Kamran Kamil oğlu Səlimov

Hüquq üzrə  fəlsəfə doktoru

Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının 0,5 şt. müəllim
[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1984-cü ildə  Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
 • 2001-ci ildə Bakı şəhəri 1 saylı orta  məktəbi bitirmişdir.
 • 2001-2005-ci illər Bakı Dövlət Universitetinin “Hüquq” fakültəsində təhsil alıb.
 • 2005-2006-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur.
 • 2006-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Beynəlxalq hüquq və Beynəlxalq münasibətlər” fakültəsində “Beynəlxalq hüquq” ixtisasi üzrə ali təhsil almişdır
 • 2009-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinə “Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları” 5603.01 ixtisası üzrə doktoranturaya daxil olmuşdur

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI

 • 2014-cu ildən “Azadlıqdan mərhum etmə yerlərində insan hüquqlarının müdafiəsi, milli qanunvericilik və beynəlxalq standartlar” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2006-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə ekspertiza Mərkəzində “Ballistika və trasalogiya” şöbəsində -baş laborant vəzifəsində çalışmışdır.
 • 2008-2010-cu illərdə “Azadlıqdan məhrum etmə yerlərində insan hüquqlarının müşahidəsi” qeyri hökumət təşkilatında –ekspert kimi çalışmışdır.
 • 2012-cu ildən  Bakı Dövlət Universiteti “Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Azərbaycan Respublikası və xarici ölkələrin siyasi hüququ
 • Beynəlxalq xüsusi hüquq
 • Avropa hüququ
 • Nəqliyyat hüququ

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azadlıqdan mərhum etmə yerlərində insan hüquqlarının müdafiəsi (ümumi hüquq)

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2007, Выявление на стадии предварительного расследования психических недостатков лиц, обвиняемых в совершении убийств // «Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq aləmdə əməkdaşlığının banisidir» mövzusunda elmi-praktik konfransının materialları. 12 may 2007. BDU. Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi. Bakı, Şirvannəşr,s. 279-284
 • 2009, Общая характеристика системы международных стандартов об обращении с осужденными / BDU. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda «Hüquq» fakültəsi professor-müəllim heyətinin, aspirant, dissertant və magistrantların 9-cu elmi-praktik konfransının materialları. 14 may, Bakı, 2009.s.107-111
 • 2010, К проблеме внедрения международных стандартов в пенитенциарных учреждениях Азербайджана по содержанию осужденных с психическими аномалиями //Наука и современность – 2010. Часть 3. 5 июня 2010 г. Сборник материалов 3-й международно-практической конференции. Издательство НГТУ, Новосибирск, 2010, s. 284-288
 • 2011, Криминалистические и криминологические аспекты борьбы с коррупцией / BDU. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda  11-ci respublika elmi-praktik konfransın materialları. (11-12 may), II cild, Bakı, 2011, s.266-270
 • 2011, Психолого-криминологическая характеристика личности осужденных, склонных к суициду /  BDU. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı ildönümünə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda  11-ci respublika elmi-praktik konfransın materialları. (11-12 may), II cild, Bakı, 2011, s.308-311
 • 2013, Международно-договорная практика Азербайджанской Республики и ее применение в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы / Правовые проблемы противодействия преступлениям и иным правонарушениям. Вторая Международная научно-практическая конференция.(г.Cургут,  25 апреля 2013 года) Сургут, 2013, c.236
 • 2014, Международно-договорная практика Азербайджанской Республики и ее применение в отношении лиц, находящихся в местах лишения свободы // Правовые проблемы противодействия преступлениям и иным правонарушениям. Вторая Международная научно-практическая конференция.(г.Cургут, 25 апреля 2014 года) Cургут, 2014, c.236
 • 2016, Имплементация международных стандартов в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы / AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Qlobal iqtisadi böhran şəraitində Azərbayсan davamlı inkişafının təmin edilməsi. Respublika Elmi-Praktiki Konfransın materialları. Bakı,2016, С.174
 • 2016, проблеме имплементации международных стандартов  по исполнению наказания в виде пожизненного лишения свободы и национальное законодательство  AR. / BDU. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycanda Hüquqi Dövlət Quruсuluğu» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. 1 cild, Bakı, 3 iyun 2016, S.188
 • 2017, Проблемы организации религиозном и духовном воспитании осужденных  / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-jü ildönümünə həsr olunmuş «Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları. II cilddə. II cild. Bakı, 1-2 iyun 2017, S.193

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 2018 Azadlıqdan məhrumetmə yerlərinin monitorшnqi (Beynəlxalq standartlar və Milli qanunveriсilik. Dərs vəsaiti. Azərbayсan İnsan hüquqları Müdafiə Mərkəzi. Bakı, 2018., 10,25 ч.в.Həmmüəllifliklə
 • 2018, Azərbaycan  Respublikasında  həbs yerlərində saxlanılan və məhkumlara tibbi xidmət .Beynəlxalq standartlar və Milli qanunvericilik.  Dərs vəsaiti,” Bakı Universiteti Nəşriyyatı”, 2018 Həmmüəllifliklə

Məqalələr

 • 2009, Международно-правовые проблемы противо­действия применению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания //BDU. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal. Bakı Universiteti nəşriyyatı,  , №3 (19), s.55-61
 • 2009, Проблемы применения международных стандартов общения осужденных к лишению свободы с внешним миром и их реализации в Азербайджанском законодательстве  // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 04/2009, s. 287-292
 • 2009, К проблеме имплементации международных стандартов исполнении пожизненного лишения свободы в пенитенциарной системе Азербайджанской Республики // Qanun, Elmi hüquq jurnalı. Bakı, Qanun mətbəəsi. №11 (187), 2009, s. 139-145
 • 2011, Azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum olunmuş şəxslərin əməyinə dair beynəlxalq-hüquqi standartlar və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı Universiteti nəşriyyatı, №4, 2011, s. 94-111
 • 2-12, Məhkumların dini etiqad və vicdan azadlıqlarının təminatının beynəlxalq-hüquqi standartları // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı Universiteti nəşriyyatı,  №1, 2012, s. 69-79
 • 2012, Azadlıqdan məhrumetmə yerlərində zorakılıq və substruktur ənənələrinin aradan qaldırılması problemi // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı Universiteti nəşriyyatı, №2, 2012, s. 53-65
 • 2012, Основные международно-правовые стандарты в отношении осужденных к лишению свободы // Журнал Оперативник (сыщик). №3 (32) июль 2012., s. 58-61
 • 2016, Некоторые правовые основы обеспечения розыска террористов // Qanun. № 05(259) Elmi-hüquq jurnalı, 2016, S.64