Orxan Rüfət oğlu Aslanov

Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət hüququ və kriminologiya” kafedrasının müəllimi, dosent əvəzi.

İş telefonu: +(994) 12 538-72-65

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 16 avqust 1987-ci ildə Tərtər rayonunda anadan olub;
 • 1993-2004-cü illərdə Bakı şəhəri 27 №-li orta  məktəbdə oxuyub;
 • 2004-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində bakalavr təhsili alıb
 • 2008-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində “Cinayət hüququ, Cinayət prosesi, Kriminalistika və Məhkəmə ekspertizası” ixtisası üzrə magistr təhsili alıb;
 • 2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin “Sənaye müəssisələri və Təmir-Tikinti Birliyi”nin Mexanizasiya və Tikinti İstehsalat İdarəsində hüquqşünas vəzifəsində çalışıb.
 • 2011-2014-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin “Cinayət hüququ və kriminologiya” kafedrasının fəlsəfə proqramı üzrə əyani doktorantı olub.
 • 2015-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətdə olub.
 • 2014-2018-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət hüququ və kriminologiya” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışıb.
 • Hal-hazırda, Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət hüququ və kriminologiya” kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsində çalışır.
 • Subaydır.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004-2008-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində bakalavr təhsili alıb;
 • 2008-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində “Cinayət hüququ, Cinayət prosesi, Kriminalistika və Məhkəmə ekspertizası” ixtisası üzrə magistr təhsili alıb;
 • 2011-2014-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət hüququ və kriminologiya” kafedrasının fəlsəfə proqramı üzrə əyani doktorantı olub.
 • 2015-ci ildə “Mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə görə sanksiyaların qurulmasının problem məsələləri” mövzusunda yazdığı dissertasiya işini Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu nəzdində yaradılmış Dissertasiya Şurasında müdafiə edib.
 • 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə “Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ” ixtisası üzrə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilib.
 • 2018-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət hüququ və kriminologiya” kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə qiyabi doktorantıdır.
 • 2018-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət hüququ və kriminologiya” kafedrasının dosent əvəzi vəzifəsində çalışır.ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin “Sənaye müəssisələri və Təmir-Tikinti Birliyi”nin Mexanizasiya və Tikinti İstehsalat İdarəsində hüquqşünas vəzifəsində çalışıb.
 • 2014-2018-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət hüququ və kriminologiya” kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışıb.
 • 2018-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin “Cinayət hüququ və kriminologiya” kafedrasında dosent əvəzi vəzifəsində çalışır.
 • Apardığı dərslər: Cinayət hüququ (Xüsusi hissə), Kriminologiya, Cəza-İcra hüququ (bakalavriatura); Mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlər, İqtisadi cinayətkarlığa qarşı mübarizə, Korrupsiya ilə mübarizə üzrə qanunvericilik (magistratura).
 • 17 elmi məqalə və tezis, 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Cinayət hüququ;
 • Kriminologiya;
 • Cəza-İcra hüququ;
 • Transmilli cinayətlər.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Cinayət hüququnun Xüsusi hissəsində alternativ sanksiyaların vəziyyəti // Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 86-cı il dönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda Hüquq fakültəsi professor-müəllim heyətinin, aspirant, dissertant və magistrantların 9-cu elmi-praktik konfransının materialları. 14 may, Bakı-2009.
 • Alternativ sanksiyalı normalarda əlavə cəza məsələsi // Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda Hüquq fakültəsi professor-müəllim heyətinin, aspirant, dissertant və magistrantların 10-cu elmi-praktik konfransın materialları. 14-15 may, Bakı-2010.
 • Собственность и право собственности как объекты уголовно-правовой защиты в Азербайджанской Республике // Материалы международной заочной научно-практической конференции (23/10/2013 г.). Новосибирск – 2013.
 • SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 4 iyun 1947-ci il tarixli “Dövlət əmlakını və ictimai əmlakı oğurlamaq üstündə cinayət məsuliyyəti haqqında” Fərmanının mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətərlə mübarizədə tarixi əhəmiyyətli yeri və rolu // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında Hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın materialları. Bakı, 1-2 iyun 2017-ci il.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Cəzaya qənaət prinsipinin alternativ sanksiyaların qurulmasında rolu və yeri // Qanun № 11-12 (199-200), 2010, s.34-39
 • Cinayət-hüquqi sanksiyaların qurulmasının problem məsələlərinə dair // Qanun № 04 (204), 2011, s.48-52
 • Классификация уголовно-правовых санкций // Вестник Московского государственного областного университета, Серия «Юриспруденция». Москва, № 1 / 2013 (1), c.86-91
 • Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş cəzanın məqsədləri haqqında // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal). № 1 (33), 2013, s.86-91
 • “Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2 iyul 2001-ci il Qanununun mülkiyyət əleyhinə edilən xüsusilə ağır cinayətlərə təsiri // Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri. Bakı, Cild 15 № 4, Oktyabr-Dekabr 2013, s.184-189
 • Cinayət-hüquqi sanksiyaların tipləri // Məhkəmə ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiyanın aktual məsələləri (elmi əsərlər məcmuəsi № 59). Bakı – 2013, s.214-219
 • 1999-cu il Cinayət Məcəlləsində mülkiyyət əleyhinə edilən ağır cinayətlərə görə məsuliyyət müəyyən edən sanksiyaların təkmilləşdirilməsi problemləri // Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, 2013, № 38, s.103-109
 • Роль и важность санкций в борьбе с преступлениями против собственности в Уголовном кодексе Азербайджанской ССР 1922 года // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Серия «Юридические науки». Москва, № 4, 2013, s.101-107
 • Ağırlaşdırıcı hallarda mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə görə xüsusi müsadirənin tətbiqi məsələləri // Elmi əsərlər (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal). Bakı, № 1 (22), 2014, s.280-284
 • Cinayət hüququnda sanksiyaların anlayışı // Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri. Bakı, Cild 16 № 4, Oktyabr-Dekabr 2014, s.119-123
 • Mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərlə mübarizədə “Dövlət müəssisələrinin, kolxoz və kooperasiya əmlakını mühafizə etmək və ictimai (sosialist) mülkiyyəti möhkəmləndirmək haqqında” 7 avqust 1932-ci il Qanununun tarixi əhəmiyyətli yeri və rolu // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal). № 1 (41), 2015, s.80-83
 • Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyində torpaqların ekoloji-hüquqi mühafizəsi // Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri. Bakı, Cild 20 № 2, Aprel-İyun 2018, s.128-132
 • Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il Cinayət Məcəlləsində suyun (su mənbələrinin) çirkləndirilməsi ilə mübarizənin cinayət-hüquqi əsasları // Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri (elmi hüquq jurnalı). Bakı, 2018, № 1-2.


KİTABLAR

Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyində mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə görə müəyyən edilən sanksiyaların təkmilləşdirilməsi problemləri: Monoqrafiya. Bakı: “Mütərcim” nəşriyyatı, 2018, 272 s.

TƏLTİFLƏR

 • Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətini şərəflə başa vurması münasibəti ilə hərbi hissə komandiri tərəfindən “Təşəkkür Məktubu” ilə təltif edilmişdir (05.10.2016).
 • Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində nümunəvi xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən “Fəxri Fərman” ilə təltif edilmişdir (06.10.2016).