Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının tədris programları

TƏDRIS PROQRAMLARI

Bakalavr və magistratura təhsil pilləsində tədris olunan bütün fənlər üzrə azərbaycan və rus dillərində AR TN-nin qrifi ilə nəşr olunmuş proqramlar vardır.

1.. Mülki prosessual hüquq kursunun proqramı. Tərtib edən M.D.Dəmirçiyeva, M.A.Mövsümov, F.A. Cabbarlı, M.O.Əliyev, Bakı. Bakı Universiteti nəşriyyatı,2009.

2.  Программа курса Гражданского процессуального права/Сост. М.Д. Дамирчиева, М.А.Мовсумов, Ф.А. Джаббарлы, М.О.Алиев.  Баку: Изд-во Бакинского Университета, 2009

3. Subyektiv hüquqların məhkəmədə müdafiəsi ixtisas kursunun proqramı. Tərtib edən h.e.d.M.D.Dəmirçiyeva, h.e.d. M.A.Mövsümov Bakı- 2008

4. Müqayisəli mülki prosessual hüquq kursunun proqramı. Tərtib edən F.A. Cabbarlı, M.O.Əliyev Bakı. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2003

5. Ayrı-ayrı kateqoriya mülki işlərə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləri ixtisas kursunun proqramı.  Tərtib edən h.e.d.M.D.Dəmirçiyeva, h.e.d. M.A.Mövsümov Bakı- İlay nəşriyyatı, 2008

6.  Maliyyə hüququ və vergiqoyma kursunun proqramı. Tərtib edən h.e.n. A.Q. Mirzəyeva,  Bakı. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2006

7. Maliyyə hüququ kursunun proqramı. Tərtib edən h.e.n. A.Q. Mirzəyeva, Bakı- 2007

8. Bank hüququ magistr tədris proqramı.Tərtib edən h.e.n. E.A.Xələfov, Bakı. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2008

9. Sahibkarlıq hüququ magistr tədris proqramı. Tərtib edən h.e.n. E.A.Xələfov, Bakı. Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2008

10. Программа курса Предпринимательского (хозяйственного) права/Сост. Э.А. Халафов Баку: Изд-во Бакинского Университета, 2008

11. Программа курса Банковского права/Сост. Э.А. Халафов, Баку: Изд-во Бакинского Университета, 2008

12. Программа курса Процессуальной особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел/Сост. М.Д. Дамирчиева, М.А.Мовсумов,  Баку-2008