Rahim Kamil oğlu Məmmədov

 

Bakı Dövlət Universitetinin «Beynəlxalq ümumi hüquq» kafedrasının dosenti, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

İş telefonu: 539-10-05; mob: 050 330 05 02; ev tel: 3478767

E-mail: [email protected]

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1967-ci ildə Ismayıllı rayonunun Tircan kəndində anadan olub;
 • 1984-cü ildə M.Priyev adına Tircan kənd orta məktəbini bitirib;
 • 1988-1993-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil alıb;
 • 2009-2011 BDU nəzdində hüquq elmləri üzrə fəaliyyət göstərən dissertasiya Şura­sının elmi katibi.olub;
 • 2011-ci ildən BDU nəzdində fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının üzvü;
 • Evlidir, üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1988-ci ildə Bakə Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinə daxil olmuş və 1993-cü ildə həmin fakültəni hüquqşünaslıq ixtisası üzrə tam kursunu bitirib. 1998-2004-cü illərdə «Beynəlxalq ümu­mi hüquq» kafedrasının dissertantı olub. 2005-ci ildə «Beynəlxalq cinayət hüququ və Azərbaycan Res­publikasının cinayət qanunvericiliyi» mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edib, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yurisdiksiyası: nəzəri və praktiki problemlər mövzusunda bey­nəlxalq hüquq ixtisası üzrə doktorluq dissertasiya işi üzrə araşdırma aparır və onu tamamlamaq üz­rədir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 

 • 1994-1996, Ali Diplomatiya Kollecində, müəllim, baş müəllim;
 • 1996-2001, BDU Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasında müəllim, 2002-ci ildən baş müəllim, 2008-ci ildən dosent əvəzi, 2018-ci ildən dosent
 • 2009-2011, BDU nəzdində fəaliyyət göstərən dissertasiya Şurasının elmi katibi;
 • Hal-hazıra kimi BDU nəzdində hüquq elmləri üzrə Şuranın üzvü;
 • 2010-cu ildən – hal-hazıra kimi  Fakültə Metod Şuranın üzvü;
 • AR Təhsil Nazirliyinin SABAH proqramı üzrə Hüquq fakültəsi nəzdində seçilmiş xüsusi qruplarda Beynəlxalq hüquq fənni üzrə mühazirə və seminar aparır

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Beynəlxalq ümumi hüquq, Beynəlxalq cinayət hüququ, Transmilli cinayət hüququ; Bey­nəl­xalq humanitar hüquq;

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1999-2017-ci illərdə Fransa, Almaniya, Rusiya, İtaliya və d/ dövlətlərdə bir sıra kon­frans və seminarlarda iştirak etmişdir.
 • BQXK tərəfindən təşkil olunmuş Beynəlxalq humanitar hüquq üzrə seminar. Hakim qismində. Bakı, 1997
 • Ümumdünya insan hüquqlarına dair 10 dekabr 1948-ci il tarixli Bəyənnamənin 50 illiyinə həsr olunmuş elmi-proktiki konfrans.AR Baş Prokurorluğu. Bakı, 1998
 • Beynəlxalq hüquq, beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət üzrə Avropa İttifaqı çər­civə­sində xüsusi proqram. Nitsa, Fransa və Genuya, İtaliya. 1999
 • Insan Hüquqlari üzrə Avropa məhkəməsinə çıxış”elmi seminar. Bakı, 2001
 • Beynəlxalq humanitar hüquq üzrə beynəlxalq konfrans.Hakim qismində, Bakı, 2005
 • Beynəlxalq humanitar hüquq üzrə beynəlxalq konfrans. Hakim qismində, Bakı, 2006
 • Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyasında vətəndaş cəmiyyətinin və dövlət or­qan­larinin roluna həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Bakı, 2007
 • Xocalı soyqırımı:milyon imza bir tələb kitabına həsr olunmuş elmi konfrans, Bakı, 2007
 • Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyində mövcud olan boş­luq­lar və onlarin aradan qaldırılması mexanizmi mövzusunda seminar. Bakı, 2008
 • ABASEELİ- cinayət hüququ proqramı çərçivəsində ”Avropa İnsan Hüquqları Kon­ven­siyasının  2 və 3-cü maddələri”, Beynəlxalq və yerli təcrubə mövzusunda seminar. Bakı, 2008
 • Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsinin 64-cü ildönümünə həsr olunmuş "Qlo­bal­laşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans.Bakı, 2012
 • Kibercinayətkarlığa qarşı mübarizə" mövzusunda Beynəlxalq konfrans. Bakı, 2013, 16-17 fevral;
 • H.Əliyevin 90-cı il yubileyinə həsr olunmuş "Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual prob­lemləri» mövzusunda XIII Respublika elmi-praktik konfrans. Bakı, 2013, 15 may
 • «Azərbaycan Respublikasında Dəniz və enerji hüququ: beynəlxalq və milli perspektivlər» mövzusunda beynəlxalq konfrans. Bakı, 2013, 17-18 iyun
 • BQXK-nin yaranmasının 150 -illiyi ilə bağlı "Martens mütaliəsi" adlı beynəlxalq konfrans. Sankt-Peterburq, Rusiya Federasiyası, 2013, 31-may 2 iyun
 • Hüquqi şəxslərin korrupsiya cinayətlərinə dair cinayət məsuliyyəti: nəzəri və praktik prob­lemlər mövzusunda Avropa Şurasının həyata keçirdiyi treninq. Bakı, 15-16 sentyabr 2014 –cü il
 • Regional cinayətkarlığın kriminoloji tədqiqinin aktual problemləri. II Beynəlxalq konfrans. Bakı, 21 oktyabr 2014 cü il
 • AR Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Beynəlxalq antiterror təlim mərkəzinin təşkil etdiyi Nəqliyyatda təhlükəsizlik strategiyasının istiqamətləri mövzusunda konfrans. Bakı. 4 aprel 2018-ci il

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Məmmədov R.K. Beynəlxalq hüquq və cinayət hüququnun qarşılıqlı əlaqəsi. Gənc alim­lə­rin və aspirantların respublika konfransının tezisləri (humanitar və ictimai elmlər). I-ci hissə. Bakı, 1997,s.51

2. Məmmədov R.K. Beynəlxalq cinayət hüququnun yaranması və onun inki­şafının əsas cə­hət­ləri. BDU-nun 80 illiyinə dair elmi-praktiki konfransın ma­te­rialları. Bakı, 1999, s. 380-381

3. Məmmədov R.K. Beynəlxalq cinayətkarlıq problemi və dövlətlərin əmək­daşlığı. Aspi­rant­ların və gənc tədqiqatçıların VI Respublika elmi konfran­sının materialları (23-24 fevral 2000-ci il). Bakı, 2000, s. 52-53

4. Məmmədov R.K. Cinayət qanununun ərazidənkənarlıq yurisdiksiyası. Bey­nəlxalq hüquq jurnalı. Bakı, 2000, №4-5, s. 150-157

5. Məmmədov R.K. Cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində beynəlxalq təşkilatlar. Aspirant­ların və gənc tədqiqatçıların VII Respublika elmi konfransının tezis­ləri. Bakı, 2001, s.433-434

6. Məmmədov R.K. Beynəlxalq cinayət hüququ və milli cinayət hüququnun qar­şılıqlı fəaliyyəti. Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakül­təsinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları (18 dekabr 2001). Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002, s. 256-263

7. Məmmədov R.K. İnsanlıq əleyhinə cinayətlər. Azərbaycan hüquq jurnalı. Bakı, 2004, №3 (10), s.75-85

8. Məmmədov R.K. Beynəlxalq cinayət hüququ normalarının milli məhkə­mələr tərəfindən tətbiqi məsələsi. Qanunçuluq hüquq jurnalı. Bakı, 2004, № 6, s.46-51

9. Məmmədov R.K. Beynəlxalq hüququn yeni sahəsi kimi beynəlxalq cinayət hüququnun sə­ciyyəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun ak­tual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 9-cu buraxılış, Bakı, 2004, s.395-407

10. Məmmədov R.K. Beynəlxalq hüquq normalarının Azərbaycan Respub­likasının hüquq sis­temində implementasiyası. Sosial-siyası problemlər. 11-ci buraxılış, Bakı, 2004, s.437-445

11. Məmmədov R.K. Beynəlxalq cinayət hüququnun milli cinayət hüququnda implemen­tasi­ya­­sının spesifikası. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 10-cu buraxılış, Bakı, 2004, s.494-509

12. Məmmədov R.K. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzər­də tutulan mü­haribə cinayətlərinin transformasiya vəziyyəti haqqında. Azər­baycan Respublikasında döv­l­ət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 19-cu buraxılış. Bakı, 2007, s. 488-494

13. Məmmədov R.K. Beynəlxalq cinayət hüququnun prinsiplərinin Azərbaycan Respub­lika­sının Cinayət Məcəlləsində əks olunması. Dünyaya baxış, Elmi nəzəri praktiki jurnal, №7, Bakı, 2007,s. 158-171

14. Məmmədov R.K., Əşrəfzadə E.Ü. Cinayət hüquqi yurisdiksiya və beynəl­xalq hüquq. Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatlar və beynəlxalq hü­quqi əməkdaşlıq məsələləri mövzusunda Elmi-praktik konfransın proqramı. Bakı, 2007, s. 147-151

15. Məmmədov R.K. Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının (NATO) əsas məq­səd və isti­qamətlərinin daxili transformasiyası XXI yeni təhlükələri kontekstində. №8 (014) noyabr 2007. Diplomatiya və hüquq. Bakı, 2007, s.7-11

16. Məmmədov R.K. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində sülh əleyhinə cina­yətlər. 10 dekabr 1948-ci il tarixli İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyənnamənin qəbul edilməsinin 60 illik yubleyinə həsr edilmiş «Qloballaşma və insan hüquqları» mövzusunda elmi-praktiki konfransın materialları. Bakı, 2008, s.69-71

17. Məmmədov R.K. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində bəzi beynəlxalq xarakterli cinayətlərin transformasiyası haqqında. Beynəlxalq hüquq və inteq­rasiya problemləri (elmi-anali­tik və praktiki jurnal), 2008, №3 (15), s.108-119

18. Məmmədov R.K. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində bey­nəlxalq terroriz­min təzahürü olan cinayətlərin transformasiyası haqqında. Azərbaycan Prokurorluğu. Elmi-praktiki jurnal. № 4,2008, s.79-85

19. Məmmədov R.K. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Statutunda nəzərdə tutulan cəza tədbirləri və onların təfsiri. 10 dekabr 1948-ci il tarixli İnsan Hü­­quqları haqqında Ümumi Bəyənnamənin qəbul edilməsinin 60 illik yub­leyinə həsr edilmiş «Qloballaşma və insan hüquqları» mövzusunda elmi-prak­tiki konfransın materialları. Bakı, 2008, s.71-74

20. Мамедов Р.К.,  Юсубова У.М. Соотношение международного уголов­ного права с правом прав человека, национальным уголовным правом, международным правом и другими отраслями права // 10 dekabr 1948-ci il tarixli İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyənnamənin qəbul edilməsinin 61 illik yubleyinə həsr edilmiş «İnsan hüquq­ları sahəsində Azərbaycan Res­publikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin yeni inki­şaf tendensiyaları» mövzusunda Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2009, s.97-102

21. Məmmədov R.K. Xalqların özünü müəyyənetmə prinsipinin normativ məz­munu haq­qında (müasir interpretasiya). Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal), №4 (20) 2009, s.5-12

22. Məmmədov R.K. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin predmet yurisdik­siyası. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 01/2009. Bakı, 2009, s.446-454

23. Məmmədov R.K., Kərimov R.C. Cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində döv­lətlərin beynəl­xalq əməkdaşlığının hüquqi formaları. Azərbaycan Respub­likasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqa­lələr məcmuəsi. 04/2009. Bakı, 2009, s.264-270

24. Mамедов Р.К., Керимов Р.Д. Источники международного уголовного правa. İnsan hü­quqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: forma­laş­ması və yeni inkişaf tendensiyaları mövzu­sunda 09 dekabr 2010-cu il tarixdə keçirilmiş elmi-praktik konfransın mate­rialları. Bakı. 2010. s, 138-141

25. Məmmədov R.K., Kərəm-Rəvan N. Beynəlxalq Cinayət Məhkə­məsinin BMT ilə qar­şılıqlı münasibətləri. Ulu öndər Heydər Əliyevin ana­dan olmasının 87-ci il dönümünə həsr edil­miş «Heydər Əliyev və Azər­baycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin əsas inkişaf ten­densiyaları» mövzusunda 06-07 may 2010-cu il tarixində keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2010, s.164-168

26. Məmmədov R.K. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin beynəlxalq hüquqi statusu. Ümum­milli liderimiz Heydər Əliyevin  87-ci il ildönümünə həsr olun­muş «Hüquq elminin müasir problemləri» II Beynəlxalq Konfransın tezisləri. Bakı, 2010, s.169-170

27. Məmmədov R.K., Məmmədov Ə.Q. Şengen hüququ və Şengen vizası. Nəqliyyat hüququ. Elmi-nəzəri, təcrübi jurnal. №4, Bakı, 2011, s.75-88

28. Məmmədov R.K., Kərimov R.C. Avropolun hüquqi statusu. Ümum­­milli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci il­dönümünə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruçu­luğu­nun aktual prob­lemləri» mövzusunda 11-ci Respublika elmi-praktik konfransın material­ları. II cild. (11-12 may). Bakı, 2011, s. 112-115

29. Məmmədov R.K., Cahangiri P.Q. İran İslam Respublikasında maliyyə mü­na­sibətlərinin in­kişafı üçün hüquqi bazanın formalaşması. Ümummilli li­derimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruçuluğunun aktual prob­lemləri» mövzusunda 12-ci Respublika elmi-praktik konfransın materialları (10-11 may). Bakı, 2012, s. 49-54

30. Məmmədov R.K. Beynəlxalq məhkəmə sistemi və prosesi. Magistr tədris pilləsi üçün proqram. Bakı, 2010. 42 s

31. Məmmədov R.K. Avropa İttifaqı hüququ. Bakalavr tədris pilləsi üçün proq­ram. Bakı, 2010, 35 s

32. Məmmədov R.K., Kərimov R.C. Narkotik vasitələrin və psixotrop mad­də­lərin qanunsuz dövriyyəsi-beynəlxalq xarakterli cinayətlərin bir növü kimi // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jur­nal), № 2 (26) 2011, s. 48-55

33. Məmmədov R.K. Beynəlxalq cinayət hüququ və Azərbaycan Respub­lika­sının cinayət qanunvericiliyi. Monoqrafiya. Bakı NAT Co MMC, 2012, 312 s

34. Məmmədov R.K. Kibercinayətkarlıq: onunla mübarizənin milli və bey­nəl­xalq hüquqi vasitələri.10 dekabr Beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfrans (13-14 dekabr 2012-ci il). I cild. Bakı, 2013, s. 196-200

35. Məmmədov R.K. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq terrorizmlə müba­rizədə rolu //Unikal Beynəlxalq ictimai fənlərarası elmi-tədqiqat jurnalı. №1.Bakı 2014,s.158-165

36. Məmmədov R.K. Soyqırım cinayətindən müdafiə olunan qrupların mahiy­yəti haqqında (ad hoc cinayət tribunallarının nümunə­sində) // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problem­ləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal. Xüsusi buraxılış.№ 1 (37)ş 2014,s.101-116

37. Мамедов Р.К.О политических и правовых аспектах агрессии // Гiлея. Науковий вiник. Збiрник наукових праць:iсторичнi науки, фiлософськi науки, полiтичнi нау­ки. Випуск 88. № 9, Kиiв, 2014, с.327-334

38. Məmmədov R.K. Роль Статута международного уголовного суда в раз­витии сов­ре­мен­ного международного уголовного права // Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildö­nü­münə həsr olunmuş «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüuqi dövlət quru­culuğu» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. İki cilddə. I cild, Bakı, 3 iyun 2016, s. 101-107

39. Mammadov R.K. International and domestic legal problems of the fight aga­inst traf­fic­king in women // Гiлея. Науковий вiник. Збiрник наукових праць:iсторичнi науки, фiлософськi науки, полiтичнi нау­ки. Випуск 110. № 7, Kиiв, 2016, с.349-352

40. Məmmədov R.K. Beynəlxalq cinayətlərin tərkib elementlərinin genişləndirilməsində və konkretləşdirilməsində YBCT-ın rolu // Dirçəliş. 183/2017, s.82-92

41. Məmmədov R.K. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Roma Statutu üzrə cinayət təqibi və istintaqın hüquqi tənzimlənməsi // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrdə Azərbaycan Respubli­kasında hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq elmi praktiki konfransın materialları. İki cilddə. 1-ci cild. Bakı, 2017, s.168-173

42. Beynəlxalq hüquq. Dərslik. Ümumi hissə. Bakı. 2018, 420 s. (1-2;3;5;6;7; III-1;2;VI-4; VIII; XI; XIII)

43. Və digərlər