Rüstəm Fəxrəddin oğlu Məmmədov


Hüquq elmləri doktoru, professor, Beynəlxalq Ümumi Hüquq kafedrasının müdiri

İş telefonu: (+994 12) 439-10-05, (+99450)2155978

Email : [email protected]

Şəxsi sayt: www.cpf.az

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1956-cı ildə, aprel ayının 30-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1963-1973-cü illərdə 56 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.

1974-1980-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakultəsində təhsil almışdır.

1980-ci ildən BDU-da BÜH kafedrasında çalışır (ilk öncə professor assistenti, sonra isə müəllim, dosent və 1996-cı ildən kafedra müdiri vəzifəsində çalışır)

1997-ci ilin aprel ayından 2004-cü il oktyabr ayına qədər Azərbaycan Respublikası Prezidentin İcra Apparatında sector müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

Evlidir, 2 övladı var (qız və oğlan)

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1980-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquqşunaslıq ixtisası üzrə bitirmişdir.

1989-cu ildə SSRİ XİN-in Diplomatiya Akademiyasında „Xəzərin hüquqi statusu“ mövzusunda hüquq elmləri namizədi dərəcəsini (hüquq üzrə fəlsəfə doktoru) müdafiə etmişdir.

2007-ci ildə Azərbaycan MEA-nın İnsan hüquqları İnstitutunda “Xəzərin hüquqi statusu(nəzəri və praktiki məsələlər)” mövzusunda müdafiə etmiş və doktorluq dərəcəsi almışdır.

2009-cu ildən BDU-nun professor kimi təsdiq olunmuşdur.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-cü ildəAzərbaycan SSRİ DİN-in yanğınaqarşı mühafizə idarəsində işə qəbul olunmuş, əvvəlcəbölmə rəisi və Bakı İdarəsinin rəis müavini kimi çalışmışdır.

1980-ci ilin oktyabrından BÜH kafedrasında çalışır.

Bakalavrda Beynəlxalq цmumi hüquq, Beynəlxalq dəniz hüququ, Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi problemləri, Beynəlxalq щumanitar hüquq fənlərini və beynəl­xalq hüquq elminin tarixi və metodikası fənnini tədris edir.

1980-ci ildən bəri 22 kitabı işıq üzü görmüş (dərslik, monoqrafiya və monoqrafiya) və 200-dək məqaləsi 6 ölkədə 4 dildə nəşr olunmuşdur.

Beynəlxalq hüquq sahəsində 56 aspirant yetişdirmişdir, 3 Azərbaycan məkanında və 2 xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür.

2006-cı ildə BDU-da “İlin alimi” nominasoyasında seçilənlər sırasında olmuşdur.

2009-2010-cu illərdə BDU-da Beynəlxalq hüquq ixtisası üzrə Elmi şuranın sədri olmuşdur.Hal-hazırda ixtisaslaşmıelmi şuranın üzvüdür.

2011-ci ilin fevral ayından -2013-cü ilədək Azərbaycan Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Ekspert Komissiyasının üzvü olmuşdur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Beynəlxalq hüquq, xarici ölkələrin konstitusiya hüququ, beynəlxalq dəniz hüququ, beynəlxalq mübahisələrin həlli yolları, fəlsəfə və politologiya, Xəzər dənizinin beynəlxal-hüquqi problemləri, Dağlıq Qarabağ və beynəlxalq hüquq v.s.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

İyul 22-23, 2002-ci il Bakı, Azərbaycan    AR Konstitusiya Məhkəməsinin Beynəl­xalq Konfransı “Məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyi”

İyun 6-7, 2002-ci il Bakı, Azərbaycan       Beynəlxalq Konfrans “Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin beynəlxalq və regional əhəmiyyəti”

May 5-6, 2002-ci il Barjomi, Gürcüstan   Beynəlxalq Konfrans “Cənubi Qafqazda inteqrasiya və təhlükəsizlik”

Mart 18-20, 2002-ci il Berlin, Almaniya   Beynəlxalq Konfrans “Xəzər dənizinin ətraf mühit problemləri”

Fevral 26-27, 2002-ci il Moskva, Rusiya  Beynəlxalq Konfrans “Xəzər dənizinin problemləri”

Noyabr 26-28, 2001-ci il Berlin, Almaniya        Beynəlxalq Konfrans “Cənubi Qafqazda Beynəlxalq Mübahisələrin həlli vasitələri”

Dekabr 6-9, 2002-ci il Bakı, Azərbaycan  Beynəlxalq Konfrans :“Trans-Qafqaz Dialoqu və Regional Təhlükəsizlik Konsepsiyası”

Noyabr 28-30, 2002-ci il  Sofiya, Bolqarıstan    Beynəlxalq Konfrans “Demokratiya və mübahisələrin həlli”

Oktyabr 8-10, 2002-ci il Tiflis, Gürcüstan         Beynəlxalq Konfrans “Regionçuluq və Cənubi Qafqazda Federalizm”

Yanvar 28 - February 1, 2002-ci il Moskva, Rusiya    Rusiya Beynəlxalq Hüquq Assossasiyasıının illik Konfransı

Mart, 2003-cü il  Berlin, Almaniya  Beynəlxalq Konfrans: ”Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi problemi”

Sentyabr, 2004-cü il Daşkənd, Özbəkistan         Beynəlxalq Konfrans: Mərkəzi Asiya dövlətləri tarixinin problemləri yeni şərtlərdə” Konrad Adenauer Fondu

17 – 20 İyul, 2004-cü il Hamburq, Almaniya     Beynəlxalq Konfrans: “Xəzər dənizinin hüquqi statusu problemi və Cənubi Qafqaz” Aprel, 2001-ci il Almata, Qazaxıstan Beynəlxalq Konfrans:Mərkəzi Asiyada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq qurmaq üçün Konfrans”

2005-ci il Almata, Qazaxıstan         Beynəlxalq Konfrans: “Xəzər dənizinin hüquqi statusuna və enerji resurslarının rejimi və daşınması dair problemlər”

Oktyabr, 2005 –ci il Tbilisi, Gürcüstan     Beynəlxalq Konfrans: mülkiyyətə dair konstitusiya normalarının şərhi

15 – 18 Dekabr 2005-ci il Burqos, Bolqarıstan Beynəlxalq terrozimlə mübarizə barədə mühazirələr Burqos Beynəlxalq Universiteti

22-25 Noyabr, 2005-ci il Moskva, Rusiya         Beynəlxalq Humanitar hüquq üzrə Dəyirmi masa Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi

18 – 19 Noyabr, 2005-ci il Qudauri, Gürcüstan Ekoloji Təhlükəsizlik üzrə Konfrans BMİP, JEF və Avrasiya Fondu Sentyabr,

Yanvar 29-31, 2006-cı il Tbilisi, Gürcüstan       Cənubi Qafqaz Su Proqramı USAID-in Reginal Seminarı

10-12 may 2006-cı il İstanbul Xəzər dialoqu - 14-6 mart 2011 Həştərxan "Xəzər dənizinin problemləri" konfransı.

20-22 may 2007-ci il Bakı      Xəzər dialoqu – 2

28-30 sentyabr 2007-ci il Sofiya      Siyasi Balkan Forumu

16-19 oktyabr 2007-ci il Rodos (Yunanıstan) Sivilizasiyaların dialoqu V beynəlxalq konfrans

2-4 oktyabr 2008 Almata Xəzər dialoqu - 3

15-16 may 2008-ci il Sankt Peterburq      6-cı beynələlxalq humanitar hüquq üzrə Marten oxunuşları3-10 may, 2010 Astana, Heydər Əliyev büstünün açılışı ilə əlaqədar və Əməkdaşlıq barədə sazişin bağlanması ilə əlaqədar konfrans

14-17 may 2013-cü il Astana şəhərində əməkdaşlıq barədə sazişin imzalanması.

10-15 oktyabr 2014-cü il Astana şəhərində aspirant müdafiəsində iştiirak(elmi rəhbər qismində)

20-25 dekabr 2015-ci ildə Almatıda Aynura Sabitovanın doktorluq disser­tasiyasında rəsmi opponent qismində iştirak

10-12 oktyabr 2016-cı il Bakı Sivilizasiyaların dialoqu konfransıda iştirak

23-mart 2018-ci il Bakı Xəzər dənizi və Qara Dəniz hövzələrinin hüquq­şünas­larının assosiasiyasının 1-ci konfaransı

“20-22 iyun 2018-ci il Bakı  Bioetika üzrə 50-ci yubiley konfransında iştirak və çıxış

Seçilmiş əsərləri

a ) Kitablar, dərsliklər və monoqrafiyalar

 1. Xəzər dənizinin beynəıxalq-hüquqi demilitasiyası.Bakı, Bilik, 2001. 73s. (rus dilində)
 2. Бейнялхалг щцгуг. Dərslik (русъадан тяръцмя).Бакы, Ганун, 2002. 752с.
 3. Müasir dəniz hüququ. Dərslik (русъадан тяръцмя). Баку, Сада, 2006. 336 s.
 4. Xəzər dənizinin bölünməsi (beynəlxalq-hüquqi məsələlər.Bakı, Azərnəşr, 2006. 240 s. (rus dilində)
 5. Xəzər dənizinin beynəıxalq-hüquqi statusu: dünən, bu gün, sabah. Bakı, Azərnəşr, 2006. 456 s. (rus dilində)
 6. Ушаг алвериня даир бейнялхалг сянядлярин вя дювлятдахили актларын гыса топ­­лусу, Хязяр эяляъяк наминя тяряфдашлыг иътимаи бирлийи, Бакы, Azərnəşr, 2007. 72 с.
 7. Ганунун алилийи вя инсан щцгугларынын мцдафияси механизмляри. Бакы, Азəр­нəшр, 2009. 418с.
 8. Beynəlxalq təşkilatlar hüququ (s. 286-382). Kitab: Beynəlxalq hüquq. Xüsusi hissə. Dərslik. Moskva: Statut, 2010. 624 s. (rus dilində)
 9. Məmmədov R.F., İsmayılova A.N., Vəliyeva G.M. Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı və insan hüquqları problemləri (beynəlxalq-hüquqi məsələlər).Bakı, Səda, 2010. 296 s. (ingilis dilində)
 10. Süleymanov E.S., Məmmədov R.F. Ermənistanın öz müqəddəratını təyin etmə konsepsiyası (yaxud Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etməsinə dair Ermənistanın mövqeyinin qanunsuz və təxribatçı xarakteri. Bakı, Azərnəşr, 2011, 296 s. (ingilis dilində)
 11. Məmmədov R.F., İsmayılova A.N., Vəliyeva G.M., Hacıyev C.M. Erməni sepa­ratçılarının təcrübəsində öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi və beynəlxalq hüquq. Bakı, Azərnəşr, 2011. 284 s. (ingilis dilində)
 12. Məmmədov R.F., İsmayılova A.N., Hacıyev C.M. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü: beynəlxalq hüquq və milli təcrübə. Bakı, Səda, 2012. 260 s. (ingilis dilində)
 13. Korrupsiya ilə mübarizə: Beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericilik təcrübəsi. Bakı, Azərnəşr, 2013. 216s.
 14. Məmmədov R.F., Qəmbərov Q.D., Məmmədov X.R. Korrupsiya ilə muba­rizə: Beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikasının milli qanun­vericilik təcrübəsi. Bakı, Azərnəşr, 2013. 216s.
 15. Rüstəm Məmmədov. Azərbaycan Respublikasının neft-qaz siyasəti: hüquqi yanaş­malar.Mənoqrafiya.Bakı, “MM-S” müəssisəsi, 2014. 525 s.
 16. Azərbaycanda dini etiqad azadlığı və qanunvericiliyi.Bakı, Səda, 2015.240s.
 17. Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşki­latlar müstəvisində.Bakı, Səda. 2015. 232c.
 18. Azərbaycan Respublikasının tarix və mədəniyyət abidələrinin beynəlxalq-hüquqi qorunması. Bakı, Azərnəşr, 2016. 328c.
 19. Müasir beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilə­rində Ermənistanın qanunsuz və hüquqa zidd fəaliyyəti. Bakı, “MM-S” müəs­sisəsi, 2017. 260 s.
 20. Beynəlxalq hüquq. (müəlliflər qrupu). Dərslik. Bakı, BDU nəşr-tı, 2018. 544s.
 21. Ermənistan Respublikasının işğalçılıq siyasəti. Regional təhlükəsizlik problemləri.  2018, Global edit (EU), Mauritius.110 s. (ingilis dilində)
 22. Ermənistan Respublikasının işğalçılıq siyasəti. Regional təhlükəsizlik problemləri.  Bakı, 2018, “Səda” nəşriyyatı, 152 s. (ingilis dilində)

b) Elmi məqalələr

 1. Xəzər dənizi rejiminin bəzi beynəxalq-hüquqi aspektləri. Müasir beynəlxalq hüququn aktual problemləri. Bakı, Azərbaycan Universitetinin nəşriyyatı. 1984. s. 58-65. (rus dilində)
 2. 2-50. Азярбайъан Совет Енсиклопедийасынын VIII-X ъилдляриндя 40 елми мягаля. Бакы, АСЕ Баш редаксийасы, 1984-1987.
 3. 51. Xəzər dənizində balıqçılıq sahəsində Sovet-İran münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi. Sosialist və inkişaf etməkdə olan ölkələrin əməkdaşlığının beynəlxalq-hüquqi formaları. Bakı, Azərbaycan Universitetinin nəşriyyatı. 1987. s. 37-45. (rus dilində)
 4. Xəzər dənizinin ətraf mühitinin mühafizəsinin beynəlxalq-hüquqi problemləri. Xəzər dənizinin problemlərinə dair  I beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 1991. (rus dilində)
 5. Qafqaz evi, yaxud ruslar müharibə istəyirlərmi. Trend/jurnal/Bakı,   Faktlar. Şərhlər. Təhlil. 1997. Sentyabr, s. 20-23. (rus dilində)
 6. NATО:Şərqə doğru hərəkət Qərblə yaxınlaşmadır. Trend/jurnal/Bakı,   Faktlar. Şərhlər. Təhlil. 1997, № 2, Mart, s. 32-36. (rus dilində)
 7. ÜmumQafqaz evi: Bünövrə qoyuldu. Qafqaz. 1997, № 2, s. 6-7. (rus dilində)
 8. İki həqiqəti necə barışdırmalı: Öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi yanlış təfsir olunur.Vek/qəzet/Moskva, 1997, 3-9 oktyabr,  № 37. rus dilində)
 9. ÜmumQafqaz evinin qurulmasına nə mane olur? Obşaya qazeta/Moskva / 3-9 iyul 1997-ci il,  № 26. (rus dilində)
 10. Xəzər dənizinin ətraf mühitinin beynəlxalq-hüquqi mühafizəsi və Avropa İttifaqının ekoloji standartları. Ətraf mühit və ekologiya/ Elmi-metodik konfransın materialları/Bakı:Ozan, 1997, s. 14-15. (rus dilində)
 11. ÜmumQafqaz evi və beynəlxalq hüquq. Azərbaycan Respublikasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, 27-29 may 1998-ci il. Humanitar və ictimai-siyasi elmlər. Cild 2. Bakı, 1998, S.43-47. (rus dilində)
 12. Ümumi evin Qafqaz variantı: ideyadan normativ təsbitə qədər. Qafqaz: tarix, müasirlik və geosiyasi perspektivlər. Beynəlxalq elmi konfransın mate­rial­ları, Bakı, 1998. (rus dilində)
 13. Xəzər “piroqu” axıra kimi bölünməlidir. Kompanyon. Ümumukrayna iqtisadi jurnalı/Kiyev/ 30 avqust, 1998, № 34. (rus dilində)
 14. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusu tarixi inkişafda. Trans-Xəzər layihəsi. İnformasiya-analitik xidməti. İnternet-jurnal- Rusiya Federasiyası, Moskva) – http:// www.transcas-pian.ru / cqi-bin / web exe / rus // prn 00007803 (16.11.2000)  P. 1-20. (rus dilində)
 15. NATО:Şərqə doğru hərəkət Qərblə yaxınlaşmadır. Trend/jurnal/Bakı,   Faktlar. Şərhlər. Təhlil. 1997, № 2, Mart, s. 32-36. (rus dilində)
 16. Sərhəd gölü kimi Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusu. Beynəlxalq hüquq (Bakı), №1, 1998, s. 9-15. (rus dilində)
 17. Xəzərin statusu. Dirçəliş-XXI əsr, Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri (Bakı), 2/1998. s. 52-56. (rus dilində)
 18. Sərhəd gölü kimi Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusu. Moskva beynəlxalq hüquq jurnalı, 1999, № 1 (33). s. 110-117. (rus dilində)
 19. Xəzər dənizinin müasir beynəlxalq-hüquqi statusu: siyasət, diplomatiya, hüquq. Xəzər dənizi hövzəsində Mərkəzi Asiya ölkələrinin milli və regional təhlükəsizliyi. Almatı, KİSİ, 2000. s. 48-68. (rus dilində)
 20. Sərhəd göllərinin beynəlxalq-hüquqi anlayışı. Bakı simpoziumunun əsərləri-Mart, 2000. Avropa-Xəzər dənizi. Nitsa (Fr.), Genuya (İtal.), Qrenobl (Fransa), Bakı (Azərb) universitetləri.Tasis-Tempus.Nitsa (Fransa),  2000. S.188-208. (fransız dilində)
 21. Sərhəd göllərinin beynəlxalq-hüquqi anlayışı. Dirçəliş-XXI əsr, Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri, fevral, 2000, № 2 (24) (birinci hissə). S. 34-44. (rus dilində)
 22. Sərhəd göllərinin beynəlxalq-hüquqi anlayışı. Dirçəliş-XXI əsr, Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri, mart, 2000, № 3 (25) (ikinci hissə). S. 60-66. (rus dilində)
 23. ÖGUAM: hüquq, siyasət və diplomatiya. ÖGUAM: nəqliyyat-kom­munikasiya dəhlizlərinin problemləri və inkişaf perspektivləri/ Elmi-praktik konfransın materialları, Yalta, Ukrayna, 4-5 iyul 2000-ci il. Kiyev,  2000. s. 88-91. (rus dilində)
 24. Xəzər dənizinin müasir beynəlxalq-hüquqi statusu: siyasət, diplomatiya, hüquq. I hissə. Mərkəzi Asiya və Qafqaz xəbərləri/ Ukrayna EA A.Krımski ad. Şərqşünaslıq İnstitutu. Yaxın Şərq Tədqiqatları Mərkəzi,  № 16 (26), 15 oktyabr, 2000 (Kiyev). s. 7-17. (rus dilində)
 25. Xəzər dənizinin müasir beynəlxalq-hüquqi statusu: siyasət, diplomatiya, hüquq. II hissə. Mərkəzi Asiya və Qafqaz xəbərləri/ Ukrayna EA A.Krımski ad. Şərqşünaslıq İnstitutu. Yaxın Şərq Tədqiqatları Mərkəzi,  № 17 (27), 15 oktyabr, 2000 (Kiyev). s. 7-27. (rus dilində)
 26. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusu tarixi inkişafda. Trans-Xəzər layihəsi. İnformasiya-analitik xidməti. İnternet-jurnal- Rusiya Federasiyası, Moskva) – http:// www.transcas-pian.ru / cqi-bin / web exe / rus // prn 00007803 (16.11.2000)  P. 1-20. (rus dilində)
 27. Sərhəd gölləri beynəlxalq hüquqda. Bakı Universitetinin Xəbərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası, 2000, № 1. s. 73-94. (rus dilində)
 28. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusu tarixi inkişafda. Caspian Energy. Rüblük analitik jurnal (U.K). Yay, № 2 (5), 2000. s. 33-44. (ingilis dilində)
 29. Xəzər dənizinin beynəıxalq-hüquqi statusu: dünən, bu gün, sabah. Nəzəriyyə və təcrübə məsələləri. I hissə. Mərkəzi Asiya və Qafqaz. İctimai-siyasi jurnal, “Mərkəzi Asiya və Qafqaz” İAM (İsveç), № 2 (8), 2000. s. 231-243. (rus dilində)
 30. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusu: dünən, bu gün, sabah. Nəzəriyyə və təcrübə məsələləri. II hissə. Ən qədim dövrdən 1991-ci ilədək Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusunun təşəkkülü. Mərkəzi Asiya və Qaf­qaz. İctimai-siyasi jurnal, “Mərkəzi Asiya və Qafqaz” İAM (İsveç), № 3 (9), 2000. s. 164-176. (rus dilində)
 31. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusu tarixi inkişafda. Qazaxıstan-Spektr:  analitik tədqiqatlar (Almatı)  № 3-4  (2000), s. 98-112. (rus dilində)
 32. Postsovet Xəzəryanı dövlətlərin Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statu­sunun inkişafı sahəsində əməkdaşlığı. Beynəlxalq hüquq (Bakı),  2000, № 4-5. s. 5-39. (rus dilində)
 33. Sərhəd gölü. Xəzər dənizinin bölünməsi məsələləri. Caspian, Anglo-Caspian publishing ltd nəşriyyatı, Azərbaycan, Bakı, 2001. s. 25-30. (ingilis dilində)
 34. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusu tarixi inkişafda.Türkiyə illik beynəlxalq münasibətlər toplusu, 2000, Say XXX,  Ankara Universiteti, 2001. s. 107-137. (ingilis dilində)
 35. Sərhəd gölləri beynəlxalq hüquqda. Держава i право (Киiв), випуск 11, 2001. s. 504-520. (rus dilində)
 36. Xəzər regionu Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət prioriteti kimi.  Стратегiя нацiональноi безпеки Украiни в контекстi досвiду свiтовоi спiльноти, Киiв, «Сатсанга», 2001. s. 74-81. (rus dilində)
 37. Xəzər dənizinin müasir beynəlxalq-hüquqi statusu: siyasət, diplomatiya, hüquq. http://www.kisi.kz/Conference/cnfl/Mamedo­v.­ht­ml. ­01.04.2001. s. 1-28. (rus dilində)
 38. Xəzər dənizinin statusunun inkişafı. Dirçəliş-XXI əsr, Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri, № 39, 2001, may, s. 110-126. (rus dilində)
 39. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusunun müəyyən edilməsinə dair Rusiya Federasiyasının yeni təklifləri. Beynəlxalq hüquq. Nəzəriyyə və təcrübə məsələlərinə dair elmi, pedaqoji, informasiya jurnalı (Moskva), №3, 2001, May-İyun, s. 259-282. (rus dilində)
 40. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusunun müəyyən edilməsinə dair Rusiya Federasiyasının yeni təklifləri. Beynəlxalq hüquq. Nəzəriyyə və təcrübə məsələlərinə dair elmi, pedaqoji, informasiya jurnalı (Moskva), №3, 2001/12/May-İyun, s. 280-295. (ingilis dilində)
 41. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi demilitasiyası. Beynəlxalq hüquq. Nəzəriyyə və təcrübə məsələlərinə dair elmi, pedaqoji, informasiya jurnalı (Moskva), №5, 2001/14/Sentybar-Oktyabr, s. 25-86 (rus dilində)
 42. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi demilitasiyası. Beynəlxalq hüquq. Nəzə­riy­yə və təcrübə məsələlərinə dair elmi, pedaqoji, informasiya jurnalı (Moskva), №5, 2001/14/Sentybar-Oktyabr, s. 84-137. (ingilis dilində)
 43. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusunun müəyyən edilməsinə dair Rusiya Federasiyasının yeni təklifləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri. İcti­mai-siyasi elmlər seriyası, 2001, № 1-2. s. 68-86. (rus dilində)
 44. Xəzər – “qara qızıl” xəzinəsidir. Contact (Bakı), №1 (8) / 2001. s. 11-13. (rus dilində)
 45. Postsovet dövründə Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusunun forma­laşması. Mərkəzi Asiya və Qafqaz. İctimai-siyasi jurnal, № 2 (14), 2001. s. 80-92 (rus dilində)
 46. Postsovet dövründə Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusunun forma­laşması. Mərkəzi Asiya və Qafqaz. İctimai-siyasi jurnal, № 2 (8), 2001. s. 69-79 (ingilis dilində)
 47. Bakının neft diplomatiyası.Beynəlxalq münasibətlər(Moskva), № 3, 2001. S. 50-59. (rus dilində)
 48. Bakının neft diplomatiyası. Beynəlxalq münasibətlər (Moskva), № 3, 2001. S. 161-169. (ingilis dilində)
 49. Xəzər dənizinin müasir beynəlxalq-hüquqi statusu: siyasət, diplomatiya, hüquq. Hüquq və siyasət, Beynəlxalq elmi jurnal (Moskva), № 3, 2001. s. 105-126. (rus dilində)
 50. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi demilitasiyası. Hüquq və siyasət, Beynəlxalq elmi jurnal (Moskva), № 4, 2001,  I Hissə. s. 78-89. (rus dilində)
 51. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi demilitasiyası.Hüquq və siyasət, Beynəl­xalq elmi jurnal (Moskva), № 5, 2001,  II Hissə (Sonu). s. 86-97. (rus dilində)
 52. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusu: nəzəriyyə və təcrübə məsələləri. Türkiyə illik beynəlxalq münasibətlər toplusu, 2001, Say XXXII,  Ankara Universiteti, 2002. s. 217-259. (ingilis dilində)
 53. Beynəlxalq hüquqa əsasən Xəzər neftinin nəqli marşrutları. Bakı-Ceyhan beynəlxalq boru kəmərinin əhəmiyyəti. Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 6-7 iyun, 2002. s. 220. (rus dilində)
 54. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusu: tarixi icmal. Xəzər tədqiqatları, Anglo-caspian publishing ltd, № 4/oktyabr / 2002. s.104-112. (ingilis dilində)
 55. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusu. Xəzər tədqiqatları, Anglo-cas­pian publishing ltd, № 4/ oktyabr / 2002. s.104-112. (rus dilində)
 56. Xəzər dənizinin neft yataqlarının mənsubiyyəti məsələsinə dair Azərbaycan-Türkmənistan mübahisəsi. Beynəlxalq münasibətlər və Beynəlxalq hüquq fakültəsinin 10 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları (18  dekabr 2001-ci il), Bakı, 2002. s. 184-207. (rus dilində)
 57. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusunun mütərəqqi inkişafı. Azər­baycan hüquq jurnalı (Bakı), №1, 2002. s. 129-172. (rus dilində)
 58. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi demilitasiyası. Beynəlxalq hüquq jurnalı, Tbilisi Dövlət Universiteti,  № 2-3, 2002. s. 57-67. (ingilis dilində)
 59. Konfransın davamı.Xəzər: hüquqi problemlər. Beynəlxalq münasibətlər. Rusi­yanın “Dünya siyasəti, diplomatiyası və beynəlxalq münasibətlər” jur­nalı (Moskva), Cild 48, № 3, 2002. s. 133-135 (ingilis dilində)
 60. Qərarlar heç kimin milli mənafelərini pozmamalıdır. Beynəlxalq həyat (Moskva), “Xəzər: hüquqi problemlər” Beynəlxalq konfransı,   №4, 2002. s.40-42. (rus dilində)
 61. Xəzər dənizinin delimitasiyasına dair mübahisədə ümumi hüquq prinsip­lərinin (Qədim Roma hüququnun normalarının və prinsiplərinin) tətbiqi haqqında. Dirçəliş-XXI əsr, Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri, fevral, 2003, № 2 (60). S. 97-105.
 62. Xəzər  dənizinin  statusunun müəyyən edilməsi ilə əlaqədar Rusiya-İran və Sovet-İran hüquq münasibətləri. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Hey­dər Əliyevin  anadan  olmasının 80 illiyinə  həsr  olunmuş  konfransın elmi  materialları (25  aprel 2003-cü il), Bakı, 2003. s. 165-178. (rus dilində)
 63. Qloballaşma və Cənubi Qafqazda regional hüquq qaydası. NATO və Qaf­qazda regional təhlükəsizlik. Bakı, Azərbaycan, Dekabr, 2003. s.138-142. (rus dilində)
 64. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusunun formalaşması tarixindən. Bakı Universitetinin Xəbərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası, 2003, № 1. s. 59-69. (rus dilində)
 65. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi demilitasiyası: dünən və bu gün.  Cas­pian energy, №7 (22), 2003. s. 25-28. (rus dilində)
 66. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusunun mütərəqqi inkişafı. Prob­lemlər və perspektivlər. Avropa dəniz və aeronaviqasiya hüququ jurnalı, XX (2004), N-20, Barselona (İspaniya), 2004. s. 2893-2909. (ingilis dilində)
 67. Xəzər dənizi hövzəsində dövlətlərin  hərbi  fəaliyyəti  və  beynəlxalq hüquq. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik  və praktik  jur­nal),  Bakı,  N-1 (01), 2005,  (1-ci hissə).  s. 94-99.  (rus dilində)
 68. Xəzər dənizi hövzəsində dövlətlərin hərbi fəaliyyəti və beynəlxalq hüquq (davamı). Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktik jurnal), Bakı, N-2 (02), 2005, (2-ci hissə). s. 100-107. (rus dilində)
 69. Xəzər dənizinin hüquqi statusunun mütərəqqi inkişafında BMT-nin rolu. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktik jurnal), Bakı, N-3 (03), 2005, s.152-162. (ingilis dilində)
 70. Müasir beynəlxalq hüququn inkişafı kontekstində dəniz və okeanların qlobal problemləri. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktik jurnal), Bakı, N-1 (05), 2006, s. 178-188. (K.İ.Salmanlı ilə birgə). (rus dilində)
 71. Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqqında Konvensiya layihəsinə müvafiq surətdə su məkanlarının çoxtərəfli delimitasiyasının xüsusiyyətləri. Azərbaycan hüquq jurnalı (Bakı), № 2, 2006. s. 94-103. (rus dilində)
 72. Qazaxıstan-Rusiya sazişləri əsasında Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi bölünməsi. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktik jurnal), Bakı, N-2 (06), 2006, s. 170-176. (rus dilində)
 73. İkitərtəfli əsasda Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi demilitasiyası. Təşəkkülü və xüsusiyyətləri. Bakı Universitetinin Xəbərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası, 2006, № 3. s. 27-40. (rus dilində)
 74. Xəzərə qapalı dəniz kimi yanaşan elmi baxışlar. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktik jurnal), Bakı, N-3 (07), 2006, s. 122-135. (rus dilində)
 75. 1991-ci ildən 1994-cü ilədək olan dövrdə sahilyanı dövlətlərin Xəzər dənizinin statusunun müəyyən edilməsinə dair əməkdaşlığının beynəlxalq-hüquqi nəticələri. AMEA, Məruzələr, LXII CILD, № 3-4, Bakı, “ELM” nəşriyyatı, 2006, s.166-172. (rus dilində)
 76. Sərhəd göllərinin beynəlxalq-hüquqi delimitasiyasının növləri, formaları və metodları. Bakı Universitetinin Xəbərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası, 2006, № 4. s. 34-44. (rus dilində)
 77. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusunun müəyyən edilməsinin amillərinə və meyarlarına dair elmi diskussiyalar.Nəqliyyat hüququ:elmi-nəzəri, praktik jurnal (Bakı), 2006, №4. с. 20-34. (rus dilində)
 78. Xəzər dənizinin bölünməsinə dair Rusiya-Qazaxıstan-Azərbaycan müqavi­ləsi.Науковий вiсник, Нацiоналноi академii державноi податковоi служби Украiни (економiка, право), 4 (05), Iрпiнь, 2006. s.327-335. (rus dilində)
 79. Sərhəd gölləri hövzəsində dövlətlərin fəaliyyətinin beynəlxalq-hüquqi prinsipləri. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktik jurnal), Bakı, N-4 (08), 2006, s. 151-156. (rus dilində)
 80. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi demilitasiyası prosesində təkmil­ləşdirilmiş orta xəttin tətbiqi. AMEA, Məruzələr, LXI CILD, № 5-6,  “ELM” nəşriyyatı, 2006, s.164-170. (rus dilində)
 81. Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair Konvensiyanın işlənib hazırlanması üzrə xüsusi işçi qrupun (XİQ) fəaliyyəti. Dirçəliş-XXI əsr,  dekabr-yanvar, № 106-107/2006-2007, S. 259-274. (rus dilində)
 82. Xəzərin dibinin delimitasiyası sahəsində Qazaxıstan-Azərbaycan əməkdaşlığı (beynəlxalq-hüquqi məsələlər). Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti N.A.Nazarbayevin “Yeni dünyada yeni Qazaxıstan” müraciəti işığında beynəlxalq hüququn aktual problemləri, Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, 18 aprel 2007-ci il, Almatı, “Print-S” nəşriyyatı, 2007. s. 32-47. (rus dilində)
 83. “Dibin bölünməsi-ümumi su” prinsipi əsasında Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi bölünməsi. Nəqliyyat hüququ: elmi-nəzəri, praktik jurnal (Bakı), 2007, №1. с. 18-35. (rus dilində)
 84. Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair Konvensiya. Xüsusi İşçi Qrupun (XİQ) fəaliyyəti. Dirçəliş-XXI əsr,  № 4-5 (110-111)/ 2007. s. 233-250. (rus dilində)
 85. Xəzər dənizi akvatoriyasında terrorçuluğa qarşı mübarizə və beynəlxalq hüquq. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr toplusu (Bakı), 18-ci buraxılış, 2007. s. 524-542. (rus dilində)
 86. Beynəlxalq-hüquqi reallıqlar və Xəzər dənizinin sülh zonasına və nüvə silahı olmayan zonaya çevrilməsi perspektivləri// Часопис Киивьского универ­ciтету права. №-3, 2007, s. 174-180. (rus dilində)
 87. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi demilitarizasiyasının və neytrallaşma­sının problemləri və perspektivləri. Бейнялхалг  щцгуг вя интеграсийа проб­лемляри (елми-аналитик вя практики журнал), № 1 (09), 2007. с. 298-311. (rus dilində)
 88. Xəzər dənizdirmi? (Mümkün gələcək beynəlxalq-hüquqi statusa dair elmi baxışların təhlili). Бейнялхалг  щцгуг вя интеграсийа проблемляри (елми-аналитик вя практики журнал), № 2. (10), 2007. с. 262-280. (rus dilində)
 89. Postsovet dövründə regionda və Xəzər dənizi hövzəsində dövlətlərin hərbi fəaliyyətinin beynəlxalq-hüquqi problemləri. Чорноморська Безпека, №-2 (6), 2007. с. 4-14. (rus dilində)
 90. Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqqında Konvensiya layihəsinə müvafiq surətdə su məkanlarının çoxtərəfli delimitasiyasının xüsusiyyətləri. Qazaxıstan Neft-Qaz-Hüquq, Yerin təkindən istifadə və energetika sahə­sində hüquqi və kommersiya informasiya jurnalı. № 3, 2007. s. 36-41. (rus dilində)
 91. Каспий тенизинин бейбит аймакка жене ядролык карусыз аймакка  айналуынын халыкаралык – кукыктык болмысы мен перспективалары. (на казахстанском языке). Qazaxıstan Respublikası Qanunvericilik İnstitutunun Xəbərləri, elmi-hüquqi jurnal,  № 3 (7), 2007. s. 42-48. (qazax dilində)
 92. Xəzər dənizinin beynəlxalq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və onun höv­zəsində hərbi fəaliyyətin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsinin problem­ləri.Qazaxıstan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, ictimai elmlər seriyası,  № 4, 2007. s. 57-67. (rus dilində)
 93. Postsovet dövründə Xəzər dənizi hövzəsində dövlətlərin fəaliyyətinin beynəlxalq-hüquqi problemləri. Держава и право, институт Держави и права имени В.М.Корецького Нан Украини. Випуск 37, 2007. s. 569-575. (rus dilində)
 94. Xəzər dənizi akvatoriyasında tərk-silah və demilitarizasiyanın  beynəlxalq-hüquqi problemləri. Qafqaz Qloballaşma, ictimai-siyasi və iqtisadi tədqi­qatlar jurnalı, Cild 1 (3), 2007, İsveç. s. 28-40. (rus dilində)
 95. Xəzər dənizi akvatoriyasında tərk-silah və demilitarizasiyanın  beynəlxalq-hüquqi problemləri. Qafqaz Qloballaşma, ictimai-siyasi və iqtisadi tədqiqat­lar jurnalı, Cild 1 (3), 2007, İsveç. s. 26-36. (ingilis dilində)
 96. Xəzər dənizi akvatoriyasında  postsovet dövründə hərbi-siyasi fəaliyyət (beynəlxalq-hüquqi aspektlər). Mərkəzi Asiya və Qafqaz, ictimai və siyasi tədqiqatlar jurnalıisi, 4 (46), 2007, İsveç. s. 79-89. (ingilis dilində)
 97. Xəzər dənizi akvatoriyasında  postsovet dövründə hərbi-siyasi fəaliyyət (beynəlxalq-hüquqi aspektlər). Mərkəzi Asiya və Qafqaz, ictimai və siyasi tədqiqatlar jurnalıisi, 4 (52), 2007, İsveç. s. 91-103. (rus dilində)
 98. Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi statusu (nəzəriyyə və təcrübə məsələ­ləri), Hüquq elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007,  62 s. (rus dilində)
 99. Хоъалы фаъияси инсанлыг ялейщиня ъинайят кими. Хоъалы сойгырымы: милйон имза – бир тяляб. Бакы. 2007. 536 с.
 100. Хоъалы фаъияси инсанлыг ялейщиня ъинайят кими. Хоъалы сойгырымы: милйон имза – бир тяляб. Бакы. 2007. 536 с.(ingilis dilində)
 101. Хоъалы фаъияси инсанлыг ялейщиня ъинайят кими. Хоъалы сойгырымы: милйон имза – бир тяляб. Бакы. 2007. 536 с.(rus dilində)
 102. Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair Konvensiyanın işlənib hazır­lanması üzrə Xüsusi İşçi Qrupun (XİQ) fəaliyyəti. Dirçəliş-XXI əsr, Dekabr-Yanvar, №106-107/ 2006-2007. с. 259-274. (rus dilində)
 103. Xəzərin dibinin delimitasiyası sahəsində Qazaxıstan-Azərbaycan əmək­daşlığı (beynəlxalq-hüquqi məsələlər). Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti N.A.Nazarbayevin “Yeni dünyada yeni Qazaxıstan” müraciəti işığında beynəlxalq hüququn aktual problemləri, Beynəlxalq elmi-praktik kon­fransın materialları,  18 aprel 2007-ci il, Almatı, “Print-S” nəşriyyatı, 2007. s. 32-47. (rus dilində)
 104. “Dibin bölünməsi-ümumi su” prinsipi əsasında Xəzər dənizinin beynəlxalq-hüquqi bölünməsi. Nəqliyyat hüququ: elmi-nəzəri, praktik jurnal (Bakı), 2007, №1. с. 18-35. (rus dilində)
 105. Xəzər dənizinin hüquqi statusuna dair Konvensiya. Xüsusi İşçi Qrupun (XİQ) fəaliyyəti. Dirçəliş-XXI əsr,  № 4-5 (110-111)/ 2007. s. 233-250. (rus dilində)
 106. Xəzər dənizi akvatoriyasında terrorçuluğa qarşı mübarizə və beynəl­xalq hüquq. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr toplusu (Bakı), 18-ci buraxılış, 2007. s. 524-542. (rus dilində)
 107. Beynəlxalq-hüquqi reallıqlar və Xəzər dənizinin sülh zonasına və nüvə silahı olmayan zonaya çevrilməsi perspektivləri// Часопис Киивь­ского универciтету права. №-3, 2007, s. 174-180. (rus dilində)
 108. Xəzər dənizinin demilitarizasiyanın və neytrallaşmasının    beynəl­xalq-hüquqi problemləri. Dəniz hüququ və təcrübəsi. Elmi-praktik jurnal. Moskva, №-3(15)/2007. s.15-25. (rus dilində)
 109. Beynəlxalq-hüquqi reallıqlar və Xəzər dənizinin sülh zonasına və nüvə silahı olmayan zonaya çevrilməsi perspektivləri. Dəniz hüququ və təcrübəsi. Elmi-praktik jurnal. Moskva, №-4(16)/2007. s.20-27. (rus dilində)
 110. NeftQazHüquq. Analitika. Şərhlər. Təcrübə. 2008. № 1, s. 56-60. (rus dilində)
 111. Xəzər hövzəsində təhlükəsizliyin təmin edilməsinin beynəlxalq-hüquqi ideyaları və modelləri. Qazaxıstan illik beynəlxalq hüquq toplusu. İkinci buraxılış. Almatı, Qazaxıstan Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyası,   2008. s.19-39. (rus dilində)
 112. Qazaxıstan Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyasının Xəbərləri.  №1. 2008, yanvar-mart. s.10-22. (rus dilində)
 113. Regionun hərbiləşdirilməsi meyllərinin artması fonunda Xəzər dənizi hövzəsinin neytrallaşması və tərk-silahı problemi. Чoрноморська безпека. №-1. (97). 2008.s.3-10 (rus dilində)
 114. Xəzər dənizi regionunda və hövzəsində sahilyanı dövlətlərin təhlü­kəsizliyini təhdid edən beynəlxalq cinayət kimi terrorçuluğa qarşı beynəl­xalq-hüquqi mübarizə. Чoрноморська безпека. №2 (98).2008.s.5-11. (rus dilində)
 115. Beynəlxalq hüquq nəzəriyyəsində və təcrübəsində öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi (müasir meyllər). Beynəlxalq hüquq jurnalı. Tbilisi. 2008. № 2. s.56-79. (rus dilində)
 116. Авропа Мящкямясинин гярарларынын иъра едилмяси иля баьлы Азяр­байъанда еффектив милли механизмлярин йарадылмасынын хцсусий­йятляри. Бейнялхалг стандартларын тятбиги вя инсан щцгуглары цзря стратежи мящкямя ишляри мювзусунда бейнялхалг конфрансын материаллары. Бакы, 11-12 декабр 2008-ъи ил. Бакы, Апшерон-Няшр ММЪ, 2009. с.54-75(132с.).
 117. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi suverenliyinin realizəsinin beynəlxalq-hüquqi prinsipləri. Avrasiya hüquq jurnalı (Moskva). №-4(11). Aprel. 2009-cu il. S.56-63.(həmmüəllif kimi). (rus dilində)
 118. Дяниз щцгугуна даир 1982-cи ил БМТ Конвенсийасы бейнялхалг мяъялляляшдирмя сяняди кими. Няглиййат щцгугу. Елми-нязяри, тяърцби jурнал. Азярбайъан, Бакы. №-2. 2009. с.21-48. (həmmüəllif kimi).
 119. Cənubi Qafqaz münaqişələri və milli azlıqlar: beynəlxalq hüquqda müasir yanaşmalar. Бейнялхалг  щцгуг вя интеграсийа проблемляри (елми-аналитик вя практики журнал), 2009.№ 2. (18). с. 85-93. (həmmüəllif kimi). (rus dilində)
 120. Şübhəli şəxslərin texniki müşahidəsi kontekstində şəxsi həyat Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin təfsirində. Moldoscopie. 2009. №-4 (XLVII). S.48-58. (rus dilində)
 121. Münaqişə şəraitində öz müqəddəratını təyin etmə problemi. “Hüquq və politologiya” beynəlxalq elmi jurnalı.  2010. № 14. s.16-21. (ingilis dilində)
 122. Məmmədov R.F. Xəzər dənizi hövzəsində beynəlxalq təhlükəsizliyin hüquqi problemləri. İnsan hüquqları haqqında ümumi Bəyannamənin qəbul edilməsinin 62-ci ildönümünə həsr edilmiş 09 2010-cu il tarixində keşirilmiş elmi-praktiki konfransın materialları.Bakı, BDU, 2010. s.119-124.
 123. Rüstəm Fəxrəddin oğlu Məmmədov. Beynəlxalq hüquq qaydası uni­ver­sitetlərdən başlanır. Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun materialları.  4-5 oktyabr 2012-ci il.Bakı, BDU, 2013. s.330-337. (rus dilində)
 124. Мəmmədov R.F. Xəzər dənizinin gələcək beynəlxalq-hüquqi statusu necə olacaq? Çoxsahəli beynəlxalq hüquq. AMEA İnsan hü­quqları İnstitutu. Bakı, 2013. S.138-163. (rus dilində)
 125. Мəmmədov V.Q., Мəmmədov R.F., Мustafayeva A.İ. Beynəlxalq kon­ven­siya təcrübəsi və bioetika haqqında Azərbaycan Respublikası milli qanunveri­ciliyinin yaradılması. Bioetika, Tibbi hüquq və yeni texnolo­giya­lar. Bakı, 2013. S.187-201.
 126. Rüstəm Məmmədov. Dağlıq Qarabağ xalqı  Azərbaycan Respublikası çər­çi­vəsində milli azlıqdır. İnsan hüquqları İnsti­tutunun tərəfdaşlığı. Məqalələr toplusu. Bakı, 2013. S.296-311. (ingilis dilində)
 127. Müasir beynəlxalq hüquqda sərhəd göllərinin fərqləndirilməsi prob­lemləri. Beynəlxalq hüququn aktual problemləri. Professor Revol Mirhə­li­moviç Valeyev şərəfinə  LIBER AMICORUM. Kazan, İnnovativ Texno­logiyalar Mərkəzi, 2013. S.257-273. (rus dilində)
 128. 10 dekabr Beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans(13-14 dekabr 2012-ci il). Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri. Bakı, BDU, 2013. (rus dilində)
 129. Rüstəm Məmmədov. Heydər Əliyev Fondunun azərbaycanlı diaspora təşkilatları ilə əməkdaşlığı. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal. 2014. №-2(18). С.68-75.
 130. Rüstəm Məmmədov. Heydər Əliyev Fondunun azərbaycanlı diaspora təşkilatları ilə əməkdaşlığı. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal. 2014. №-2. S. 69-75. (ingilis dilində)
 131. Rüstəm Məmmədov. Xocalı soyqırımı – insanlıq əleyhinə cinayət kimi. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal. 2014. №-2(18). С.82-90.
 132. Rüstəm Məmmədov. Xocalı soyqırımı – insanlıq əleyhinə cinayət kimi. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal. 2014. №-2(18). С.82-90. (ingilis dilində)
 133. Rüstəm Məmmədov. Xəzər məsələsinin həllində Həştərxan sammi­tinin rolu. Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr edilmiş hüquq fakultəsinin gənc alimlərin “Qloballaşma dövrü: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan qanunvericiliyinin müasir problemləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın materiallrı. Bakı-10-11 fevral  2015. (rus dilində)
 134. Мəmmədov R.F. Sağlamlığın müdafiəsi hüququ: beynəlxalq-hüquqi və milli normaların nisbəti. Beynəlxalq və dövlətdaxili siyasi-hüquqi prob­lemlər Qazaxıstan Respublikasında insan ömrünün uzadılmasının təmin edilməsi aspektində. Elmi-praktik konfransın materialları. 27 noyabr 2015-ci il./Məsul redaktor А.А.Salim-gerey.Almatı, 2015. №7. S.70-79. (rus dilində)
 135. S. 33-45. (rus dilində)
 136. Мəmmədov R.F. Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları və əlilləri, digər dövlətlərin ərazisində döyüş əməliyyatlarının iştirakçıları, həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailələri üçün güzəşt və təminatların qarşılıqlı tanınması haq­qında  15 aprel 1994-cü il tarixli Sazişə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında Protokol layihəsinin hüquqi təhlili. Almatı, 2017. S.44-51. (rus dilində)
 137. Beynəlxalq və dövlətdaxili siyasi-hüquqi problemlər Qazaxıstan Respublikasında insan ömrünün uzadılmasının təmin edilməsi aspektində. Elmi-praktik konfransın materialları. Almatı, 2016. S.28-32. (rus dilində)
 138. S.70-79. (rus dilində)
 139. Say 2, iyun 2017. William S. Hein və Co, Inc. tərəfindən nəşr olunur. Getzville N-Y., s.324. (ingilis dilində)
 140. Rüstəm Məmmədov.ABŞ-ın xarici siyasəti və beynəlxalq hüquq. 25 dekabr 2017-ci il Astanadfa keçirilən beynəlxalq konfransın materialları. AstaNA, Avrasiya Dövlət universiteti, 2018. S.229-245.