İpək Soltan qızı Abbasova


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrasının dosenti

İş telefonu:+99412 538 72 01

E-mail: İ[email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1954-cü ildə Laçın rayonunun Maxsudlu kəndində anadan olub;

1972-cu ildə Bakı şəhər 20 saylı orta məktəbini bitirib;

1973-1979-cu illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin) hüquq fakültəsində təhsil alıb;

1984-1987-ci illərdə İrkursk Dövlət Universitetinin aspiranturasında qiyabi şöbə üzrə təhsil alıb;

Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrasının dosentidir;

2001-2011-ci illərdə BDU-nun Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsi üzrə dekan müavini işləyib;

2007-2008-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi Metodik Şurası “Dövlət və hüquq bölməsi” nin üzvi olub;

1992-1998-ci illərdə 12.00.08 (Cinayət hüququ, kriminologiya və cəza-icra hüququ), 12.00.09 (Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası) ixtisasları üzrə ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının elmi katibi olub;

2001-2009-cu iliərdə Birdəfəlik ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının elmi katibi olub;

1999-2000-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın “Hüquq və iqtisadiyyat” elmləri üzrə ekspert komissiyasının elmi katibi olub;

2011-2012-ci illərdə “Hüquq” elmləri üzrə ekspert komissiyasının elmi katibi olub;

BDU-nun Hüquq fakültəsinin və Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin Elmi şuralarının üzvüdür.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973-1979-cu illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin)  hüquq fakültəsində təhsil almışdır.

1983-cü ildə M.B.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində ixtisasartırma kursu keçmişdir.

1984-1987-ci illərdə İrkutsk Dövlət Universitetinin aspiranturasında qiyabi şöbə üzrə təhsil alıb. 1992-ci ildə V.V.Kuybışev adına Tomsk Dövlət Universitetində “Cinayətin edilmə vaxtı kriminalistik xarakteristikanın elementi kimi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək hüquq elmləri namizədi (hüquq üzrə fəlsəfə doktoru) eımi dərəcəsini almışdır.

1996-cı ildən “Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası” kafedrasının dosentidir.

2002-ci ildə “Vektor” şirkətinin Beynəlxalq Elm Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən “Azərbaycanın tanınmış hüquqşünasları” və “Azərbaycanın tanınmış xanımları” Beynəlxalq layihəsinin diplomlarına layiq görülmüş (diplom № 002; №007) eləcə də “XXI əsr Azərbaycan hüquqşünasları” və “Azərbaycanın tanınmış xanımları” ensiklopedik nəşrlərdə onun haqqında məlumat verilmişdir (səh.8-10; səh.7).

2010-cu ildə ABŞ Dövlət Departamentinin təhsil və mədəniyyət işləri bürosunun təşkil etdiyi “İnternational visitor leadership program”ı çərçivəsində Andlılar məhkəməsi və Təqsirin Etirafı ilə bağlı ABŞ qanunvericiliyi təcrübəsi ilə tanışlıq, 2012-ci ildə isə BDU-nun Hüquq fakültəsinin professor-müəllim heyəti ilə Tulan  və Vaşinqton hüquq məktəblərində təcrübə mübadisəsi keçmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1977-1979-cu illərdə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universitetinin)  Hüquq fakültəsinin “Cinayət hüququ” kafedrasında laborant;

1979-1980-cu illərdə  Hüquq fakültəsinin “Cinayət prosesi və kriminalistika” kafedrasında assistent;

1980-1994-cü illərdə  Hüquq fakültəsinin “Kriminalistika” kafedrasında müəllim;

1994-1996-cı illərdə  Hüquq fakültəsinin “Kriminalistika” kafedrasında baş müəllim;

1996-2001-ci illərdə  Hüquq fakültəsinin “Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası” kafedrasında dosent;

2001-2011-ci illərdə  Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbə üzrə dekan müavini;

2011-h.h. Hüquq fakültəsinin “Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası” kafedrasında dosent.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Cinayətlərin kriminalistik xarakteristikası, ibtidai araşdırmada alibinin müəyyən edilməsinin taktiki xüsusiyyətləri, dindirmə zamanı qeyri-ənənəvi üsullardan istifadə edilməsi taktikası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.Dindirmə zamanı parakriminalistikanın imkanlarından istifadənin prosessual  və taktiki xüsusiyyətləri .Bakı, “Təknur”, 2016  ( dərs vəsaiti, həmmüəllif).

2.Понятие криминалистической характеристики преступной деятельности и ее взаимосвязь с предметом криминалистики (первая часть) В журнале «Проблемы в Российском законодательстве». Москва, 2016, № 8. (статья, со авторстве, с.298-307).

3.Dindirmə zamanı koqnitiv müsahibə metodunun tətbiqi şərtləri.// Ümummilli  Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans (5 may 2015). Bakı,2015. (məqalə, s.132-136).

4.Münaqişəli istintaq şəraitində dindirmənin taktikası.//10 dekabr Beynəlxalq İnsan hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans (13-14 dekabr 2012). Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri. Bakı,2013, II cild s.569-572

5.Kriminalistik metodikanın anlayışı. // Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 11-ci Respublika Elmi-praktik konfrans. Bakı,2011. s.277-279

6.İbtidai araşdırmada istintaq şəraitinin əhəmiyyəti və rolu .// Ümummilli  Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş “Hüquq elminin müasir problemləri” mövzusunda II Beynəlxalq Konfrans. Bakı,2010. BDU və Qafqaz Unversiteti. s.123-125.

7.Dindirmənin mənəvi əsasları.// BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 30-31 oktyabr, 2009. (məqalə, s.238-240).

8.İbtidai araşdırmada alibinin müəyyən edilməsinin prosessual və taktiki xüsusiyyətləri. Bakı, Adiloğlu, 2008 (monoqrafiya, həmmüəllif).

9.Dindirmə zamanı qeyri-ənənəvi metodların tətbiqi.// Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri” mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları.Bakı, 9 aprel 2008. (məqalə , c.122-126).

10.Kriminalistika.Ali məktəblər ücün dərslik / K.Q.Sarıcalinskayanın redəktəsi ilə. Bakı,  Hüquq ədəbiyyatı,1999 (həmmüəllif).

11.Время как базисный элемент криминалистически значимой информации о событии преступления. Иркутск: Иркут.Ун-та,1994 (монография, со авторстве).

12.Следы времени и их криминалистическое значение. Иркутск,1992 (методические указания).

13.Kриминалистическая характеристика преступлений. Общие положения, Иркутск,1991. (методические указания).

14.Kриминалистические характеристики преступлений в системе юридических знаний. Иркутск,1991. (методические указания).

  • Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında uzun müddət səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Bakı Dövlət Universiteti tərəfindən fəxri fərmanlarla təltif edilmişdir.