2018/2019 TƏDRİS İLİNDƏ

MAGİSTRATURA TƏHSİL PİLLƏSİ ÜZRƏ İXTİSASLAŞMALAR

1. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi  (azərb. və rus dil.)

2. Dövlət hüququ   (azərb. və rus dil.)

3. Cinayət hüququ, cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizasi   (azərb. və rus dil.)

4. Mülki və təsərrüfat hüququ   (azərb. və rus dil.)

5. Beynəlxalq hüquq (azərb. və rus dil.)

6. Transmilli cinayət  hüququ (azərb. və ing. dil.)

7. Kommersiya hüququ   (ing.dil.)

8. İnsan hüququlari  (ing.dil.)

9. Avropa hüququ (ing. və alm. dil.)

10. Dəniz və enerji hüququ (ing.dil.)

11. Informasiya hüququ  (azərb. və ing. dil.)

12. Tibbi hüquq

13. İnzibati hüquq, inzibati proses, iqtisadi və maliyyə hüququ

14. Əqli mülkiyyət hüququ

15. Əmək hüququ; sosial təminat hüququ

16. İdman hüququ

17. Turizm hüququ

Son altı ixtisaslaşmalar üzrə qəbul ilk dəfə təşkil olunacaq.

«TƏSDİQ EDİRƏM»

BDU-nun ELM VƏ İNNOVASIYALAR ÜZRƏ PROREKTORU HÜQUQ FAKÜLTƏSİ İMTAHAN CƏDVƏLİ

____________AMEA-nın müxbir üzvü, prof.A.H.Kazımzadə

"____" ______________2018-ci il 2018-2019-cu TƏDRİS İLİ (I SEMESTR üzrə)

MAGİSTRATURA                                                      I KURS    PAYIZ-1

Gün

Saat

AZƏRBAYCAN  bölməsi

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi

Dövlət

hüququ

Inzibati hüquq, inz.proses, iqtisadi

və maliyyə hüququ

Mülki və təsər-

rüfat hüququ

Əqli mülkiyyət

hüququ

Əmək hüququ;

sosial təminat hüququ

Turizm

hüququ

Cin. hüququ, cin. prosesi, krimialis tika və məhkəmə ekspertizası

Transmilli cinayət

hüququ

Beynəlxalq

hüquq

İnformasiya hüququ

Tibbi

hüquq

İdman

hüququ

03.01.19

14:00

AR Konstitusion

inkişafı

prof.

X.İsmayılov

Müqayisəli inzibati hüquq

dos.

S.Əliyev

İnzibati-delikt hüququ

b/m

Q.Əlibəyli

Əmək mübahi-sələri və onların həlli qaydası

prof.

A. Qasımov

Əqli mülkiyyət hüququnun aktual problemləri

dos.

A.Talıbov

Əmək hüququnun aktual problemləri prof.

A. Qasımov

Turizm və insan hüquqları

müəl.

E.Qazvinova

1)İqtis. sahədə cin-rin istintaqında məhk. mühasibatı

dos.Q.Hüseynov

2)  Cin. prosesində müdafiə funks.prob.

dos. Ə.Qasımov

1) Cinayətkarlığa qarşı beynəlxalq əməkdaşlıq

dos.

R.Məmmədov

2) Terror cinayətlərinə qarşı mübarizə

h.ü.e.d.

M.Mustafayev

Beynəlxalq insan hüquqlarının

aktual problem.

h.ü.f.d.

L.Fardilon

İnfor. hüququ-nun əsasları və akt. problemləri

müəl.

R.Yolçiyev

Tibbi hüququn aktual problemləri

prof.

V.Məmmədov

İdman hüququ və insan hüquqları

h.ü.f.d.

Z.Əliyev

07.01.19

14:00

Hüquq    psixologiyasının    aktual   problemləri        b/m  Ş.Aslanova

10.01.19

14:00

  1. Ş. Şirəliyeva ,   b/m  Z .Ələsgərova

Rus dili               dos.E.Kəromov

Alman dili           b/m  E.İlyaslı

15.01.19

14:00

Hüquq elminin tarixi və metodolog iyası        dos. E.Nəbiyev

22.01.19

14:00

Hüquq elminin müasir problemləri         dos. M.Səmədov

29.01.19

14:00

Dövlət və hüquq

nəzəriyyəsinin problemləri

prof.

M.Məlikova

Müqayisəli

konstitusiya hüququ

dos.

N.Şükürov

İnzibati hüquq, inzibati proses və insan  hüquqları

müəl.

E.Qazvinova

1)Ailədə uşaqların

tərbiyəsinin sosial və hüquqi problemləri

prof.

M.Dəmirçiyeva

2) Mülki təminat

hüququ

h.ü.f.d.

P.Əliyeva

Əqli mülkiyyət hüququ və insan hüquqları

müəl.

N.Əliyev

Müqayisəli sosial təminat hüququ

prof.

M.Əliyev

Turizm hüququnun müasir problemləri

dos.

T.Hüseynov

Cinayət tövsifinin

nəzəri problemləri

dos.

R.Şəmsizadə

Transmilli cinayət

hüququn nəzəri və praktiki problemləri

prof.  Ş.Səmədova

1)Beyn. terroçul-uqla mübarizə-nin siyasi və hüquqi probl.

dos.

R.Sevdimaliyev

2) Beyn.hüquqda nəzarət 

dos.

Z.Axundova

İnfor.cəmiyyəti,

hüquq və insan hüquqları

h.ü.f.d.

G Rzayeva

Beyn.səhiyyə hüququ

prof.

V.Məmmədov

İdman sahəsində hüq.tənzimlənmənin aktual probl.

h.ü.f.d.

A.Səfərov


«
TƏSDİQ EDİRƏM»

BDU-nun ELM VƏ İNNOVASIYALAR ÜZRƏ PROREKTORU HÜQUQ FAKÜLTƏSİ                                 İMTAHAN CƏDVƏLİ

____________AMEA-nın müxbir üzvü, prof.A.H.Kazımzadə

"____" ______________2018-ci il 2018-2019-cu TƏDRİS İLİ (I SEMESTR üzrə)

MAGİSTRATURA                                                      I KURS    PAYIZ-1

 

Gün

Saat

RUS bölməsi

İNGİLİS  bölməsi

ALMAN

bölməsi

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi

Dövlət

hüququ

Cin. hüququ, cin. prosesi, krimialistika

və məhkəmə ekspertizası

Beynəlxalq

hüquq

Əqli mülkiyyət

hüququ

Inzibati hüquq, inz.proses, iqtisadi

və maliyyə hüququ

Kommersiya

hüququ

Dəniz və enerji

hüququ

Transmilli

cinayət

hüququ

İnsan

hüquqları

İnformasiya hüququ

Avropa

hüququ

Avropa

hüququ

 

03.01.19

14:00

AR Konstitusion

inkişafı

prof.

X.İsmayılov

Müasir hüquq

sistemləri 

müəl.

Ş.Yusubov

 

İqtisadi sahədə cin-rin istintaqında məhk. mühasibatı

dos.

Q.Hüseynov

Beynəlxalq

insan hüquqlarının aktual problemləri

h.ü.f.d. E.Hümbətov

 

  1. Legal  English     müəl. Z. Əhmədova    dos. A.İsmayılova

Avropa hüququna

giriş

PhD

Florian Riehl

07.01.19

14:00

 

Hüquq    psixologiyasının    aktual   problemləri

müəl.Ə.Xəlilov

 

 

 

Hüquq  psixologiyasının  aktual problemləri       müəl. N.İsmaylova

 

Hüquq    psixologiyasının    aktual

problemləri

müəl.Ə.Xəlilov

 

10.01.19

14:00

 

İngilis  dili         müəl.  N.İbrahimova

 

Hüquqi  yazı  və  tədqiqatlar       müəl. A. Mustafayev

Alman  dili

müəl.

M.Orucova

15.01.19

14:00

 

Hüquq elminin tarixi və metodolog iyası     dos. E.Nəbiyev

Hüquq elminin müasir problemləri        müəl. S.Turabova

 

Hüquq elminin tarixi və metodolog iyası

dos. E.Nəbiyev

22.01.19

14:00

 

 

 

Hüquq elminin müasir problemləri      dos. M.Səmədov

 

 

Əqli mülkiyyət hüququnun aktual problemləri

müəl. G.Hacıyeva

 

 

Inzibati-delikt hüququ

dos.S.Əliyev

1) Hüquqşünaslar üçün biznesin əsasları

h.ü.f.d.

S. Əzizova,

2) Korporativ hüquq

və idarəetmə

müəl.

C.Həsənova

 

Ümumi dəniz hüququ xüsusi hüquq kontekstində

müəl.

N.Rəhimov

 

 

 

 

Avropa və beynəlxalq cinayət axtarışının nəzəri və praktiki probl.

müəl.

N.Nuri

 

 

Beynəlxalq insan hüquqları  hüququ

(nəzəriyyə)

h.ü.f.d. N.Ələkbərova

 

İnformasiya cəmiyyətində əqli

mülkiyyət hüququ

müəl.

A.Talıbova

 

 

Avropa Konstitusiya hüququ

müəl.

A. Məmmədova

 

 

Hüquq elminin müasir problemləri  dos. M.Səmədov

 

29.01.19

14:00

 

Dövlət və hüquq

nəzəriyyəsinin problemləri

müəl.

S.Muradov

 

 

Müqayisəli

konstitusiya hüququ

prof.

Z.Əsgərov

 

 

Cinayət tövsifinin

nəzəri problemləri

dos.

R.Şəmsizadə

 

 

Beynəlxalq  terroçuluqla

mübarizənin siyasi və hüquqi problemləri

dos.  R.Sevdimaliyev

 

Əqli mülkiyyət hüququ və insan hüquqları

müəl. G.Vəliyeva

 

 

İnzibati hüquq, inzibati proses və insan  hüquqları

müəl.L.Əliyeva

 

 

Müqavilə hüququ

müəl.

R.Abbasova

 

 

 

1) Ümumi Enerji hüququ    

müəl.

A.Cəfərova

2) Bey.Dəniz ticar.hüq

müəl.

Ü. Rəhimli

 

Transmilli cinayət

hüququn nəzəri və praktiki problemləri

müəl.

E.Musayev

 

1) İnsan hüqlar.

iqtisadi aspektləri

P.Abbasov

2)  Gender və uşaq

hüquqları

h.ü.f.d. N.Ələkbərova

İnformasiya hüququnun əsasları və aktual problemləri

müəl.

X.Seyranov

 

1) Daxili  bazar hüququ

O.Məhərrəmov

2) Avropa hüququna giriş    h.ü.f.d.

H.Nağdəliyev

 

 

Avropa Konst. hüququ

müəl.

Y. Məmmədova

 

 

«TƏSDİQ EDİRƏM»

BDU-nun ELM VƏ İNNOVASIYALAR ÜZRƏ PROREKTORU HÜQUQ FAKÜLTƏSİ                            İMTAHAN CƏDVƏLİ

____________AMEA-nın müxbir üzvü, prof.A.H.Kazımzadə

"____" ______________2018-ci il 2018-2019-cu TƏDRİS İLİ (I SEMESTR üzrə)

MAGİSTRATURA                                                 II KURS    PAYIZ-3

 

Gün

Saat

AZƏRBAYCAN    bölməsi

RUS bölməsi

İNGİLİS    bölməsi

Dövlət və hüquq nəzərriyəsi

və tarixi

İnformasiya

hüququ

Mülki  və

təsərrüfat hüququ

Cin. hüququ, cin. prosesi, krim-ka

və məh. ekspertizası

Transmilli

cinayət

hüququ

Beynəlxalq

hüquq

Dövlət hüququ

Mülki və

təsərrüfat

hüququ

Dövlət

hüququ

Cin. hüququ, cin. prosesi, krim-ka

və məh. ekspertizası

Beynəlxalq

hüquq

İnformasiya

hüququ

Kommersiya  hüququ

Dəniz və enerji  hüququ

Transmilli cinayət  hüququ

İnsan  hüquqlari

Avropa

hüququ

04.01.19

14.00

Müsəlman hüququnun əsasları

dos.

E.Nəbiyev

 

 

 

KİV hüququ

h.ü.f.d.

B.Məhərrəmov

 

 

Əmlakın istifadəyə verilməsi üzrə öhdəliklər

dos.

R.Bayramov

 

Cin.hüququnda cəzanın nəzəri problemləri

prof.

F.Səməndərov

 

Nark.vasitələrin və psixotr. maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə

A.Musayeva

 

 

Beynəlxalq

iqtisadi hüquq

prof.

Ə.Sadıqov

 

 

 

 

Inzibati məsuliyyət

Dos.

S. Əliyev

 

 

Əmlakın istifadəyə verilməsi üzrə öhdəliklər

dos.

R.Bayramov

 

 

 

Inzibati məsuliyyət

dos.

S.Əliyev

 

Mülkiyyət əleyhinə cinayətlər

dos.

K.Nazarova

 

Beynəlxalq iqtisadi

hüquq

dos.

H.Qəmbərov

 

Elektron dövlət

h.ü.f.d. G.Ələsgərova

 

Kommersiya qurumlarının alqı-satqı hüququ

müəl.

M. Əsgər

Gəmi sənədləşdirməsi və maliyyə

müəl.

N.Rəhimov

Nark.vasitələrin və psixotr. maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə

h.ü.f.d.

A.Kərimli

 

1)İnkişaf və sosial hüquqlar

müəl.

Ş.Məmmədrzalı

2) Yuvenal ədliyyə

müəl.

S.Əliyev

 

 

Avropa gömrük

hüququ

müəl.

O.Məhərrəmov

 

09.01.19

14.00

AR

qanunvericilik texnikası

h.ü.f.d

F. Seyidov

 

Diffamasya və media hüququ

h.ü.f.d.

B.Məhərrəmov

 

Ayrı-ayrı kateqoriya mülki  işlərə baxılpros.xüs.

h.ü.e.d.

M.Mövsümov

 

Cin.istintaqının kriminalistik təminatı problemləri

dos.

İ.Abbasova

 

 

 

Xarici dövlətlərin cinayət qanunvericiliyi (ABŞ və Avropa ölkələri)

dos.

N.Mehdiyev

 

Ətraf mühitin beynəl hüquqi mühafizəsi

prob

dos.

F.Zeynalov

 

 

 

Konstitusion  nəzarət

dos.

R.İsmayılov

 

 

Ayrı-ayrı kateqoriya mülki  işlərə baxılpros.xüs.

h.ü.e.d.

M.Mövsümov

 

Konstitusion  nəzarət

dos.

R.İsmayılov

 

 

Cin.istintaqının kriminalistik təminatı problemləri

h.ü.e.d.

M.Mustafayev

 

Ətraf mühitin beynəlxalq hüquqi mühafizəsi problemləri

h.ü.f.d.

C.Hacıyev

KİV hüququ

h.ü.f.d.

G.Ələsgərova

Rəqabət hüququ

h.ü.f.d.

E.Qocayev

 

Xəzər dənizində enerji hüququ

müəl. A.Cəfərova

 

 

Soyqırım və insanlıq əleyhinə cinayətlər

müəl. Ü.Xələfova

 

 

 

Miqrant və qaçqınların hüquqları

müəl.

L.Əlizadə

Avropa ətraf

mühit hüququ

müəl.

Q.Qocayev

16.01.19

14.00

 

 

Müqayisəli

hüquqşünaslıq

Dos.S.Mirzəyev

 

 

İnformasiya təhlükəsizliyinin hüquqi əsasları

müəl.

O.Məhərrəmov

 

 

 

Məhdud əşya hüququ

Dos.

İ.Vəliyev

 

 

Cinayət müh\ icraatında

məhkəmə sübutları

prof.

F.Abbasova

 

Müharibə cinayətləri

dos.

E.Muradov

 

Beynəlxalq

turizm hüququ

dos.

B.Hacıyev

 

İnzibati-hüquqi rejimlər

b/m Q.Əlibəyli

 

 

 

 

Məhdud əşya hüququ

dos.

F.Mirzəyeva

 

 

 

İnzibati-hüquqi rejimlər

b/m Q.Əlibəyli

 

 

 

Cinayət hüququnda cəzanın nəzəri probl.

dos.

K.Nəzərova

 

Beynəlxalq

turizm hüququ

dos.

B. Hacıyev

 

 

İnformasiya təhlükəsizliyinin hüquqi əsasları

müəl.

O.Məhərrəmov

 

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı hüququ

PhD

Florian Riehl

Dəniz üzrə malların daşın/tərəflərin nizamnaməsi

müəl.

G.Ələkbərli

 

Müasir kriminalistikanın

aktual probl.

müəl.

F.Mövsümov

Beynəlxalq insan hüquqları və QHT-lər

h.ü.f.d.

M.Quluzadə

Avropa maliyyə

hüququ

müəl.

F. Əlizadə

23.01.19

14.00

 

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin dövlət və hüququ

dos.

T.Zeynalova

 

İnternet hüququ h.ü.f.d.

A.Səfixanlı

 

 

Rəqabət hüququ

h.ü.f.d.

M.Yolçiyev

 

 

Kriminalistik ekspertizanın müasir problemləri

dos.

B.Əsgərov

 

Müasir kriminalistikanın aktual probl.

dos.

B.Əsgərov

 

Beynəlxalq xüsusi hüququn  aktual  problemləri

dos.

Ə.Məmmədov

 

 

İnformasiya hüququ

h.ü.e.d

R.Aslanov

 

 

Rəqabət hüququ

h.ü.f.d.

M.Yolçiyev

 

 

İnformasiya hüququ

h.ü.e.d

R.Aslanov

 

 

Cinayət müh\ icraatında

məhkəmə sübutları

dos.

M.Qasımova

 

 

Beynəlxalq xüsusi hüququn  aktual  problemləri

dos.

T. Hüseynov

 

İnternet hüququ

h.ü.f.d.

A.Səfixanlı

Beyn. vergi hüququ

h.ü.f.d.

G. Sadıyeva

Təbii ehtiyatlar

hüququ

h.ü.f.d.

G. Vəliyeva

 

 

Cinayət yolu ilə əldə edil. pul vəsaitlər. və ya digər əmlakı leqallaş ilə mübarizə

h.ü.f.d.

A.Kərimli

Bey. insan hüquqları

və humanit. hüquq

normaları

h.ü.f.d.

H.Hacıyev

 

 

Avropa cinayət

hüququ

müəl.

N.Nuri

 

28.01.19

14.00

Hakimiyyətlərin bölünməsi konsepsiyası

dos.

S.Mirzəyev

 

İnformasiya sahəsində hüquqi məsuliyyət

prof.

Ə.Rzayev

Sosial təminat

hüququnun problemləri

prof.

M.Əliyev

1) İstintaq hərəkət.praktik.

Dos.İ.Abbasova

2) Cin.prosesində

ittiham funksiy. probl.

dos.X.Vəliyev

İnsan alverinə qarşı beyn. və milli mübarizə

müəl.

M. Şəfiyev

Xəzər dənizinin beynəlxalq hüquqi problemləri

dos.

F.Zeynalov

 

Konstisusion məsuliyyət

prof.

Ə.Rzayev

 

Sosial təminat

hüququnun problemləri

dos.

L.Əsgərova

Konstisusion məsuliyyət

prof.

Ə.Rzayev

Kriminalistik ekspertizanın müasir probl.

dos.

R.Quliyeva

Xəzər dənizinin beynəlxalq hüquqi problemləri

prof.

R.Məmmədov

İnformasiya sahəsində hüquqi məsuliyyət

dos.

R.İsmayılov

 

 

 

Beynəlxalq bank

hüququ

müəl. E.Hüseynov

 

 

 

Təbii qaz və neft müqavilələri

müəl.

H. Əliyev

İnsan alverinə qarşı beynəlxalq və milli mübarizə

h.ü.f.d.

Q.Xəlilov

 

İnsan hüquqları sahəsində milli fəaliyyət

h.ü.f.d.

A.Səfixanlı

 

1)Avropa energetika hüququ

müəl.H. Əliyev

2) Avropa nəqliyyat hüququ

müəl.N.Rəhimov

31.01.19

14.00

 

Siyasi və hüquqi təlimlər tarixinin problemləri

dos.

T.Zeynalova

 

 

Elektron dövlət

h.ü.f.d.

G.Rzayeva

 

Beynəlxalq biznes

əqdləri

müəl.

N.Orucov

 

 

Mülkiyyət əleyhinə cinayətlər

h.ü.f.d.

H.Cəfərov

 

Transmilli cinayətlərə görə cəzanın nəzəri və prak. prob.

prof.

Ş.Səmədova

 

 

1)Bey.investisiya və enerji hüququ

prof.

Ə.Sadıqov

2)Bey. gömrük hüququ

dos.

G.Abbasov

 

 

Seçki

hüququ

b/m

E. Nəsirov

 

 

Beynəlxalq biznes

əqdləri

müəl.

N.Orucov

 

 

 

Seçki

hüququ

b/m

E. Nəsirov

 

1)İstintaq hərəkət.

praktikası

Prof.

K.Səlimov

2) Apellyasi və kassasiya instansi məhkəmələrin icraatı

dos. Q.Cəfərov

 

 

Beyəlxalq nəqliyyat  hüququ

h.e.d

E.Əliyev

 

 

Diffamasya

və media

hüququ

h.ü.f.d

G.Ələsgərova

 

 

Neft və qaz hüququ

müəl.

H. Əliyev

 

 

Dəniz, enerji hüq-da və beyn. əməliyyatlarda mübahis. alter. həlli

müəl.

H.Əliyev

 

Xarici dövlətlərin cinayət qanunvericiliyi (ABŞ və Avropa ölkələri)

h.ü.f.d.

H. Nağdəliyev

 

Ayrı-ayrı qrupların hüquqları

h.ü.f.d

N. Ələkbərova

 

Avropa xüsusi

hüququ

müəl.

A.Zeynalova