Əsmər Əliyeva


Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, Mülki proses və kommersya hüququ kafedrasının dosenti
İş telefonu: +(994 12) 5100051
e-mail: [email protected]

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1985-ci ildə Bakı şəhərindəanadanolmuşdur;
 • 2000-ciildəBakı şəhər N.İsmayılov adına 80nömrəliortaməktəbibitirmişdir;
 • 2000-2004-cüillərdə Bakı DövlətUniversitetininhüquqfakültəsindəbakalavrpilləsiüzrə, 2004-2006-cı illərdəMülkivətəsərrüfathüququixtisasıüzrəmagistrpilləsiüzrətəhsil alıb;
 • Bakı Dövlət Universitetinin Mülki proses və kommersiya hüququ kafedrasının dosentidir;
 • 2008-ci ildə istehsalatdan ayrılmadan BDU-nun Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının qiyabi doktoranturasına daxil olmuş və 27 oktyabr 2012-ci il tarixdə hüquq üzrə fəsləfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə edərək hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır
 • Azərbaycan Respublikası ƏdliyyəNazirliyinin ƏdliyyəAkademiyasının müəllimidir;
 • Azərbaycan Respublikası İqtisadUniversitetinin „SABAH“ qrupları üzrə müəllimidir
 • Bakı DövlətUniversitetininHüquqfakültəsindəfəaliyyətgöstərənDissertasiyaŞurasınınbirdəfəlikŞuralarındaüzvkimifəaliyyətgöstərir
 • AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyaMəhkəməsininPlenumlarındamaliyyə, bankvəmülkiprosessualqanunvericiliksahələrindəbaxılanişlərdəekspertqismindəçixişedir;
 • Evlidir, ikiövladıvar.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR

 • 2000-ciildəBakı Dövlət Universitetinin  hüquq fakültəsinə daxilolmuşvə 2004-cüildəbakalavrtəhsilpilləsini, 2006-ciildəisəmagistraturatəhsilpilləsinifərlqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.2007-2012-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin dissertantı olmuşdur. 2012-ci ildə“Gömrük-tarif tənzimlənməsi:maliyyə-hüquqi təhlillər” mövzusunda hüquq üzrə fəlsəfı doktor alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya müdafiə etmişdir.
 • 2000-2004, tələbə, Hüquq fakültəsi, BDU, bakalavr
 • 2004-2006, magistrant,  Hüquq fakültəsi, magistr
 • 2012, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, «12.00.14 İnzibati hüquq, maliyyə hüququ və informasiya hüququ» ixtisası üzrə «Gömrük-tarif tənzimlənməsi: maliyyə-hüquqi aspektlər», Hüquq fakültəsi, BDU
 • AR Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 23 iyun  2013-ci il tarixli qərarına (protokol № 17) əsasən dosent elmi adına layiq görülmüşdür.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2006-2013, BakıDövlətUniversitetininhüquqfakültəsininmüəllimi;
 • 2013-2017, BakıDövlətUniversitetihüquqfakültəsininMülki proses vəkommersiyahüququkafedrasınındosentəvəzi
 • 2017 - h/h - BakıDövlətUniversitetihüquqfakültəsininMülki proses vəkommersiyahüququkafedrasınındosenti
 • Apardığı dərslər: Maliyyə hüququ; vergi hüququ, gömrek hüququ, mülki prosessual hüquq, beynəlxalq biznes əqdləri. .

1 dərs vəsaitinin, 1monoqrafiyanın, 30 dan çox  elmi məqalənin (onlardan 2 xaricdə), 3 tədris proqramının tərtibçisidir. Beynəlxalq və Respublika elmi praktik konfranslarında iştirak etmiş və məruzə ilə çıxış etmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Maliyyə hüququ, vergi hüququ, gömrük hüququ
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 26-27 noyabr 2014-cü ildə  O.Y.Kutafin adına Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasında “Maliyyə mübahisələri:problemlərvəhəlliyolları” mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etmiş və “Gömrük rüsumlarının  AR-nın vergi və ödəmələr sistemində yeri və təsnifatı” məruzəsi konfrans materiallarında çap olunmuşdur.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Beynəlxalq vergi hüququ ictimai münasibətləri tənzinləyən yeni hüquq institutu kimi//Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri.Elmi-praktiki jurnal.Bakı,2005,№4,s.196-204
 • История развития таможенно-тарифного регулирования//Закон и право. Москва,2011,№8,с.102-104
 • Gömrük-tarif tənzimlənməsi:maliyyə-hüquqi aspektlər. Monoqrafiya,2013,196 səh.
 • Bələdiyyələrdə vergi işinin təşkili// Qanun.Elmi-praktiki jurnal,2015,№9,səh.71-78
 • Таможенные пошлины в системе налогов и платежей Азербайджанской Республики :их бюджетное значение и классификация// Вестник Университета имени О.Е.Кутафина. 2015,№3с.172-175
 • Maliyyə hüququnun proqramı.Bakı,2016,23s.
 • Gömrük hüququ: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun,2016,80 s.
 • Gömrük hüququnun proqramı. Bakı,2017. 20 s.
 • Maliyyə hüququnun predmetinə yeni baxış: İnkişaf perspektivləri. Bakı Universiteti xəbərləri,2017,səh 37-42.

TƏLTİFLƏR:

 • BDU-nun rektorunun əmri ilə 2017-ci ildə Bakı DÖvlət Universitetinin ictimai həyatında fəal mövqeyinə, vəzifəsinə məsuliyyətlə yanaşdığına görə “Fəxri Fərman”la təltif edilmişdir.