Mehman Novruzəli Səmədov

 

Hüquq elmləri namizədi, dosent.

Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasının dosenti

İş telefonu: +99412 5390484

E-mail:[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 15 iyun 1972-cı ildə Sabirabad rayonunun Qalağayın kəndində anadan olub;
 • 1979-1989-cü illərdə Yuri Qaqarin adına 2 saylı Sabirabad şəhər rus orta məktəbində oxuyub;
 • 1989-1990-cı illərdə Voronej Dövlət Universitetinin və 1990-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb;
 • 1994-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində müəllim, 2008-ci ildən dosent vəzifələrində çalışıb;
 • 2000-ci ildə Qrodno Dövlət Universitetində (Belorus Respublikası) “Dövlətin yurisdiksiyasında beynəlxalq-hüquqi normaların implementasiyası” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır;
 • Hal-hazırda Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır;
 • Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2000-ci ildə Qrodno Dövlət Universitetində “Dövlətin yurisdiksiyasında beynəlxalq-hüquqi normaların implementasiyası” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
 • 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ı tərəfindən dosent elmi adı verilmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-2009 - Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyasının üzvü;
 • 1994-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində müəllim, 2008-ci ildən dosent vəzifələrində çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və beynəlxalq hüquq;
 • Hüquq fəlsəfəsi;
 • Xarici ölkələrin hüquq tarixi;
 • Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi;
 • Hüquq elminin aktual problemləri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Azərbaycanda beynəlxalq hüquq normalarının milli-hüquqi implementasiyası prosesinin vəziyyəti // “Azərbaycan XXI əsrin astanasında” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 1997, səh. 59-61. (rus dilində).
 • Beynəlxalq hüquqi normaların Azərbaycanda implementasiya mexanizminin üsulları problemi / Gənc alim və aspirantların respublika konfransının tezisləri. Humanitar və ictimai elmlər seriyası. Bakı: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 1997, səh. 59-60. (rus dilində).
 • Beynəlxalq hüquq Azərbaycan Respublikası qanunvericilik sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi / “Azərbaycan XXI əsrin astanasında” mövzusunda İkinci respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 1998, səh.606-608. (rus dilində).
 • Beynəlxalq hüquqi normaların dövlətdaxili implementasiya mexanizminin təkmilləşdirilməsi problemi / Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Humanitar və sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 1998, səh.115-116. (rus dilində).
 • Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin növləri / Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2008, səh. 27-30.
 • Azərbaycan Respublikasının qanunlarının nisbəti / “Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri” 10 dekabr beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. I-ci cild. Bakı: “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2013, səh. 19-22. (rus dilində).

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Beynəlxalq müqavilə və məhkəmə təcrübəsi // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2005, № 1, səh. 80-89. (rus dilində).
 2. Beynəlxalq müqavilə və Konstitusiya // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2006, № 2, səh. 66-74. (rus dilində).
 3. Beynəlxalq müqavilə normativ müqavilənin növü kimi // Azərbaycan hüquq jurnalı, 2006, № 2, səh. 13-20. (rus dilində).
 4. “Avropa Məhkəməsi hüququ” ilə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin qarşılıqlı nisbətinin bəzi aspektləri // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2006, № 3, səh. 41-49. (rus dilində).
 5. Beynəlxalq müqavilə və Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti ordanlarının aktları // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculumunun aktual problemləri. 16-cı buraxılış, Bakı, 2006, s. 437-440. (rus dilində)
 6. Beynəlxalq hüququn milli konstitusiya ədliyyə orqanları tərəfindən tətbiqinə dair // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculumunun aktual problemləri. 18-ci buraxılış, Bakı, 2007, səh. 18-22. (rus dilində).
 7. “İnsan hüquqları və əsas azadlıqlarının müdafiəsi haqqında” Konvensiyadakı müddəaların və Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təcrübəsinin tətbiqinə dair // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculumunun aktual problemləri. 17-ci buraxılış, Bakı, 2007, səh. 15-22. (rus dilində).
 8. Avropa Məhkəməsinin “presedent hüququ” və Azərbaycan Respublikasının hüquq sistemi // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2007, № 2, səh. 5-14. (rus dilində).
 9. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətinin hüquqi əsasları // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2007, № 3, səh. 21-29. (rus dilində).

10.  Azərbaycan Respublikasında hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquqi prinsiplərin qüvvəsi // Qanunçuluq, 2007, № 4, səh. 28-31.

11.  Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin növləri probleminə dair // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2008, № 4, səh. 45-57. (rus dilində).

12.  Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hökumətlərarası müqavilələri // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2010, № 4, səh. 15-27. (rus dilində).

13.  Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələri // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2011, № 3, səh. 31-44. (rus dilində).

14.  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin normativ fərmanları // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2013, № 2, səh. 14-24. (rus dilində).

KİTABLAR

 1. Dövlətin yurisdiksiyasında beynəlxalq-hüquqi normaların implementasiyası. Bakı: “Еlm və həyat”, 2002, 156 səh. (rus dilində).