Tədris vəsaitləri

Ə.İ.Sadıqov. Beynəlxalq iqtisadi hüquq. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008.

H.A.Qasımova. Xarici əlaqələr hüququ. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2008.

Ş.İ.Əliyev. İnsan hüquqları sistemində sosial hüquqlar (nəzəri və praktiki məsələlər). Bakı – 2008.

Ş.T.Samedova. Problemı sovremennoqo uqolovnoqo prava, 2006