KAFEDRANIN MÜƏLLİM HEYƏTİ

Kafedranın müəllim heyəti:
Səlimov Kamil Nazim o. – h.e.d.,prof, kafedra müdiri
Abbasova İpək Soltan q. – h.e.n., dosent;
Quliyeva Rəna Oqtay q. – h.e.n., dosent;
Əsgərov Bəxşeyiş Məmməd o. – h.e.n., dosent;
Hüseynov Qardaş Sayadxanov o. – i.e.n., dosent;
Mustafayev Mübariz Həsrət o. – h.e.n., dosent;
Abasova Nərgiz Abas q. – müəllim;(0,5 şt)
Hüseynov Nəriman İsa o. - Kriminalistika laboratoriyasının müdiri
Abbasova Vüsalə Şiraslan q. - laborant