşaatçı, 1984-cü ildə Quba rayonu Hacıqayıb,1986-1988-ci illərdə Yerfi kənd məktəblərində,1988-1991-cı illərdə Xaçmaz rayonunun Alıc-Qışlaq kənd orta məktəbində tarix və ictimaiyyət müəllimi. 1993-2000-ci illərdə Azərbaycan  Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Sosial fəlsəfə şöbəsində lobarant,kiçik elmi işçi,elmi işçi kimi.2000-2004-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində metodist. 1994-1997-ci illərdə Bakı Asiya Universitetində,1997-2010-cu illərdə Bakı Biznes Universitetində müəllim. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının dosenti.
 • Apardığı dərslər: Əmək hüququ; Ekologiya hüququ; Torpaq hüququ; Aqrar hüquq; Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları; Torpaq hüququ və torpaq qanunvericiliyi
 • Üç monoqrafiyanın, bir dərs vəsaitinin, 120-dən çox elmi məqalələrin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Hüquq normativ-mədəni fenomen kimi; əmək hüququnda vahidlik və diferensiasiya; əmək

haqqı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • “Научные исследования: вопросы педагогики, филологии, философии, юриспруденции, экономики, экологии” Материалы международной научно-практической конференции (г. Москва, 27 декабря 2013 г.);
 • Qloballaşma dövründə insan hüquqları və mulli hüquq sistemləri.10 dekabr Beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfrans (Bakı,13-14 dekabr 2012-ci il);
 • Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq Konfrans. Bakı, 2010;
 • Альтернативы юридической ответственности как способы преодоления правовых конфликтов: Сб. тр. регион. научн. - практ. конф.; 13-14 апреля 2006 г.; Гуманитарные науки и образование в XXI веке. Социокультурные и политические трансформации на европейском и евразийском пространстве в новое и новейшее время: тезисы международной научной конференции. Кемерово, 2012;
 • О некоторых теоретико-исторических проблемах соотношения права и культуры/Российское государство в переходный период (проблемы и перспективы). Международной научно-практическая конференция.Москва,24-25 октября 2012 г.;
 • Государство, природные ресурсы и рыночные институты /Всероссийской молодёжной научной школы 9-11 июля 2012 г. г. Новокузнецк; Высшее образование для ХХI века: Третья международная научная конференция, МосГУ, 18-20 октября 2006 г.


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Hegelin hüquq fəlsəfəsində suverenlik probleminə dair //Qanun, Bakı, 1997, № 2,s. 33-36
 • C.Lokkun fəlsəfi-hüquqi baxışlarına dair //Ekologiya. Fəlsəfə. Mədəniyyət. Məqalələr toplusu, 1998, №16, s. 98-102.
 • Boden və suverenlik  // Qanun,Bakı, 1998, № 4, s. 35-37
 • Hüquq fəlsəfəsi anlayışı // Qanun, Bakı,1998, № 7, s. 48-50
 • İnsan hüquqları: tarixi-fəlsəfi baxış // Qanun, Bakı, 1998, № 8, s. 41- 42
 • Dövlət mənəvi-hüquqi anlayış kimi //Dövlət və hüquq, Bakı, 1998, № 1, s. 49-52
 • Hüquq fəlsəfəsi haqqında və onun predmeti məsələsinə dair //Azərbaycan Elmlər Akademiyası. Seriya: Tarix. Fəlsəfə. Hüquq.1998, № 1,s.51-57
 • Platonun fəlsəfəsində hüquq və qanun  //Sosial-siyasi fəlsəfənin problemləri. Məqalələr toplusu, Bakı, 1998, s.340-344
 • Hüquq fəlsəfəsi: reallıq və zərurət // Sosial-siyasi fəlsəfənin problemləri. Məqalələr toplusu. Bakı, 1998, s.380-385
 • İnsan hüquqi varlıq kimi //Azərbaycanda yeniləşmə prosesinin sosial-fəlsəfi problemləri. Bakı, 1998, s. 33-35
 • Hüquq fəlsəfəsi nədir? // Qanun, Bakı, 1999, №  2, s. 42 -46
 • Almaniyanın hüquq sisteminə dair (XIX əsr) //Qanun, Bakı, 2000, № 3,s. 30-33
 • Hüquq fəlsəfəsinin başlanğıcları  //Qanunçuluq, Bakı, 2000, № 4, s. 24 - 27
 • Fəlsəfə və hüquq fəlsəfəsi (metodoloji problemlər) //Sosiohumanitar elmlərin sosioloji və metodoloji problemləri. Bakı, 2001, s.75-77
 • A.P.Fridix. Hüquq, qanunvericilik və azadlıq” kitabının redaktoru. 1-ci cild, Баkı,  2002
 • Dünyanın əsas hüquq sistemləri anlayışı// Qanun, Bakı, 2002, № 10, s.6-10
 • Право и культура //Государственная служба, 2005, № 6,c.23-27
 • Соотношение права и культуры //Социология власти, 2005, № 6,c.142-149
 • Культурные доминанты в праве //Социология власти, 2006, № 2,118-123
 • К вопросу о генезисе права // Государственная служба, 2006, № 3,c.81-86
 • Соционормативность культуры // Социология власти, 2006,  №3, c.173-179
 • Право и культурологические методы исследования // Государственная служба, 2006, №2,c.115-121
 • Развитие права в индустриальной культуре //Право и государство: теория и практика,2007,№ 4,с. 146 -151
 • Проблема ценностей в праве // Право и политика, 2007,№ 7,с.14-23
 • Некоторые вопросы генезиса права //Право и образование,2007,№12,с.72-79
 • Роль культуры в формировании правовых систем//Актуальные проблемы государственного и правового строительства. Сб. науч. труд, Баку,2004, Выпуск 9, с. 31-48
 • Теоретические аспекты исследования права. /Государственное строительство и право. сб.науч.трудов /Под общ. ред. Г.В.Мальцева. М.: Изд-во Московского Гуманитарного Университета, ,2005, Вып.11, с.5-9
 • Системность как социокультурный подход к изучению права. Государственное строительство и право: сб.науч.трудов//Под общ. ред. Г.В.Мальцева. М.: Изд-во Московского Гуманитарного Университета, 2005, Вып.13, c.5-10
 • О культурологическом подходе к исследованию права/Государственное строительство и право: сб.науч.трудов/Под общ. ред. Г.В.Мальцева. М.: Изд-во Московского Гуманитарного Университета, 2005, Вып.15,с.17-22
 • Социокультурный подход к изучению права //Государственное строительство и право: сб. науч. трудов / Под общ. ред. Г.В.Мальцева. М.: Изд-во Московского Гуманитарного Университета, 2006, Вып.16, с.5-11
 • Право и соционормативная сфера культуры //Вопросы культурологи,  2006, № 3, с.22-25
 • Обычное право в культуре традиционных обществ /Государственное строительство и право: сб. науч. трудов /Под общ. ред. Г.В.Мальцева. М.: Изд-во Московского Гуманитарного Университета. 2006, Вып.18, с.5-27
 • К проблемам глобализации права в постиндустриальном обществе /Актуальные проблемы политики и политологии в России: Сб. статей / Под общ. ред. В.С.Комаровского. М.: Изд-во РАГС, 2005, c.422-434.
 • О правовом менталитете /Научные труды. РАЮН, Вып. 6. Т. 1. М.: Юрист, 2006,c. 123-127
 • Право как объект социокультурного анализа/Государственное строительство и право: сб. науч. трудов / Под общ. ред. Г.В.Мальцева. М.: Изд-во Моск. Гуманит. Ун-та, 2006, Вып. 17, c. 5-17
 • К некоторым методам культурологического исследования права// Вопросы культурологи, 2006, № 5, c.16-18
 • Право как нормативное явление/Государственное строительство и право: сб. науч. трудов/Под. общ. ред. Г.В.Мальцева; отв. ред. О.Н.Доронина. М: Изд-во Московского Государственного Университета,  2006, Вып.19,  c.17-42
 • К проблемам правовой культуры// Информация и коммуникация: стратегия социальных реформ: Сб. научн. статей / Под. общ. ред. В. Д.Попова. М.: Изд-во РАГС, 2006,c.285-297
 • Hüququn normativ anlayışı // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 17-ci buraxılış. Bakı, 2007, s. 37-48
 • Соционормативная сфера культуры //Вопросы философии, 2008, № 8,  c. 39-50
 • Право и глобализация /Актуальные проблемы юридической науки в глобализируемом обществе. Материалы республиканской научной конференции.  Баку, 2008,c.48-51
 • Ənənəvi cəmiyyətlərdə adət hüququ/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 2009, № 1, s.10-16
 • Hüququn inkişafı: problemlər, perspektivlər // Sosial-siyasi problemlər, 2009,№1, с.21-26
 • Hüquqa yeni yanaşmanın bəzi məsələləri //Hüquqi dövlət və qanun, Bakı, 2008, №12, s. 19-23
 • Постиндустриальное общество и право // Аудит,  2008, №4, c. 63-68.
 • Hüququn inkişafının ilkin formaları // Qanun, Bakı, 2008,  №12, s. 3-10
 • Hans Kelzenlə dialoq və yaxud normativ pozitivizm haqqında  // Qanun, Bakı, № 10, s. 3-13
 • “Hüququn mədəniyyəti” anlayışına dair // Hüquqi dövlət və qanun, Bakı, 2009, №4, s. 22-26
 • Vəkillik hüquq mədəniyyətinə dair (rus dilində) // Аудит, Bakı,  2009, №3, s. 78-81
 • İ. Kant və hüququn formal dərki // Qanun, Bakı, 2009, №7, s. 118-128
 • Hüquq aksioloji problem kimi // Qanun,Bakı, 2009, №8, s. 3-12
 • Hüququn qlobal paradoksları // Hüquqi dövlət və qanun,  Bakı, 2009, №7, s. 23-26
 • Hüquq formalarının inkişafına dair // Hüquqi dövlət və qanun, Bakı, 2009, №10, s. 28 -32
 • Hüquq və postmodernizm // Dirçəliş, 2009, 133/134, s. 201-210
 • Hüququn normativ xarakteri //Audit, 2010, № 90-96
 • Hüququn postindustrial gələcəyinə dair// Dirçəliş,  2009, 139 – 140, s. 238-246
 • Sənaye mədəniyyətində hüquq formalarının inkişafı haqqında // Qanun , Bakı,  № 11, s. 3-10
 • Hüququn tədqiqində bəzi metodlara dair /BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2009, s. 221-222
 • Hüququn müasir inkişaf meylləri // Qanun, Bakı, 2010, № 3, s. 3-10
 • ü  Hüququn tədqiqinin bəzi metodoloji aspektləri haqqında/Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 2010, s. 30-31
 • Hüquqi qloballaşma: reallıq və ziddiyyətlər // Qanun, Bakı, 2010, № 8, s.3-11
 • Hüququn tədqiqinin bəzi metodoloji aspektləri haqqında // Qanun, Bakı, 2010, № 9, s. 7-16
 • Sənaye mədəniyyətinə keçid dövründə hüquq forması // Qanun, Bakı, 2010, №10, s. 3-12
 • Hüququn və mədəniyyətin qarşılıqlı nisbətinin nəzəri məsələlərinə dair // Qanun, Bakı,  2010, № 11-12, s. 3-11
 • Hüquq dioloji və konsensual tənzimləyici kimi // AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu. Elmi əsərlər. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 2011, № 1, s. 318-322
 • Hüquq elminin metodolojiyasına dair //Qanun, Bakı,  2011,  № 7,  s. 3-10
 • Hüquq düşüncəsinin tipolojiyası //Qanun, Bakı, 2011,  № 6, s. 3-11
 • К разновидностям правовой культуры //Audit, 2011, №4, s.103-107
 • Hüquq nəzəriyyəsinin metodları sistemi:ənənələr və yeniliklər // “Müstəqillyimizin iyirmi ili: Azərbaycan hüquq elminin inkişaf istiqamətləri” adlı Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı,  2012, s.127-134
 • Hüquqi məsuliyyət anlayışı //Qanun, Bakı, 2012, № 01,s. 3-10
 • Hüquqauyğun davranış anlayışı // Qanun, Bakı,  2012, № 2, s.10-15
 • Hüquq qaydası anlayışı // Qanun, Bakı, 2012, № 3, s.3-8
 • Hüquq nəzəriyyəsində hüquqi məsuliyyəti istisna edən hallar və hüquqi məsuliyyətdən azad olmanın əsasları problemi // Qanun, Bakı, 2012,  № 4, s.3-8
 • Hüquq düşüncəsi probleminə dair // Hüquqi dövlət və qanun, Bakı,  2012,  № 5, s.29-32
 • Qanunçuluq anlayışı // Hüquqi dövlət və qanun, Bakı, 2012,  № 5, s.27-31
 • Hükuk anlayışı və yaxud formal və faktik bərabərliyin dialektikası // Hukuk biliminin günel sorumları III. Uluslararası konqre bildiri kitabı. Cilt (kamu hukuku). 4-6 Mayis 2012.Samsun. Ankara, 2012,  s. 357-365
 • Hüququn mədəniyyəti // Qanun, Bakı, 2013, №1, s.3-11
 • Hüquqi mədəniyyətin strukturu və funksiyaları  // Qanun,  Bakı, 2013, № 2, s.3-7
 • Hüquqi faktlar  // Qanun,  Bakı, 2013, № 4, s.3-8
 • Hüquq dəyər və dialoq kimi // Hüquqi dövlət və qanun, Bakı, 2013, № 1,  s.16-21
 • Hüququn funksiyalarının anlayışı və təsnifatı //Qanun, Bakı, 2013, № 5, s.3-8
 • Hüququn prinsiplərinin anlayışı və təsnifatı //Qanun, Bakı, 2013, № 6,s. 3-11
 • Hüquq mədəniyyətinin inkişafının metodoloji məsələlərinə dair // Qanun, Bakı, 2013, № 8, s. 3-10
 • К историческим проблемам генезиса права //Qanun, Bakı, 2013,№9, s.13-21
 • О праве и ценностях //Qanun,  Bakı,  2013, №10, s. 10-15
 • О некоторых исторических вопросах соотношения права и культуры //Вестник Кемеровского Государственного Университета, 2013, №2 (54)
 • SOME TRENDS IN DEVELOPMENTS IN THE GIELD OF LAW IN POST-INDUSTRIAL SOCIETIES //LAW AND MODERN STATES, 2013, № 4, P.25-29
 • Hüquq münasibətlərinin obyekti və məzmunu haqqında //Qanun, Bakı, 2014, №2 s.3-8
 • Dövlətin formaları anlayışı və qeyri-tipik  dövlət formaları // Qanun, Bakı, 2014, №1, s.3-8
 • К постиндустриальному праву //Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2013, №4,s.170-184
 • К основаниям развития права в индустриальных обществах //Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2013,№3,s.139-145
 • Hüquq və əxlaq normaları mədəniyyət kontekstində /Azərbaycan 2020: Gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası kontekstində insan hüquqlarının səmərəli müdafiəsi. I Beynəlxalq elmi konfransın materialları (29-30 noyabr 2013-cü il), Bakı, 2013, s.317-321
 • H.Əliyev fondu və hüquq mədəniyyəti //Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2014, №2,s.191-196
 • Hüquq düşüncəsi və onun tipləri ilə bağlı problemlər haqqında// Unikal, 2014, № 1,s.137-144
 • О ценностно-культурологическом подходе к праву // AR DİN Polis Akademiyasının Xəbərləri, Bakı, 2014, № 2, s.5-7
 • Hüquqi tənzimetmə mexanizmi anlayışı //Qafqaz, Bakı,2014, №1, s.78-86
 • Əmək hüququ kursunun proqramı (azərb. və rus dillərində). Bakı: Qanun, 2014 (həmmüəllifliklə)
 • Azərbaycan dövlət və hüquq tarixi kursu üzrə proqram (azərb. və rus dillərində). Bakı: Qanun, 1999 (həmmüəllifliklə)
 • Aqrar hüququ kursunun proqramı (azərb. və rus dillərində). Bakı: Qanun, 2014 (həmmüəllifliklə)
 • Təbii ehtiyatlar hüququ ixtisas kursunun proqramı (azərb. və rus dillərində). Bakı: Qanun, 2014 (həmmüəllifliklə)
 • Sosial təminat hüququ kursunun proqramı (azərb. və rus dillərində). Bakı: Qanun, 2014 (həmmüəllifliklə)
 • Sosial təminat hüququnun problemləri ixtisas kursunun proqramı (azərb. və rus dillərində).  Bakı: Qanun, 2014 (həmmüəllifliklə)
 • Dövlət qulluqçularının əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin bəzi xüsusiyyətləri haqqqında // Qanun, Bakı, 2015, № 1, s.99-105
 • Hüquqi idrakın xarakterik xüsusiyyətləri haqqında //Qanun,Bakı, 2015, №2, s.3-8
 • Hüquq elminin metodologiyası və onun prinsipləri haqqında //Unikal, Bakı,2015, №2, s.149-154
 • Qadınların əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri // Qanun, Bakı, 2015,  №3, s. 131-137
 • Hüququn anlayışı və əsas əlamətləri//Qanun, Bakı, 2016, № 9, s.13-21
 • Elmi idrakın hüquqi tiplərinin formalaşmasının bəzi xüsusiyyətləri //Unikal, Bakı, 2016, № , s.5-11
 • Hüququn təfsiri//Qanun, Bakı, 2017, № 4, с.3-10
 • Hüquqi texnikanın anlayışı və nəzəri məsələləri//Nəqliyyat hüququ, Бакы, 2017, № 2, s.5-14
 • Hüquq nəzəriyyəsinin anlayışı və predmeti (ənənəvi və modern yanaşmalar)//Qanun, Bakı, 2017, № 8, s.79-97 (həmmüəllifliklə)
 • Ekoloji hüquq kursunun proqramı (azərb., rus və ingilis dillərində). Bakı: Qanun, 2017 (həmmüəllifliklə)
 • Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları fənni üzrə proqram (azərb., rus və ingilis dillərində). Bakı: Qanun, 2017 (həmmüəllifliklə)
 • Torpaq hüququ fənni üzrə proqram (azərb., rus və ingilis dillərində). Bakı: Qanun, 2017 (həmmüəllifliklə)

KİTABLAR

 • Право как феномен культуры: Монография. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2006
 • Hüququn mahiyyəti (normativ-mədəni hüquq düşüncəsinin problemləri): Monoqrafiya,  Bakı,  2010
 • Разновидности правовой культуры: М. Изд-во Моск.гуманит. ун-та. ГУ.2006
 • О некоторых проблемах права в условиях глобализации: Монография. M., 2006
 • Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin vahidliyi və diferensiasiyası: Dərs vasaiti. Bakı: Qanun, 2015 (həmmüəllifliklə)
 • Hüquq fəlsəfəsi. Qustav Radbrux. Bakı: Qanun, 2016  (tərcümə)
 • Elmi rasionallıq və hüquqi idrakın formalaşmasının metodoloji prоblemləri: Monoqrafiya. Bakı, 2017
 • Ekologiya hüququ. Xüsusi hissə: Dərs vəsaiti. Bakı:Sabah,2017 (həmmüəllifliklə)