Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu

Qəfərov Midhəd Seyidəhməd oğlu

BDU-nun Hüquq fakültəsinin “Cinayət prosesi” kafedrasının müəllimi

İş telefonu: 438-01-34

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1966-ci ildə Azərbsaycan Resrublikasının Salyan rayonunun Noxudlu kəndində anadan olmuşdur

1973-1983-ci illərdə Salyan rayonunun Noxudu kəndindəki orta məktəbdə təhsil almışdır
Evlidir, üç evladı var


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1988-1993-cı illərdə Kirov adına ADU-nun Hüquq fakültəsini fərqlənmə ilə bitirmişdir
1994-1999-ci illərdə BDU-nun “Cinayət prosesi” kafedrasının aspirantı olmuşdur
1999-cu ildən hüquq elmləri namizədi, dosent

2009 -cu ildən hüquq elmləri doktoru    professor


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1993-1994-cü illərdə BDU-nun “Cinayət prosesi” kafedrasının baş laborantı vəzifəsində işləmişdir
1994-cü ildən BDU-nun “Cinayət prosesi” kafedrasının müəllimidir
2004-2011 ci ildən BDU-nun hüquq fakültəsinin magistratura üzrə dekan müavini

2012 -ci ildən “Cinayət prosesi” kafedrasının professoru


TƏDQİQAT SAHƏSİ
Cinayət prosesində müstəntiq tərəfindən müttəhimin hüquqları və qanuni mənafeyinin təmin edilməsi

Müqayisəli cinayət prosessual hüquq

AR-in hüquq-mühafizə orqanları

Təhqiqat

Appelyasiya və kassasiya instansiyalarında icraat

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
Cinayət işi başlamanın təkminləşdirilməsinin bəzi məsələləri
Cinayət işi başlama cinayət mühakimə icraatının müstəqil mərhələsi kimi
Cinayət işləri üzrə icraatı istisna edən hallar haqqında
Müttəhimin subyektiv prosesual hüqüqlarının təsnifatı haqqında
Müstəntiqin prosesual funksiyaları haqqında
Процессуальный статус обвиняемого и направления его совершенствования
Müstəntiq tərəfindən ittihamı elan etmə zamanı müttəhimin hüquqları və qanuni mənafeyinin təmin edilməsi
Müstəntiq tərəfindən müttəhimin hüquqları və qanuni mənafeyinin təmin edilməsinin prosesual formaları
Müttəhimin hüquqları və qanuni mənafelərinin təmin edilməsinin bəzi məsələləri
Qəti-imkan tədbirlərin seçilməsi zamanı müstəntiq tərəfindən müttəhimin hüquqları və qanuni mənafelərinin təmin edilməsi
Müstəntiq tərəfindən müttəhimin hüquqları və qanuni mənafeyinin təmin edilməsinin bəzi məsələləri
Məhkəmə baxışı həddinin bəzi prosesual məsələləri haqqında
Yetkinlik yaşına çatmayan müttəhimlərin hüquqlarının müstəntiq tərəfindən təmin edilməsinin xüsusiyyətləri
Tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tədqiq edilməsi
Ekspertizanın aparılmasının prosesual məsələləri
Система уголовно-процессуальных принципов, обеспечивающих закрепленные в конституции прав и свобод человека и гражданина
Понятие и принципы уголовного процесса
“Məhkəmə sübutları”
İstintaq və məhkəmə səhvləri nəticəsində şəxsiyyətin hüquq və qanuni mənafelərinin pozulması hallarının bəzi məsələləri
Cinayət prosesinin əxlaqi başlanqıcları və mühakimə icraatında şəxsiyyətin vəziyyəti
Cinayət prosesi iştirakçılarının hüquqları və qanuni mənafelərinin təmin olunmasının bəzi məsələləri
Elmi-texniki tərəqqinn nəaliyyətləri və cinayət mühakimə icraatında şəxsiyyətin mənafeləri
Prosesual məcburiyyət prosesual məsuliyyət və şəxsiyyətin mənafeləri
Cinayət prosesində şahidin hüquq və qanuni mənafelərinin təmin edilməsi
Cinayət prosesində şəxsiyyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin inzibati hüquqi tədbirləri
Cinayət prosesində şahidin hüquq və qanuni mənafelərinin təmin edilməsi
Ekspertizanın aparılması və tədqiqat üçün nümunələrin götürülməsi zamanı şəxsiyyətin hüquqları və qanuni mənafelərinin təmin edilməsi
«Некоторые вопросы обеспечения прав и законных интересов личности при производстве допроса по УПК АР».
Axtarış və götürmə istintaq hərəkətlərinin aparılması zamanı şəxsiyyətin hüquq və qanuni mənafelərinin təmin edilməsinin bəzi məsələləri
İbtidai araşdırma vəsatətlərə baxılmasının məcburiliyi proses iştirakçılarının hüquqlarının təmin edilməsinin vasitəsi kimi
«Нравственные начала уголовного процесса и положение личности в уголовном судопроизводстве АР».
«Обеспечение прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых по УПК АР».
«Обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве АР».

KİTABLAR

“Hüquq mühafizə orqanları” adlı dərslik
İbtidai istintaqda müstəntiq tərəfindən müttəhimin hüquqları və qanuni mənafeyinin təmin edilməsi

Azərbaycan Respublikasinin Cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqlarinin təmin  edilməsi . monoqrafiya

Azərbaycan Respublikasinin Cinayət prosesində şəxsiyyətin hüquqi  vəziyyəti və onun təminatı problemləri   monoqrafiya

Azərbaycan Respublikasinin hüquq mühafizə orqanlari   dərslik

Azərbaycan Respublikasinin hüququ mühafizə orqanlari dərs vəsaiti

Yuvenal Ədliyyə.Yetkinlik yaşina catmayanlar tərəfindən törədilən cinayət işləri üzrə ədalət mühakiməsi icraati.dərslik

Yuvenal ədliyyə yetkinlik yaşina catmayanlarin ədalət mühakiməsi dərs vəsaiti