Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu

H.ü.e.d,  professor.

BDU-nun Hüquq fakültəsinin “Cinayət prosesi” kafedrası

İş telefonu: 538-01-34

Е-mail [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1966-ci ildə Azərbsaycan Resrublikasının Salyan rayonunun Noxudlu kəndində anadan olub
 • 1974-1984-ci illərdə Salyan rayonunun Noxudlu kənd orta məktəbində təhsil alıb və məktəbi Qızil medalla bitirib.
 • 1984 -1986 -cı illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olub.
 • Evlidir, üç övladı var

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1988-1993-cı illərdə BDU –nun Hüquq fakültəsində təhsil alıb, fakültəni Fərqlənmə diplomu  ilə bitirib.
 • 1994-1999-ci illərdə BDU-nun “Cinayət prosesi” kafedrasının aspirantı olub.
 • 1999-cu ildən hüquq elmləri namizədi, dosent
 • 2009 -cu ildən hüquq elmləri doktoru
 • 2012- ci ildən   professordur

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1993-cü idə  təyinat yolu ilə BDU-nun hüquq fakultəsinin cinayət prosesi kafedrasında saxlanılıb və kafedranın baş laborantı vəzifəsində işləyib.
 • 1994-cü ildən BDU-nun “Cinayət prosesi” kafedrasının müəllim ,baş müəlim , dossent vəzifəsində calışıb.
 • 2001 -2011 -cü illərdə BDU-nun hüquq fakültəsində dekan müavini,  magistratura üzrə dekan müavini vəzifəsində calışıb.
 • Hal- hazırda  Cinayət prosesi kafedrasında professor vəzifəsində calışır.
 • 2010 -cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  Hüquq  elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü olub.
 • 2011 – 2012- ci illlərdə Milli Elmlər Akademiyasınn Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun nəzdində yaradılan dissertsiya şurasının uzvü ,        seminar şurasının sədri olub .
 • 2013 – 2016 –cı illərdə BDU hüquq fakültəsində Metodik  Şuranın üzvü olub .
 • 2017- ci ildən BDU –nin hüquq fakültəsində dissertasiya şurası yanında fəaliyyət göstərən seminar şurasının sədr müavinidir.
 • Qanun elmi hüquq jurnalının və Polis Akademiyasının elmi xəbərləri jurnalının redaksiya heyyətinin üzvudur.
 • 2017- ci ildə Almaniyanın Marten Lüter adına Halle Vittenberq Universitetində təcrübə mübadiləsi kecib

TƏLTİFLƏR

Bakı Dövlət Universiteti  rektorunun fəxri fərmanı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003-2018-ci illərdə Respublikamızda, Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstan və digər xarici ölkələrdə kecirilən  coxsaylı  beynəlxalq  elmi-praktiki konfranslarda   və seminarlarda iştirak etmişdir.


TƏDQİQAT SAHƏSİ


 • Cinayət-prosesual hüquq; Müqayisəli cinayət-prosesual hüquq; Cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqi  vəziyyəti və onun təminatı problemləri; İbtidai araşdırmanın problemləri;  Hüquq mühafizə orqanları və onların sistemi,  hüquqi statusu.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

3 monoqrafiyanın , 3 dərsliyin, 5  dərs vəsaitinin, 130 -dan artıq  elmi  məqalə, tədris metodik vəsaitin və 10-dan artıq proqramın  müəllifidir.

 • Elmi-texniki tərəqqinin nəaliyyətləri cinayət mühakimə icraatında şəxsiyyətin mənafeləri. BDU-nun xəbərləri, 2004-cü il, №1-2, s. 16-27
 • Cinayət prosesində şəxsiyyətin təhlükə­siz­liyi­nin təmin edilməsinin cinayət –prosessual təd­birləri. BDU-nun xəbərləri. Sosial-siyasi Elmlər seriyası. №1,  2005, s.48-54
 • Cinayət-prosessual təminatlar onların təsnifatı haqqında. Azərbaycan Respublikasında  Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual prob­lem­ləri. Bakı, 2004. 11-ci buraxılış. 2005,  s. 309-314
 • Cinayət prosesinin əxlaqi başlanqıcları cinayət mühakimə icraatında şəxsiyyətin vəziyyəti. Qanun jurnalı, 05 (121), 2004, s. 3-7
 • Cinayət mühakimə icraatının şəxslərə görə differensiasiya edilməsinin bəzi məsələləri. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedoqoji xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası,  №38.  Bakı, 2013, s.118-132
 • Şəxsi zaminlik və təşkilatın zaminliyi qətimkan tədbirləri. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (emi-analitik və praktiki jurnal) №2 (34), 2013, s.101-107
 • Həbs qətimkan tədbirinə dair hüquqi möv­qelərin sistemi. Bakı Universitetinin xəbərləri, №3, 2013, s.22-39
 • Azərbaycan Respublikasında vəkilin cinayət prosessual fəaliyyəti. Məhkəmə ekspertizası, krimi­na­listika və kriminologiyanın aktual məsələləri (elmi əsərlər məcmuəsi. №59. 2013), s.122-133
 • Cinayət prosesində nəzarət altına vermə qətimkan tədbirləri sisteminin elementi kimi. Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya prob­lemləri. (elmi-analitik və praktiki jurnal №3(35) 2013, s.189-196
 • Cinayət prosesində zərər cəkmiş şəxsin an­layışı barədə mülahizələr. Bakı Univeristeti    xəbərləri, 2013, N 4, s.5-18
 • Əməliyyat axtarş fəaliyyəti üzərində məhkəmə nəzarətinin bəzi məsələləri. Azərbaycanda hüquqi dövlət qurucu­lu­ğunun aktual problemləri fəl­səfi sosioloyi hüquqi təhlili  və proqnozlaşdırma. 2 Bey­nəlxalq elmi konfransin materiallari 23 – 24 oktyabr 2014, s. 246- 251
 • Böyük ictimai təhlükə törətməyən aşkar ci­nayətlər üzrə məhkəməyədək sadələş­diril­miş icraatin müasir problemləri.  Məhkəmə  ekspertizası krimi­nalis­tika və kriminalogiyanın aktual məsələləri  elmi əsərlər məcmuəsi. Bakı, 2014,  N 62, s 49-57
 • Cinayət prosesində “digər prosessual məcburiyyət tədbirlərinin” məzmunu. Qanun  jurnalı,  №4(134), 2014,  s.66-76
 • Vəkil sirri: nəzəri—hüquqi təhlilin bəzi aspektləri.“Qanun” jurnalı №1(231)/2014, s.57-69
 • Cinayət prosesində həbs müddətləri. Qanun və nəzəriyyə Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri (elmi əsərlər məcmuəsi №61. 2014), s.35-49
 • Cinayət-Prosessual formanın müəyyən edil­məsindəKonstitusiya Məhkəməsinin roluna dair. Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pe­do­qoji xəbərləri. Humanitar elmllər seriyası. №39  Bakı, 2014.
 • Diplomatik immunitet hüququndan irəli gələn prosessual qaydalarin mahiyyəti və məzmunu. AR DIN Polis Akademiyasının Elmi xə­bərlərİ    4 (12)2014 Elmi Hüquq jurnalı,     s. 65-72 İstintaq hərəkətlərinin protokollarından sübut kimi istifadə edilməsi: sistemli yanaşma. “Qanun” jurnalı №3(233)/2014, s.56-63
 • Cinayət mühakimə icraatında etirazın əsasları barədə.Qanun,N09(239),2014,s.46- 53
 • Hüquq-mühafizə orqanları fənninin predmeti, vəzifələri, metodları, sistemi və digər hüquq fənləri ilə əlaqəsi haqqında. Qanun, №8(238), 2014, s. 33-39
 • İstintaq səhvləri; anlayışı və  təsnifatı haq­qında. Qanun, N 6 (248), 2015, s. 82 – 93
 • О понятия принципа уголовного процесса; теоретические вопросы. Qanun,  N 5( 247), 2015,   s.48 -  57
 • Zərərcəkmiş şəxs və onun hüquqi varisisinin prosesual vəziyyəti barədə mülahizələr. Qanun,  N 03, 2015,    s.104 – 120
 • Някои въпросы за провеждането на обиск и изземане по наказателно-процесуалното законодателство на Република Азербайджан. Правна мислъ, Българска Академия на науките, 2016, №1, s. 95-109
 • Cinayət prosesində  qətimkan tədbirlərinin sistemi və təsnifatı haqqında. Бакы, Qanun, №12 (266),2016, s. 118-125
 • Cinayət prosesində  insan hüquqlarının təmin edilməsi mexanizmi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olması-nın 94-cü ildönümünə həsr olun-muş  “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq  elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, 01–02 iyun 2017-ci il
 • Azərbaycan Respublikası cinayət-prosessual qanunvericiliyində insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsinin bəzi məsələləri.Qanun, Elmi hüquq jurnalı, № 1 (267), Бакы, 2017, s. 90 – 97
 • Məhkəmə hakimiyyəti: hakimiyyətlərin bölgüsü nəzəriyyəsi konteksində. Qanun, Elmi hüquq jurnalı, № 9 (275), Бакы, 2017, s. 45 -53
 • Məhkəmə hakimiyyətinin xa-rakterik əlamətləri haqqında. Бакы, Qanun, Elmi hüquq  jurnalı, №11 (277), Бакы, 2017, s.20 -25
 • Hüquq mühafizə fəaliyyəti anlayışı, əlamətləri funksiyaları. Бакы, Qanun, Elmi hüquq jurnalı, №12 (278), 2017, s. 60 -68

KİTABLAR

 • İbtidai istintaqda müstəntiq tərəfindən müttəhimin hüquqları qanuni mənafeyinin təmin edilməsi. Monoqrafiya. Bakı, «Elm», 1999, 199s.
 • Yuvenal Ədliyyə.Yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilən cinayəti şləri üzrə ədalət mühakiməsi icraatı. Dərs vəsaiti . Bakı. Qanun. 2006, 540 s.
 • Yuvenal Ədliyyə. Yetkinlik yaşına çatmayanların ədalət mühakiməsi. Dərs vəsaiti. (Həmmüəllifliklə). Bakı. 2006, 110 s.
 • Azərbaycan Respublikasının cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqlarının təmin edilməsi. Monoqrafiya. Bakı. «Qanun» nəşriyyatı, 2006, 234 s.
 • Azərbaycan Respublikasının hüquq-mühafizə orqanları. Dərs vəsaiti. (Həmmüəllifliklə) Bakı, “Qanun”, 2007, 229 s.
 • Azərbaycan Respublikasının cinayət pro­sesində şəxsiyyətin hüquqi vəziyyəti:nəzəri və təcrübi məsələlər. Monoqrafiya. Bakı. «Qanun» nəş­riyyatı,  2008,  346 s.
 • Hüquq Mühafizə Orqanları. Dərslik. (Həmmüəllifliklə) Bakı, Qanun, 2012 s.636
 • Hüquq Mühafizə Orqanları 100 sual 100 cavab. Dərs vəsaiti.  (Həmmüəllifliklə)Bakı, Qanun, 2012, s.99
 • Hüquq Mühafizə Orqanları. Dərs vəsaiti. (Həmmüəllifliklə).  Bakı, 2018, 540 s.
 • Azərbaycan Respublikasında həbs yerlərində saxlanilan şəxslərə və məhkumlara tibbi xidmət: beynəlxalq standartlar və milli qanunvericilik. Dərs vəsaiti.  (Həmmüəllifliklə). Bakı, 2018, 707 s.