«TƏSDİQ EDİRƏM»

BDU-nun ELM VƏ İNNOVASIYALAR ÜZRƏ PROREKTORU HÜQUQ  FAKÜLTƏSİ İMTAHAN CƏDVƏLİ

Aydın Kazımzadə

" " 2019-cu il 2019-2020-ci TƏDRİS İLİ ( II semestr)

MAGİSTRATURA                                            I KURS

(Yaz-2)

 

 

 

A Z Ə R B A Y C A N    B Ö L M Ə S İ

 

GÜN

 

 

Dövlət və hüquq nəzərriyəsi və tarixi

 

 

Dövlət hüququ

 

İnzibati hüquq, inzibati proses, iqtisadi və maliyyə hüququ

 

 

Mülki və təsər- rüfat hüququ

 

 

Əqli mülkiyyət hüququ

 

 

Əmək hüququ; sosial təminat hüququ

 

 

Turizm hüququ

 

Cinayət hüququ, cinayət prosesi, krimialistika və məhkəmə ekspert.

 

 

Transmilli cinayət hüququ

 

 

Beynəlxalq hüquq

 

 

İnformasiya hüququ

 

 

Tibbi hüquq

 

 

İdman hüququ

 

 

10.06.2020

A v r o p a    m ə h k ə m ə si    p r e s e d e n t    h ü q u q u (20 tələbə)

A v r o p a    m ə h k ə m ə si    p r e s e d e n t    h ü q u q u (20 tələbə)

Ş . M ə m m ə d r z a l ı

Ş . M ə m m ə d r z a l ı

10:00

14:00

 

17.06.202

0

A l i     m ə k t ə b i n p e d a q o g i k a s ı (20 tələbə)

A l i     m ə k t ə b i n p e d a q o g i k a s ı (20 tələbə)

N . İ m a m v e r d i y e v a

N . İ m a m v e r d i y e v a

10:00

14:00

 

 

23.06.2020

H ü q  u q     f ə l s ə f ə s i (20 tələbə)

H ü q  u q    f ə l s ə f ə s i (20 tələbə)

E . Ə l i y e v

E . Ə l i y e v

10:00

14:00

 

30.06.2020

Müasir hüquq tarixinin problemləri (2 tələbə)

 

Dövlət qulluğu (3 nəfər)

 

Beynəlxlaq bank hüququ (3 nəfər)

 

Beynəlxlaq əqli mülkiyyət hüququ

(3 nəfər)

 

Əqli mülkiyyət hüququ və ÜTT (4 nəfər)

Əmək mübahisələri və onların həlli qaydalrı (3 nəfər)

 

Xarici ölkələrin turizm qanun vericiliyi

(2 nəfər)

Cinayət

istintaqının q/ənənəvi

üsullarıən tətbiqi problemi

(3 nəfər)

 

İnsan hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsinin aktual problemləri

(5 nəfər)

Müasir beynəlxalq

hüquqda əhali və miqrasiya və əhali problemləri

(4 nəfər)

İnformasiya hüququ nəzəriyyə və praktika

(3 nəfər)

 

Genetika və konfidensiallıq (2 nəfər)

İdman sferasında

idarəetmənin hüquqi tənzimlənməsi

(3 nəfər)

E.Nəbiyev

Ə.Rzayev

H.Qəmbərov

Ə.Məmmədov

G.Vəliyeva

A.Qasımov

Q.Xəlilov

İ.Abbasova

G.Rzayeva

Ə.Allahverdiye

D.Qənbərov

H.Babayev

A.Səfərov

10:00

14:00

14:00

14:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

 

03.07.2020

 

Hüququn resalizəsi problemləri (2 tələbə)

Bələdiyyə hüququnun müasir problemləri (3 nəfər)

İqtisadiyyatın inzibati- hüquqi tənzimlənməsi (3 nəfər)

Mülkiyyət üzərində sərəncamvermə öhdəliyi əmələ gətirən müqavilələr

(3 nəfər)

 

 

Patent hüququ

(4 nəfər)

Əmək hüququnda əmək haqqında

müqavilələr (3 nəfər)

Turizm sferasında

idarəetmənin hüquqi tənzimlənməsi (2 nəfər)

 

I instansiya məhkəməsində

cinayət içləri üzrə məhkəmə icraatı (3 nəfər)

 

Koorupsiya əleyhinə mübarizə (5 nəfər)

1) Beynəlxlaq məhkəmə sistemi və

prosesi

2) Beynəlxlaq mübahisələrin

beynəlxlaq hüquqi həlli problemləri

(4 nəfər)

 

İnformaiya texnologiyalarını n hüquqi

problemləri

(3 nəfər)

 

 

Bioetika

(2 nəfər)

 

Beynəlxalq idman hququ (3 nəfər)

S.Mirzəyev

S.Əliyev

G.Məmmədli

N.Baxşıyeva

N.Abiyeva

Z.Cəfərov

A.Cəbiyeva

Ə.Qasımov

M.Bayramova

Z.Axundova

T.Vəliyev

Q.Əlibəyli

G.Hacıyeva

F.Haqverdiyev

10:00

14:00

14:00

14:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

 

07.07.2020

Hüquq pozuntusu və hüquqi məsuliyyət

(2 tələbə)

 

Konstitusiya qurluşunun əsasları

(3 nəfər)

 

Dövlət qulluğu (3 nəfər)

 

 

Ümumi öhdəlik hüququ

(3 nəfər)

 

Müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlar

(4 nəfər)

 

Sosial təminat hüququnun problemləri

(3 nəfər)

Turizm sferasında beynəlxalq müqavilələr (2 nəfər)

1)Cəza-icra hüququnun nəzəri problemləri 2)Şəxsiyyət

əleyhinə cinayətlər

(3 nəfər)

1)Beynəlxalq cinayət prosesi 2)Əməliyyat axtarış hüququnun nəzəri və praktiki problemləri

(5 nəfər)

 

 

Avropa İttifaqı hüququ

(4 nəfər)

İnformasiya hüququnun beynəlxalq aspektləri və müqayisəli hüquq

(3 nəfər)

 

AR səhiyyə qanun vericiliyi E.Qəzvinova

(2 nəfər)

 

Xarici ölkələrin idman qanunvericiliyi (3 nəfər)

F.Seyidov

P.Rzayeva

R.Aslanov

R.Bayramov

Ş.Yusifov

M.Əliyev

N.Mehdiyev

S. M.Bayramova Rzayeva

A.Atakişi K.Səlimov

N.Fərziyeva

G.Rzayeva

E.Qəzvinova

Q.Zamanov

10:00

14:00

14:00

14:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Hüquq fakültəsinin dekanı                                     Əmir Əliyev

Təsdiq edirəm”

BDU-nun Elm və İnnovasiyalar üzrə prorektoru

Hüseyn Məmmədov “ 2020-ci il

Hüquq fakültəsi

2019-2020-ci TƏDRİS İLİ (II semestr) MAGİSTRATURA İMTAHAN CƏDVƏLİ 
I KURS (yaz-2)

 

B

RUS BÖLMƏSI

İNGILIS BÖLMƏSI

ALMAN

GÜN

Dövlət və hüquq nəzərriyəsi və tarixi

Dövlət hüququ

Cinayət hüququ, cinayət prosesi, krimialistika və məhkəmə ekspert.

Beynəlxalq hüquq

Mülki və təsərrüfat hüququ

Əqli mülkiyyət hüququ

Inzibati hüquq, inzibati proses,

iqtisadi və maliyyə hüququ

Kommersiya hüququ

Dəniz və enerji hüququ

Transmilli cinayət hüququ

İnsan hüquqları

İnformasi ya   hüququ

Avropa hüququ

Tibbi hüququ

Avropa hüququ

10.06.2020

Avropa məhkəməsi presedent hüququ (9 nəfər)

Hüquq elminin tarixi və metodologiyası (21 nəfər)

Hüquq elminin tarixi və metodologiyası (20 nəfər)

Nigar Ələkbərova

Sünbül Turabova

Sünbül Turabova

10:00

10:00

14:00

17.06.

2020

Ali məktəb pedaqogikası (9 nəfər)

Avropa məhkəməsi presedent hüququ (21 nəfər)

Avropa məhkəməsi presedent hüququ (20 nəfər)

Nübar Muxtarova

Şahin Məmmədrzalı

Şahin Məmmədrzalı

14:00

10:00

14:00

23.06.

2020

Hüquq fəlsəfəsi (9 nəfər)

Ali məktəb pedaqogikası (21 nəfər)

Ali məktəb pedaqogikası (20 nəfər)

Tuqay Əliyev

Gülnarə Kərimova

Gülnarə Kərimova

10:00

10:00

14:00

30.06.2020

Müasir hüquq tarixinin problemləri (1 nəfər)

Bələdiyyə hüququnun müasir problemləri (2 nəfər)

Cinayət

istintaqının q/ənənəvi

üsullarıən tətbiqi problemi

(3 nəfər)

Beynəlxlaq məhkləmə sistemi

və prosesi

(2 nəfər)

Sığorta hüququ (1 nəfər)

Patent hüququ (2 nəfər)

Beynəlxlaq bank hüququ (4 nəfər)

1)Beynəlxalq biznes əqdləri 2)

Mübahisələrin alternativ həlli (4 nəfər)

Ekoloji

çitklənməyə nəzarət və ətraf mühit hüququ (6 nəfər)

Beynəlxalq cinayət

tribunalları (3 nəfər)

1.İnsan hüquqları və informasiya azadlığı 2)Bioetika və tibbi hüquq

(5 nəfər)

İnformasiya hüququnun beynəlxalq aspektləri və müqayisəli hüquq

(3 nəfər)

Avcropa Birliyi

insatutları (9 nəfər)

Bioetika (1 nəfər)

Avcropa Birliyi

insatutları (2 nəfər)

E.Nəbiyev

S.Əliyev

K.Səlimov

U.Usubova

M.Yolçiyev

A.Quliyeva

A.Cəfərova

Ə.Əliyeva R.Mirzəyev

G.Vəliyeva

R.Rüstəmov

Ş.Məmmədrzalı P.Bayramova

L.Ələsgərzadə

A.Məmmədova

R.Yusifbəyli

Y.Məmmədova

14:00

10:00

10:00

10:00

10:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

03.07.2020

Hüquq pozuntusu və hüquqi məsuliyyət

(1 nəfər)

Konstitusiya qurluşunun əsasları

(2 nəfər)

Cəza-icra hüququnun nəzəri problemləri (3 nəfər)

Avropa ittifaqı hüququ

(2 nəfər)

Ümumi öhdəlik hüququ (1 nəfər)

Müəllif hüququ və əlaqəli hüquqlar (2 nəfər)

Dövlət qulluğu (4 nəfər)

BXH aktual problemləri

(4 nəfər)

1) Dəniz hüququnda beynəxalq konvensiyalar

2) Beynəlxlaq maliyyə və enerji

əməliyyatları

(6 nəfər)

Korrupsiya əleyhinə mübarizə (3 nəfər)

İnsan hüquqlarının avropa sistemi

(5 nəfər)

İnformasiy a hüququ: nəzəriyyə və praktika (3 nəfər)

1)Avropa ticarət hüququ 2)Avropa vergi hüququ

(9 nəfər)

AR

səhiyyə qanun vericiliyi

Avropa hüququnun milli hüququa təsiri

(2 nəfər)

S.Mirzəyev

P.Rzayeva

C.Quliyev

K.Səlimov

R.Bayramov

A.Talıbov

O.Məhərrəmov

G.Kərimov

S.Eyvazova

N.Nihal

E.Musayev

F.Cəbrayıllı

H.Hacıyev

S.Eyvazova M.Paşayeva

N.Ələkbər ova

Y.Məmmədova

14:00

10:00

10:00

10:00

10:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

10:00

14:00

14:00

07.07.2020

Hüuquqn realizəsi prob.

(1 nəfər)

İnsan hüquqlarının dövlətdaxili müdafiə mexanizmləri

(2 nəfər)

I instansiya məhkəməsində

cinayət işləri üzrə məhkəmə icraatı (3 nəfər)

Müasir b/h-da əhali və miqrasiya (2 nəfər)

Mülkiyyət üzərində sərəncamvermə öhdəliyi əmələ gətirənmüqavilələr

(1 nəfər)

Əqli mülkiyyət hüququ və

ÜTT

(2 nəfər)

İqtisadiyyatın inzibati-hüquqi tənzimlənməsi (4 nəfər)

Beynəlxlaq əqli

mülkiyyət hüququ

(4 nəfər)

Dəniz hüququ II (Xüsusi hüquq kontekstində) (6 nəfər)

İnsan hüquqlarının beynəlxalq hüquqi müdafiəsinin aktual

problemləri (3 nəfər)

Beynəlxalq insan hüquqları hüququ praktika

(5 nəfər)

Elektron Kommersi ya hüququ (5 nəfər)

Avropa hüququnu n milli hüququa təsiri

(9 nəfər)

Genetika və   konfidens iallıq

(1 nəfər)

Avropa ticarət hüququ (2 nəfər)

T.Əliyev

P.Rzayeva

K.Hüseynova

Ə.Pənahova

N.Baxşıyeva

A.Cəfərova

X.Seyranov

G.Sevdimalıyeva

N.Rəhimov

Z.Vəliyeva

Z.Vəliyeva

G.Rzayeva

L.Məmmədova

H.Babayev

Ş.Şükürov

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

14:00

14:00

14:00

14:00

10:00

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

Hüquq fakültəsinin dekanı                                              Əmir Əliyev