Mübariz Həsrət oğlu Mustafayev

Hüquq üzrə elmlər doktoru

Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrasının dosenti

İş telefonu:  (+99412) 4387201

Mob.: (+99455) 2943322

E-mail: [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


 • 1967-ci ildə Bərdə rayonunun Qaradırnaq kəndində anadan olub.
 • 1985-ci ildə Qaradırnaq kənd orta məktəbini bitirib
 • 1985-1987-ci illərdə Latviyanın Prekule şəhərində hərbi xidmətdə olub
 • 1990-1995-ci illərdə BDU-nun Hüquq fakültəsində təhsil alıb
 • 1995-... Kriminalistika kafedrasında laboratoriya müdiri, müəllim, dosent əvəzi
 • 2000-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1995-cı ildə BDU-nun Hüquq fakültəsini  bitirib.
 • 2000-ci ildə “Fərariliyin istintaq metodikası və qarşısının alınması” mövzusunda dissertasiya müdafə edərək  hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
 • 2014-cü ildə isə “Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən ədalət mühakiməsi əleyhinə törədilən cinayətlərin istintaqı metodikasının problemləri (Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında)” mövzusunda dissertasiya müdafə edərək  hüquq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1987-1990 – Bərdə rayonu Nizami adına kolxoz
 • 1995 – Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrasında laboratoriya müdiri, müəllim,
 • dosent, BDU

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kriminalistika, Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, Məhkəmə ekspertizası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

KİTABLAR:


 1. Философско-правовые проблемы методики расследования отдельных видов преступлений, Баку, 2008, 188 c.
 1. Методологическо-правовые основы криминалистической методики расследования преступлений против правосудия, совершенных работниками правоохранительных органов. М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2009, 160 c.
  1. IX, XLI, XLII fəsillər.
 1. Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı: Hərbi nəşriyyat, 2011, 336 s. (həmmüəllifliklə)

MƏQALƏLƏR

 1. К идее формирования новой юридической науки — сыскологии // Оперативник (сыщик). 2018. № 1 (54), с. 3-8.
 2. Понятие криминалистической характеристики преступной деятельности и ее взаимосвязь с предметом криминалистики. 2-я часть / Пробелы в Российском законодательстве, М., 2016, № 8, стр. 92-98
 3. О некоторых проблемах использования оперативно-розыскной информации в уголовном судопроизводстве // Пробелы в российском законодательстве. М., 2017, № 4, с.68-76.
 4. Понятие криминалистической характеристики преступной деятельности и ее взаимосвязь с предметом криминалистики. 1-я часть / Пробелы в Российском законодательстве, М., 2016, № 8, стр. 298-307
 5. Cinayət hüququnun prinsipləri və ədalətli müdafiə hüququnun təmin edilməsi // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Bakı. 2013. № 4, səh. 126-131
 6. Признаки принципов уголовного процесса и их детерминирующее значение для криминалистической методики // Məhkəmə ekspertizasının, kriminalistika və kriminologiyanın aktual problemləri., Bakı, 2005, №42, səh.76-88
 7. Обусловленность принципов уголовного процесса идеей права // Qanun. Bakı, 2005, №8, s. 47-56
 8. Нищета методологии в современных политико-правовых исследованиях // Qanun. Bakı, 2006, №12, s. 6-16
 9. Конституция как главный правовой детерминант криминалистической методики расследования преступлений против правосудия (Общие положения) // Qanun.Bakı, 2007, №9, s. 122-125

10.  Роль уголовно-правовых норм в создании условий, необходимых для реализации духовно-причинной детерминации в социальных системах // Məhkəmə ekspertizasının, kriminalistika və kriminologiyanın aktual problemləri. Bakı, 2007, №45, s.106-116

 1. Роль уголовно-процессуальных норм в реализации духовно-причинной детерминации в социальных системах // Məhkəmə ekspertizasının, kriminalistika və kriminologiyanın aktual problemləri. Bakı, 2007, №46, s.86-99
 2. О некоторых проблемах методологии юридической науки // Пробелы в Российском законодательстве 2012, стр.52-58
 3. Криминалистическая характеристика преступной деятельности // Бизнес в законе, М., 2011, № 5, стр. 87-94
 4. Субъективная сторона преступления как детерминант эффективности криминалистической методики // Пробелы в Российском законодательстве, М., 2011, № 6, стр. 257-260
 5. Элементы криминалистической характеристики преступной деятельности, против правосудия, совершенной работниками правоохранительных органов // Пробелы в Российском законодательстве, М., 2011, № 5, стр. 189-195.
 6. Состязательная форма и объективная  истина // «Черные дыры» в Российском  За-конодательстве. М., 2007, №1,  стр.187-193
 1. Криминалистическая характеристика преступления (отдельные тезисы) // Оперативник(сыщик), М., 2005, №5, стр.52-54
 2. Интерпретация философской характеристики объективной истины  в уго-ловном процессе // «Черные дыры» в Российском За-конодательстве. М., 2006, №12, стр.121-128
 3. Объект и предмет преступлений против правосудия, совершаемых работниками правоохранительных органов //Qanun . Bakı, 2004, №1, səh. 56-63