Mövsüm Mövsümov


Hüquq üzrə elmlər doktoru, Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının müəllimi
İş telefonu: +(994 12) 5100051
e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1955-cı ildə Fizuli rayonunda anadan olmuşdur.

 • 1978-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Hüquq fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuş və 1983-ci ildə oranı (qırmızı diplom ilə) «Hüquqşünaslıq» ixtisası üzrə bitirmişdir.
 • 1975-1977-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında xidmət keçmişdir.
 • 1975-1977 illərində Bakı şəhəri Mərmər zavodu, “Azərkəndtəssərufat” fəhlə,1984-1987-cu illərdə “Bakısənayitikinti” birliyində və “Suni dəri və plyonka materialları”zavodunun hüquqşunası vəzifələrində işləmişdir.
 • 1987-1991 illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin əyani şobəsinin aspirantı olmuş və elmi işini müdafiə edərək hüquq elmlər namizədi adına laik görulmuşdur. 2001-2004 cu illərdədə RF-sı Sankt-Peterburq Dövlət universitetinin doktorantı olmuş və hüquq elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Rusiya Federasıyasının və AZ Republikasının hüquq elmləri doktorudur.
 • 1987-ci il hal hazıradək BDU (keçmişdə-ADU-nun) hüquq fakultəsinin baş müllimi vəzifəsində çalışır.
 • Hüquq üzrə elmi dərəcələr verən daimi və birdəfəlik dissertasiya şuralarının sədr müavini  olmuş və hal-hazırda müdafiə şurasının üzvüdür .
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumlarında dəfələrlə ekspert qismində iştirak etmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR

 • 1978-1983, tələbə, Hüquq fakültəsi, ADU (indiki BDU)
 • 1991, hüquq elmlər namizədi (hüquq üzrə fəlsəfə doktoru), «12.00.03 – Mülki hüquq,ailə hüququ,mülki proses, beynəlxalq xüsusi hüquq» ixtisası üzrə «Fəhlə və qulluqçular tərəfindən dövlət təşkilatlarına dəymiş ziyanın ödənilməsinin prosessual xüsusiyyətləri», Hüquq fakültəsi, BDU
 • 2004, hüquq üzrə elmlər doktoru, «Azərbaycan Respublikasının əmək hüququnda qarşılıqlı maddi məsuliyyət», Hüquq fakültəsi,RF Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1975-.1977 illər fəhlə
 • 1984-1987 müxtəlif müəssillərdə baş hüquqşunas.
 • 1988-cu ildən hal hazıradək Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi,  müəllim, baş müəllim.
 • Apardığı dərslər:Mülki proses,Beynəlxalq mülki proses,vəkillik hüququ,iki monoqrafiya(RF-dədərc edilmiş), iki dərs vəsaiti və Mülki prosessual hüquq fənnindən iki dərslik müəllifidir, onlarla elmi məqalə ( o cümlədən RF-da dərc edilmiş) müəllifidir.
 • Əmək hüququ; Əmək mübahisələri və onların həlli qaydası.
 • Hal-hazırda 3 doktorantın elmi rəhbəridir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Mülki prosessual hüquq
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
Azərbaycan Respublikasında və xarici ölkələrdə keçirilən seminar,simpozium və beynəxalq konfrans iştakçısıdır.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Cyд.Cyдебная система, Гражданское судопроизводство/Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransın materialları. Bakı, 2008,s.211-214
 • Преобразительные решение суда как способ гражданских прав/Heyder Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğun aktual problemləri” mövzusunda 8-ci Elmi-praktik konfransın materialları. Bakl , 2008,s .276- 277
 • Программа спецкурса.Процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел.Баку.2008.
 • Программа спецкурса Судебная форма защиты субьективных прав.Баку.2008.
 • Magistratura təhsil pilləsi üçün Ayrı-ayrı kateqoriya mülki işlərə baxılmasının prosessual xüsusiyyətləri ixtisas kursunun proqramı.Bakı 2008.
 • Subyektiv hüquqların məhkəmədə müdafiəsi ixtisas kursunun proqramı.Bakı.2008.
 • Mülki prosessual hüquq kursunun proqramı “Bakı Universiteti” nəşriyyatı.2009
 • Программа курса гражданское процессуальное право.»Издательство Бакинского Университета».2009
 • Mülki prosesdə çəkişmə prosesinin növləri/Ümummili liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq Konfransın materialları.Bakı,2010,s.267.
 • Ədalət mühakiməsində yeni prinsiplərin formalaşması zəruriliyi/Azərbaycan Respublikasında dövlətvə hüquq quruculuğun aktual problemləri.Elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı:Adiloğlu,2010, №1,s.58-60.
 • О некоторых аспектах понятия гражданского процессуального права.Hüquq elminin müasir problemləri mövzusunda I Respublıka elmi-nəzəri konfransın materialları(17-18 oktyabr) Bakı 2011,səh.36
 • Mülki prosessual hüquq.Dərslik, Bakı: Qanun,2011 səh.416
 • Mülki prosessual hüququn anlayışının yaranması və inkişafı,Qanun jurnalı №6 2012, səh.30-36
 • Особености кодификации в сфере гражданского процессуального права в европейских постсоветских государсвах. Мир элономики и права. Федеральный научно-теоретический журнал. г.Санкт-Петербург декабрь 2012, стр.53-56
 • Судебная система Азербайджанской Республики.Материалы  международный научно- практической конференции. г.Санкт-Петербург 2013.стр.55-60
 • Mülki prosessual hüququn prinsipləri. 2013-cü il 25-26 dekabr tarixlərində  Beynəlxalq İnsan hüquqları 65 illiyinə həsr olunmuş «Qloballaşma dövründə insan hüquqlarının təminat sistemləri və Azərbaycan Respublikası» adlı Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans.
 • Компетенция судов Азербайджанской Республики-подведомственность «Qanun» jurnalı № 11 2014, стр.70-74
 • Azərbaycan Respublikasında notariat. «Qanun» jurnalı № 12 2014, стр.56-67
 • Современная система отрасли трудового права Азербайджанской Республики и Российской Федерации. «Qanun» jurnalı № 01 2015, стр.93-98 .
 • Системно-иерархический характер источников трудового и их особенности . «Qanun» jurnalı № 04 2015, стр.97-108.
 • Cinayət prosesində qətimkan tədbirlərin sistemi və təsnifatı haqqında. «Qanun» jurnalı № 12 2016, səh.118-125.
 • Субъуктивные гражданские права, способы и формы их защиты. «Qanun» jurnalı № 3 2017, səh.139-143.