Kəmalə Oktay qızı Nəzərova


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş telefonu: +(994) 12 538 72 65

Mob.:         +(994) 50 315 10 74

e-mail: [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


 • 1968-ci il avqustun 9-da Bakı şəhərində anadan olub.
 • 1975-1985-ci illərdə 157 saylı Bakı şəhər orta mək­təb­də oxuyub.
 • 1988-1993-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin «Hüquq fakültəsində» təh­sil alıb.
 • 1994-cü ildən – hal-hazıradək Bakı Dövlət Universitetinin, Hüquq fakültəsinin Cinayət hüququ və kriminoloqiya kafedrasında çalışır.
 • Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI


 • 1993-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin «Hüquq fakültəsinin» əyani şöbəsini Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1995-ci ildən «Cinayət hüququ, kriminoloqiya və cəza icra hüququ» – 12.00.08 ixtisası  üzrə Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı olmuşdur.
 • 19 may 2001-ci ildə Birdəfəlik Birləşdirilmiş İxtisaslışdırılmış Şurasında «Cinayətin xüsusi subyekti» («Специальный субъект преступления») mövzusunda dissertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək  hüquq üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
 • Hal - hazırda «Cəzadan azad etmənin problem məsələləri» («Проблемные вопросы освобождения от наказания»)  mövzusunda doktorluq dissertasiya üzərində çalışır.


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ


 • 13.09.1994- cü il, müəllim, Cinayət hüququ və kriminoloqiya kafedrası, Hüquq fakültəsi, BDU.
 • 25.12.1997-ci il, baş müəllim, Cinayət hüququ və kriminoloqiya kafedrası, Hüquq fakültəsi, BDU.
 • 24.02.2006-cı il, dosent əvəzi, Cinayət hüququ və kriminoloqiya kafedrası, Hüquq fakültəsi, BDU.
 • 14.10.2008-ci ildən hal-hazıradək Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi, Cinayət hüququ və kriminoloqiya kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.
 • Apardığı dərslər: Cinayət hüququ (Ümumi hissə), Cinayət hüququ (Xüsusi hissə), Kriminoloqiya, Cəzanın nəzəri problemləri, Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər.
 • AMEA-nın nəzdində yaradılmış Dissertasiya Şurasının Elmi Seminarının üzvü olub.
 • K.O.Nəzərova 25-dən çox elmi məqalənin, 8 proqramın, Cinayət hüququ-1 fənnindən bir metodik vəsaitin, «Cinayətin xüsusi subyekti» adlı iki monoqrafiyaların (Bakı, 1999, 2007), «Mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlər» adlı bir dərs vəsaitinin (Bakı, 2009), «Cinayət hüququ. Ümumi hissə» adlı bir dərsliyin (Bakı, 2015) müəllifidir.


TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Cinayət hüququ-1
 • Cinayət hüququ-2
 • Kriminologiya
 • Cəzanın nəzəri problemləri
 • Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 

 • 1994-cü il, Bakı, Azərbaycan; «BDU-nun 75 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans».
 • 1999-cu il,  Bakı, Azərbaycan; «BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans».

 

 • 2003-cü il, Bakı şəhərində keçirilən «Vektor» Beynəlxalq  Elm Mərkəzi Mükafat Komissiyasının qərarı ilə «Azərbaycanın Ğənc Alimləri» Beynəlxalq layihəsinin qalibi olub.
 • 9 aprel 2008-ci il, Hüquq fakültəsinin 80 illiyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda  elmi konf­ran­s.
 • Bakı. Azərbaycan. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş «Hüquq elminin müasir problemləri» mövzusunda II Beynəlxalq Konfransın tezisləri.2010.
 • Bakı. Azərbaycan. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda 11-ci Respublika Elmi-Praktik Konfransın  materialları. 2011.
 • Bakı. Azərbaycan. Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş 12-ci Respublika Elmi-Praktik Konfransın materialları. 2012.
 • Bakı. Azərbaycan. AR DİN-in Polis Akademiyasının Məqalələr Məcmusu. 2013.
 • Bakı. Azərbaycan. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 90-illiyinə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri»  Respublika Elmi-Praktik Konfransın materialları. Bakı  - 2013.
 • Bakı. Azərbaycan. «Müasir qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri» Beynəlxalq Konfransın Materialları. Bakı – 2013.
 • Bakı. Azərbaycan. «Qloballaşma dövründə insan hüquqlarının təminat sistemləri və Azərbaycan Respublikası» Beynəlxalq Elmi-praktik konfrans. 25-26 dekabr 2013.
 • Bakı. Azərbaycan. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 91-сi ildönümünə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri»  Respublika Elmi-Praktik Konfransın materialları. 2014.
 • Bakı. Azərbaycan. «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu» mövzusunda Beynəlxalq  Elmi-Praktik Konfransın materialları. 2016.
 • Bakı. Azərbaycan. «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlətin quruculuğu» mövzusunda Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cu ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi-Praktik Konfransın materialları. 2016.
 • Bakı. Azərbaycan. «Azərbaycanda hüquq elminin inkişafı» mövzusunda, Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cu ildönümünə həsr olunmuş Respublika Elmi-Praktik Konfransın materialları. 2017.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI


 • Ehtiyatsızlıqla törədilən cinayətlərdə iştirakçılıg məsələsinə dair. «Dövlət və hüquq» jurnalı, III buraxılış. Bakı. 1994. s.87 -93.
 • Cinayətin xüsusi subyektinin anlayışı. «Qanun» jurnalı, №12.13. Bakı. 1997. s.20 -21.
 • Cinayətin  xüsusi subyekti olmayan şəxslərlə cnayətin  xüsusi subyekti  olan şəxslərin birgə icraçılıqı. «BDU-nun 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları». Bakı, 1999, s.337-338.
 • «Cinayətin xüsusi subyekti». Monoqrafiya. «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı. Bakı. 1999. 164s.
 • Cinayətin xüsusi subyektlərinin təsnifatı. «Nəzəriyyə və təcrübə – perspektivlər və vəzifələr yeni əsrin aztanasında». Elmi-Praktik Konfransın məruzələr tezislərinin toplusu. Махачкала, 2001, s.37-39.
 • Anlaqlıgı istisna etməyən psixi pozuntu (az anlaqlıg) məsələsinə dair. «Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri». Elmi məqalələr məcmuəsi. 16-cı buraxılış. Bakı. 2006., s.266-271.
 • Təqsirin qarışıq forması məsələsinə dair. Bakı Universitetinin xəbərləri. № 1. Бакы Университетинин Няшриййаты,  Bakı. 2007. s.22-32.
 • «Cinayətin xüsusi subyekti». Monoqrafiya. «Adiloğlu» nəşriyyatı. Bakı. 2007. 152s.
 • Şəxsiyyətin cinsi toxunulmazlıgı və cinsi azadlıgı əleyhinə olan cinayətlərin anlayışı və təsnifatı  məsələsinə dair. «Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri». Elmi məqalələr məcmuəsi. 17-ci buraxılış. Bakı. 2007. s.423-430.
 • Cinayət məsuliyyətinin determinasiyasının cinayət-hüquqi aspekti məsələsinə dair. «Hüquq elminin aktual problemləri». Elmi-Praktik Konfransın materialları. 25 may 2007. Bakı. 2007. s.189-192.
 • Cinayət məsuliyyətinin determinasiyasının cinayət-hüquqi aspekti. «Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri». Elmi məqalələr məcmuəsi. 18-cı buraxılış. Bakı. 2007. s. 490-495.
 • Cinayət məsuliyyətinin və cəzanın fərdiləşdirilməsinə təsir qöstərən hallar məsələsinə dair. «Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri». Elmi məqalələr məcmuəsi. 21-ci buraxılış. Bakı. 2007.с.335-343.
 • Cinayət məsuliyyətinin və cəzanın fərdiləşdirilməsinə təsir qöstərən hallar məsələsinə dair. Hüquq fakültəsinin 80- illik yubileyinə həsr edilmiş  «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda. Respublika Elmi Konfransın materialları. 9 aprel 2008. Bakı. 2008.s.69-71.
 • «Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər». «Elm və təhsil» nəşriyyatı Bakı. 2009. 168s.
 • Cinayətin mərhələlərinə dair. «Hüquq elminin müasir problemləri», ümumilli lider Heydər Əliyevin 87-il dönümünə həsr edilən II Beynəlxalq Konfransın Tezisləri. Bakı. 2010. s. 159-160.
 • İctimai təhlükəli nəticə məsələsinə dair. «Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri». Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı. 2011. s. 111-117.
 • Ananın yeni doğduğu uşağı qəsdən öldürmə cinayət tərkibinin differensiasiyasının problem  məsələləri. «Azərbaycan Respublikasında  dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri». Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı. 2011. s. 123-129.
 • Cinayət hüququnda qəsdin anlayışı və növləri məsələsinə dair. «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri», ümumilli lider Heydər Əliyevin 88-il dönümünə həsr edilən 11 – ci  Respublika Elmi Konfransın materialları. Bakı. 2011.s. 48-51.
 • Cinayət məsuliyyətinin differensiasiyasının əsası kimi cinayətin mərhələləri məsələsinə dair. «Azərbaycan Respublikasıının Ədliyyə Nazirliyi, Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiya Mərkəzinin aktual məsələləri». (Elmi məqalələr məcmuəsi. № 53). Bakı. 2011. s.113-118.
 • «Cinayət hüququ. Ümumi hissə» Dərslik. «Elm və təhsil» nəşriyyatı. Bakı. 2015-ci il. 908s.
 • Cinayət hüququnda səhv və onun cinayət məsuliyyəti məsələlərinə təsiri. Heydər Əliyevin 93-cü il dönümünə həsr edilmiş «Heydər Əliyev və Azərbaycanın hüquqi dövlət quruculuğu» mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik Konfransın Materialları. Bakı. 2016. s. 214-218.
 • Cəzanın fərdillləşdirilməsi məsələsinə dair. AMEA-nın Elmi xəbərləri. Bakı.2017. s. 215-217.
 • Cinayətin iştirakçılarının cinayət məsuliyyəti məsələsinə dair. Heydər Əliyevin 94-cü il dönümünə həsr edilmiş «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquq elminin inkişafı» mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Bakı. 2017. s. 117-121.
 • Tətbiq edilən cəzaların effektivliyi haqqılnda. Heydər Əliyevin 94-cü il dönümünə həsr edilmiş «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquq elminin inkişafı» mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları. Bakı. 2017. s. 201-203.
 • Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyinə görə şərti məhkum etmə institutunun təkmilləşdirilməsi məsələsinə dair (nəzəriyyə və təcrübə məsələləri). Bakı. 2018.

KITABLAR


 • «Cinayətin xüsusi subyekti». Monoqrafiya. «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı. Bakı. 1999. 164s.
 • «Cinayətin xüsusi subyekti». Monoqrafiya. «Adiloğlu» nəşriyyatı. Bakı. 2007. 152s.
 • «Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər». Dərs vəsaiti. «Elm və təhsil» nəşriyyatı Bakı. 2009. 168s.
 • «Cinayət hüququ. Ümumi hissə» Dərslik. «Elm və təhsil» nəşriyyatı. Bakı. 2015. 908s.
 • Cinayət hüququ. Ümumi hissə. fənnindən Tədris Proqramı (rus dilində). BDU nəşriyyatı. Bakı. 2002.
 • Cəzanın nəzəri problemləri. fənnindən Tədris Proqramı (rus dilində). H.ü.f.d., dos. V.V. Rosipaşvili ilə həmmüəllifliklə. BDU nəşriyyatı. Bakı. 2002.
 • Cinayət hüququ – 1 fənnindən Tədris Proqramı (azərbaycan və rus dillərində). H.e.d., prof. Ş.T.Səmədova, h.ü.f.d., dos. S.N.Rzayeva ilə həmmüəllifliklə. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı. 2018.
 • Cinayət hüququ – 2 fənnindən Tədris Proqramı (azərbaycan və rus dillərində). H.e.d., prof. Ş.T.Səmədova, h.ü.f.d., dos. S.N.Rzayeva ilə həmmüəllifliklə. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı. 2018.
 • Kriminologiya fənnindən Tədris Proqramı (azərbaycan dilində). H.ü.f.d., dos. R.Ə.Şəmsizadə, h.ü.f.q., müəllim H.R.Cəfərov ilə həmmüəllifliklə. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı. 2018.
 • Kriminologiya fənnindən Tədris Proqramı (rus dilində). H.ü.f.d., dos. R.Ə.Şəmsizadə, h.ü.f.q., müəllim H.R.Cəfərov ilə həmmüəllifliklə. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı. 2018.
 • Mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlər fənnindən Tədris Proqramı (azərbaycan dilində). H.ü.f.d., dos. S.N.Rzayeva, h.ü.f.q., dos. E.İ.Muradov ilə həmmüəllifliklə. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı. 2018.
 • Mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlər fənnindən Tədris Proqramı (rus dilində). H.ü.f.d., dos. S.N.Rzayeva, h.ü.f.q., dos. E.İ.Muradov ilə həmmüəllifliklə. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı. 2018.
 • Cinayət hüququ – 1 fənninin öyrənilməsi üçün Metodik Vəsait (rus dilində). H.ü.f.d., dos.S.N.Rzayeva, h.ü.f.d., müəllim H.R.Cəfərov ilə həmmüəllifliklə. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Bakı. 2018.