Samirə Əli qızı Eyvazova
Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1981-ci ildə Azərbaycan Respublikası, Tovuz rayonunda anadan olub;
 • 1998-ci ildə Bakı şəhəri, Binəqədi r-nu 5 nömrəli orta məktəbi bitirib;
 • 1998-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq və Beynəlxalq münasibətlər fakültəsində “Beynəlxalq hüquq” ixtisası üzrə bakalavr təhsil pilləsində təhsil alıb (fərqlənmə diplomu);
 • 2002-2005-ci illərdə illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq hüquq və Beynəlxalq münasibətlər fakültəsində “Beynəlxalq hüquq” ixtisası üzrə magistratura təhsil pilləsində təhsil alıb (fərqlənmə diplomu);
 • 2007-2010-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində hüquqşünas ixtisası üzrə əlavə təhsil alıb (fərqlənmə diplomu);
 • Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2017- hal-hazırda

5603.01 – “Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları ixtisası üzrə” Hüquq elmlər doktoru proqramı üzrə qiyabi doktorantı

Doktorluq mövzusu: “Ümumdünya Ticarət Təşkilatı hüququ beynəlxalq hüquqi tənzimetmə sistemində: nəzəri-praktiki problemlər”

2006-2013

5603.01 – “Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları” ixtisası üzrə Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Dissertasiya mövzusu: ildə “Avropa İttifaqının Yeni Qonşuluq Siyasəti və Azərbaycan Respublikası – iqtisadi əməkdaşlığın beynəlxalq hüquqi problemləri”

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2016- hal-hazırda

Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasının dosenti

2016- hal-hazırda

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin SABAH Qruplarında saatheası müəllim

2012-2016

Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq xüsusi

hüquq və Avropa hüququ kafedrasında müəllim

2006-2012

Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasında baş laborant

Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ kafedrasında saathesabı müəllim

2004-2006

Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq ümumi hüquq və

xarici ölkələrin konstitusiya hüququ kafedrasında baş

laborant

Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq ümumi hüquq və xarici ölkələrin konstitusiya hüququ kafedrasında saathesabı müəllim

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Avropa hüququ, Beynəlxalq iqtisadi hüquq, Beynəlxalq xüsusi hüquq,  Beynəlxalq kommersiya arbitrajı, Əqli mülkiyyət hüququ ,Dəniz və enerji hüququ

SERTIFIKAT VƏ KURSLAR

8-9 sentyabr 2017

Sabah Qruparı müəllimləri üçün təşkil olunmuş "MÜASİR MÜƏLLİMİN FƏRDİ İŞÇİ PLANININ (SYLLABUST) TƏRTİBİ", ADA, SABAH Groups

6-7 aprel2017

"Interactive Teaching Metodologies for Law School Professors" certificate, GIZ

16-18 yanvar, 2017

Sabah Qruparı müəllimləri üçün keçirilən "Qış Akademiyası" sertifikatı, ADA, SABAH Groups

16 fevral-30 may 2016

Introduction to modern legal and teaching methods certificate, GIZ

Dekabr 2012 - May 2013

Teaching proficiencyTrainings of Maritime and Energy Law LL.M. Program Certificate, USAID, ABA CEELI Inc.

May 2013

The Energy and Environmental  Law Classes Conducted by Tulane University Professors within Maritime and Energy Law LL.M Program Certificate, USAID, ABA CELL Inc.

İyun 2012

Interactive Teaching Metodologies for Law Faculty Certificate, USAID, ABA CELL Inc.

Noyabr 18 – dekabr 14 2002

“Civics 101” Certificate, Project Harmony Azerbaijan, ASCP

İyul-avqust 2000

ISAR Azerbaijan's Fundamental NGO Management Training Certificate, USAID, ISAR


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Ümumdünya Ticarət Təşkilatı hüququ və insan hüquqlarının qarşılıqlı əlaqəsi / Insan hüquqları və informasiya hüququ (elmi məqalələrtoplusu) №1(1) 2018, s.30-34.
 2. Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikası əməkdaşlığının hüquqi əsasları. Dərs vəsaiti. Azərnəşr, Bakı 2018. 288 səh. (Legal basis of cooperation between the EU and the Republic of Azerbaijan. Textbook. Baku: "AZERNASHR", 2018, p. 288)
 3. Avropa Qonşuluq Siyasəti – Azərbaycan Respublikası ilə iqtisadi əməkdaşlığın hüquqi əsasları. Monoqrafiya. Azərnəşr, Bakı 2018. 240 səh. (European Neighborhood Policy - legal basis of economic cooperation with Azerbaijan Republic. Monograph. Baku, "AZERNASHR", 2018, p. 240)
 4. International Conventions in Maritime Law (Dəniz hüququnda beynəlxalq konvensiyalar). Proqram (magistratura). Bakı 2018, 18 səh.
 5. Avropa hüququ. Proqram (bakalavr).  Bakı 2015, 27 səh.
 6. Ümümdünya Ticarət Təşkilatı hüququnda ticarət mübahisələrinin həlli // Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi Azərbaycan xalqının Ümümmilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin əsas inkşaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, İki cilddə, I cild, Bakı, 1-2 iyun  2018-ci il, s.149-151
 7. Beynəlxalq cinayət məhkəməsinin yurisdiksiyası və Azərbaycan Respublikası cinayət qanunvericiliyi // Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi Azərbaycan xalqının Ümümmilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, İki cilddə, I cild, Bakı, 3 iyun  2017-ci il, s.179-181 (h.ü.f.d. G.A.Xasayeva ilə həmmüəllif).
 8. Genetic engineering and right to personal integrity / European Reforms Bulletin 2015 l No. 4, p.6-9. (prof.Ə.İ.Əliyev ilə həmmüəllif).
 9. Avropa İnsan hüquqları hüququnda mülkiyyət hüququ // Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının hüquq elminin və təhsilinin inkşafında rolu” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, İki cilddə, I cild, Bakı, 5 may 2015-ci il, s.136-138.

10.  Limitation of liability for maritime claims // Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr edilmiş Hüquq fakültəsinin gənc alimlərinin və magistrantların “Qloballaşma dövrü: beynəlxalq standartlar və Azərbaycan qanunvericiliyinin müasir problemləri” mövzusunda Elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, 10-11 fevral 2015, s.244-246. (Nəzrin Mirzəzadə ilə həmmüəllif).

11.  Avropa İttifaqının Ümumi Gömrük Tarifi və Ümumdünya Ticarət Təşkilatı / Nəqliyyat hüququ. 2014, №4, s.134-139.

12.  Avropa Qonşuluq Siyasətinin təsis edilməsi zərurəti // Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika Elmi Konfransının Materialları. II cild. Bakı 2013. s.104-105

13.  Avropa Qonşuluq Siyasəti və Azərbaycan Respublikasında insan hüquqları // 10 dekabr Beynəlxalq insan hüquqları gününə həsr edilmiş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans (13-14 dekabr 2012-ci il). Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri. I cild, Bakı-2013. s.314-317

14.  Gümrük rejiminde Avrupa Birliği standartları ve Azerbaycan Cumhuriyeti hukuku / Tanık Akademik, 1. Sayı 2013, s.58-64 (Türkiyə Respublikası)

15.  Avropa Qonşuluq Siyasətinin institusional əsasları / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2012, №2(30), s.29-35

16.  Avropa İttifaqı hüququnun Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə implementasiyasının əsası / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2012, №1(29), s.36-41

17.  Avropa Qonşuluq Siyasətinin hüquqi və institusional əsasları / Dirçəliş – XXI əsr. 171-172/2012. s. 207-218

18.  Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan Respublikası arasında beynəlxalq-hüquqi əməkdaşlıq və Avropa Qonşuluq Siyasəti / Nəqliyyat hüququ. 2012, №4, s.129-140

19.  Сотрудничество в сфере взаимной защиты и поощрения инвестиций между Европейским Союзом и Азербайджаном / Право I суспıльство, 2012, №3, ст.99-105 (Ukrayna Respublikası)

20.  Avropa Qonşuluq Siyasətinin təsis edilməsi zərurəti və onun mahiyyəti // Ümumilli liderimiz HEYDƏR ƏLİYEVİN anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş “Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri” mövzusunda 12-ci respublika Elmi-praktik konfransının materialları, (10-11 may), Bakı-2012, s.68-73

21.  Azərbaycan Respublikasının energetika qanunvericiliyi və Avropa İttifaqının energetika hüququnun prinsipləri / Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2011, №4(28), s.20-30

22.  Ümumi xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti sahəsində Avropa İttifaqının əməkdaşlıq prinsipləri // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2011, №1(25), s.37-41

23.  Avropa Qonşuluq Siyasətinin Şərq Tərəfdaşlığında mobilizasiya və təhlükəsizlik məsələlərinin hüquqi tənzimlənməsi // Hüquqi dövlət və qanun, 2010, №6, s.30-33

24.  Avropa Qonşuluq Siyasətinin Şərq Tərəfdaşlığında yeni ikitərəfli öhdəlikləri // Hüquqi dövlət və qanun, 2009, №12, s.44-47

25.  Milli hüquqda beynəlxalq iqtisadi hüququn həyata keçirilməsi üsulları // Hüquqi dövlət və qanun, 2004, №6, s.34-36

26.  Beynəlxalq iqtisadi hüquq və milli qanunvericiliyin kolliziyası // Hüquqi dövlət və qanun, 2003, №5, s.39-42

27.  Beynəlxalq iqtisadi hüquq və milli qanunvericiliyin kolliziyası / Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubleyinə həsr olunmuş Elmi konfransın materialları (23 aprel 2003-cü il). Bakı-2003, s.22