TƏDRİS PROGRAMI

TƏDRİS PROGRAMI

Bakalavr və magistratura təhsil pilləsində tədris olunan bütün fənlər üzrə azərbaycan və rus dillərində AR TN-nin qrifi ilə nəşr olunmuş proqramlar vardır.

1. Qasımov. A.M Əmək hüququ fənni üzrə tədris-metodiki vəsaitş Bakı. Qanun 2009.

2. Qasimov.A.M Əmək hüququnun öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər. Bakı. Qanun 2009.

3. Mülki prosessual hüquq kursunun proqramı. Tərtib edən M.D.Dəmirçiyeva, M.A.Mövsümov, F.A. Cabbarlı, M.O.Əliyev, Bakı. Bakı Universiteti nəşriyyatı,2009.

4.  Программа курса Гражданского процессуального права/Сост. М.Д. Дамирчиева, М.А.Мовсумов, Ф.А. Джаббарлы, М.О.Алиев.  Баку: Изд-во Бакинского Университета, 2009