Mahir Oqtay oğlu Əliyev

BDU, Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının baş müəllimi
İş telefonu: +(994 12) 5387432
e-mail: [email protected]
[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
31 iyul 1974-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1981-1991-ci illərdə Binəqədi rayonu, 3 saylı orta məktəbində oxumuş və həmin məktəbi qızıl medalla bitirmişdir.
1991-1996-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil almış və həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
1996-cı ildən etibarən pedoqoji fəaliyyətlə məşğuldur. 2000-ci ildən etibarən BDU-nun Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasında müəllim, hazırda isə Əmək və ekologiya hüququ kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır. 
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1991-1996, tələbə, Hüquq fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1996-1997, Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasında müəllim, BDU

1996-2002, Bakı Asiya Universiteti, müəllim

1996-2000, Odlar yurdu Universiteti, müəllim 
2000-ci ildən indiyə qədər Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasında müəllim, 2011-ci ildən Əmək və ekologiya hüququ kafedrasında baş müəllim, BDU
Apardığı dərslər: Ekologiya hüququ; Torpaq hüququ; Aqrar hüquq; Təbii ehtiyatlar hüququ; Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları; Torpaq hüququ və torpaq qanunvericiliyi
30-dan çox məqalənin, 2 kitabın müəllifidir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində sağlamlıq əleyhinə edilən cinayətlərə görə sanksiyaların qurulması və onların cinayətlərin kateqoriyaları ilə uyğunluğu məsələləri/ Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2003, № 3-4, s.15-20
 • Cinayət-hüquqi sanksiyaların təkmilləşdirilməsinə dair// Hüquqi dövlət və qanun, Bakı, 2003, № 12, s.56-63
 • «Müqayisəli mülki prosessual hüquq» kursunun proqramı (azərb. və rus dillərində). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2007 (həmmüəllifliklə)
 • «Mülki prosessual hüquq» kursunun proqramı (azərb. və rus dillərində). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006 (həmmüəllifliklə)
 • Cinayət hüquqi sanksiya ilə ictimai-təhlükəli nəticənin qarşılıqlı əlaqəsi//Qanun, Bakı, 2006, № 8, s.57-63
 • Cinayət-hüquqi sanksiyanın cinayət məsuliyyəti ilə uyğunluğu məsələləri// Qanun, Bakı, 2006, № 9, s.59-67
 • Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Mülki Prosessual Məcəlləsində «Qiyabi icraat və qiyabi qətnamə» institutu ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 18-ci buraxılış. Bakı, 2007, s.112-119
 • Mülki prosesdə əmr icraatının tətbiqi məsələləri/Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008, s.261-262
 • Mülki prosessual hüquq münasibətlərinin subyektlərinin təsnifatının bəzi məsələləri haqqında/Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda 8-ci Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2008, s.277-281
 • Сравнительно-правовой анализ деятельности нотариальных органов в Азербайджанской Республике / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 23-cü buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, s. 139-148 (həmmüəllifliklə)
 • Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Mülki Prosessual Məcəlləsində əmr icraatı ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında // Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2008, № 3, s.26-31
 • Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (ümumi əsaslarla) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (əlavə təhsil) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual hüququnda məhkəmə müdafiəsinin təminatları/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Adiloğlu, 2009, № 3, s.80-88
 • Еще раз о конституционных основах правосудия по гражданским делам/ Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qururculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı, 2009, № 4, s.72-75
 • Azərbaycan Respublikasının mülki prosessual hüququnda mübahisələrin məhkəməyədək həlli üsulları // Qanun, Bakı,2010, №11-12, s.79-89
 • Müasir dövrdə ekoloji böhranın yaranma səbəbləri və ekoloji böhrandan çıxış yolları//Qanun, 2011, №9, s.82-91(həmmüəllifliklə)
 • Ekoloji hüquq pozuntusunun anlayışı və səciyyəvi cəhətləri//Qanun, Bakı, 2012, № 4, s.52-57 (həmmüəllifliklə)
 • Ekoloji hüquq münasibətlərinin bəzi səciyyəvi cəhətləri haqqında//Nəqliyyat hüququ, Bakı, 2012, № 4, s.180-187 (həmmüəllifliklə)
 • Cinayət məsuliyyəti ilə cəzanın uyğunluğu məsələləri haqqında/Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri. II cild, Bakı, 2013, s.776-778
 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində cinayət-hüquqi sanksiyalarn bəzi cəhətləri haqqında // Qanun, Bakı, 2013, № 3, s.57-63
 • Azərbaycan Respublikasının torpaq hüququnun mənbələri haqqında// Qanun, Bakı, 2014, № 4, s. 84-89
 • О некоторых особенностях понятия «экологическое правонарушение» в современном экологическом праве // Qanun, Bakı,2015, № 7, s.97-105
 • Magistratura təhsil pilləsi üçün Təbii ehtiyatlar hüququ ixtisas kursunun proqramı (azərbaycan və rus dillərində). Bakı: Qanun, 2014, 15 s. (həmmüəllifliklə)
 • Bakalavr təhsil pilləsi üçün Torpaq hüququ ixtisas kursunun proqramı (azərbaycan və rus dillərində). Bakı: Qanun, 2014, 15 s. (həmmüəllifliklə)
 • Bakalavr təhsil pilləsi üçün Aqrar hüququ ixtisas kursunun proqramı (azərbaycan və rus dillərində). Bakı: Qanun, 2014, 15 s. (həmmüəllifliklə)
 • Əhalinin və ərazinin ekoloji təhlükəsizliyinin hüquqi tənzimi haqqında/Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2016, s.255-257
 • Ekologiya sahəsində qanunvericiliyin məcəlləşdirilməsi təcrübəsi haqqında/“Hüquq elminin müasir problemləri: Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiıəsinin yeni tendensiyaları” mövzusunda VI Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları (5-6 may 2016). Bakı, 2016, s.195-199
 • Əhalinin və ərazinin ekoloji təhlükəsizliyinin hüquqi tənzimi haqqında//Qаnun, Bakı, 2016, № 11, s.78-83 (həmmüəllifliklə)
 • Ekoloji hüquq kursunun proqramı (azərb., rus və ingilis dillərində). Bakı: Qanun, 2017 (həmmüəllifliklə)
 • Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları kursunun proqramı (azərb., rus və ingilis dillərində). Bakı: Qanun, 2017 (həmmüəllifliklə)
 • Torpaq hüququ fənni üzrə proqram (azərb., rus və ingilis dillərində). Bakı: Qanun, 2017 (həmmüəllifliklə)

KİTABLAR

 • Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin kommentariyası, XXV, XXIX, XXX fəsillər. Bakı: Digesta, 2001 (həmmüəllifliklə)
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin Kommentariyası, XXIV fəsil. Bakı: Digesta, 2002 (həmmüəllifliklə)