mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının tədris vəsaitləri

Bakalavr təhsil pilləsində tədris olunan fənlər üzrə latın qrafikası ilə nəşr olunmuş aşağıdakı dərslik və dərs vəsaitləri vardır:

1. H.e.d. Mövsüm Mövsümov tərəfindən yazılan «Mülki prosessual hüquq» fənni üzrə dərslik isə yekunlaşmaq üzrədir.

2. dos.; h.e.n. Afət Mirzəyeva “Maliyyə hüququ” Bakı, Adiloğlu, 2008

3. dos;h.e.n. E.A. Xələfov “ Sahibkarlıq hüququ” Bakı, İlay, 2007

Magistratura təhsil pilləsində tədris olunan 2 ixtisas kursu üzrə qriflə nəşr olunmuş dərsliklər vardır:

1. DəmirçiyevaM.D. Mülkiməhkəmə icraatı. Ayrı-ayrı kateqoriyayamüliişlərə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləri. Bakı: Qanun, 2008

2. dos.; h.e.n. Afət Mirzəyeva “ Azərbaycan Respublikasının vergi hüququ” Bakı, Adiloğlu 2007