Əfsər İsa oğlu Sadıqov


Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Beynəlxalq Ümumi Hüquq kafedrasının professoru


İş telefonu: +(994 12) 5391005 mob: 0503496294

e-mail: [email protected]


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 08 mart 1966-cı ildə Salyan rayonu Alçalı kəndində anadan olmuşdur;
 • 1983-cü ildə Qızılağac kənd orta məktəbini bitirmişdir;
 • 1983-1990-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tarix və hüquq fakültəsində təhsil almış və həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir;
 • Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrasının professorudur;
 • AR Prezidenti yanında AAK-ın və BDU-nun təsis etdiyi ,,Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri“ elmi-analitik və praktiki jurnalın, Azərbaycan hüquq jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür;
 • Vəkillərin ixtisas Komissiyasının üzvüdür.
 • Evlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI


1983-cü ildə ADPU-nun tarix və hüquq fakültəsinə daxil olmuş və 1990-cı ildə həmin fakültəni fərlqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1999-cu ildə isə Fransanın Nitse universitetində TASİS-TEMPUS proqramı çərəivəsində ixtisasartırma kursunda olmuşdur. AR Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və ARDNŞ-in “Neft-qaz hasilatı və AR-in davamlı inkişafı” mövzusunda keçirdiyi Respublika müsabiqəsində 1-ci yer qazanmışdır. 1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq və xarici ölkələrin dövlət hüququ kafedrasının dissertanturasına daxil olmuş, 2003-ci ildə “AR-in beynəlxalq neft kontraktları beynəlxalq enerji hüququ sistemində” mövzusunda hüquq elmləri alimlik dərəcəsi almaq üçün namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 28 aprel  2009-cu il tarixli (protokol №16-K) qərarı ilə Beynəlxalq Ümumi Hüquq kafedrası üzrə Dosent elmi adı verilmişdir. 2010-cu ildə isə “Qloballaşma dövründə enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi problemləri” mövzusunda hüquq elmləri alimlik dərəcəsi almaq üçün doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 25 yanvar 2013-cü il tarixli (protokol №02-Р) qərarı ilə ona «hüquq üzrə elmlər doktoru» alimlik dərəcəsi verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası 15 dekabr 2017-ci il tarixli (protokol №21-R) qərarı ilə Beynəlxalq Ümumi Hüquq kafedrası üzrə Professor elmi adı verilmişdir


ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1990-1994-cü illərdə biznes strukturlarında hüquq müşaviri kimi çalışmış, 1994-cü ildən 1997-ci ilə kimi Ali Diplomatiya Kollecində hüquqşünas və müəllim vəzifəsində işləmişdir;
 • 1997-ci ildən BDU-nun Beynəlxalq hüquq və xarici ölkələrin dövlət hüququ (hazırda Beynəlxalq ümumi hüquq) kafedrasında müəllim, 2007-ci ildən həmin kafedranın dosenti,2017-ci ildən həmin kafedranın professoru;
 • Hüquq üzrə 4 fəlsəfə doktoruna elmi rəhbər və 1 nəfər hüquq üzrə elmlər doktoruna məsləhətçi olmuşdur;
 • Tədris etdiyi fənlər: Beynəlxalq ümumi hüquq, Beynəlxalq iqtisadi hüquq, Beynəlxalq enerji hüququ;

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Beynəlxalq ümumi hüquq, Beynəlxalq iqtisadi hüquq, Beynəlxalq enerji hüququ, Enerji təhlükəsizliyinin humanitar (insan hüquqları) standartları, Bələdiyyə hüququ

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Правовая природа нефтяных контрактов / Keçid dövründə AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 10-cu buraxılış. Bakı, 2004 с.542-551
 2. Формы (виды) нефтяных контрактов и проблема права собственности / Azərbaycan hüquq jurnalı, Bakı, 2004, №4 с.157-165
 3. Транспортировка энергетических ресурсов и региональная безопасность / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2005, №1 с.124-129
 4. Davamlı inkişaf konsepsiyası və ətraf mühitin beynəlxalq hüquqi mühafizəsi / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı,  2006, №2 с.183-189
 5. Avropa İttifaqının və üzv ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin xüsusiyyətləri / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2006, №3 с.160-168
 6. Beynəlxalq enerji administrasiyası sistemində BMT-nin rolu / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2006, №4 с.169-177
 7. Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatı ilə danışıqlar zamanı üstünlük verəcəyi əsas məsələlər / «Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq təşkilatlar: əməkdaşlığın formalaşması və inkişaf perspektivləri» mövzusunda elmi-praktik konfrans. Bakı, 2006 с.178-180
 8. Beynəlxalq Arbitraj: beynəlxalq mübahisələrin hüquqi həlli vasitəsi kimi / «Azərbaycan Respublikası və beynəlxalq təşkilatlar: əməkdaşlığın formalaşması və inkişaf perspektivləri» mövzusunda elmi-praktik konfrans. Bakı, 2006 с.15-18
 9. Enerji Xartiyasına Müqavilə çərçivəsində enerji resurslarının nəqli problemi / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2007, №1 с.185-193
 10. Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi aspekti: tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişlərindən Enerji Xartiyasına Müqaviləyə doğru / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2007, №2 с.133-141
 11. Beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi: hüquq və diplomatiya / AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 17-ci buraxılış. Bakı, 2007 с.491-496
 12. Tranzitin azadlığı beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin təminat mexanizmi kimi / AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 19-cu buraxılış. Bakı, 2007 с.516-522
 13. Enerji təhlükəsizliyi: davamlı inkişaf və ekologiya (beynəlxalq hüquqi problemlər) / Bakı Universitetinin xəbərləri: sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı, 2007, №2 с.15-21
 14. Принцип государственного суверенитета над энергетическими ресурсами / Юридические науки, М. 2007, №6 с.79-88
 15. Neft ixrac edən ölkələrin Təşkilatının enerji təhlükəsizliyi strategiyasının beynəlxalq hüquqi aspekti / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2007, №3-4 с.105-110
 16. Elektroenergetika sahəsində dövlətlərarası əməkdaşlığın beynəlxalq hüquqi formaları / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2008, №1-2 с.97-104
 17. Nüvə enerjisindən dəymiş zərərə görə hüquqi məsuliyyətin beynəlxalq rejimi / Bakı Universitetinin xəbərləri: sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı, 2008, №2 с.27-37
 18. Nüvə enerjisi sferasında beynəlxalq təhlükəsizlik standartları / AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 20-ci buraxılış. Bakı, 2008, с.491-499
 19. Международно-правовые принципы ядерной энергетической безопасности / Юридические науки, М. 2008, №2, с.133-139
 20. Современные международно-правовые аспекты сотрудничества в сфере безопасности ядерной энергетики  / Вопросы гуманитарных наук, М.2008, №3, с.187-193
 21. Двустороннее сотрудничество государств в сфере энергетической безопасности / Право и политология, Тбилиси. 2008, №3, с. 33-37
 22. Tələbin təhlükəsizliyinin beynəlxalq institusional mexanizmi: Beynəlxalq Enerji Agentliyi/İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı / Bakı Universitetinin xəbərləri: sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı, 2008, №2, с.98-105
 23. Beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqda enerji təhlükəsizliyinin humanitar aspekti / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2008, №3, с.150-156
 24. Neft məhsullarından ətraf mühitə mənfi təsirin qarşısının alınmasında beynəlxalq hüquqi tədbirlər / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2008, №4, с.143-146
 25. Qloballaşma və beynəlxalq hüquq / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2009, №1, с.90-93
 26. Təhlükəsizliyin anlayışı, təsnifatı və təminatı / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2009, №2, с.159-165
 27. Dünya Ticarət Təşkilatında mübahisələrin həlli və məsuliyyətin hüquqi təbiəti / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2009, №3, с.61-66
 28. Qlobal enerji təhdidləri və onların həllinin beynəlxalq hüquqi konsepsiyası / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, Bakı, 2009, №4, с.63-67
 29. Enerji resurslarının beynəlxalq ticarətinin liberallaşdırılması prinsipi / AR-də dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmusu. 24-cü buraxılış. Bakı, 2009, с.454-459
 30. Qlobal enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi problemləri / Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Humanitar elmlər. 2009, с.272-274
 31. Становление международно-правового принципа «энергетическая эффективность и охрана окружающей среды» / Право и политология, Тбилиси. 2009, №1, с.29-32
 32. Специальные нормы генерального соглашения по тарифам и торговле для нефтедобывающих стран / Право и политология, Тбилиси. 2009, №6, с.14-17
 33. Особенности гарантии глобального энергетического сотрудничество в системе ГАТТ/ВТО / Вопросы гуманитарных наук, №1, 2010, с.153-159
 34. Ermənistansayağı “özünütəyinetmə” beynəlxalq hüquqi məsuliyyətdir / Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr edilmiş «Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinin əsas inkişaf tendensiyaları» mövzusunda keçirilmiş  Elmi-praktik Konfransın materialları. Bakı, 2010, с.137-140
 35. Международное энергетическое право: энергетическая перестройка и энергетическая безопасность/ Украинский журнал международного права, №1-2/2009, с.48-52
 36. Uluslararası Hukuk Karşısında Ermənistan’ın «Kendi Kaderini Tayin Hakkı» Siyaseti / YOM Türk Dünyası Kültür Dergisi, №19-20/2010, с.109-118
 37. Проблемы энергетической безопасности и международно-правовые пути их решения / Право и суспільство. Науковий журнал. №1, 2011, с.257-260
 38. Müasir qloballaşmanın mahiyyəti və enerji təhlükəsizliyi problemi / Azərbaycan Respublikası müstəqilliyinin 20 illiyinə həsr edilmiş «Müasir beynəlxalq münasibətlərin formalaşmasının milli iqtisadiyyata təsir mexanizmləri» mövzusunda 25-26 oktyabr 2011-ci il tarixində keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı,  2011, с.311-317
 39. Международно-правовые основы торговли энергоресурсами / Часопис Київського Університету права, 2011, №1, с.321-324
 40. Xocalı soyqırımı cinayətindəki niyyətin ümumi plan və siyasət çərçivəsində həyata keçirilməsinin beynəlxalq hüquqi qiymətləndirilməsi / İnsan Hüquqları İnstitutunun 15 illiyinə həsr olunmuş Soyqırım və terror erməni ideologiyasının əsas amilləri kimi Beynəlxalq Konfransın Tezislər Toplusu. Bakı 2013, s.158 -162
 41. Regional enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquqi problemləri / NATO-nun Yeni strateji konsepsiyası və Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik çağırışları. Beynəlxalq konfransın məruzə və tezislər toplusu. Bakı 2013, s.19-22
 42. Enerji təhlükəsizliyi və insan hüquqları / Qloballaşma dövründə insan hüquqları. 10 dekabr Beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi-praktik konfransın (13-14 dekabr) materialları. I cild. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı 2013, s.167-171
 43. Xocalı soyqırım cinayəti: ümumi plan və siyasət çərçivəsində təzahür edən niyyət və beynəlxalq hüquq / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi analitik və praktiki jurnal. Xüsusi buraxılış. №1(37) 2014, s.93-100
 44. Şimali Atlantika müqaviləsi və regional təhlükəsizlik / NATO-nun UELS Sammitindən sonra Şimali Atlantika İttifaqı və tərəfdaş ölkələr arasında əməkdaşlıq. Beynəlxalq konfransın məruzə və tezislər toplusu. Bakı: “Elm və təhsil” 2015. s.34-46
 45. Human Aspect of Energy Security in International and Domestic Law / İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakultesinde 24 Eylul 2012 tarihinde düzenlenen I Türkiye – Azerbaycan Hukuk Günleri Toplantısının Dergisi. Hazırlayan: Prof. Dr. Fethi Gedikli. İstanbul, Nisan 2015, s.13-23


DƏRSLİK VƏ PROQRAMLAR

 1. Beynəlxalq iqtisadi hüquq. Dərslik. Bakı: «Bakı  Universiteti» nəşriyyatı, 2008. 396с.
 2. Beynəlxalq iqtisadi hüquq kursunun proqramı Bakı, «Bakı  Universiteti» nəşriyyatı,  2008, 34с.
 3. Beynəlxalq enerji hüququ kursunun proqramı Bakı, «Bakı  Universiteti» nəşriyyatı, 2008, 13с.
 4. Qlobal enerji təhlükəsizliyi və beynəlxalq hüquq. Monoqrafiya, Bakı, «Bakı  Universiteti» nəşriyyatı,  2008, 236 с.
 5. Enerji təhlükəsizliyinin beynəlxalq institutları (beynəlxalq hüquqi məsələlər) Monoqrafiya, Bakı, «Bakı  Universiteti» nəşriyyatı,  2009, 202 с.
 6. Bələdiyyə hüququ. Dərs vəsaiti. Bakı, «Elm və təhsil», 2011, 144 с.
 7. Beynəlxalq enerji hüququ enerji təhlükəsizliyinin təminat sistemi kimi. Monoqrafiya, Bakı, «Bakı  Universiteti» nəşriyyatı,  2012, 325 с.
 8. Beynəlxalq enerji hüququ. Dərslik. Bakı: “Adventa Qroup” MMC, 2013, 312s.