Könül Talıbova

Könül Talıbova

Hüquq elmləri namizədi, baş müəllim
İş telefonu: 0124390484
E-mail: KTalibova@gmail.com

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1993, M.Ə.Rəsulzadə adına BDU
2007, «İnsan hüquqlarının müdafiəsinin hüquqi və institusional mexanizmi»

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1990-1993, baş inspektor, II şöbə, M.Ə.Rəsulzadə adına BDU,
1993-1995, baş laborant, «Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi» kafedrası, M.Ə.Rəsulzadə adına BDU
1995-h/h, baş müəllim, «Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi» kafedrası, BDU
Apardığı dərslər: «Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi», «Dövlət və hüquq nəzəriyyəsinin problemləri», «Hüququn realizəsinin problemləri»
10 məqalənin, proqram və metodik ğöstərişlərin müəllifidir,

TƏDQIQAT SAHƏSI
Dövlət və hüquq nəzəriyyəsinin problemləri
İnsan hüquqlarının müdafiəsi

SEÇILMIŞ ƏSƏRLƏRI
Hüquq pozuntusu və hüquq məsuliyyət (magistrlər üçün proqram) tərtibatçı azərb. və rus dillə-rində / BDU-nun nəşriyyatı, Bakı, 2004, S. 3-11
Hüququn realizəsinin probdemləri (magistrlər üçün proqram) tərtibatçı. azərb. və rus dillərində / BDU-nun nəşriyyatı, Bakı, 2004, S. 61-69.
Cud kak naibolee gffektivnoe sredstvo zahitı prav çeloveka. // «BDU-nun xəbərləri», sosial-siyasi elmlər seriyvsı, 2004, № 4, S. 70-82
Mejdunarodnıe mexanizmı i proüedurı zahitı prav çeloveka. // «Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» elmi məqalələr məcmuəsi, 2006, 15-ci buraxılış, S. 410-415.
Kvazisudebnıe pravozahitnıe institutı. // «Azərbaycan hüquq jurnalı», 200b, №2.S.4-12