Konstitusiya hüququ kafedrasının elmi-tədqiqat işlərinin planı

2009-2011-ci illər üçün Konstitusiya hüququ kafedrasının elmi-tədqiqat işlərinin

PLANI

Mövzu: Konstitusiya hüquq elminin aktual problemləri. 2009-2011-ci illər

İş 1.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası dövlət hakimiyyətinin təşkili

Mərhələ 1.Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının inkişaf perspektivləri

Mərhələ 2.Milli Məclisin dövlət hakimiyyəti sistemində yeri

Mərhələ 3.Milli Məclisdə qanunvericilik prosesi

İş 1.Azərbaycan Respublikası seçki sistemi

Mərhələ 1.Azərbaycan Respublikası seçkisi termininin inkişaf tarixi

Mərhələ 2.Azərbaycan Respublikası seçki sistemində yeni seçki texnologiyaları

Mərhələ 3.Kütləvi informasiya vasitələrinin seçki prosesində rolu onun hüquqi tənzimi

İş 1.İnformasiya vasitələrinin konstitusiya hüquqi tənzimi

Mərhələ 1.İnformasiya prosesiKonstitusiya hüquqi nizamasalmanın xüsusi obyekti kimi

Mərhələ 2.İnformasiya prosesi: mərhələləri subyektləri.

Mərhələ 3.İnformasiyanın dövlət müdafiə sistemlərinin təşkili

İş 1. Parlament nəzarətinin əsasları

Mərhələ 1. Parlament nəzarətinin nəzəri əsasları

Mərhələ 2. Parlament nəzarətinin formaları

Mərhələ 3. Azərbaycan Respublikasında parlament nəzarətinin xüsusiyyətləri

İş 1. Dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində vətəndaşların siyasi iştirakı

Mərhələ 1. Dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakı formalarına dair baxışlar

Mərhələ 2. Dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində vətəndaşların siyasi iştirakının təkamül formaları

Mərhələ 3. Dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində vətəndaşların siyasi iştirakının formaları

İş 1. Xalq hakimiyyətinin nəzəri əsasları və Konstitusiya təsbiti

Mərhələ 1.Bilavasitə demokratiyanın imperativ formaları

Mərhələ 2.Bilavasitə demokratiyanın tənzimləyici formaları.

Mərhələ 3.Bilavasitə demokratiyanın məşvərətçi formaları

İş 1. Dövlət idarəetməsinin anlayışı və sahələri

Mərhələ 1. Xarici işlər sahəsində dövlət idarəetməçi

Mərhələ 2. Daxili işlər sahəsində dövlət idarəetməçi.

Mərhələ 3. Milli Təhlükəsizlik sahəsində dövlət idarəetməçi

İş 1. İnvestisiya sahəsində dövlət idarəetməsi

Mərhələ 1. İnvestisiyaların anlayışı, mahiyyəti və hüquqi cəhətləri

Mərhələ 2. İnvestisiyalar sahəsində dövlət idarəetmə orqanları

Mərhələ 3. İnvestisiyalar sahəsində dövlət nəzarəti

İş 1. Konstitusiya nəzarəti konstitusiya quruluşu əsaslarısistemində

Mərhələ 1. Konstitusiya qurluşunun anlayışı və əsas cəhətləri

Mərhələ 2. Konstitusiya nəzarətinin növləri

Mərhələ 3. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının inkişaf tarixi

İş 1.İnformasiya təhlükəsizliyinin tənziimolunmasının hüquqi vəziyyəti

Mərhələ 1.İnformasiya təhlükəsizliyi təminatının beynəlxalq hüquqi tənzimi.

Mərhələ 2.İnformasiya təhlükəsizliyi təminatının hüquqi tənziminin xarici təcrübəsi.

Mərhələ 3.Rusiya Federasiyasında İnformasiya təhlükəsizliyi təminatının sistemli analizi.

Mövzunun təsnifat üzrə kodu – 342.2; 342(4/9), maliyyələşdirmə mənbələri – 13, işin xarakteri – 02, maliyyə həcmi 37.356 (man), işçilərin sayı – 11, onlardan 2-si elmlər doktoru, 5-i elmlər namizədidir.


Problem: Konstitusiya hüququnun nəzəri problemləri

I mövzu: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının inkişaf perspektivləri (İcraçı: prof.Z.A.Əsgərov)

IImövzu: Azərbaycan Respublikası seçkisi terminin inkişaf tarixi (İcraçı: b.m.E.H.Nəsirov)

IIImövzu: İnformasiya prosesiKonstitusiya hüquqi nizamasalmanın xüsusi obyekti kimi (İcraçı: dos.əv. M.İ.İsmayılov)

IVmövzu: Dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində vətəndaşların iştirakı formalarına dair baxışlar (İcraçı: dos.əv. R.R.İsmayılov)

VImövzu: Parlament nəzarətinin nəzəri əsasları (İcraçı: b.m.Q.S.Əlibəyli)

VII mövzu: Bilavasitə demokratiyanın imperativ formaları (İcraçı: müəl. Ş.T.Yusubov)

VIII mövzu: Xarici işlər sahəsində dövlət idarəetməçi (İcraçı: müəl. S.F.Əliyev)

IX mövzu: İnvestisiyaların anlayışı, mahiyyəti və hüquqi cəhətləri

(İcraçı: müəl. F.M.Məhərrəmov).

Xmövzu:Konstitusiya qurluşunun anlayışıəsas cəhətləri

(İcraçı: müəl. N.H.Şükürov)

XImövzu.İnformasiya təhlükəsizliyi təminatının beynəlxalq hüquqi tənzimi

(İcraçımüəl. R.M.Aslanov)