Alış Məmiş oğlu Qasımov

Hüquq üzrə elmlər doktoru, Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müdiri, professor
İş telefonu: +(994 12) 5387432
e-mail: [email protected]
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1960-cı ildə Beyləqan rayonunun Milabad qəsəbəsində anadan olmuşdur.
 • 1982-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Hüquq fakültəsinin axşam şöbəsinə daxil olmuş və 1988-ci ildə oranı «Hüquqşünaslıq» ixtisası üzrə bitirmişdir.
 • 1979-1981-ci illərdə Sovet Ordusu sıralarında xidmət keçmişdir.
 • 1988-1989-cu illərdə Bakı şəhəri Əzizbəyov (indiki Xəzər) rayon xalq məhkəməsində kuryer, kargüzar və dəftərxana müdiri vəzifələrində işləmişdir.
 • 1989-cu ilin fevralın 21-dən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin metodisti, baş metodisti, müəllimi, baş müəllimi, dosenti, dekan müavini vəzifələrində işləmişdir.
 • 1991-ci ildə istehsalatdan ayrılmadan ADU-nun Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının qiyabi doktoranturasına daxil olmuş və 20 aprel 1994-cü il tarixdə vaxtından əvvəl namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək hüquq elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır. 2003-cü ildə doktorluq dissertasiya işini müdafiə edərək AR Prezidenti yanında AAK-ın Rəyasət Heyətinin qərarı ilə hüquq elmləri doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
 • 2002-ci ilin fevralın 18-dən 2011-ci ilin iyulunadək Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasına rəhbərlik etmiş, 2011-ci ilin iyulundan bu günədək Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müdiridir.
 • «Qanun», AR DİN Polis Akademiyasının Xəbərləri, «Трудовое право в России и за рубежом» (Москва), «Пробелы в Российском законодательстве» (Москва), «Əmək və sosial hüquq» (Minsk) jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.
 • Uzun illər ərzində hüquq üzrə elmi dərəcələr verən daimi və birdəfəlik dissertasiya şuralarının sədri, sədr müavini və üzvü olmuşdur.
 • 2001-ci ildə Müqəddəs Həcc, 2002-ci ildə isə Müqəddəs Kərbala və Məşhəd ziyarətlərində olmuşdur.
 • Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumlarında “Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin müvafiq maddələrinin şərh edilməsi”ndə dəfələrlə ekspert qismində iştirak etmişdir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR

 • 1982-1988, tələbə, Hüquq fakültəsi, ADU (indiki BDU)
 • 1994, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, «5609.01 - Əmək hüququ; sosial təminat hüququ» ixtisası üzrə «Əmək və bəzi mülki hüquq münasibətlərindən əmələ gələn əvəzli və əvəzsiz əmlak səlahiyyətlərinin qarşılıqlı əlaqə sistemi», Hüquq fakültəsi, BDU
 • 2003, hüquq üzrə elmlər doktoru, «Azərbaycan Respublikasının əmək hüququnda qarşılıqlı maddi məsuliyyət», Hüquq fakültəsi, BDU
 • AR Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 13 yanvar 1997-ci il tarixli qərarına (protokol № 05) əsasən dosent, 5 fevral 2010-cu il tarixli qərarına (protokol № 03-R) əsasən  professor elmi adlarına layiq görülmüşdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1977-1979 və 1982-1988-ci illərdə BMHK-da fəhlə, yataqxana müdiri.
 • 1988-1989, Bakı şəhəri Əzizbəyov (indiki Xəzər) rayon xalq məhkəməsində kuryer, kargüzar və dəftərxana müdiri.
 • 1989-cu il fevralın 21-dən Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi, metodist, müəllim, baş müəllim, dosent, dekan müavini, 2002-ci ilin fevralın 18-dən Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının, 2011-ci ilin iyulundan Əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müdiri.
 • Apardığı dərslər: Əmək hüququ; Əmək mübahisələri və onların həlli qaydası.

2 dərsliyin, 12 dərs vəsaitinin (onlardan 1 xaricdə), 10 monoqrafiyanın (onlardan 4 xaricdə), 201 elmi məqalənin (onlardan 25 xaricdə), 12 kitabın, 4 metodik vəsaitin,  9 tezisin, 105 qəzet məqaləsinin müəllifi, 56 proqramın tərtibçisidir. 24 Beynəlxalq və 56 Respublika elmi praktik konfranslarında iştirak etmiş və məruzə ilə çıxış etmişdir.

 • 108 əsərin elmi redaktoru, 89 elmi əsərin isə rəyçisi olub.
 • Hal-hazırda 2 doktorant və dissertantın elmi rəhbəridir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Əmək müqaviləsi, Əmək hüququ  üzrə məsuliyyət, əmək mübahisələri
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 19-21 yanvar 2005-ci ildə O.Y.Kutafin adına Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasında “Əmək və sosial təminat sahəsində vətəndaşların hüquqlarının reallaşdırılmasının təminatları. Əmək qanunvericiliyinin və sosial təminat haqqında qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsi” mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmiş və “İşçinin özümüdafiəsi və işəgötürənin məsuliyyəti əmək hüquqlarının müdafiəsinin üsulları (formaları) kimi: problemin qoyuluşu” məruzəsi konfrans materiallarında çap olunmuşdur.
 • 11-12 may 2006-cı il tarixlərində Sankt-Peterburq  Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin və Rusiya Elmlər Akademiyasının  Dövlət və Hüquq İnstitutunun Sankt-Peterburq filialının MDB və Baltikyanı ölkələrin görkəmli hüquqşünaslarının və alimlərinin iştirakı ilə «Beynəlxalq kommersiya arbitrajının məhkəmə aktları: hüquqi təbiəti və məzmunu, mübahisələndirilməsi, tanınması və icrasının aktual problemləri» mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmişdir.
 • 1-3 fevral 2007-ci ildə O.Y.Kutafin adına Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasında “İnsanın yaşamaq hüququ və əmək və sosial təminat sahəsində onun reallaşdırılmasının təminatları” mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmiş və “Qadağalar və məhdudiyyətlər əmək münasibətlərinin mərkəzləşdirilmiş tənzimlənmə metodunun elementləri kimi”məruzəsi konfrans materiallarında çap olunmuşdur.
 • 19-20 aprel 2007-ci il tarixlərində M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində keçirilmiş Avroasiya Universitetləri Assosiasiyasının X Qurultayında və Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının XX Qurultayında iştirak etmişdir.
 • 2 may 2008-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində demokratik dəyərlərin qorunması» mövzusunda Beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir.
 • 18-19 sentyabr 2008-ci il tarixlərində «Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarətin rolu və əhəmiyyəti» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmişdir.
 • 27-30 may 2009-cu ildə  O.Y.Kutafin adına Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasında “Əmək və sosial təminat sahəsində münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsində diferensiasiya problemləri” mövzusunda keçirilmiş V Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmişdir.
 • 26-29 may 2010-cu ildə O.Y.Kutafin adına Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasında “Əmək hüququ və sosial təminat hüququ elmlərinin və qanunvericiliyin müasir vəziyyəti” mövzusunda keçirilmiş VI Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmişdir.
 • 25-28 may 2011-ci ildə O.Y.Kutafin adına Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasında “Əmək və sosial təminat haqqında beynəlxalq, Rusiya və xarici qanunvericilik: müasir vəziyyət (müqayisəli təhlil)”  mövzusunda keçirilmiş VII Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmiş və “Sosial-əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin ümumi mexanizmində işçinin qanuni mənafelərinin yeri və rolu” məruzəsi konfrans materiallarında çap olunmuşdur.
 • 25-28 may 2011-ci ildə O.Y.Kutafin adına Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasında “Muzdlu əmək və sosial təminat sahəsində dövlət və müqavilə tənzimlənməsinin əlaqələndirilməsi” mövzusunda keçirilmiş VIII Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmiş və “Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi metodunu anlayışı” məruzəsi konfrans materiallarında çap olunmuşdur.
 • 29 may-1 iyun 2013-cü ildə O.Y.Kutafin adına Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasında “Rusiyada layiqli əmək və layiqli sosial təminat proqramlarının reallaşdırılması yolları” mövzusunda keçirilmiş IX Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmiş və “Əmək haqqında saziş sosial tərəfdaşlığın xüsusi forması və əmək hüququn mənbəyi kimi”məruzəsi konfrans materiallarında çap olunmuşdur.
 • 26-28 noyabr 2013-cü ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində “Əmək hüququnun və sosial təminat hüququnun konstitusuon əsasları: vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda keçirilmiş IX Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmişdir.
 • 4-5 aprel 2014-cü ildə O.Y.Kutafin adına Moskva Dövlət Hüquq Universitetində “Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək hüququnun və sosial təminat hüququnun fuksiyaları” mövzusunda keçirilmiş X Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmiş və “İş vaxtının elmi və normativ hüquqi tərifi” məruzəsi konfrans materiallarında çap olunmuşdur.
 • 25-27 noyabr 2014-cü ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində “Rusiya məhkəmə islahatları: keçmişi, bu günü və gələcəyi” mövzusunda keçirilmiş XV Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmiş və “İşçilərin subyektiv hüquqlarının, azadlıqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsinin nəzəri məsələləri” məruzəsi konfrans materiallarında çap olunmuşdur.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanda aparılan hüquqi islahatlar//Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2003, № 1,  s.52-58
 • Əmək hüququnda qətiimkan tədbirlərinin anlayışı və ümumi xarakteristikası // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2004,  № 1-2, s.139-143
 • Əmək haqqının hüquqi tərifi // Qanun, Bakı,  2004, № 11, s.3-8
 • İşçinin məsuliyyətinin məqsəd və funksiyaları // Azərbaycan hüquq jurnalı, Bakı, 2005, № 1-2, s.20-26
 • Самозащита работника и ответственность работодателя как способы (формы)защиты трудовых прав: постановка проблемы / Гарантии реализации прав граждан в сфере труда и социального обеспечения. Практика применения трудового законодательства и законодательства о социальном обеспечении. Материалы международной научно-практической конференции/Под ред. К.Н.Гусова. М.: МГЮА, 2006, s.68-76
 • Система принципов трудоправовой ответственности: дисциплинарной и материальной //Вопросы трудового права, Москва, 2006, № 12, s.60-64
 • Əmək hüquq və azadlıqları insan və vətəndaşın əsas hüquq və azadlıqlarının ayrılmaz hissəsidir // Bakı Universitetinin Xəbərləri, Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2006,  № 2, s.5-21
 • Əmək hüququ üzrə sınağın məzmunu / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalalər məcmuəsi. 16-cı buraxılış. Bakı, 2006, s.93-95
 • Əmək-hüquqi məsuliyyət: ümumi metodoloji yanaşma// Qanun, Bakı, 2007, № 10, s. 54-64
 • Əmək hüququnun funksiyalarının anlayışı // Qanun, Bakı, 2008, № 4, s.87-93
 • Запреты ограничения как элементы метода централизованного регулирования трудовых отношений/Право человека на жизнь и гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспечения.Материалы международной научно-практической конференции /Под ред. К.Н.Гусова. М.: Проспект, 2008, s.47-54
 • Müəssisədaxili intizam qaydalarının anlayışına dair //Ганун, Бакы, 2009,  № 8, s.95-101
 • Lokal normalar və lokal normativ aktların anlayışı//Qanun, Bakı, 2010, №9, s. 132-139 (həmmüəllifliklə)
 • Сфера действия трудового права-догматический анализ: понятие и переоброзование в обществе с рыночной экономикой//Трудовое право в России и зарубежом, Москва, 2010, № 4, с. 29-36
 • Сфера действия трудового права//Вопросы трудового право, Москва, 2010, № 11, с. 70-75
 • К вопросу классификации  условий трудового договора//Трудовое право  в России и за рубежом, Москва, 2011, №1, с. 43-49
 • Понятие и роль законных интересов работника в общем механизме правового регулирования социально трудовых отношений/Материалы  VII    Международной научно-практической  конференции «Международное,российское и зарубежное законодательство о труде социальном обеспечении: современное сосотояние (сравнительный анализ»/Под ред.акад. К.Н.Гусова. M.: Проспект, 2011, с.536-539
 • Сравнительно – правовой анализ внутренней структуры Трудового Кодекса АР и Трудового Кодекса РФ: вопросы дифференциации дальнейшего совершенствования//Трудовое право в России и за рубежом, Москва, 2011, № 2, с. 16-18
 • Əmək müqaviləsi tərəflərinin birgə sosial fəaliyyəti prinsipi//Qanun, Bakı, 2011, №8, s. 59-64
 • Ответственность работника как элемент его правового статуса / Материалы ЫЫЫ Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» МГЮА имени О.Е.Кутафина «Юридическая наука как основа  правового обеспечения инновационного развития России». Секция трудового права и права социального обеспечения. Сб.тезисов/Отв.ред.акад. К.Н. Гусов. М., 2012, с. 71-77
 • Əmək müqaviləsinin işçi tərəfindən ləğv edilməsi //Qanun, Bakı, 2012, №1, s. 41-51
 • Понятие метода правового регулирования трудовых отношений / Сочетание государственного и договорного регулирования в сфере наемного труда и социального обеспечения. Материалы VIIЫ  Международной научно-практической  конференции/Под общ.ред.акад.К.Н.Гусова. М.: Проспект, 2012, с. 193-205
 • Индивидуально-договорный метод регулирования наемного труда / Сочетание государственного и договорного регулирования в сфере наемного труда и социального обеспечения. Материалы  VIIЫ Международной научно-практической  конференции/Под общ.ред.акад.К.Н.Гусова; М.: Проспект,  2012, с. 206-215
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin “kosmetik təmirə” ehtiyacı vardır // Qanun, Bakı, 2012, №2, s. 51-63
 • Категория субьектов, участвующих в отношениях, регулируемых Трудовым Кодексом Азербайджанской Республики // Трудовое право в России и за рубежом, Москва, 2012, № 2, с.47-51
 • Ишчилярин сайы вя йа штатлары ихтисар едилдикдя ишяэютцрян тяряфиндян ямяк мцгавилясинин ляьв едилмяси: нязяри вя тяърцби мясяляляр //Qanun, Bakı, 2012, № 3, s. 54-65
 • Азярбайъан Республикасы вятяндашларынын ямяк щцгугунун тяминатларынын анлайышы вя нювляри //Няглиййат щцгугу, Бакы, 2012, № 3, с.24-50
 • Трудовая миграция в рамках стран СНГ: проблемы теории и практики // Вопросы трудового права, Москва, 2012, № 7, с.19-26
 • Трудовая миграция в старанах СНГ: формальные преграды - реальные проблемы // Журнал «Кадровик», Москва,  2013, № 2 (в соавторстве)
 • Понятие источника в современном трудовом праве //Вопросы трудового права, Москва, 2013, № 4, с.59-70
 • Особое место коллективных договоров в системе современных источников трудового права / Пути реализации в России программы достойного труда и достойно социального обеспечения. Материалы ЫХ международной научно-практической конференции/Под общ.ред.К.Н.Гусова. М.: Проспект, 2013, с.243-247
 • Соглашение о труде как особая форма социального партнерства и источник трудового права / Пути реализации в России программы достойного труда и достойно социального обеспечения. Материалы Х международной научно-практической конференции/ Под общ.ред.К.Н.Гусова. М.: Проспект, 2013, с.248-255 (в соавторстве)
 • Понятие и система локальных нормативных правовых актов // Трудовое право в России и за рубежом, Москва, 2013, № 2, с.9-14
 • Ямяк мцгавилясинин азадлыьы принсипи вя ямяк мцгавилясинин мязмуну //Ганун, Бакы, 2013, №10, s.69-74
 • Научные и нормативно-правовое определения рабочего времени / «Функции трудового права и права социального обеспечения в условиях рыночной экономики». Материалы Х международной научно-практической конференции/Сост.М.И.Акатнова, М.Э.Дзарасов. М.: Проспект, 2014, с. 258-262 (в соавторстве)
 • Современные методы (или способы) правового (законодательного) и неправового (договорного) нормирования рабочего времени/Функции трудового права и права социального обеспечения в условиях рыночной экономики. Материалы Х международной научно-практической конференции/Сост.М.И.Акатнова, М.Э.Дзарасов. М.: Проспект, 2014, с. 262-267 (в соавторстве)
 • Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyasının əmək qanunvericiliyi üzrə işçi tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi: müqayisəli təhlil//Ганун, Бакы, 2014, №8, s. 50-54
 • Трудовое право (для бакалавриата) / Bakı: Qanun, 2014, 48 s.
 • Самозащита трудовых прав работниками//Государство и право, Москва, 2014, № 11, с. 89-97 (в соавторстве)
 • İşçilərin əmək hüquqlarının özümüdafiəsi yeni hüquqi fenomen kimi//Ганун, Бакы, 2014, № 12, s. 83-98
 • Право на свободный труд в контексте естественно – правовой доктрины//Ганун, Бакы, 2015, № 2, s. 16-22
 • Heydər Əliyevin ideyaları gələcəyimizin və inkişafımızın qarantıdır//Nəqliyyat hüququ, Bakı, 2015, № 2, s. 16-20
 • Теоретические вопросы зашиты субъективных прав, свобод и законных интересов работника / Судебная защита в сфере труда и социального обеспечения. Сборник докладов секции трудового права и права социального обеспечения совместной ХV Международной научно-практической конференции юридического факультета  МГУ им. М.В.Ломоносова и VII Международной научно-практической конференции «Кутафинские чтения» «Судебная реферма в России: прошлое, настоящее, будущее». М.: Проспект, 2015, с. 46-51
 • О способах защиты субъективных прав, свобод и законных интересов работника//Трудовое право в России и за рубежом, Москва, 2015, №1, с. 46-48
 • Ямяк щцгугунда щцгуги фактлар щаггында мясяляйя даир/Азярбайъан халгынын цмумилли лидери Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 93-ъц илдюнцмцня щяср олунмуш «Щейдяр Ялийев вя Азярбайъанда щцгуги дювлят гуруъулуьу» мювзусунда бейнялхалг елми-практики конфрансын материаллары. Бакы, 2016, с.218-222
 • Əmək hüququnun prinsiplərinin anlayışı haqqında məsələyə dair/Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин мялуматы. Бакы, 2016, с.78-82
 • Əmək hüququnun prinsiplərinin anlayışı haqqında məsələyə dair//“Hüquq elminin müasir problemləri:Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin yeni tendensiyaları” mövzusunda VI Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları (5-6 may 2016). Bakı, 2016, s.43-46
 • Правовые последствия незаконного прекращения трудового договора//Ганун, Бакы, 2016, № 1, s.112-118  (həmmüəllifliklə)
 • Изменение трудового договора//Ганун, Бакы, 2016, № 2, s.92-97 (həmmüəllifliklə)
 • Некоторые вопросы понятия и классификации переводов на другую работу//Ганун, Бакы, 2016, № 3, s.106-112 (həmmüəllifliklə)
 • О видах постоянных переводов на другую работу//Ганун, Бакы, 2016, № 4, s.105-112 (həmmüəllifliklə)
 • Временные переводы на другую работу: виды и их правовая регламентация//Ганун, Бакы, 2016, № 5, s.73-81 (həmmüəllifliklə)
 • Характеристика системы правовых гарантий работникам в связи с прекращением трудового договора по инициативе работодателя//Ганун, Бакы, 2016, № 6, s.68-72 (həmmüəllifliklə)
 • Изменение содержания трудового договора-новая категория современной науки трудового права и ее соотношение с переводом на другую работу//Ганун, Бакы, 2016, № 8, s.84-97 (həmmüəllifliklə)
 • Субъективный состав трудового права и основные критерии их классификации//Ганун, Бакы, 2016, № 9, s.93-105 (həmmüəllifliklə)
 • Производственное и социально-правовое назначение правил внутреннего трудового распорядка предприятий//Ганун, Бакы, 2016, № 10, s.100-120 (həmmüəllifliklə)
 • Правовой статус как общенаучная категория: правовая cущность и основные виды/Стратегия национального развития и задачи российской юридической науки.Сб. докладов Международной научно-практической конференции. (Москва, 24 ноября-3 декабря 2015 г.). М.: Проспект, 2016, с. 185-189
 • Государство как субъект трудового права/Стратегия национального развития и задачи российской юридической науки. Сб. докладов Международной научно-практической конференции. (Москва, 24 ноября-3 декабря 2015 г.). М.: Проспект, 2016, с. 121-126 (həmmüəllifliklə)
 • Əhalinin və ərazinin ekoloji təhlükəsizliyinin hüquqi tənzimi haqqında//Qаnun, Баkы, 2016, № 11, s.78-83(həmmüəllifliklə)
 • Некоторые вопросы трудовой правосубъектности работника//Ганун, Бакы, 2017, № 4, s.73-80 (həmmüəllifliklə)
 • Ишчилярин ямяк щцгугларынын вя гануни мянафеляринин мцдафиясинин мящкямяйягядярки вя мящкямя  гайдасı//Ганун, Бакы, 2017, № 6, s.79-97 (həmmüəllifliklə)
 • Институт трудового договора в праве Азербайджанской Республики и Российской Федерации: сравнительный анализ//Труды Института государства и права РАН, Москва, 2017, № 12, с.174-191
 • К вопросу о месте и функциональной роли коллективных договоров в системе локально-правовых актов// Ганун, Бакы, 2017, № 9, s.106-114 (həmmüəllifliklə)
 • К вопросу об ответственности работника как элементе его юридического статуса//Qanun, Bakı, 2017, № 10, s.69-73
 • «Ekoloji hüquq» kursunun proqramı (azərb., rus və ingilis dillərində). Bakı: Qanun, 2017 (həmmüəllifliklə)
 • Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları fənni üzrə proqram (azərb., rus və ingilis dillərində). Bakı: Qanun, 2017 (həmmüəllifliklə)
 • “Torpaq hüququ” fənni üzrə proqram (azərb., rus və ingilis dillərində). Bakı: Qanun, 2017 (həmmüəllifliklə)

KİTABLAR

 • Əmək və bəzi mülki hüquq münasibətlərinin oxşar və fərqli cəhətləri: Dərs vəsaiti. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1994
 • Əmək hüquq münasibətlərində əmlak səlahiyyətləri sistemi: Monoqrafiya. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1994 (həmmüəllifliklə)
 • Сходство и различие между трудовыми и некоторыми гражданско-правовыми отношениями: Учебное пособие. Баку: Изд-во Бакинского Университета,1995
 • Əmək hüququ: Dərslik. Bakı: Qanun, 1996(həmmüəllifliklə)
 • Трудовое право России: Практикум. M.: Ось-89, 1998 (в соавторстве)
 • Занятость, трудоустройство, индивидуальный трудовой договор (контракт): Учебное пособие. Баку: Изд-во Бакинского Университета, 1999,(в соавторстве)
 • İnsan və vətəndaş hüquqlarının məhkəmə müdafiəsi haqqında: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 2000 (həmmüəllifliklə)
 • Трудовой договор (контракт): баланс сил и баланс интересов: Монография. M.: Юридические вести, 2000 (в соавторстве)
 • Взаимная материальная ответственность в трудовом  праве Азербайджанской Республики. Монография . M.:Союз, 2001
 • Əmək müqaviləsi tərəflərinin qarşılıqlı maddi məsuliyyətinin sosial-hüquqi əsasları: Monoqrafiya. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001
 • Azərbaycan Respublikasının pensiya  hüququ: Dərs vəsaiti. Bakı: Digesta, 2002 (həmmüəllifliklə)
 • Azərbaycan Respublikasının əmək hüququnda qarşılıqlı maddi məsuliyyət: Monoqrafiya. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin Kommentariyası. Bakı: Digesta, 2002 (həmmüəllifliklə)
 • Əmək hüququ üzrə qarşılıqlı maddi məsuliyyətin əsasları və şərtləri: Dərs vəsaiti. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002
 • Taleyi tarixə dönən şəxsiyyət. Bakı: Təhsil nəşriyyatı, 2004
 • Əmək hüququ. Ümumi hissə: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 2005
 • Azərbaycan Respublikasında əmək haqqının hüquqi tənzimlənməsi: Dərs vəsaiti. Bakı: Adiloğlu, 2007 (həmmüəllifliklə)
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası. Bakı: Adiloğlu, 2007 (həmmüəllifliklə)
 • Əmək hüququ: Dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2007
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası (yenidən işlənilmiş). Bakı: Qanun, 2009 (həmmüəllifliklə)
 • Əmək hüququnun öyrənilməsinə dair metodiki göstərişlər. Bakı: Qanun, 2009
 • Əmək hüququ fənni üzrə tədris-metodiki vəsait. Bakı:Qanun, 2009
 • Правовое регулирование времени отдыха  на современном этапе: Монография. Баку: Ганун, 2011 (в соавторстве)
 • Время отдыха: Учебное пособие. Баку: Ганун, 2011 (в соавторстве)
 • Bütün sahələr üçün ümumi olan qulluqçu vəzifələrinin vahid tarif – ixtisas sorğusu kitabçası. Bakı: Qanun, 2011
 • Fəhlə peşələri və işlərin vahid tarif-ixtisas sorğu kitabçası. Bakı: Qanun, 2011
 • Beynəlxalq əmək hüququ: Dərs vəsaiti. Bakı: Mütərcim, 2012 (həmmüəllifliklə)
 • Əmək və sosial təminat sahəsində vətəndaşların hüquqlarının həyata keçirilməsi təminatları: Monoqrafiya. Bakı: Qanun, 2012(həmmüəllifliklə)
 • Правовое регулирование трудовых споров в контексте защиты трудовых прав: Монография. М.: Проспект, 2013(в соавторстве)
 • Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin vahidliyi və diferensiasiyası: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 2015 (həmmüəllifliklə)
 • Başqa işə keçirmənin hüquqi tənzimlənməsi: nəzəri və təcrübi məsələlər: Monoqrafiya. Bakı: Qanun, 2015 (həmmüəllifliklə)
 • Əmək hüququnun subyekti kimi işçinin hüquqi statusu: Monoqrafiya. Bakı:Qanun, 2015 (həmmüəllifliklə)
 • Əmək hüququ: Dərslik. Bakı: Letterpress, 2016

TƏLTİFLƏR:

 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasının 10 fevral 2000-ci il tarixli T-187 nömrəli qərarı ilə yüksək ixtisaslı hüquqşünas kadrların hazırlanmasında səmərəli fəaliyyətinə və BDU-nun 80 illik yubileyi münasibəti ilə “Fəxri Fərman”la təltif edilmişdir.
 • 2003-cü ildə “VEKTOR” Beynəlxalq Elmi Mərkəzi mükafat komissiyasının qərarı ilə “Azərbaycanın tanınmış hüquqşünasları” beynəlxalq layihəsinin qalibi olmuş və “XXI əsrin tanınmış hüquqşünasları” Beynəlxalq diplomu ilə təltif olunmuşdur.
 • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30 oktyabr 2009-cu il tarixli 542 nömrəli Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunmuşdur.
 • Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 21 yanvar 2010-cu il tarixli 11/23 nömrəli əmri ilə “Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.