Mayis Nəbi oğlu Əliyev

Hüquq üzrə elmlər doktoru, BDU, Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının professoru

İş telefonu: +(9912)  5387432

e-mail: [email protected]
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1968-cı il oktyabr ayının 21-də Tovuz rayonunun Yanıxlı kəndində anadan olmuşdur.
 • 1975-1985-ci illərdə Yanıxlı kənd orta məktəbində oxumuşdur.
 • Orta məktəbi bitirdikdən sonra 20 noyabr 1985-ci ildən 25 oktyabr 1986- cı ilədək BKİ-də qəza bərpa işləri üzrə çilingər işləmişdir.
 • 10 noyabr 1986-cı ildən 6 dekabr 1988-ci ilədək Sovet Ordusu sıralarında xidmət etmişdir.
 • 5 yanvar 1989-cu ildən 6 noyabr 1993- cü ilədək BSKİ-də nasos qurğularanın maşinisti, çilingəri, operatoru və nasos stansiyasının rəisi vəzifəsində işləmiş və 10 noyabr 1993-cü ildən 22 noyabr 1996-cı ilədək Azərbaycan Respublikası DİN-nin Mühafizə İdarəsində hüquq məsləhətçisi vəzifəsində çalışmışdır.
 • 1989-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olmuş və 1994-cü ildə həmin fakültəni hüquqşünaslıq ixtisası üzrə bitirmişdir.
 • 22 noyabr 1996-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ (indiki Əmək və ekologiya hüququ kafedrası) kafedrasının müəllimi, baş müəllimi, dosenti vəzifələrində işləmişdir. Hal-hazırda həmin kafedranın professoru vəzifəsində çalışır.
 • Rusiya Hüquq elmləri Akademiyasının, “Hüquqi dövlət və qanun” jurnalının redaksiya şurasının, Hüquq fakültəsi elmi şurasının üzvü və fakültə tədris-metodiki şurasının sədridir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsində dəfələrlə ekspert kimi çıxış etmişdir. 2001-ci ildə «Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» adlı hüquq jurnalını təsis etmiş və 2010- cu ilə kimi həmin jurnalın Baş redaktoru kimi fəaliyyət göstərmişdir.  Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1989-1994, tələbə, Hüquq fakültəsi, BDU
 • 1999, h.e.n., «Əmək stajı və onun sosial təminatda hüquqi əhəmiyyəti», Tbilisi Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi
 • 2004, h.e.d., «Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri (hüquqi problemləri)», Hüquq fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1985-1986, BKİ-də qəza bərpa işləri üzrə çilingər; 1989-1993, BSKİ-də nasos qurğularının maşinisti, çilingəri, operatoru və nasos stansiyasının rəisi; 1993-1996, Azərbaycan Respublikası DİN-nin Mühafizə İdarəsində hüquq məsləhətçisi.
 • 22 noyabr 1996-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının (indiki Əmək və ekologiya hüququ kafedrası) müəllimi, baş müəllimi, dosenti vəzifələrində işləmişdir. Hal-hazırda Əmək və ekologiya hüququ kafedrasında professor vəzifəsində çalışır.
 • Apardığı dərslər: Sosial təminat hüququ; Əmək hüququ; Sosial təminat hüququnun problemləri; Pensiya hüququnun problemləri.
 • 150-dən çox məqalənin, 5 monoqrafiyanın, 7 kitabın və 2 dərsliyin müəllifidir. Onun elmi rəhbərliyi altında beş namizədlik dissertasiya işi artıq müvəffəqiyyətlə müdafiə olunmuşdur. Hal-hazırda 3 doktorant və dissertanta elmi rəhbərlik edir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • «Əmək stajı və onun sosial təminatda hüquqi əhəmiyyəti»
 • «Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri (hüquqi problemləri)»

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Vətəndaşların pensiya təminatı hüquqlarının konstitusion xarakteri və onun həyata keçirilməsi təminatları/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 5-ci buraxılış. Bakı: Digesta, 2003, s.154-171

 • Məşğulluq və işədüzəltmənin hüquqi tənziminin bəzi məsələləri/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual   problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 4-cü buraxılış. Bakı: Digesta, 2003, s.300-310
 • «Əmək hüququ» kursunun proqramı. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2003
 • Məcburi dövlət sosial sığorta sistemində pensiya islahatlarının hüquqi aspektləri. Azərbaycan keçid dövründə: sosial-iqtisadi inkişaf illəri və hüquqi  dövlət quruculuğu» mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: «El-Alliance», 2003, s. 132-134
 • Sığorta sistemində pensiya təminatının səviyyəsi//«Azərbaycan hüquq jurnalı», Bakı, 2003, № 2, s. 31-43
 • Ailə başçısını itirməyə görə pensiyaların bəzi məsələləri //«Gender mədəniyyəti» məqalələr toplusu, Bakı: «Adiloğlu», 2003, s. 305-312
 • Azərbaycanda pensiya təminatı sisteminin formalaşdırılmasının tarixi aspektləri//«Tarix və onun problemləri». Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı: «Adiloğlu», 2003, s. 24-27
 • Pensiya islahatı Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi sosial islahatların tərkib hissəsidir. «Xəzərxəbər» Elmi-kütləvi, bədii-publisistik toplu, Bakı, 2003, s. 24-27
 • Sığorta sistemində pensiya təminatının səviyyəsi//«Azərbaycan» hüquq jurnalı, Bakı, 2003, № 2 s. 31-43
 • İnkişaf etmiş Avropa ölkələrinin pensiya təminatı sisteminin hüquqi məsələləri//«Elm və təhsil» (Hüquq). Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: «Təfəkkür» NPM, 2003, s. 6-30
 • Pensiya təminatı sistemində güzəştlər: hüquqi problemlər və onların həlli yolları//«Qanunçuluq» hüquq jurnalı, Bakı, 2003, № 4, s. 17-23
 • Право человека на материальное обеспечение по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца (на основе материалов международных документов)«Право: теория и практика». M., 2003, № 10, с. 4-19
 • ««Pensiya» yoxsa, «təqaüd»: terminlərin müharibəsi//«Qanun», Bakı, 2003, № 5, s. 15-18
 • Azərbaycan Respublikasında hüquqi islahatların həyata keçirilməsində Heydər Əliyevin rolu /Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri». Elmi məqalələr məcmuəsi. 5-ci buraxılış. Bakı: Digesta, 2003, s. 12-16
 • İşsizlik müavinəti /AR-da dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Adiloğlu, 8-ci buraxılış, 2004, s. 108-113
 • Layiqli  həyat səviyyəsinə olan hüququn beynəlxalq hüquqi aspektləri /AR-da dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı: Adiloğlu, 8-ci  buraxılış, 2004, s.395-401
 • Sosial pensiyalar/AR-da dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 7-ci  buraxılış, Bakı,  2004, s.105-109
 • Pensiya hüququnda təminatlar və onun növləri//«Kazus», Bakı, 2004, № 1, s.12-14
 • Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət // Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 11-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu,  2005, s.104-111.
 • Sosial xidmətin anlayışı və prinsipləri//Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 12-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2005,  s. 158-16
 • Международные акты о правах человека в сфере социального обеспечения в современном периоде: общая характеристика /Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual  problemləri. Elmi-məqalələr məcmuəsi. XII buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2005, s. 487-494
 • Hüquq sahəsi kimi sosial təminat hüququnun anlayışı. AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun elmi əsərləri. 2005, № 1-2
 • Sosial təminat, sosial sığorta və əhalinin sosial müdafiəsi anlayışları/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual  problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi.  XI buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2005, s. 91-97
 • «Sosial təminat hüququ» kursunun proqramı. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2006
 • Yoxsulluq probleminin sosial təminat hüquq normaları ilə həlli / Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələrməcmuəsi. 14-cü buraxılış, Bakı, 2006, s.81-88
 • Müasir dövrdə sosial dövlətin funksiyaları//Qanunçuluq, 2006, № 5, s.30-33
 • Sosial təminat hüququnun mənbələri kimi beynəlxalq hüquqi aktların ümumi xarakteristikası//Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri.Bakı, 2006, №1, s.28-30
 • Müasir dövrdə hüquqi kateqoriya kimi sosial təminatın anlayışı və funksiyaları // Hüquq problemləri. Elmi-kütləvi jurnal, Bakı, 2006, № 1, s.47-51
 • Sosial təminat şərtlərinin diferensiasiyası və yoxsulluq /Keçid dövündə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 15-ci buraxılış. Bakı, 2006, s.99-109
 • Yoxsulluğun aradan qaldırılmasında dövlət sosial yardımının əhəmiyyəti / Elmi əsərlər, 2006, № 1, s.141-148
 • Sosial təminat hüququnun sistemi/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 14-cü buraxılış, Bakı, 2006, s.100-103
 • Sosial xidmət üzrə münasibətləri tənzimləyən hüquqi mənbələr//AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun elmi əsərləri. Elmi-nəzəri jurnal. 2007, № 1 (7)
 1. Право на достойный уровень жизни – одно из основных прав граждан (на основе законодательства АР) // Вопросы трудового права, M., 2007, № 1

 

 • «Pensiya hüququnun problemləri» ixtisas kursunun proqramı. Bakı, 2007,  (azərb.və rus dillərində)
 • Sosial təminat hüququnu nmetodu/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual  problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 17-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2007
 • Sosial təminat hüququnun əsas mənbəyi kimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi xarakteristikası // Qanunçuluq, Bakı, 2007, № 8

 

 • Theoretical and practical problems of the right to a standard of living adequate for well-being. Today and tomorrow. Azerbaijan in Focus. № 4, 2007
 • Sosial təminat hüququnun mənbəyi kimi lokal xarakterli aktların xüsusiyyətləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı, 2007, № 4, s.24-30
 • Əmək hüququnun mənbəyi kimi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumi xarakteristikası//«Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminalogiyanın aktual məsələləri» jurnalı, Bakı, 2007, № 46
 • Sosial təminat hüququnun sahəvi metodunun sosial xidmət institutunda təzahürü /  Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 19-cu buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2007, s.88-93
 • Sosial təminat hüququ kursunun tədris proqramı. Bakı: Adiloğlu, 2008 (azərbaycan və rus dillərində).
 • Sosial sığorta stajının anlayışı, növləri və hesablanması qaydası / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual  problemləri». Elmi məqalələr məcmuəsi. 20-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, s. 102-110
 • Vətəndaşların sosial xidmət hüququnun siyasi və iqtisadi təminatları/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual  problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 21-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, s. 121-130
 • Uşaqlara göstərilən sosial xidmətin hüquqi tənzimlənməsi problemləri/Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri. Bakı, 2008, s. 215-219
 • Sosial xidmət institutunun hüquqi prinsipləri//Qanun, 2008, № 03 (167), s. 82-90 Dövlət sosial yardımının nəzəri və praktiki məsələləri/«Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda Hüquq fakültəsi müəllim və gənc tədqiqatçılarının 8-ci elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2008, s. 267-269
 • Sosial xidmət üzrə hüquq normalarının sosial təminat hüququ sistemində yeri // AMEA-nın əsərləri. Elmi nəzəri jurnal, 2008, № 1 (11), s. 163-170
 • Sosial xidmətin beynəlxalq hüquqi tənziminin mənbələri // Hüquqi dövlətvəqanun, Bakı, 2008, № 2, s. 16-20
 • Sosial təminatın beynəlxalq standartları // Bakı Universiteti xəbərləri,Sosial-siyasi elmlər seriyası, № 2, 2008, s. 5-15
 • Tibbi yardım institutunun sosial təminat hüququ sistemində yeri//Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 22-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, s. 85-89
 • Azərbaycan Respublikasında sosial xidmət hüququnun nəzəri aspektləri // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq, 2008, № 9, s. 232-243
 • Yaşamaq hüququ və sosial təminat hüququ: qarşılıqlı əlaqə məsələləri // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual problemləri». Elmi məqalələr məcmuəsi. 23-cü buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008
 • Vətəndaşların sosial xidmət hüququnun hüquqi təminatları / Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri. Bakı, 2008, № 48, s. 47-55
 • Küreselleşme Sürecində Sosyal Güvenlik və Azerbaycanda Sosyal Güvenlik Alanında Degişimlər //Qafqaz Universitetinin jurnalı, Bakı, 2008, № 22, s.25-37
 • Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (ümumi əsaslarla) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (əlavətəhsil) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Sosial təminat hüququ mənbələrinin keyfiyyətinin  artırılması yaşamaq  hüququnun  həyata keçirilməsinin təminatı kimi. Bakı: Qanun, 2009, № 02 (178),с. 132-138
 • Sosial təminat hüququnun sosial funksiyası və yaşamaq hüququ // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri». Elmi məqalələr məcmuəsi. 23-cü buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, с. 132-138.
 • Sosial təminat hüququnun sahəvi prinsipləri çərçivəsində insanın yaşamaq hüququ // Hüquqi dövlət və qanun, Bakı ,2009, № 2, с. 16-20
 • Sosial təminat hüququnun sosial funksiyası və yaşamaq hüququ // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi, 2009, № 1, с. 132-137
 • İnsanın yaşamaq hüququnun konstitusion hüquqi əsasları//Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası. Bakı: Elm, 2009, № 11, s. 236-245
 • Sosial müdafiə sahəsində insanın yaşamaq hüququnun təmin edilməsinin əsas istiqamətləri. Bakı: Qanun, 2009, № 04 (180), с. 90-97
 • Актуальные вопросы гарантий реализации права человека на жизнь в международном трудовом праве и законодательстве стран СНГ о труде. Юриспруденцiя: теория и практика. Киев, 2009, № 6 (56), с. 2-7
 • Sosial müdafiəyə ehtiyacı olan insanların yaşamaq hüququnun təmin edilməsində dövlətin rolu// Qanunçuluq, Bakı, 2009, № 05, с. 63-67
 • Sosial xidmətin dövlətin sosial funksiyası ilə qarşılıqlıəlaqəsi / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi, 2009, № 2, с. 96-101
 • Sosial -iqtisadi hüquqlar insanın yaşamaq hüququnun təminatçısı kimi // Bakı Universiteti xəbərləri, Sosial siyasi elmlər seriyası, 2009, № 2,  с. 5-12
 • İnsanın yaşamaq hüququ və layiqli həyat səviyyəsinə olan hüquq // Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri. Elmi praktiki konfransın materialları. Bakı, 2009, с. 5-9
 • Sosial sığorta sisteminin və pensiya təminatının aktual problemləri // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi, 2009, № 3, s. 137-141
 • İnsanın yaşamaq hüququ sosial-iqtisadi hüquqlar kontekstində // Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2009, s.246-248
 • İnsanın yaşamaq hüququnun təmin edilməsində sosial təminat sahəsində beynəlxalq normaların və sosial standartların rolu // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2009, № 3 (19), s. 188-192
 • İnsanın yaşamaq hüququ və beynəlxalq hüquqi standartlar / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmmi məqalələr məcmuəsi, 2009, № 4, s. 137-141
 • Навчання юристiв I пiдвищения iх квалiфiкацiя як частина правовоi реформи, проведеноi в Азербайджанськiu Республiцiц // Актуаьнi проблемi политики. Збирник наукових праць. Выпуск 39. Одеса, 2010, с. 379-384
 • Vətəndaşların əmək hüquqlarının təminatları sferasında Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi məsələləri // Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq Konfransın materiallar. Bakı, 2010, s. 267-268
 • Konstitusion hüquq kimi sosial təminat hüququnun həyata keçirilməsinin hüquqi təminatları // Hüquq elminin nəzəri və təcrübi problemləri. Elmi məqalələr məcmüəsi. I buraxlış. Bakı:Elm və təhsil, 2010, s. 24-32
 • Əmək hüququnun təmin edilməsi baxımından əmək qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinin bəzi məsələləri / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurulucuğunun aktual  problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi, Bakı,2010, № 1, s. 90-95
 • Vətəndaşların sosial təminat hüquqlarının həyata keçirilməsinin təminatları: anlayışı və növləri // Bakı Universitetinin xəbərləri, Sosial siyasi elmlər seriyası, 2010, № 3,  s. 5-19
 • Vətəndaşların sosial təminat hüquqlarının həyata keçirilməsinin məhkəmədənkənar təminatları // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2010, № 3 (23), с. 5-11
 • Профессиональная подготовка юристов и их повышения классификации как часть правовой реформы проводимых в Азербайджанской Республике // Актуальные проблемы политики. Сборник научных трудов. Выпуск 39. Одесса, 2010, с. 379-384
 • İnsanın sosial təminat hüququnun həyata keçirilməsinin prosedur və prosessual təmintaları /Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 11 respublika elmi-praktiki Konfransın materialları (I cild) 11-12 may. Bakı, 2011, s. 260-264
 • Vətəndaşların sosial təminat sahəsində pozulmuş hüquqlarının məhkəmə müdafiəsinin xüsusiyyətləri /Hüquq elminin müasir problemləri mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları (17-18 oktyabr). Bakı, 2011,  с.30-36
 • Создание административной юстиции как средства правовой защиты в АР// Южный Кафказский юридический журнал, 2011, № 2, с.72-77
 • Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən hüquqi islahatların tərkib hissəsi kimi hüquqi təhsilin inkişafı // Ulu öndər Heydər Əliyevin ad gününə həsr olunmuş «Hüquq elminin və təhsilinin müasir problemləri və həlli yolları» mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2011, s.36-41
 • Sosial təminat sahəsində vətəndaşların pozulmuş hüquqlarının məhkəmə müdafiəsinin xüsusiyyətləri // Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2011, № 32, s. 167-175
 • Некоторые вопросы трудоустройства в Азербайджанской Республике / Влияние международных интеграционных процессов на социально-политическое развитие общества // Материалы ХIV международной научно-практической интернет-конференции (15 февраля – 15 марта 2012 г.). Орел: ФГБОУ ВПО ГУ-УНПК, 2012, c. 9-15
 • Azərbaycan Respublikasında tibb hüququnun əsaslandırılmasının nəzəri aspektləri //  “Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu və qanunçuluq – 2020: gələcəyə baxış” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları (11-12 iyun). Bakı: Təknur, 2012, s. 50-54
 • Tıp hukukunun çağımızda bağımsız hukuk dalı olaraq gelişmesinin teorik esasları / Hukuk biliminin güncel sorunları. III Uluslararası Konqre (Bildiri özetleri kitapçığı). Samsun, Türkiye, 4-6 mayıs 2012, s. 122-123
 • Тibb hüququnun predmeti və metodu // «Hüquq elminin müasir problemləri» mövzusunda XX Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları (29-30 mart). Bakı, 2012, с. 20-25
 • Некоторые вопросы развития законодательства о занятости и трудоустройстве Азербайджанской Республики // Право и политика (научный журнал), Москва, 2012, № 10 (154), с. 1664-1668
 • Azərbaycan Respublikasında əlillərin sosial müdafiəsinə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məsələsi // “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqi statusu: mövcud problemlər və qarşıda duran vəzifələr” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları (02 may). Bakı, 2012, s. 65-70
 • Müasir dövrdə tibb münasibətlərinin hüquqi tənzimetmə prinsipi // Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri adlı 10 dekabr beynəlxalq inasan hüquqlari günüə həsr edilmiş beynəlxalq elmi praktiki konfransı materialları (13-14 dekabr), Bakı, 2012, s. 767-769
 • İşəgötürən tərəfindən lokal normativ aktların qəbul edilməsi zamanı işçilərin əmək hüquqlarının təminatları // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı, 2012, № 1, s. 14-27
 • Sosial təminat üzrə mübahisələrin hüquqi tənziminin bəzi nəzəri və praktiki aspektləri // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2012, № 4(32), s. 51-58
 • Müasir dövrdə tibb hüququnun  strukturunun nəzəri aspektləri /“Hüquq elminin müasir problemləri” mövzusunda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş III Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları (14-15 mart), Bakı,2013, s. 49-51
 • Tibb sahəsində qanunvericiliyin sistemləşdirilməsi haqqında // Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda  Рespublika elmi-praktiki кonfransın materialları (6-7  may). Bakı, 2013
 • Создание административной юстиции как средства правовой защиты в АР /Административное судопроизводство в Российский Федерации: развитие теории и формирование адмистративно-процессуального законодательство. Серия: Юбилеи, конференции, форумы. Вып. 7. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университета, 2013, с.846-855
 • Теоретические аспекты права недостойный уровень жизни (на основе законодательства Азербайджанской Республики о социальном обеспечении) // Материалы IX международной научно-практической конференциина тему  «Пути реализации в России программы достойного труда и достойного социального обеспечения. М.: Проспект, 2013, с. 560-566
 • Müasir dövrdə tibb münasibətlərinin hüquqi tənzimetmə prinsipi/10 dekabr beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş “Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2013, s. 767-769
 • Tibb hüquq münasibətlərinin subyektləri // Nəqliyyat hüququ,  Bakı, 2013, №4, s.62-70
 • İnklüziv təhsil əlilliyi olan şəxslərin təhsil hüquqlarının reallaşdırılmasının ən səmərəli vasitəsi kimi//Hüquq elminin müasir problemləri:Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiıəsinin yeni tendensiyaları mövzusunda IV Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 2014, s.49-57
 • Əlilliyi olan şəxslərin təhsil hüquqlarının reallaşdırılması vasitəsi kimi inklüziv təhsilin hüquqi tənzimi problemləri/“Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yollar” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2014, s. 47-54
 • Əlillərin sosial müdafiəsi sahəsində Heydər Əliyev Fondunun rolu//Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2014, № 2(38), s. 113-121
 • Tibbi fəaliyyətin hüquqi tənziminin bəzi məsələlər//Nəqliyyat hüququ,  Bakı 2014, №3, s.44-50
 • Heydər Əliyevin sosial siysətinin əlilliyi olan şəxslərin sosial-hüquqi müdafiəsində rolu /“Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğunun aktual problemləri fəlsəfi, sosialoji və hüquqi və proqnazlaşdırma” II Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı,  2014, s.127-134
 • Hüquqi kateqoriya kimi sosial xidmətin anlayışına və formalarına konseptual yanaşma/Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu» mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2016, s.223-226
 • Əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsinə dair milli qanunvericilik ilə insan hüquqları sahəsində beynəlxalq aktların qarşılıqlı əlaqəsi/“Hüquq elminin müasir problemləri: Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları” mövzusunda VI Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları (5-6 may 2016). Bakı, 2016, s.58-63
 • Əlilliyə görə əmək pensiyasının hüquqi əsasları və müqayisəli təhlili/Uluslararası Türk Dünyası Sosial Bilimlər Kongresinin materialları (28-30 oktyabr 2015-ci il). İstanbul, 2016, s.435-444
 • İqtisadi və hüquqi kateqoriya kimi sosial xidmətin hüquqi təbiəti//Əmək və sosial problemlər. Elmi əsərlər toplusu. Bakı, 2016, №1, s. 29-34
 • AR Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə QHT-lərin əməkdaşlığı dövlət və vətəndaş cəmiyyəti əməkdaşlığının ən bariz və təqdirəlayiq nümunəsidir//Sosial həyat, Bakı, 2016, № 3, s.52-56
 • Əməkçi miqrantların əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi problemləri//Qanun, Bakı, 2017, № 09, s.18-23
 • Hüquq fənlərinin tədrisində inteqrativ və innovativ təlim metodlari/Ali Məktəb Müəllimlərinin 1-ci Forumunun Materialları. Bakı, 2017, s.10-11
 • Əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiya hüququnun sosial hüquqi mahiyyəti və təkmilləşdirilməsi problemləri//Sosial həyat, sosial elmi jurnal,Bakı, 2017, s.34-39

KİTABLAR

 • Azərbaycan Respublikasının pensiya hüququ: Dərs vəsaiti. Bakı: Digesta, 2002 (həmmüəllifliklə)
 • Yaşa görə pensiyalar: müasir vəziyyəti, hüquqi problemləri, inkişaf perspektivləri: Monoqrafiya. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2003
 • Azərbaycan Respublikasında pensiya təminatı sisteminin təşəkkülü və inkişaf perspektivləri (hüquqi problemləri): Monoqrafiya. Bakı, 2003
 • «Dövlət qulluqçularının pensiya təminatı haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununun  Kommentariyası. Bakı: Adiloğlu, 2005
 • Pensiya hüququnun problemləri: Dərslik. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2004.
 • Sosial təminat hüququ: Dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2007
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası/Prof. A.M.Qasımovun məsul redaktorluğu ilə. Bakı: Adiloğlu, 2007
 • İnsanın yaşamaq hüququ və onun sosial mü­da­fiə sahəsində təminatları: Monoqrafiya. Bakı: Təknur, 2009
 • Sosial xidmət sosial təminat hüququnun institutu kimi: Dərs vəsaiti. Bakı: Təknur, 2008
 • «Sosial müavinətlər haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun elmi və praktiki kommentariyası. Bakı: Adiloğlu, 2008
 • Əmək və sosial təminat sahəsində vətəndaşların hüquqlarının həyata keçirilməsi təminatları: Monoqrafiya. Bakı: Qanun, 2012 (həmmüəllifliklə)
 • Əlilliyi olan şəxslərin hüquqi təminatları. Praktik vəsait. Bakı: «Qoliaf qrupp» QSC, 2012
 • Azərbaycan Respublikasında tibb hüququnun nəzəri aspektləri: Monoqrafiya. Bakı: Vətənoğlu, 2016

TƏLTİFLƏR:

 • 2012-ci il, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı
 • 2004-cü il, Bakı Dövlət Universiteti rektorunun Fəxri Fərmanı