Məleykə Bayramova

Məleykə Bayramova
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

İş telefonu:538-72-65
E-mail: maleyka–[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
24 avqust 1959- cu ildə Azərbaycan Respublikası Saatlı rayonunda anadan olmuşdur. 1965-1975-ci illərdə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 19 saylı orta məktəbdə oxumuşdur. 1977-1983-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) hüquq fakültəsinin axşam şöbəsində hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil almış, «Cinayətin motivi» mövzusunda diplom işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edərək, universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1984 –cü ildən namizədlik dissertasiyası üzərində işləyərək, Bakı Dövlət Universiteti cinayət hüququ kafedrasında saat hesabı, 1993-cü ildən isə ştat üzrə müəllim , 1997-ci ildən baş müəllim, 2002-cü ildən dosent əvəzi, 2003-cü ildən isə dosent vəzifəsində çalışır. 1997-2003-cü illərdə həmçinin özəl Bakı Biznes Universitetinin hüquq kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir.1.09.2008-ci il tarixdən universitetdaxili əvəzçilik yolu ilə 0,5 ş.v. üzrə BDU «Gənc istetdalar» liseyində təşkilati işlər üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışır.
Ailəlidir, bir oğlu var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1977-1983, Bakı Dövlət Universiteti, hüquqşünas
«Dövlət və ictimai əmlakın xırda talanına görə məsuliyyət : kriminallaşdırma və dekriminallaşdırma problemləri» 1994,hüquq elmləri namizədi
2002 ci ildən dosent əvəzi, 2003-cü ildən dosent


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1975-1976-cı illərdə Yeni Kitab Mətbəəsi, 1976-1979-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Prokurorluğu, 1979-cu ildən BDU cinayət hüququ kafedrası.
1979-cu ildən BDU cinayət hüququ kafedrası.
cinayət hüququ (ümumi hissə), şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər,
32 məqalənin, 13 metodik vəsait və proqramın müəllifidir.
4 aspiranta elmi rəhbərlik edir.
Həmkarlar İttifaqında fəal işinə görə 1988 – ci ildə ÜHMİŞ tərəfindən döş nişanı ilə, 2003-cü ildə isə «Vektor» Beynəlxalq Elm Mərkəzi tərəfindən «Azərbaycanın tanınmış xanımları» Beynəlxalq Diplomu ilə təltif edilmişdir.


TƏDQIQAT SAHƏSI
Mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər. Özgə əmlakını talama cinayətləri.


BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

AMEA və BMT İP – nin «Qender inkişafda» qürumu ilə birgə keçrilən «Qender: qadın probleminin yeni mərhələsi» elmi – praktik konfransı

"Hüquq elminin müasir problemləri" mövzusunda beynəlxalq konfrans

"Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri" mövzusunda beynəlxalq elmi praktiki konfrans

 

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

-Уголовная ответственность за  мелкое хищение  государственного или общественного имущества// Сборник научных трудов «Уголовно-правовая охрана экономической системы СССР». Москва, 1987, с.86-89

- О квалификации преступлений сопря­жен­­­ных с разуком­плектованием сельско­хозяйственных ма­шин//«Сосиалистганунчулуьу», 1988, №3, с.46-51

- Sosialist mülkiyyətinin xırda oğurluğu barədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə dair // Tem. məcmuə «Cinayət və cinayət prossesual qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi məsələləri». BDU, 1990, s. 20-27

- Cinayət Məcəlləsinin Modeli layihəsində mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlər fəslinə dair//«Qanunçuluq» jurnalı, 1996, №11, s. 20-23

- О понятии хищения государственного или общественного иму­­щества//«Ганун» журналы, 1997, №2, с.24-28

- Qadın cinayətkarlığı: sosioloji və bioloji problemlər// AMEA və BMT İP-nin «Cender inkişafda» qurumu ilə birgə keçirdiyi «Cender: qadın probleminin yeni mərhələsi» Respublika elmi praktik konfransın materialları. Bakı, 1998, s. 32-35(tezis)

- Qadın cinayətkarlığında sosioloji və bioloji problemlər barədə,«Qanun» jurnalı 1998, №8, s.22-23(məqalə)

- AR cinayət hüququ (xüsusi hissə) kursunun öyrənilməsinə dair, metodiki göstərişlər, Bakı,1998;

- Cinayət hüququnun əsasları (proqram) 2004;

- Cinayət hüququ (ümumi hissə) (proqram)2004;

- Kliniki hüquq təhsili kursu üzrə proqram     İstiqamət: şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər (azərbaycan  və rus  bölmələri üçün) proqram, Bakı, 2007;

- Təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadının öldürülməsinin tövsifi barədə, Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Bakı,2008, s.66-69;

- Dələduzluq cinayət tərkibinin xüsusilə ağırlaşdırıcı halları barədə, Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri// elmi məqalələr məcmuəsi, 2010, №1,s.116-120;

- Təqsirkara etibar edilmiş özgə əmlakını talamanın anlayışı barədə, «Hüquq elminin müasir problemləri» Beynəlxalq Konfransın tezisləri, Bakı,2010, s.162-164;

- Şəxsiyyət əleyhinə olan  cinayətlər, proqram, Bakı, 2010, 4 ç.v. ;

- К вопросу об определении объекта хищения в теории уголовного права, “Мир юридической  науки”, 2011, №9-10, с.68-72;

- О видах хищений чужого имущества по уголовному законодательству Азербайджанской Республики, Евразийский юридический журнал, 2012, № 2 ,s.11-13;

- Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməli olan şəxslər. Əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar (məqalə) Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Kommentariyası,Bakı, 2012, s.47-52; 80-92;

- Cəzanı yüngülləşdirən hallar olduqda cəzanın təyin edilməsi məsələləri barədə, “Müasir qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri”mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın materialları, Bakı, 2012 ;  və s.