Səkinəxanım Nəhməd qızı Rzayeva


Hüquq üzrə fəlsəfə dokroru

Bakı Dövlət Universitetinin Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının müəllimi, dosent əvəzi

İş telefonu: +(994) 12 438-72-65

e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1960-cı il avqustun 1-də Bakıda anadan olmuşdur.
 • 1977-ci ildə Şirvan şəhər 2 saylı orta məktəbi bitirmişdir.
 • 1980-1986-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin «Filologiya» fakultəsində təhsil almışdır.
 • 1997-2001-ci illərdə BDU-nun «Hüquq fakültəsində» təhsil almışdır.
 • 1985-ci ildən BDU-nun Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasında çalışır.
 • Ailəlidir,iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986-cı ildə BDU-nun «filologiya»,
 • 2001-ci ildə isə BDU-nun «Hüquq fakültəsini» Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 2002-2007-ci illərdə BDU-nun Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrasının dissertantı olmuşdur.
 • 2009-ci ilin martında «Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanun-vericiliyi üzrə amnistiya və əfvetmə məsələləri» mövzusunda dissertasiya işi müdafiə edərək,
 • Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiya­sının 29  mart 2011-ci il tarixli Qərarı ilə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1985-2004, baş laborant  BDU,Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrası
 • 2004-2007,  saathesabı müəllim, BDU, Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrası
 • 2008-2012, müəllim, BDU, Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrası
 • 2013, baş müəllim, BDU, Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrası
 • 2014-cü ildən bu günədək dosent əvəzi, BDU, Cinayət hüququ və kriminologiya kafedrası,
 • Apardığı dərslər: «Cinayət hüququ. Ümumi hissə» və «Cəza-icra hüququ» (bakalavr), Cəza-icra hüququnun nəzəri problemləri (Magistratura bölməsində)
 • 16 elmi məqalə və tezis, 3 Tədris Proqramı,  bir dərs vəsaiti və bir  monoqrafiya müəllifidir.

TƏDQIQAT SAHƏSI

 • Cinayət hüququ.
 • Cəza-icra hüququ.

 • 2007, Bakı, Azərbaycan. AMEA-nın  Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İnsti-tutu. «Hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda Respublika Elmi-Nəzəri Konrfansı.
 • 2008, Bakı, Azərbaycan. Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə  hüquq elminin aktual problemləri» Respublika Elmi Konfransı;
 • 2012, Bakı, Azərbaycan. Beynəlxalq İnsan Hüquqları gününə həsr edlmiş Beynəl-xalq Elmi-Praktiki Konfrans;
 • 2012, Bakı, Azərbaycan. H.Əliyevin anadan olmasının 89-cü ildönümünə həsr olunmuş 12-ci Respublika Elmi-praktiki Konfransı;
 • 2016, Bakı, Azərbaycan. «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quru-culuğu» mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktiki Konfrans;
 • 2018, Bakı,Azərbaycan. Görkəmli dövlət xadimi, tanınmış ictimai siyasi xadim və alim, əməkdar hüquqşünas, h.e.d., prof. Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərovun anadan olmasının 90 iliinə həsr olunmuş «Azərbaycanda hüquq elminin müasir inkişaf istifqamətləri və tendensiyaları» movzusunda Beynəlxalq Elmi-Ppraktiki Konfransı;

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Əmlak müsadirəsi. //Bakı: Hüquqi dövlət və qanun, № 2. Bakı, 2002.
 • Amnistiyanın anlayışı və hüquqi təbiəti haqqında. //Bakı: Hüquqi dövlət və qanun, № 12, 2003, s.24-26.
 • Amnistiya və onun tətbiqi məsələləri. /AMEA. Fəlsəfə və Siyasi hüquqi tədqiqatlar İnstitutu. Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğu-nun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmüəsi.13-cü buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2005, s.326-330.
 • Əfvetmə haqqında cinayət qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair. /AMEA. Fəlsəfə və Siyasi hüquqi tədqiqatlar İnstitutu. «Hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda Respublika Elmi-nəzəri Konfransının Materialları. Bakı, 25 may 2007, s.211-215.
 • Amnistiya və əfvetmə haqqında qanunvericiliyin inkişafına dair. //Bakı Univer-sitetinin Xəbərləri, № 4, 2007, s.72-83
 • Amnistiya haqqında cinayət qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair. /Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008, s.76-78.
 • Amnistiya və əfvetmənn subyekti. /AMEA.Fəlsəfə və huquq İnstitutu. Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmüəsi. 23-cü buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2008, s.340-343.
 • Amnistiya əfvetmənin cəzadan vaxtından əvvəl azad etmənin digər formalarından fərqi. //Bakı: Qanun, 2008, s.42-45.
 • О вопросах применения законодательства  об амнистии и помиловании. //«Бизнес в законе». Юридический журнал, 2009, № 1, s.162-164.
 • Xarici ölkələrin qanunvericiliyində amnistiya və əfvetmənin  ümumi səciyyəsi. //Bakı Universitetinin Xəbərləri №3, Bakı, 2010, s.56-73.
 • Cinayət qanununda nəzərdə tutulan cəzadan daha yüngül cəza təyin edilməsi. /H.Əli-yevin anadan olmasının 84-cü ildönümünə həsr olunmuş 12-ci Respublika Elmi-prak-tiki Konfransın materialları. Bakı, 2012, s.177-181.
 • MDB ölkələrinin cinayət qanunvericiliyində amnistiyanın müqayisəli tədqiqi. /Qloballaşma dövründə insan hüquqdarı və milli hüquq sistemləri» mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik Konfransın materialları. II cild, Bakı, 2013, s.493-495.
 • Hərbi qulluqçulara tətbiq edilən cəzalar və onların qanunvericilikdə tənzimi məsələ-ləri. /Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri. Elmi əsərlər məcmuəsi № 62, Bakı, 2014, s.229-232.
 • Cinayətin edilmə üsulu obyektiv cəhətin əlaməti kimi. /Heydər Əliyev və Azərbay-canda hüquqi dövlət quruculuğu» mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın materialları, Bakı, 2016, s.95-97.
 • Oğurluq cinayətinin digər oxşar talama cinayətlərindən fərqi məsələləri. Görkəmli dövlət xadimi, tanınmış ictimai siyasi xadim və alim, əməkdar hüquqşünas, h.e.d., prof. Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərovun anadan olmasının 90 iliinə həsr olunmuş «Azərbaycanda hüquq elminin müasir inkişaf istifqamətləri və tendensiyaları»movzusunda Beynəlxalq Elmi-Ppraktiki Konfransın Materialları, Bakı- 02.03.10.2018,s.400-404.
 • Cinayətlə əlaqədarlıq haqqında. /Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və krimino-logiyanın aktual məsələləri. Elmi əsərlər məcmuəsi № 67, Bakı, 2018.

Tədris proqramları:

 • Cəza icra hüququ fənni üzrə Tədris Proqramı. (həmmüəlliflər: C.Quliyev, M.Hümbətov),Bakı Universiteti Nəşriyyatı, Bakı, 2006.
 • Cinayət hüququ uzrə Tədris Proqramı (azərbaycan dilində), (həmmüəlliflər: K.Nəzəro-va, Ş.Səmədova), BDU nəş., 2018, 72 s.
 • Cinayət hüququ uzrə Tədris Proqramı (rus dilində), (həmmüəlliflər: K.Nəzərova, Ş.Sə-mədova), Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2018,71 s.

(dərc olunmuş kitabların siyahısı)

 • Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyində amnistiya və əfvetmə məsələ-ləri. Monoqrafiya. Bakı, «Digesta» nəşriyyatı, 2011, 336 s.
 • Azadlıqdan məhrumetmə yerlərinin monitorinqi (Beynəlxalq standartlar və Milli qa-nunvericilik). Dərs vəsaiti. (Həmmüəlliflər: K.N.Səlimov, Z.İ.Tahirova, K.K.Səli-mov, E.E.Zeynalov), Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2018,168 s.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

(Dövlət və Beynəlxalq proqram və qrantlarda iştirakı)