Ülkər Asif qızı Əkbərli


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu; +99412 5390298

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


 • 14 Aprel 1989-cı ildə Ağdam şəhərində anadan olub;
 • 2006-cı ildəBakı şəhəri 3 saylı orta məktəbi bitirib;
 • 2006-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakultəsində təhsil alıb;
 • 2010-2012-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakultəsinin magistratura pilləsində təhsil alıb;
 • 2012-2015-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasını Fəlsəfə və Hüquq institutunun doktorantı olmuşdur;
 • 2016-cı ildə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün“ Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi mexanizmində hüquqi faktların yeri və rolu” mövzusunda dissertasiya işi müdafiə etmişdir;
 • 2016-cı ildən Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakultəsində Mülki hüquq kafedrasında müəllim qismində çalışır;
 • Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI


2006-2010-cu illərdə BDU-nin Hüquq fakultəsinin bakalavr pilləsində təhsil almış və həmin fakultənin fərqlənmə diploma ilə bitirib. 2010-2012-ci illərdə BDU-nin Hüquq fakultəsinin "Mülki və təsərrüfat hüququ" ixtisaslaşması üzrə magistr pilləsində təhsil almış və oranı fərqlənmə diploma ilə bitirib. 2012-2015-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq institutu ''Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi, mülki hüquq və mülki proses" şöbəsində, əmək hüququ; social təminat hüququ ixtisası üzrə doktorantura pilləsində təhsil almışdır. 2016-cı ildə Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün "Əmək münasibətərinin hüquqi təmzinlənməsi mexanizmində hüquqi faktların yeri və rolu" mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edib. 2016-cı ildə Azerbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ona hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ


 • 2012-2015. doktorant, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
 • 2016- h/h, Müəllim Bakı Dövlət Universiteti Mülki hüquq kafedrası

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ


 • Əmək hüququ, Ailə hüququ

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ


 1. 1.Əqdlər və onların növləri,/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri .Elmi məqalələr məcmuəsi, N-01,Bakı,''Ilay” MMC, 2009   s.233-236

2.Müqavilə hüququ./Qanun,elmi hüquq jurnalı , N-04 (180) Bakı 2009  s.129-132

3.Ədalət müahkiməsində yeni prinsiplərin formalaşması və zəruriliyi./Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri.Elmi məqalələr məcmuəsi. N-01 Bakı "Adiloglu,, nəşriyyatı, 2010 c.58-60  (Həmmüəllif)

4.İqtisadi mübahisələr üzrə məhkəmə icraatında tərəflər./ Qanun elmi hüquq jurnalı,N-04 (192)Bakı 2010 s.148-151

5.Hüququn xüsusi forması kimi kollektiv müqavilənin mahiyyəti və hüquqi təbiəti./ Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş " Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemleri " mövzusunda 11-ci Respublika elmi-praktik konfransının materialları. I cild.  (11-12  may). Bakı "Bakı Universiteti" nəşriyyatı, 2011 s. 299-300

6.Kollektiv müqavilənin məzmunu haqqında ,\ Qanun, N-2 (214),Bakı 2012 s. 78-84.

7.Hüquqi faktlar./ Hüquq elminin müasir problemləri mövzusunda Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri H.Əliyevin 90 illik yubleyinə həsr olunmuş III Respublika elmi -nəzəri  konfrasının materialları,14-15 mart,Bakı "Təknur" Nəşriyyat 2013 c. 248-249

8.Əmək müqaviləsi hüquqi fakt kimi./ Məhkəmə ekspertizası,kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələri.N-59 Baki, "Propolis" MMC 2013  s. 276-280

9.Əmək hüquq münasibətlərin dəyisdirən hüquqi faktlar./ Odlar yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri,N-38 Bakı "Odlar Yurdu" nəşriyyatı 2013  s. 91-95

10.Юридические факты,прекращающие трудовые правоотношения./Закон и право N-3,Москва ЮНИТИ-ДАНА,2014 s. 80-82

11.Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimetmə mexanizminin anlayışı.\ Məhkəmə ekspertizası , kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələri, N-61 Bakı, "Propolis" MMC 2014. s. 239-248

12.Əmək hüququnda hüquqi faktlar .\ Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqoji xəbərləri ,N-39,Bakı "Odlar Yurdu" nəşriyyatı,2014  s. 121-125

13.Əmək hüquqi normaları əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimetmə mexanizminin əsas ünsürlərindən biri kimi .\ Hüquq elminin müasir problemləri mövzusunda IV Respublika elmi-nəzərikonfrasın materialları,6-7 may ,Bakı " Təknur" 2014  s. 242-244

 1. s. 225-256

15.Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi mexanizmində hüquqi faktların rolu və əhəmiyyəti .\ Elmi əsərlər .Beynəlxalq  elmi- nəzəri jurnal. N-2(25) Bakı 2015  s. 292-296