Rəna Oqtay qızı Qulieva


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrası

İş telefonu: +99412 5387201

E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1957-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub;
 • 1975-ci ildə Bakı şəhər 175 nömrəli orta məktəbini bitirib;
 • 1975-1980-ci illərdə Bakı Dövlət Universiteti hüquq fakültəsinin əyani şöbəsində təhsil alıb;
 • 1980-1985-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyə Nazirliyin Qanunvericiliyin sistemləşdirilməsi və qanun layihələri hazırlanması, sonra Məhkəmə orqanları İdarələrində məsləhətçi vəzifəsində işləyib;
 • 1985-h/h - Bakı Dövlət Universitetinin Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrasının dosenti vəzifəsində işləyir;
 • 2000-2006-cı illərdə BDU-nun Hüquq fakültəsinin Elmi işlər və magistratura üzrə dekan müavini işləyib;  Hüquq fakültəsinin dekanlığında çalışan ilk qadın idi;
 • 2000-2006-cı illərdə BDU-nun Hüquq fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü; 2003-2006-cı illərdə Hüquq fakültəsi Tədris-metodik Şurasının üzvü; 2016-cı ildən Hüquq fakültəsi həmkarlar ittifaqı komitəsinin üzvüdür;
 • Üç övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1975-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin əyani şöbəsinə daxil olmuş və 1980-ci ildə bitirmişdir.

1987-1992-cı illərdə Bakı Dövlət Universiteti hüquq fakültəsi Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrasının dissertantı olmuşdur.

1993-cü ildə Rusiya Federasiyasının Prokurorluğunun Elmi-Tədqiqat İnstitutunda Moskva şəhərində “Şərabçılıq sənayesi müəssisələrində spirtin mənimsənilməsinin araşdırılması və qarşısının alınması problemləri” mövzusunda hüquq elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.

2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə ”Dosent” elmi adı verilmişdir.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1980-1984, təyinatla Azərbaycan Respublikası Ədliyə Nazirliyi Qanunvericiliyin sistemləşdirilməsi və qanun layihələri hazırlanması İdarə, məsləhətçi;
 • 1984-1985, Azərbaycan Respublikası Ədliyə Nazirliyi Məhkəmə orqanları İdarəsi, məsləhətçi;
 • 1985-h/h - Bakı Dövlət Universitetinin Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafedrasının müəllimi, baş müəllimi, dosenti

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Kriminalistika, Məhkəmə ekspertizası.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2000-2006-cı illərdə 7 Elmi, Elmi-praktik konfras və Elmi-praktik seminarı təşkil etmişdir.
 • 1985-2018-ci illərdə Zаqаfqаziyа Univеrsitеtlərinin Еlmi kоnfrаnsında; Orconikidze şəhərində Еlmi-praktik konfransında, M.F.Ахundоv аdınа Аzərbаycаn pеdаqоji rus dili və ədəbiyyаtı Institutunun Еlmi kоnfrаnsında, ”Kоrrupsiyа və оnа qаrşı mübаrizə” Еlmi Sеminаrında, Tumen Dövlət Universinenin 2- ci Beynəlxalq Elmi-praktik kоnfrаnsında, Mahaçqala İnnovasiya Universiteti Beynəlxalq Elmi-praktik kоnfrаnsında, АR-dа insаn hüquq və аzаdlıqlаrının müdаfiəsinin yеni tеndеnsiyаlаrı» mövzusundа V  Rеspublikа Еlmi-Nəzəri kоnfrаnsında, “İslam həmrəilliyi ili – 2017: reallıqlar və perspektivlər“ Respublika Elmi-Metodik  kоnfrаnsında və b. iştirak etmişdir.

 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Dərsliklər:

 • Судебная экспертиза. 2-е изд. допол. и переработ., Баку: Ecoprint, 2018 – 364 с.
 • Forensics examination. Translated F.R.Movsumov.  Baku:MBM. 2016. - 282 p.
 • Современные проблемы криминалистической экспертизы. 2-е изд. Баку: Ecoprint, 2018 – 204 с.
 • Криминалистика. /под ред. Проф.Д.И. Сулейманова. Баку:Ишыг, 2000. – 658 с. (в соавторстве)

Dərs vəsaitləri:

 • Kri­­mi­­na­­lis­­ti­­ka: mü­­ha­­zi­­rə­­lə­­rin qı­­sa ic­­ma­­lı. 2-ci nəşr, yenidən işlənmiş və əlavə olunmuş. Tər­­cü­­mə edən: Q.E.Ab­­dul­­la­­yev. Bаkı: 2018 – 264 s.
 • Криминалистика: краткий обзор лекций. 2-е изд. допол. и переработ., Баку: Ecoprint, 2018 –  280 с.
 • Kriminalistika üzrə praktikum. 3-ci nəşr, yenidən işlənmiş və əlavə olunmuş. Tər­­cü­­mə edən: Q.E.Ab­­dul­­la­­yev. Baki: Ecoprint 2018 – 64 s.
 • Практикум по криминалистике. 3-е изд. допол. и переработ. Баку: Ecoprint, 2018 – 64 с.
 • Practicum on criminalistics. 3rd edition, revised and updated / Translated Mirjamil Taghiyev – Baku: «Ecoprint», 2018. – 64 p.
 • Криминалистическая фотография. Баку:MБM, 2012. – 104 с.
 • Методологические, процессуальные и организационные вопросы судебной экспертизы. Баку:MБM, 2011. – 272 с.
 • Основы общей теории криминалистики. Баку:MБM, 2008. – 124 с.
 • История и теория криминалистики. /под ред. Проф.Д.И. Сулейманова. Баку:Военное издательство, 1999. – 206 с.  (в соавторстве)

YouTube-da yerləşdirilmiş Tədris filmləri:

2018-ci il

 • История криминалистической идентификации;
 • Общие сведения о подошве стопы человека и обуви. Дорожка следов ног человека;
 • Из истории замков и ключей. Общие сведения о замках;
 • Из истории графологии;
 • Научные основы почерковедения;
 • Этапы развития судебного почерковедения;
 • Некоторые способы вскрытия замков и следы от орудий взлома.

2017-ci il

 • Этапы становления науки криминалистики;
 • История изобретения и развития фотографии;
 • Основы общей фотографии и становление судебной фотографии;
 • Daktiloskopiya ediməsinin qaydaları;
 • Общие положения криминалистической техники;
 • Правила дактилоскопирования;
 • История дактилоскопии;
 • Общие сведения о следах рук;
 • Методы обнаружения и фиксации следов рук;
 • Историческое значение следов ног;
 • Обнаружение и фиксация следов ног;
 • Sənədlərin saxtalaşdırılması üsulları və aşkarlanma metodları.

2016-cı il

 • Daktiloskopiyanın tarixi;
 • İnsanın ayaq izlərinin tarixi əhəmiyyəti;
 • Ayaq izlərinin aşkar edilməsi, qeyd edilməsi  və götürülməsi üsulları;
 • Qıfıl və açarların tarixindən və qıfıllar haqqında ümumi məlumat;
 • Sindirma alətləri və onlarin izləri;
 • Kriminalistikanın tarixi inkişaf mərhələləri;
 • Kriminalistik texnikasinin ümumi əsaslari;
 • Ballistikanin tarixi və məhkəmə ballistikasinin təşəkkülü;
 • Ümumi fotoqrafiyanın əsasları və мəhkəmə fotoqrafiyanın təşəkkülü;
 • Əl izlərin haqqinda ümumi məlumat;
 • Fotoqrafıyanın yaranmasının və ınkışafın tarıxı;
 • Əl ızlərının aşkar edılməsı və qeyd edılməsı üsulları;
 • Odlu silahların təsnifatı;
 • Nəqliyyatin inkişaf tarixi;
 • Odlu silahın anlayışı, əsas hissələri, atəş açılmasının və izlərin yaranma maxanizmi;
 • Döyüş sursatlarin təsnifati;
 • Hadisə yerində atəş izlərinin və hallarının müəyyən edilməsi;
 • Məhkəmə xətşünasliğinin inkişaf mərhələləri;
 • Qrafologiyanin tarixindən;
 • Xətşünasliğin elmi əsaslari;
 • Sənədlərin saxtalaşdirilmasi tarixindən;
 • Из истории фальсификации документов;
 • Kriminalistik qeydiyyatin tarixi və inkişaf mərhələləri və b.

Elmi məqələlər:

 • Азербайджан в условиях исламской солидарности и на пороге всемирной правовой глобализации //“İslam həmrəilliyi ili – 2017: reallıqlar və perspektivlər“ mövzusunda, Bakı aprel 2017-ci il, Respublika Elmi-Metodik kоnfrаnsın materialları. Bakı, 2017. – S.352-354.
 • Глобализация криминалистики: история и современность // BDU-nun Хəbərləri (sоsiyаl-siyаsi еlmlər sеriyаsı) № 1. – Bakı. 2016. S. 23-31.
 • Совершенствование законодательства в сфере образования // Аzərbaycan xalqinin ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasinin 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Педагогические подходы в образовании: опыт прошлого и взгляд в будущее” mövzusunda Respublika elmi-praktiki konfransin materiallari (4-5 may 2016-cı il. – Bakı, 2016.- S.35-38.
 • Kibercinayətlərin istintaqının əməliyyat-axtarış təminatına dair // Nəqliyyat hüququ. № 4. Bakı. 2015. - S.186-196.
 • Понятие авторства и плагиата в высших учебных заведениях // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri - №2(42). – Bakı. 2015. - S. 66-71.
 • История автороведения и современные возможности стилометрии // Аzərbaycan xalqinin ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasinin 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyevin Azərbaycan respublikasinin hüquq elminin və təhsilinin inkişafinda rolu” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki  konfransin materiallari (5 may 2015-ci il), iki cilddə. – BDU, Hüquq fakültəsi. 2-ci cild, Bakı: MBM, 2015. – S.127-132.
 • Криминалистический анализ преступлений в сфере банковского   кредитования // Аzərbaycan xalqinin ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasinin 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyevin Azərbaycan respublikasinin hüquq elminin və təhsilinin inkişafinda rolu” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki  konfransin materiallari (5 may 2015-ci il), iki cilddə. – BDU, Hüquq fakültəsi. 2-ci cild, Bakı: MBM, 2015. – S.184-187.
 • Некоторые недостатки внедрения болонской системы образования в ВУЗы Азербайджана // АR Kоnstitusiyаsının 20 illiyinə həsr еdilmiş «Hüquq еlminin muаsir prоblеmləri: АR-dа insаn hüquq və аzаdlıqlаrının müdаfiəsinin yеni tеndеnsiyаlаrı» mövzusundа V-ci Rеspublikа Еlmi-Nəzəri kоnfrаnsın mаtеriаllаrı (7-8 mаy). Bakı:Təknur, 2015. - S.104-107.
 • Способ совершения мошенничества как элемент криминалистической характеристики // BDU-nun 95 illik yubilеyinə həsr еdilmiş Hüqüq fаkültəsinin Еlmi kоnfrаnsın mаtеriаllаrı –Bakı. 10-11 fеvrаl. 2015. - S. 330- 336.
 • Некоторые вопросы совершенствования уголовного законодательства (мошенничество) // «Приорететные направления развития современной науки» Mahaçqala İnnovasiya Universiteti Beynəlxalq Elmi-praktik kоnfrаnsın mаtеriаlları. Mahaçqala şəhəri, 26 fеvrаl. 2015. - S.127-132.

 

TƏLTİFLƏR

 

1980, Xidməti vəzifəsini vicdanla yerinə yetirdiyinə görə Azərbaycan Respublikası Ədliyə Nazirliyin tərəfindən “Fəxri fərman” ilə təltif olunmuşdur.

2003, Bakı Dövlət Universiteti hüquq fakültəsin Magistraturanın III Elmi-praktik konfransının yüksək səviyyədə təşkil etdiyinə görə Rektorluq adından Təşəkkür elan edilmişdir.

2014, V “Elekt­ron Təh­sil” Res­pub­li­ka Mü­sa­bi­qə­si­nin “Mil­li elekt­ron təd­ris re­surs­la­rı­nın ya­ra­dıl­ma­sı” no­mi­na­si­ya­sın­da fərq­lən­di­yi­nə gö­rə Təhsil Na­zir­liyi tə­rə­fin­dən Dip­lom ilə təl­tif olun­muş­dur.

2018, Yüksəkixtisaslı kadrların hazırlamasında səmərəli fəaliyyətinə, təhsilin inkişafındakı öidmətlərinə görə Təhsil Na­zir­liyi tə­rə­fin­dən “Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.