Lalə Hacıbala qızı Ələsgərova


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, BDU, Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının dosenti
İş telefonu: +(9912)  5387432

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
07 iyul 1960-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1967-1977-ci illərdə 1 №-li məktəbdə təhsil alıb.
1978-1984-cü illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) jurnalistika fakültəsində, 1988-1993-cü illərdə hüquq fakültəsində təhsil almışdır.
1978-ci ildən 2005-ci ilədək Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının baş laborantı olmuşdur.
2005-ci ildən Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müəllimi, baş müəllimi vəzifəsində çalışmışdır.
2009-cu ildə «Azərbaycan Respublikasında istirahət vaxtının hüquqi tənzimlənməsi» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 21 may 2014-cü il tarixli (protokol № 15-K) qərarına əsasən ona dosent elmi adı verilmişdir.

Hal-hazırda Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1978-1984-cü illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Jurnalistika fakültəsi
1988-1993-cü illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi

2009-cu ildə Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1978-2005-ci illərdə BDU, Hüquq fakültəsi, Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrası, baş laborant 
2005-ci ildən BDU, Hüquq fakültəsi, Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrası, müəllim, baş müəllim

2012-ci ildən BDU, Hüquq fakültəsi, Əmək və ekologiya hüququ kafedrası, dosent
Apardığı dərslər: Əmək hüququ; Sosial təminat hüququ; Əmək mübahisələri və onların həlli qaydası; Sosial təminat hüququnun problemləri
50-dən çox məqalənin, 1 kitabın, 1 monoqrafiyanın və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Əmək hüququnun ümumi hissəsinin problemləri; əmək müqaviləsi; istirahət vaxtı

SEÇİLMİŞƏSƏRLƏRİ

 • Понятие и социально-экономическая структура внерабочего времени работников/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qurucuuluğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 3-cü buraxılış. Bakı: Digesta, 2002, с.85-94
 • Время отдыха в общей структуре социального времени лиц наемного труда/Keçid dövündə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq qanunçuluğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 3-cü buraxılış. Bakı: Digesta, 2003, с.120-131
 • Правовой статус наемного работника как субъекта трудового права//Kazus, Bakı, 2004, № 1, s.40-45
 • Внерабочее время работника/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 8-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2004, s. 158-166
 • Правовое определение времени отдыха/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 14-cü buraxılış. Bakı, 2006, s.118-122
 • Взаимосвязь  времени отдыха с внерабочим и свободным временем / Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi.  15-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2006, s.145-146
 • Правовое определение времени отдыха//“Hüquq elminin aktual problemləri” mövzusunda keçirilmiş Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, 2007, s. 97-99
 • Время отдыха как правовое явление/Keçid dövündə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 17-ci buraxılış, Bakı,  2007, s.210-213
 • Основные признаки времени отдыха/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 20-ci buraxılış. Bakı:Adiloğlu, 2008, s.138-140
 • Система правовых принципов, отражающих суть правового регулирования времени отдыха (внерабочего времени)/Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008, s.263-266
 • Правовой статус наемного работника/Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri»  mövzusunda 8-ci elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2008, s.288-291
 • Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (ümumi əsaslarla) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (əlavə təhsil) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
 • Внерабочее и свободное время/Azərbaycan Respublikası dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi.Bakı, 2009, № 1, s. 147-150
 • Ежедневный отдых и его разновидности//Qanun, Bakı, 2010, № 3, s.167-171
 • Состав правовых элементов, образующих правовой статус работника/ Международное, российское и зарубежное  законодательство о труде и  социальном обеспечении: современное состояние (сравнительный анализ). Материалы VII Международной научно-практической конференции / Под ред. акад.К.Н.Гусова. М.: Проспект, 2011, c.563-565
 • Понятие и правовая природа испытания работников в трудовом праве//Nəqliyyat hüququ, Bakı, 2012, № 3, s.276-281
 • Порядок установления испытательного срока и правовое положение сторон трудового договора в испытательном сроке//Qanun, Bakı, 2012, № 3, s.80-86
 • К вопросу соотношения категорий «форма права» и «источник права»//Qanun, Bakı, 2013, № 3, s.3-12
 • Дисциплинарная ответственность за нарушение трудового законодательства/«Hüquq elminin müasir problemləri» mövzusunda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin  90-illik yubileyinə həsr olunmuş III Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları (14-15 mart 2013-cü il). Bakı, 2013, s.142-145
 • Понятие, стадии и определение начала  коллективного трудового спора и формулирование требований работников/10 dekabr Beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş «Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları (13-14 dekabr 2012-ci il). Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2013, s.779-781
 • Ежедневный отдых и его разновидности//Пути реализации в России программы достойного труда и достойно социального обеспечения. Материалы Ы международной научно-практической конференции. М.: Проспект, 2013, s.78-81
 • Социальный страховой стаж //Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda  Respublika elmi-praktik konfransın materialları (Bakı şəhəri, 6-7 may 2013-cü il). Bakı, 2013
 • Еще раз о понятии и целях отстранения работника от работы//Qanun, Bakı, 2013, № 12, s.83-88
 • Ответственность работодателя за вред, причиненный жизни и здоровью работников, связанный с исполнением ими своих трудовых обязанностей //Qanun, Bakı, 2014, № 7, s. 60-65 (həmmüəllifliklə)
 • Организация охраны труда, обязанности работодателя и работника по охране труда  по трудовому Кодексу Азербайджанской Республики //“Qanun” jurnalı, Bakı, 2014, № 5, s.35-40
 • Понятие и сущность совместительства/Функции трудового права и права социального обеспечения в условиях рыночной экономики. Материалы Х Международной научно-практической конференции. М.: Проспект, 2014, с. 281-287
 • Ответственность работодателя за вред, причиненный жизни и здоровью работников, связанный с исполнением ими своих трудовых обязанностей//Qanun, Bakı, 2014, № 7, s.60-65
 • Право на отпуск: понятие и его продолжительность//Qanun, Bakı, 2014, № 11, s.88-101(həmmüəllifliklə)
 • Некоторые вопросы охраны труда по трудовому законодательству Азербайджанской Республики // Охрана труда: Проблемы правового регулирования Материалы научно-практической конференции (Москва, 25 апреля 2014 г.)./Отв.ред., проф. Г.С. Скачкова, М., 2015, с.150-159
 • Əmək hüququ kursunun proqramı. Bakı: Qanun, 2014 (azərbaycan və rus dillərində) (həmmüəllifliklə)
 • Sosial təminat hüququ kursunun proqramı.Bakı: Qanun, 2014 (azərbaycan və rus dillərində)
 • Sosial təminat hüququnun problemləri ixtisas kursunun proqramı. Bakı: Qanun, 2014 (həmmüəllifliklə)
 • Право на свободный труд в контексте естественно-правовой доктрины//“Qanun” jurnalı, Bakı, 2015, № 2, s. 16-22 (həmmüəllifliklə)
 • Системно-иерархический характер источников трудового права и их особенности ///Qanun, Bakı, 2015, № 4, s.97-109 (həmmüəllifliklə)
 • Индивидуальные трудовые споры: понятие, предмет и стороны/“Hüquq elminin müasir problemləri:Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiıəsinin yeni tendensiyaları” mövzusunda VI Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları (5-6 may 2016). Bakı, 2016, s.157-160
 • Прекращение трудового договора при достижении работником, финансируемого из государственного бюджета учреждения, предельного возрастного ценза/Азярбайъан халгынын цмумилли лидери Щейдяр  Ялийевин анадан олмасынын 93-ъц илдюнцмцня щяср олунмуш «Щейдяр  Ялийев вя Азярбайъанда щцгуги дювлят гуруъулуьу» мювзусунда бейнялхалг елми-практики конфрансын материаллары. Бакы, 2016, с.232-233
 • Характеристика системы правовых гарантий работникам в связи с прекращением трудового договора по инициативе работодателя//Qanun, Бакы, 2016, № 6, s.68-72 (həmmüəllifliklə)
 • Государство как субъект трудового права/ Стратегия национального развития и задачи российской юридической науки. Сб. докладов Международной научно-практической конференции (Москва, 24 ноября-3 декабря 2015 г.). М.: Проспект, 2016, с. 121-126   (həmmüəllifliklə)
 • Некоторые вопросы трудовой правосубъектности работника//Qanun, Бакы, 2017, № 4, s.73-80 (həmmüəllifliklə)
 • К вопросу о месте и функциональной роли коллективных договоров в системе локально-правовых актов//Qanun, Бакы, 2017, № 9, s.106-114 (həmmüəllifliklə)

KİTABLAR

 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası/Prof. A.M.Qasımovun məsul redaktorluğu ilə. Bakı: Adiloğlu, 2007 (həmmüəllifliklə)
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası / Prof. A.M.Qasımovun məsul redaktorluğu ilə. Bakı: Qanun, 2009 (həmmцəllifliklə)
 • Время отдыха: Учебное пособие. Bakı: Qanun, 2011 (həmmüəllifliklə)
 • Правовое регулирование времени отдыха на современном этапе: Монография. Bakı: Qanun, 2011 (həmmüəllifliklə)