Novruz Həbib oğlu Mehdiyev


H.ü.f.d., dosent

Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ

İş telefonu: +99412 39 10 05

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1961-ci ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub;
 • 1979-cü ildə Nərimankənd orta məktəbini bitirib;
 • 1986-1991-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil alıb;
 • 1991-1993-ci illərdə DİN-də çalışıb;
 • 1993-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ   kafedrasının müəllimidir;
 • Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986-1991-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil alıb;
 • 1995-1999-cu illərdə Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının dissertantı olub;
 • 2003-cü ildə „Cinayətkarlıqla mübarizədə dövlətlərin beynəlxalq əməkdaşlığının hüquqi formaları“ mövzusunda disertasiya müdafiə edərək hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini alıb
 • 2008-ci ildə dosent elmi adı alıb

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1980-1982-ci illərdə orduda xidmət edib
 • 1983-1985-ci illərdə Bakı mayesiz transformator zavodu
 • 1986-1991-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil alıb;
 • 1991-1993-ci illərdə DİN-də çalışıb;
 • 1993-cü ildən hal-hazırkı dövrə qədər Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ  kafedrasının müəllim, baş müəllim və dosent vəzifəsində çalışır

 

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • İnsan hüquqlarının müdafiəsində konvension mexanizmlər: nəzəriyyə və praktika.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2006-2015-ci illərdə Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan və digər dövlətlərdə bir sıra konfrans və seminarlarda iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Müstəqil dövlətlərin yaranması və beynəlxalq hüququn tanınması Qanun jurnalı, Bakı, 1997, №12 səh.37-39
 2. Вопросы сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями  // Gənc tədqiqatçıların əsərlərinin toplusu, Bakı,1996 .        səh.62-63
 3. Международно-правовая борьба с уголовной преступностью в условиях формирования и функционирования СНГ. // "Qanun" jurnalı, Bakı, 1996        səh.41-42            Основании об отказе не выдачи преступников // Gənc tədqiqatçıların əsərlərinin toplusu, Bakı,1998, may        səh.64-65
 4. Понятия международно-правовой ответственности // "Реформе в Азербайджане". Экономическая стратегия и правовая обеспечение", Баку, 1998 г., səh.89-91
 5. Материальная ответственность в международном праве // "Qanun" jurnalı, Bakı, 1998, səh.56-59
 6. Понятие международной организованной преступностью.    // Правовая реформа в Азербайджане: пути реализации. / Тезисы докладов научно-практической коференции. Баку, 1999 г., səh.56-58
 7. Виды международной организованной преступностью. //      "Qanun" jurnalı, Bakı, 1999, №9,səh.42-52
 8. Cinayətkarların İnterpol tərəfindən əlaqələndirilən beynəlxalq axtarışı // Gənc tədqiqatçıların əsərlərinin toplusu, Bakı, 2000, 23-24 fev., səh.47-48
 9. Межгосударственные и межведомственные соглашения Азербайджанской Республики по вопросам правовой помощи по уголовным делам // "Bakı universtitetinin xəbərləri" jurnalı, №2, 2000             səh.79-90
 10. .İslam Konfransı Təşkilatı və Azərbaycan Respublikası // Bakı, "Qanun" jurnalı, səh.163-175
 11. Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) institutu və sığınacaq hüququnun qarşılıqlı əlaqəsi //  Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2005, №1,            səh.62-68
 12. Beynəlxalq humanitar hüquqda terrorizm problemi / Azərbaycan Respublikası və Beynəlxalq təşkilatlar: əməkdaşlığın formalaşması və inkişaf perspektivləri. Elmi praktik konfransın materialları. 19 iyun 2006, səh. 98-102
 13. Anqlo-amerikan və roman-german hüquq sistemlərində cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) institutu // Qanun jurnalı. Bakı,  2006, №3, səh.9-11
 14. Beynəlxalq tribunalların nizamnaməsi və Roma statutu / «Hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 2007, səh.69-72

16.  Beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə əməkdaşlıq əsas aspektləri. Monoqrafiya, Bakı, «Nurlan» nəşriyyatı, 2007,  216 səh.

 1. Beynəlxalq müqavilə normalarının və beynəlxalq təşkilatların qərarlarının məhkəmə təcrübəsində tətbiqi // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri jurnalı, Bakı, 2007, №2            , səh.184-192
 2. Cinayətkarlıqa mübarizə sahəsində dövlətlərin əməkdaşlığının əlaqələndirilməsinin anlayışı və əsas istiqamətləri   / «XXI əsr: qlobal problemlər və beynəlxalq əməkdaşlıq» mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2008,        səh.190-196
 3. Fiziki şəxslərin beynəlxalq cinayət məsuliyyətinin yaranması və beynəlxalq hüquqi aləmdə onun inkişaf tendensiyası //   Nəqliyyat hüququ, Bakı, 2008, №2,səh.150-162
 4. «Beynəlxalq cinayətkarlıqla mübarizə problemləri» fənninin proqramı. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008,         30 səh.

21.  Xarici ölkələrin konstitusiya (dövlət) hüququ (metodik vəsait). Bakı, BDU nəşriyyatı, 2008,   73səh.

22.   Milli azlıqların hüquqları və onların beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi / Bakı-2009. “İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin yeni inkişaf tendensiyaları” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları.

23.  Beynəlxalq humanitar hüquq normalarının ciddi şəkildə pozulmasını özündə əks etdirən cinayətlər / Bakı-2009. 10 dekabr 1948-ci il tarixli insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamənin qəbul edilməsinin 61 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları.

24.  MDB çərçivəsində insan hüquqlarının inkişafı və həyata keçirilməsinin əsas istiqamətləri //  Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-praktik jurnal. Bakı-2009, № 3(19).s.48-57

25.  İnsan hüquqlarının genezisinin bəzi xüsusiyyətləri / Bakı-2010.  Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” II Beynəlxalq Konfransın tezisləri, s.54-62

26.  İnsan hüquqların müdafiəsində müqavilə orqanlarının yeri və rolu / Bakı-2010. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr edilmiş “Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda 06-07 may 2010-cu il tarixdə keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, s.64-69

27.  Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları və azadlıqları sahəsində beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığın inkişafı./ Bakı-2011 № 2. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-praktik jurnal, s.58-67

28.  Beynəlxalq insan hüquqlarının inkişafı və onun milli hüquqda təsbiti problemləri / Bakı-2011. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş konfransın materialları, s.40-46

29.  BMT islahatları və qloballaşmış dünyada insan hüquqlarının müdafiəsi // Nəqliyyat hüququ jurnalı. Bakı 2012 № 2 səh. 226-241.

30.  Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin insan hüquqları və azadlıqları sahəsində beynəlxalq hüququ normalara uyğunlaşdırılması məsələləri // Beynəlxalq hüquq jurnalı. Bakı 2012 № 14 səh. 72-85.

31.  Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları və azadlıqları sahəsində beynəlxalq hüquqi əməkdaşlığın inkişafı. // Bakı Universitetinin Xəbərləri jurnalı. Bakı 2012 № 2 səh. 12-25.

32.  Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin  beynəlxalq hüquqi vasitələrlə həllinin əsas aspektləri // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri jurnalı,  Bakı 2014 №1(37) səh. 75-84.

33.  İnsan hüquqları sahəsində qlobal problemlər və onların həlli istiqamətləri / 10 dekabr Beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi praktik konfrans.( 13-14 dekabr 2012-ci il) , s.28-34

34.  Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri  // Bakı-2013 1-ci cild səh. 398-400.

35.  Azərbaycan Respublikasının tərəfdar olduğu müqavilələr Azərbaycan Respublikası məhkəmələrinin fəaliyyətinin hüquqi əsasi kimi /Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu il dönümünə həsr olunmuş 12-ci Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı 2012-ci il, səh. 64-68.

36.  Beynəlxalq insan hüquqlarının inkişafı və onun milli hüquqda təsbit olunması məsələsi / "Müstəqilliyimizin iyirminci ili: Azərbaycan hüquq elminin inkişaf istiqamətləri" adlı Respublika elmi praktik konfransının materialları. Bkı 2012-ci il. səh 7-10.

37.   Beynəlxalq müqavilə normalarının və beynəlxalq təşkilatların qərarlarının məhkəmə təcrübəsində tətbiqi // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri jurnalı . Bakı 2013-cü il. № 2(10) səh. 184-193.

 1. BMT islahatları və qloballaşmış dünyada insan hüquqlarının müdafiəsi (rus dilində) // Nəqliyyat hüququ jurnalı. Bakı 2012, №2    s. 226-241
 2. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin insan hüquqları və azadlıqları sahəsində beynəlxalq hüququ normalara uyğunlaşdırılması məsələləri // Beynəlxalq hüquq jurnalı. Bakı 2012, № 4          s. 72-85
 3. s. 12-25
 4. Beynəlxalq insan hüquqlarının inkişafı və onun milli hüquqda tezis təsbit olunması məsələsi            / Müstəqilliyimizin iyirminci ili: Azərbaycan hüquq elminin inkişaf istiqamətləri" adlı Respublika elmi praktik konfransının materialları. Bakı 2012-ci il. s. 7-10
 5. İnsan hüquqları sahəsində qlobal problemlər və onların həlli istiqamətləri  /10 dekabr Beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi praktik konfrans. Bakı, 13-14 dekabr 2013-cü il, s.395-398
 6. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin  beynəlxalq hüquqi vasitələrlə həllinin əsas aspektləri //            Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri jurnalı Bakı 2014, №1(37), s.75-84
 7. İnsan hüquqlarının pozulması ilə bağlı təzminat iddiasının təminatı üçün beynəlxalq öhdəliklər /     Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu il dönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının hüquq elmimi və təhsilinin inkişafında rolu” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları.  I cild, Bakı,  5 may 2015s.122-125

47.  Конвенционные и институтициональные контрольные механизмы защиты прав человека в Азербайджанской Республике // Чачопис Киевского университету права, 2015/3, s.341-345

53.  Beynəlxalq hava və kosmos hüququ. Dərs vəsaiti. Bakı, 2018, 333 s.

54.  Beynəlxalq hava və kosmos hüququ. Proqram. Bakı, 2018, 12 s.

 

 

 

TƏLTİFLƏR

 

 • 1989- ictimai elmlər üzrə  XII ümumittifaq tələbə işləri müsabiqəsində ən yaxşı tələbə elmi işinə görə Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyinin II dərəcəli Diplomu
 • 1994- aprel ayında elmi konfransda fərqlənən məruzəsinə görə BDU-nun rektoru, prof.M.N.Ələsgərovun imzası ilə Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur.