KAFEDRANIN ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ

Kafedranın elmi-tədqiqat işləri

PROBLEM Vətəndaşların və sahibkarların hüquq və mənafelərinin müdafiəsində
mülki hüquqi vasitələrin rolu

MÖVZU: Əqli mülkiyyət hüququ müəlliflərinin hüquqlarının müdafiəsində mülki hüquqi vasitələrin rolu
ETİ: Dekorativ tətbiqi sənət əsərləri üzərində hüquql
/2008-ci il /İcraçı - Dos.B.H.ƏSƏDOV/

MÖVZU: Vətəndaşların mənzil hüquqlarının müdafiəsində mülki hüquqi vasitələrin rolu
ETİ: Yaşayış sahəsindən istifadə zamanı mülki hüquqi vasitələrin rolu 2008-ci il
/İcraçı -Dos.R.Ə.BAYRAMOV/

MÖVZU: Fiziki və hüquqi şəxslərin subyektiv hüquqlarının həyata keçirilməsi müdafiəsi.
ETİ: Kommersiya hüquqi şəxslərinin sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi problemləri
/İcraçı – Dos..İ.Ə.VƏLİYEV/

MÖVZU: Hüquqi islahat şəraitində vərəsələrin hüquqlarının müdafiəsinin yeni aspektləri
ETİ: Kommersiya təşkilatların iştirakçılarının payların vərəsəliyi.
/İcraçı – dos.əv.İ.B.ƏHMƏDOV/

MÖVZU: Sahibkarlıq fəaliyyətinə maliyyə-kredit təminatında ümumi və xüsusi maraqlar
ETİ: Sahibkarlıq fəaliyyətinin maliyyə kredit təminatında Ümumi və xüsusi maraqların qarşılıqlı əlaqəsi
/2008-ci il İcraçı – Dos.əv.E.A.XƏLƏFOV

MÖVZU: Bazar iqtisadiyyatı şəraitində şəxsi-qeyri əmlak hüquqlarının və bəzi əqli mülkiyyətlə əlaqədar
hüquqların mülki hüquqi müdafiəsinin aktual məsələləri
ETİ: Mənəvi ziyanın kompensasiyası
/2008-ci il /İcraçı - müəl.A.S.TALIBOV/

MÖVZU: Vətəndaşların və sahibkarların hüquq və mənafelərinin müdafiəsində mülki hüquqi vasitələrin rolu
ETİ: Sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi mülki hüququn vəzifələrindən biri kimi
/2008-ci il/İcraçı – Müəl.A.S.RƏSULOV

MÖVZU: Vətəndaşların və sahibkarların mülki hüquqlarının və mənafelərinin müdafiəsində müqavilə azadlığı prinsipinin rolu

ETİ: Mülki hüquqi müqavilənin bağlanması qaydası
/2008-ci il İcraçı: Müəl. Ş.M.YUSİFOV

MÖVZU: Ailə-nigah münasibətlərinin tənzimlənməsində mülki hüququn rolu
ETİ: Nigah müqaviləsi mülki hüquqi müqavilələrin bir növü kimi
/2008 ci il /İcraçı: Müəl.F.F.MİRZƏYEVA