TƏDRİS VƏSAİTLƏRİ

TƏDRİS VƏSAİTLƏRİ

Kamil Səlimov - Axtarış-əməliyyat fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti, 2008)
Kamil Səlimov - Axtarış-əməliyyat sistemində psixoloji məlumatın tətbiqinin bəzi xüsusiyyətləri (Dərslik, 2008)
Kamil Səlimov - Sifarişli qətllərin araşdırılmasında kriminalistik metodun əsasları (dərslik, 2004)
Kamil Səlimov - Cinayət prosesi və kriminalistika (kitab, 2006)
Kamilə Sarıcalinskaya - 2006 Kriminalistik texnika. Dərs vəsaiti (həmmüəllifliklə)
Kamilə Sarıcalinskaya - 2004 Məhkəmə ekspertizası. Dərs vəsaiti (həmmüəllifliklə)
Kamilə Sarıcalinskaya - 1999 Kriminalistika. Ali məktəblər üçün dərslik (həmmüəllifliklə)
R.M. Mirzəyev,A.A. Qusyev, S.I.Potaşnik, X.M. Taxo-Qodi. - Məhkəmə fotoqrafiyasınm əsaslan. Qiyabi kurslarm dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti. M., ÜETMEİ.1985.
C.H.Mövsümov, K.Q. Sancalinskaya, R.M.Mirzəyev, İ.S. Abbasova. İstintaq taktikası. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. «Maarif» nəşriyyatı. Bakı, 1991.
«Kriminalistika» dərslik. Müəlliflər kollektivi. Bakı, 1991.
Bəxşeyiş Əsgərov - Məhkəmə ekspertizası. Dərs vəsaiti, „Nurlan“, Bakı (həmmüəllifliklə) 2007
Kriminalistika. K.Q. Sarıcalinskayanın redaktəsi ilə. Ali məktəblər üçün dərslik. “Hüquq ədəbiyyatı”. Bakı (həmmüəllifliklə) 1999
Mübariz Mustafayev - “Cinayət-axtarış hüququnun əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, 2002 (həmmüəllifliklə)
Mübariz Mustafayev - Kriminalistika. K.Q. Sarıcalinskayanın redaktəsi ilə. Ali məktəblər üçün dərslik. “Hüquq ədəbiyyatı”. Bakı 1999(həmmüəllifliklə)
Bayramzadə Xanlar - Sifarişli qətillərin kriminalistik xarxkteristikası Dərs vəsaiti, Bakı 2005
Bayramzadə Xanlar - Əməliyyət-axtarış fəaliyyətinə nəzarət. Dərs vəsaiti, Bakı 2007 Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı
Bayramzadə Xanlar - Əməliyyət-axtarış fəaliyyətinin əsasları. Dərs vəsaiti, 2008 “Çaşıoğlu nəşriyyatı”
Nəriman Hüseynov - 2006-cı ildə Kriminalistik texnika
Nəriman Hüseynov - 2007-ci ildə Kriminalistika fənni üzrə mühazirələr toplusu
Nəriman Hüseynov - 2008-ci ildə Kriminalistik texnikadan laboratoriya işi