2010-cu ildə nəşr olunan elmi əsərlər:

Əsgərov Z.,

İbrahimov Z.

Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı – NATO. Bakı, 2010, 400 s.

Аскеров З.

Насиров Э.,

Исмаилов М.

(перевод.

Р.Асланов)

Конституция Азербайджанской Республики и основы права. Учебник. Баку: «Ганун», 2010, 463 с.

Насиров Э.,

Асланов Р.

Основы информационного права. Баку: «Ганун», 2010, 455 с.

Насиров Э.,

Асланов Р.

Административное право. Баку: «Ганун», 2010, 567 с.

Aslanov R.

Rusiya dövlətinin informasiya texnologiyaları təhlükəsizliyinin hüquqi təminatı. Tədris vəsaiti. Bakı: “Qanun”, 2010, 328 s.


2011-ci ildə nəşr olunmuş elmi əsərlər:

Əsgərov Z.

Konstitusiya hüququ. Dərslik. Yeni redaktədə. Bakı: “Qapp-poliqraf”, 2011, 757 s.

Şükürov N.

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin konstitusiya-hüquqi statusu. Bakı: “Hüquq ədəbiyyatı” nəşriyyatı, 2011, 305 s.


2012-ci ildə nəşr olunmuş elmi əsərlərin siyahısı:

Насиров Э.,

Асланов Р.

Административное право. Учебник. Баку: «Ганун», 2012, 576 c.

Şükürov N.

Dövlət hakimiyyəti mexanizminin bəzi nəzəri məsələləri. Monoqrafiya. Bakı:  “Qanun”, 2012, 256 s.


2013-cü ildə nəşr olunan elmi əsərlərin siyahısı:

Əliyev S.

Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarəetmənin təşkilati-hüquqi formaları. Monoqrafiya. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 260 s.


2015-ci ildə nəşr olunmuş elmi əsərlərin siyahısı:

Əliyev Ə.,

Əliyev E.,

Məhərrəmova M.

Əliyev S.,

Məhərrəmov B.

Avropa insan hüquqları hüququ. Dərs vəsaiti. Bakı, 2015, 127 s.

Əliyev S.  Şükürov N.

Parlament hüququ. Dərslik. Bakı: “Qanun”, 2015, 327 s.


2016-cı ildə nəşr olunmuş elmi əsərlər:

Əliyev S.

İnzibati hüquq. Dərslik. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2016, 686 s.

Rzayev Ə.

Şəxsiyyət, dövlət, möcüzə… Dərs vəsaiti. Bakı, 2016